ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005
privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005  Având în vedere necesitatea ocupării de urgenţă a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate direct în procesul de implementare a angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică până la data de 1 iulie 2005 pentru compartimentele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, din cadrul următoarelor autorităţi şi instituţii publice:
  a) Ministerul Finanţelor Publice;
  b) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  c) Ministerul Justiţiei;
  d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  e) Ministerul Integrării Europene;
  f) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;
  g) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  h) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  i) instituţiile publice subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor prevăzute la lit. a)-h).


  Articolul 2

  Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, condiţiile de desfăşurare a concursurilor organizate de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului.


  Articolul 3

  Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele excepţii:
  a) autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului;
  b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul prevăzut la lit. a) şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării;
  c) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor înainte cu cel puţin 10 zile de la data susţinerii concursului;
  d) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a afişa la sediul său şi de a publică, dacă este cazul, pe pagina de Internet, condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere înainte cu cel puţin 10 zile de la data susţinerii concursului;
  e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, în termen de 5 zile de la data publicării anunţului prevăzut la lit. d);
  f) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la lit. e);
  g) actul administrativ de numire se emite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  Birtalan Jozsef
  Bucureşti, 3 martie 2005.
  Nr. 15.
  _______________