ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*)
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
(actualizată până la data de 4 februarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2014****) este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, sintagma Inspectoratul General se înlocuieşte cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
  ***) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 19 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, sintagma "Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă" se înlocuieşte, după caz, cu sintagma "Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi" sau sintagma "Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă".
  ****) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării actelor normative prevăzute la art. VI, cu excepţia art. I şi a art. VI, care intră în vigoare la data publicării. Reproducem mai jos prevederile art. VI din actul anterior menţionat:
  "Art. VI
  În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se reglementează:
  a) organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi;
  b) organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;
  c) organizarea şi funcţionarea Centrului naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă;
  d) organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului;
  e) organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre;
  f) organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic."
  Având în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional şi îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO, în special cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui număr din ce în ce mai mare de persoane, aşa cum au fost cele din Turcia, Rusia şi seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morţi şi 1.500 de răniţi,
  în contextul geostrategic actual şi al multiplicării, pe de o parte, şi al creşterii gravităţii, pe de altă parte, a riscurilor nonmilitare la adresa securităţii naţionale, pe fondul accelerării tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale - şi nu numai - care utilizează, produc şi comercializează substanţe periculoase,
  având în vedere persistenta, în domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, a unui sistem instituţional parţial închegat, cu funcţionare temporară şi care se activează abia la momentul producerii situaţiilor de urgenţă - incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocări la adresa securităţii naţionale,
  pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate,
  şi ţinând seama de necesitatea accelerării procesului de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional, se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de alta natura necesare restabilirii stării de normalitate.
  (2) Sistemul Naţional este organizat de autorităţile administraţiei publice şi se compune dintr-o reţea de organisme, organe şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, constituite pe niveluri sau domenii de competenţa, care dispune de infrastructura şi de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles:
  a) situaţia de urgenţă - evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;
  --------------
  Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  b) amploarea situaţiei de urgenţă - mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia în care sunt ameninţate sau afectate viaţa persoanelor, funcţionarea instituţiilor statului democratic, valorile şi interesele comunităţii;
  c) intensitatea situaţiei de urgenţă - viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi gradul de perturbare a stării de normalitate;
  d) starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - complex de factori de risc care, prin evoluţia lor necontrolată şi iminenta ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu;
  --------------
  Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  e) iminenta ameninţării - parametrii de stare şi timp care determina declanşarea inevitabilă a unei situaţii de urgenţă;
  f) starea de alerta - se declara potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă;
  g) managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate;
  h) monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă;
  i) factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
  j) tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masa, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamitaţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  --------------
  Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  k) gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective;
  l) intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia;
  m) evacuarea - măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alerta ori producerii unei situaţii de urgenţă şi care consta în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigura condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.


  Articolul 3

  Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt:
  a) previziunea şi prevenirea;
  b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor;
  c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei publice;
  e) cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare;
  f) transparenta activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;
  g) continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora;
  h) operativitatea, conlucrarea activa şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Naţional.


  Articolul 4

  (1) Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru:
  a) avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol;
  b) declararea stării de alerta în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă;
  c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
  d) intervenţia operativă cu forte şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
  e) acordarea de ajutoare de urgenţă;
  f) instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată;
  g) solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională;
  h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice;
  i) alte măsuri prevăzute de lege.
  (2) Pe timpul stării de alerta se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forţă majoră.
  --------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplică cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege.
  --------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (4) Acţiunile şi măsurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziţii emise conform reglementărilor în vigoare.
  (5) Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde:
  a) baza legală;
  b) perioada de aplicare;
  c) măsurile dispuse;
  d) obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în ceea ce priveşte participarea la activităţi în folosul comunităţilor locale.
  --------------
  Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  (6) În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă care a determinat declararea stării de alertă, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrânge, după caz.
  --------------
  Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 5

  Autorităţile şi organismele din componenta Sistemului Naţional cooperează, în exercitarea atribuţiilor specifice, atât între ele, cât şi cu alte instituţii şi organisme din afară acestuia, din ţara sau din străinătate, guvernamentale sau neguvernamentale.


  Capitolul II Organizarea Sistemului Naţional


  Articolul 6

  Sistemul Naţional are în compunere:
  a) comitete pentru situaţii de urgenţă;
  b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
  c) servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare;
  --------------
  Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  d) centre operative şi centre de coordonare şi conducere a intervenţiei;
  --------------
  Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  d) centre operative pentru situaţii de urgenţă;
  e) comandantul acţiunii.


  Articolul 7

  (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt:
  a) Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi;
  --------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  a^1) Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;
  --------------
  Lit. a^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 5 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă;
  c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
  d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
  e) comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
  (2) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin al managementului şi se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia impune.


  Articolul 8

  (1) Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de fenomene meteorologice periculoase şi alunecări de teren se constituie şi funcţionează Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi sub conducerea viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în calitate de preşedinte.
  (2) Vicepreşedintele Comitetului este secretarul de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă.
  (3) Comitetul este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experţi şi specialişti desemnaţi de ministerele cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
  --------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 8^1

  (1) În vederea planificării strategice, a monitorizării permanente şi evaluării factorilor de risc, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, precum şi pentru coordonarea gestionării situaţiilor de urgenţă determinate de alte riscuri decât cele prevăzute la art. 8 alin. (1) se constituie şi funcţionează Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă sub conducerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, în calitate de preşedinte.
  (2) Vicepreşedintele Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă este ministrul afacerilor interne.
  (3) Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă este un organism interministerial format din miniştri şi conducători ai instituţiilor publice centrale, în funcţie de tipurile de risc gestionate sau funcţiile de sprijin repartizate în competenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
  (4) Suportul decizional al Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă se asigură prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului, care are în compunere experţi şi specialişti din cadrul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi subordonează operaţional toate centrele operative şi operaţionale constituite la nivel central şi local.
  (5) Secretariatul General al Guvernului, prin structura de specialitate, asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă.
  --------------
  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 7 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 8^2

  (1) Pentru stabilirea strategiilor şi programelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, respectiv Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi pot solicita consultarea unor experţi, specialişti, cadre didactice sau cercetători constituiţi în grupuri de suport tehnico-ştiinţific.
  (2) Comitetele şi grupurile de suport tehnico-ştiinţific, alături de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, unităţilor de învăţământ superior şi institutelor de cercetare, instituţiilor culturale, ale cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute potrivit legii şi ai mass-media, formează Platforma naţională pentru reducerea riscurilor la dezastre.
  --------------
  Art. 8^2 a fost introdus de pct. 7 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 9

  (1) La ministere şi la alte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă se constituie şi funcţionează sub conducerea miniştrilor, respectiv a conducătorilor instituţiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare comitete ministeriale.
  (2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducătorului instituţiei publice centrale, după caz, şi are în componenta persoane cu putere de decizie, experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului şi din unele instituţii şi unităţi aflate în subordinea acestuia, cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
  (3) În componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii cu atribuţii în domeniu.


  Articolul 10

  (1) La nivelul municipiului Bucureşti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
  (2) Din comitetul prevăzut la alin. (1) fac parte primarul general, primării de sectoare, şefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, manageri ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
  (3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al prefectului.


  Articolul 11

  (1) La nivelul judeţelor se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare comitete judeţene.
  (2) Din comitetul judeţean fac parte preşedintele consiliului judeţean, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
  (3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor judeţene se stabilesc prin ordine ale prefecţilor.


  Articolul 12

  (1) La nivelul municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare comitete locale.
  (2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului, sectorului sau municipiului, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativ-teritorială respectiva, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
  (3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziţie a primarului.
  --------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Articolul 13

  (1) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, asigura coordonarea unitară şi permanenta a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.
  --------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (2) În cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se organizează inspecţia de prevenire, centrul operaţional naţional şi alte structuri adecvate pentru managementul situaţiilor de urgenţă, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicaţii, informatica şi relaţii publice.
  -------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (3) Centrul operaţional îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnica operaţională la nivel naţional a situaţiilor de urgenţă.
  (4) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin centrul operaţional naţional, asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi.
  --------------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  (5) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asigura, potrivit competentelor legale, cooperarea şi reprezentarea la nivel naţional în domeniile protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
  -------------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Articolul 14

  (1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii de urgenţă profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care funcţionează ca inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti, asigura în zonele de competenţa coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.
  (2) În cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste se organizează inspecţii de prevenire, centre operaţionale şi alte structuri adecvate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicaţii, informatica şi relaţii publice.
  (3) Centrele operaţionale prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (4) Serviciile de urgenţă profesioniste, prin centrele operaţionale, asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judeţene şi al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
  (5) Serviciile publice de urgenţă asigura, potrivit competentelor legale în unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează, cooperarea în domeniile protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi gestionării situaţiilor de urgenţă.


  Articolul 15

  (1) La nivelul ministerelor, al altor instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, al municipiilor - cu excepţia municipiului Bucureşti -, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor se constituie centre operative pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare centre operative.
  --------------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (2) La ministerele şi instituţiile publice centrale cu atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute în anexa nr. 1, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanenta.
  (3) Centrele operative prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3), în domeniile de competenţa, ale ministerelor şi instituţiilor publice centrale respective.
  (4) Centrele operative prevăzute la alin. (2) se constituie din personalul aparatului propriu al autorităţii respective, prin ordin al ministrului, conducătorului instituţiei publice centrale sau prin dispoziţie a primarului.
  (5) Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autorităţilor publice centrale sau locale prevăzute la alin. (1).


  Articolul 15^1

  Gestionarea operaţională a situaţiilor de urgenţă la nivel naţional se realizează prin Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei, constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură permanent fluxul informaţional pentru Centrul operaţional de comandă al Guvernului.
  --------------
  Art. 15^1 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 15^2

  (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se înfiinţează centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei care asigură analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie şi asigură suportul decizional al comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (2) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei pentru situaţii de urgenţă au în compunere personal din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, precum şi experţi şi specialişti din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici de interes local care asigură funcţii de sprijin.
  (3) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei îşi desfăşoară activitatea în spaţii puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.
  (4) În funcţie de aria şi complexitatea situaţiei intervenite se pot crea centre de coordonare şi conducere a intervenţiei la nivel zonal, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea secretarului de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă.
  --------------
  Art. 15^2 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 16

  (1) În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepţional a acţiunii tuturor forţelor stabilite pentru intervenţie se realizează de către o persoană împuternicită, după caz, de către Comitetul Naţional, ministerial, judeţean sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de mărimea categoriilor de forte concentrate, denumita comandantul acţiunii.
  (2) Comandantul acţiunii poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă şi punctul operativ avansat, constituite potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 17

  Structura, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Articolul 18

  (1) Sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi de stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional se asigură prin mijloace proprii ale Ministerului Afacerilor Interne, ale celor din dotarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale altor componente ale sistemului naţional de apărare şi securitate naţională.
  --------------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  (2) Modalităţile de utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin protocoale de colaborare.


  Articolul 19

  Principalele funcţii de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale şi unele organizaţii neguvernamentale în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Capitolul III Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional


  Articolul 20

  Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, respectiv Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi, după caz, are următoarele atribuţii principale:
  --------------
  Partea introductivă a art. 20 a fost modificată de pct. 13 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  a) examinează şi propune spre adoptare Guvernului Planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  b) analizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi fluxul informaţional-decizional;
  c) declara, cu acordul primului-ministru, starea de alerta la nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, coordonează gestionarea situaţiilor de urgenţă şi declara încetarea stării de alerta;
  d) hotărăşte, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judeţene sau al municipiului Bucureşti;
  e) propune Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, instituirea de către Preşedintele României a "stării de urgenţă" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens;
  f) propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistenţă umanitara internaţională în cazul situaţiilor de urgenţă cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor întocmite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
  -------------
  Litera f) a art. 20 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  g) coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor internaţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;
  h) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru operaţionalizarea Sistemului Naţional şi a structurilor de intervenţie în afară frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaţionale cu atribuţii în domeniu;
  i) stabileşte repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;
  j) iniţiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  k) analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii de urgenţă;
  l) stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi organisme ale statului român sau internaţionale abilitate în managementul stărilor excepţionale;
  m) coordonează informarea opiniei publice privind managementul situaţiilor de urgenţă;
  n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii.


  Articolul 21

  Comitetele ministeriale au următoarele atribuţii principale:
  a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora;
  -------------
  Litera a) a art. 21 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  b) elaborează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţa ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le prezintă spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetului Naţional;
  -------------
  Litera b) a art. 21 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  c) evaluează situaţiile de urgenţă produse în domeniile de competenţa, stabilesc măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniile de competenţa ale ministerelor, şi propun, după caz, declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenţă;
  d) analizează şi avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
  e) informează Comitetul Naţional şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate;
  f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.


  Articolul 22

  Comitetele judeţene au următoarele atribuţii principale:
  a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora;
  -------------
  Litera a) a art. 22 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
  c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;
  d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
  e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;
  f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.


  Articolul 23

  Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:
  a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora;
  -------------
  Litera a) a art. 23 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
  c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta pe teritoriul municipiului Bucureşti şi propune instituirea stării de urgenţă;
  d) analizează şi avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
  e) informează Comitetul Naţional şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asupra activităţii desfăşurate;
  f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.


  Articolul 24

  Comitetele locale au următoarele atribuţii principale:
  a) informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora;
  b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
  c) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
  d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
  e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
  f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.


  Articolul 25

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:
  -------------
  Partea introductivă a art. 25 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  a) analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze asupra evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, propunând totodată măsuri pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării situaţiei;
  b) asigura coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul tarii, a măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;
  c) asigura informarea operativă a ministrului administraţiei şi internelor şi a instituţiilor interesate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem informaţional propriu;
  d) coordonează derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor;
  e) coordonează activităţile de prevenire şi de intervenţie desfăşurate de serviciile publice comunitare profesioniste, precum şi constituirea grupelor operative pentru coordonarea şi sprijinul răspunsului în situaţii de urgenţă în zonele grav afectate;
  f) transmite şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Comitetului Naţional;
  g) asigura informarea populaţiei prin mass-media despre iminenta ameninţării ori producerea situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra măsurilor întreprinse pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora;
  h) asigura coordonarea tehnica şi de specialitate a centrelor operaţionale şi a centrelor operative şi asigura menţinerea permanenta a fluxului informaţional cu acestea;
  i) cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  j) avizează şi propune Comitetului Naţional, spre aprobare, planurile de intervenţie, de cooperare sau de asistenţă tehnica cu alte structuri ori organizaţii internaţionale, în vederea îmbunătăţirii managementului situaţiilor de urgenţă;
  k) constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă şi pune la dispoziţia instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă;
  l) avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre aprobare;
  m) acorda asistenţă tehnica de specialitate autorităţilor publice centrale şi locale privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  n) propune ministrului administraţiei şi internelor participarea cu forte şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă în afară teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte;
  o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel naţional şi elaborează proiectul planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru astfel de situaţii;
  p) elaborează rapoarte şi alte documente pentru informarea Comitetului Naţional, primului-ministru, Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, Preşedintelui României şi comisiilor de specialitate ale Parlamentului;
  q) cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stării de urgenţă, stării de asediu sau al altor stări excepţionale;
  r) funcţionează ca punct naţional de contact în relaţiile cu organismele şi organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  s) elaborează Regulamentul-cadru privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
  t) informează Colegiul Ministerului Afacerilor Interne asupra activităţii desfăşurate;
  --------------
  Lit. t) a art. 25 a fost modificată de pct. 14 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Comitetul Naţional sau de primul-ministru privind managementul situaţiilor de urgenţă şi prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.


  Articolul 26

  Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii principale:
  a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
  b) participa la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenţa, pe care le supun aprobării prefecţilor;
  c) exercita coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;
  d) acorda asistenţă tehnica de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  e) monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ prefectii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
  -------------
  Litera e) a art. 26 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  f) planifica, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine;
  g) fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă;
  -------------
  Litera g) a art. 26 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri;
  i) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
  j) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor abilitate;
  k) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de competenţa;
  l) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate.


  Articolul 27

  (1) Centrele operative cu activitate permanenta au următoarele atribuţii principale:
  a) centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
  d) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
  e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
  f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
  g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru menţionat la art. 17.
  (2) Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alerta, pe timpul funcţionarii lor, îndeplinesc atribuţii similare celor prevăzute la alin. (1). Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităţilor respective.


  Articolul 28

  Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale au obligaţia, potrivit competentelor lor, să transmită Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau, după caz, direct ministrului administraţiei şi internelor ori primului-ministru datele şi informaţiile referitoare la situaţiile potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, precum şi despre evoluţia şi consecinţele acestora.
  -------------
  Art. 28 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Articolul 29

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asigura transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul Naţional către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea gestionării, în mod unitar, a situaţiilor de urgenţă.
  -------------
  Art. 29 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Capitolul IV Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare


  Secţiunea 1 Resursele umane


  Articolul 30

  (1) Resursele umane necesare funcţionarii Sistemului Naţional se asigura prin intermediul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale.
  (2) Personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centrelor operaţionale şi al centrelor operative este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege.
  -------------
  Alin. (2) al art. 30 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Articolul 31

  (1) Numărul de posturi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte prin organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia, aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne prin legile bugetare anuale.
  --------------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  (2) Numărul de posturi pentru centrele operaţionale din structura serviciilor de urgenţă profesioniste judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor la propunerile prefecţilor, în limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevăzut la art. 17.
  (3) Numărul de posturi pentru centrele operative cu activitate permanenta se stabileşte prin ordin al miniştrilor respectivi, în limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevăzut la art. 17.


  Secţiunea a 2-a Resursele materiale


  Articolul 32

  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  -------------
  Alin. (1) al art. 32 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (2) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operaţionale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanţează din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau din bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează, după caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare funcţionarii Sistemului Naţional se face conform legislaţiei în vigoare.


  Secţiunea a 3-a Resursele financiare


  Articolul 33

  Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.


  Articolul 34

  (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operaţionale se stabilesc şi se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv în serviciile de urgenţă profesioniste.
  -------------
  Alin. (1) al art. 34 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
  (2) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc şi se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele respective.


  Articolul 35

  (1) Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.
  (2) Finanţarea participării Ministerului Apărării Naţionale la acţiunile de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, printr-un capitol/subcapitol bugetar distinct.
  --------------
  Alin. (2) al art. 35 a fost introdus de pct. 16 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 36

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, potrivit dispoziţiilor legale, răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 37

  Constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele fapte:
  a) neconstituirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
  b) neconstituirea centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
  c) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri;
  d) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
  e) neîntocmirea planurilor de evacuare;
  f) neîntocmirea planurilor de intervenţie şi de cooperare;
  g) netransmiterea mesajelor de avertizare a populaţiei despre declararea stării de alerta în cazul situaţiilor de urgenţă sau pentru evacuare.


  Articolul 38

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 37 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei faptele prevăzute la lit. a) şi b);
  b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei faptele prevăzute la lit. c), d), e) şi f);
  c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei faptele prevăzute la lit. g).
  (2) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.


  Articolul 39

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al serviciilor publice comunitare profesioniste cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, anume desemnat de inspectorul general.
  -------------
  Art. 39 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Articolul 40

  Contravenţiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  --------------
  Art. 40 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 41

  (1) Regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri se aproba prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului care coordonează managementul situaţiilor de urgenţă specifice riscurilor respective.
  (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aproba în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 42

  Declararea stării de alerta în cazul situaţiilor de urgenţă la nivel naţional sau pe teritoriul mai multor judeţe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, în Monitorul Oficial al autorităţii administrativ-teritoriale respective.


  Articolul 43

  Serviciile publice pentru situaţii de urgenţă şi celelalte forte, organe şi organizaţii prevăzute în regulamentele, planurile, programele şi documentele operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de îndeplinirea acţiunilor, măsurilor, funcţiilor de sprijin şi sarcinilor ce le revin.


  Articolul 44

  (1) Pe măsura constituirii organismelor, organelor şi structurilor din compunerea Sistemului Naţional, acestea preiau, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atribuţiile comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, comisiilor de protecţie civilă şi ale comisiilor de evacuare, iar comisiile respective îşi încetează activitatea.
  (2) Mijloacele tehnice şi de comunicaţii, precum şi documentele comisiilor prevăzute la alin. (1) se predau noilor structuri pe bază de protocol.


  Articolul 45

  (1) Pe timpul situaţiilor de urgenţă, societăţile comerciale periclitate sau afectate constituie celule de urgenţă, care conlucrează cu structurile Sistemului Naţional.
  (2) Actele administrative emise pe timpul sau în legătură cu situaţiile de urgenţă, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar, pot fi atacate la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii contenciosului administrativ.
  --------------
  Alin. (2) al art. 45 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.


  Articolul 46

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 47

  Pentru integrarea în ansamblul legislaţiei a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 180 de zile de la publicarea acesteia, Guvernul României va modifica sau va propune modificarea, după caz, a următoarelor acte normative:
  a) Legea protecţiei civile nr. 106/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;
  c) Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public;
  d) Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
  e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
  f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare;
  g) Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002;
  i) Hotărârea Guvernului nr. 635/1995 privind culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul apărării împotriva dezastrelor;
  j) Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren, cu modificările ulterioare;
  k) Hotărârea Guvernului nr. 209/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, cu modificările ulterioare;
  l) Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţii Hidrotehnice, cu modificările ulterioare;
  m) Hotărârea Guvernului nr. 222/1997 privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile;
  n) Hotărârea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masa;
  o) Hotărârea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor;
  p) Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masa;
  q) Hotărârea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane;
  r) Hotărârea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministru de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 aprilie 2004.
  Nr. 21.


  Anexa 1
  LISTA
  ministerelor şi instituţiilor publice
  centrale în cadrul cărora se constituie şi
  funcţionează centre operative pentru situaţii de
  urgenţă cu activitate permanentă
  1. Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul:
  - Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
  - serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
  2. Ministerul Afacerilor Externe
  3. Ministerul Apărării Naţionale
  4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  5. Ministerul Sănătăţii
  6. Ministerul Transporturilor
  7. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  9. Ministerul Economiei
  10. Ministerul pentru Societatea Informaţională
  11. Serviciul Român de Informaţii
  12. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  13. Serviciul de Protecţie şi Pază
  14. Secretariatul General al Guvernului
  15. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare
  16. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  17. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
  18. Departamentul pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
  19. Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură
  20. Departamentul pentru Energie.
  --------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, conform pct. 17 al art. V din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  Abrogată.
  --------------
  Anexa 2 a fost abrogată de pct. 18 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.
  ─────────────