HOTĂRÂRE nr. 88 din 23 ianuarie 2003
privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte cadrul de reglementare pentru introducerea pe piaţa, libera circulaţie şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi procedurile de evaluare a conformitatii şi de marcare a acestora.


  Articolul 2

  Fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare, prezenta hotărâre se aplică şi aparatului definit la art. 5 lit. a), care:
  a) include, ca o parte integrantă sau ca un accesoriu, un dispozitiv de uz medical, inclusiv un dispozitiv de uz medical activ, implantabil, în înţelesul prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale;
  b) constituie un element sau o entitate tehnica separată a unui vehicul, în înţelesul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 - editia 2002.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa nr. I.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul siguranţei publice, din domeniul siguranţei statului, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa statului, din domeniul apărării naţionale, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.


  Articolul 5

  În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
  a) aparat - orice echipament care este fie echipament radio, fie echipament terminal de telecomunicaţii sau amândouă;
  b) reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum şi orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibra optica sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii prin satelit, reţelele fixe, cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet şi reţelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, reţelele utilizate pentru transmiterea comunicatiei audiovizuale şi reţelele de cablu TV, indiferent de tipul informatiei transportate;
  c) reţea publică de comunicaţii - reţea de comunicaţii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
  d) echipament terminal de telecomunicaţii - un produs sau o parte componenta relevanta din acesta, care permite comunicatia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele reţelelor publice de comunicaţii;
  e) echipament radio - un produs sau o parte componenta relevanta a acestuia, capabil sa comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre/spatiale;
  f) unde radio - unde electromagnetice cu frecvente cuprinse între 9 kHz şi 3.000 GHz, care se propaga în spaţiu fără ghidare artificiala;
  g) interfata - punct terminal al reţelei, care este punctul de conexiune fizica la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reţeaua publică de comunicaţii, sau o interfata radio specificand calea radio între echipamentele radio, incluzandu-se în ambele cazuri şi specificăţiile tehnice ale acestora;
  h) clasa de echipamente - clasa care identifica anumite tipuri particulare de aparate care sunt considerate similare în conformitate cu prezenta hotărâre, precum şi interfetele pentru care aparatele sunt concepute; aparatele pot sa apartina mai multor clase de echipamente;
  i) dosar tehnic de construcţie - dosar care descrie aparatul şi care furnizează informaţiile şi explicaţiile care arata cum au fost îndeplinite cerinţele esenţiale aplicabile;
  j) standard armonizat - specificăţie tehnica adoptată de un organism de standardizare recunoscut pe baza mandatului Comisiei Europene în scopul stabilirii unei cerinţe la nivel european, fără a fi obligatorie conformitatea cu aceasta;
  k) interferenta prejudiciabila - interferenta care pune în pericol funcţionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de siguranţă ori care degradeaza serios, împiedica sau întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii ce funcţionează potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale:
  a) de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerinţele de securitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;
  b) de protecţie privind compatibilitatea electromagnetica, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice.
  (2) Echipamentul radio trebuie să fie construit astfel încât sa utilizeze eficient spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre sau spatiale şi resursele orbitale şi să se evite interferenta prejudiciabila.
  (3) Cerinţe suplimentare pot fi aplicate aparatelor din clase specifice de echipamente sau anumitor tipuri de aparate atunci când a fost adoptată o astfel de măsura de către Comisia Europeană, cerinţe care determina modul în care trebuie construit aparatul, astfel încât, după caz:
  a) sa conlucreze prin intermediul reţelelor cu alte aparate şi să poată fi conectat la interfete adecvate în Uniunea Europeană şi în România;
  b) sa nu afecteze reţeaua sau funcţionarea acesteia şi sa nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzand o degradare inacceptabila a serviciului;
  c) sa incorporeze sisteme de protecţie care să asigure ca datele personale şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate;
  d) să prezinte caracteristici care asigura evitarea fraudelor;
  e) să prezinte caracteristici care asigura accesul la serviciile de urgenta;
  f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficiente.
  (4) Cerinţele suplimentare prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate prin ordine ale ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Capitolul 2 Notificarea şi publicarea specificatiilor de interfata


  Articolul 7

  (1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii trebuie să pună la dispoziţie Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei specificăţii tehnice precise şi adecvate pentru toate interfetele oferite de aceştia înainte ca serviciile furnizate prin interfete să fie disponibile public.
  (2) Pentru a îndeplini prevederile alin. (1) specificăţiile tehnice de interfata trebuie să includă:
  a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de telecomunicaţii capabile sa utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfete;
  b) toate informaţiile necesare pentru a permite producătorilor sa realizeze încercările relevante privind verificarea cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor terminale de telecomunicaţii.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei asigura publicarea prin mijloace electronice a specificatiilor tehnice de interfata prevăzute la alin. (1), după primirea acestora de la operatorii reţelelor publice de comunicaţii.


  Articolul 8

  Operatorii reţelelor publice de comunicaţii sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) ori de câte ori acestea sunt solicitate de părţile interesate.


  Articolul 9

  Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au obligaţia sa furnizeze Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în vederea publicării prin mijloace electronice, orice modificare a specificatiilor tehnice de interfata, comunicate în condiţiile art. 7.


  Capitolul 3 Introducerea aparatelor pe piaţa


  Articolul 10

  Aparatul se introduce pe piaţa numai dacă îndeplineşte cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6 şi celelalte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri atunci când este instalat, întreţinut şi utilizat corespunzător, conform scopului pentru care a fost produs.


  Articolul 11

  Producătorul sau importatorul trebuie să furnizeze utilizatorului:
  a) toate informaţiile privind folosirea aparatului, redactate în limba română, dar aceasta nu exclude furnizarea informaţiilor şi în alte limbi de circulaţie internationala;
  b) declaraţia de conformitate cu cerinţele esenţiale, redactată în limba română, declaraţie ce trebuie să însoţească fiecare aparat.


  Articolul 12

  În cazul echipamentului radio, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ale acestuia trebuie:
  a) sa conţină o indicaţie ca echipamentul este destinat să fie utilizat în România;
  b) sa prevină utilizatorul, atunci când este cazul, asupra oricărei restrictii de folosire sau despre obligaţia obţinerii autorizaţiei de funcţionare a respectivului echipament.


  Articolul 13

  (1) Atunci când echipamentele radio funcţionează în benzi de frecventa a căror utilizare nu este armonizata în Uniunea Europeană şi în România, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să notifice în scris Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei intenţia de a introduce astfel de echipamente radio pe piaţa.
  (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie facuta cu cel puţin patru săptămâni înainte de data la care se intenţionează introducerea pe piaţa a acestor echipamente şi trebuie să conţină:
  a) informaţii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecventa, ecartul dintre canale, tipul de modulatie şi puterea de radiofrecventa;
  b) atunci când este cazul, numărul de identificare a organismului notificat pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexa nr. IV sau V.
  (3) Procedura de notificare şi conţinutul notificării asupra intentiei de a introduce pe piaţa echipamentele radio ce funcţionează în benzi de frecventa a căror utilizare nu este armonizata în Uniunea Europeană şi România se adoptă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei este responsabil pentru evaluarea informaţiilor furnizate şi poate restrictiona punerea în funcţiune a echipamentelor radio în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17.
  Aparatele a căror punere în funcţiune poate fi restrictionata sunt prevăzute în anexa nr. VIII.


  Articolul 14

  În cazul echipamentelor terminale de telecomunicaţii, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ale acestora trebuie să conţină şi sa afiseze informaţii suficiente pentru identificarea interfetelor reţelelor publice de comunicaţii la care acestea sunt destinate a fi conectate.


  Articolul 15

  În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) şi în cazul aparatelor care au fost deja introduse pe piaţa, acestea pot fi menţinute pe piaţa pentru perioada stabilită de actele normativele prevăzute la art. 6 alin. (4).


  Capitolul 4 Punerea în funcţiune şi dreptul de conectare


  Articolul 16

  Aparatul poate fi pus în funcţiune în scopul utilizării potrivit destinaţiei, atunci când îndeplineşte cerinţele esenţiale corespunzătoare prevăzute la art. 6 şi orice alte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri.


  Articolul 17

  Fără a fi în contradictie cu prevederile art. 16 şi fără a aduce atingere condiţiilor prevăzute în autorizaţiile pentru furnizarea serviciului care utilizează echipamentul radio, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei poate restrictiona punerea în funcţiune a respectivului echipament, numai pentru motive legate de utilizarea eficienta şi corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferentei prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.


  Articolul 18

  Operatorii reţelelor publice de comunicaţii nu trebuie să refuze din motive tehnice, invocand aplicarea art. 19, conectarea echipamentelor terminale de telecomunicaţii la interfetele adecvate, atunci când aceste echipamente îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6.


  Articolul 19

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate autoriza un operator al unei reţele publice de comunicaţii sa refuze conectarea, sa deconecteze sau sa retragă din serviciu un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, în cazul în care se considera ca:
  a) produce deteriorarea serioasă a unei reţele;
  b) produce interferenta prejudiciabila;
  c) afectează reţeaua sau funcţionarea acesteia.
  (2) Autorizarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei trebuie să fie precedată de o cerere temeinic motivată a operatorului, însoţită de un set de elemente generale care vor fi definite de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, incluzând următoarele:
  a) dovada ca exista una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);
  b) dovada evaluării conformitatii aparatului şi a îndeplinirii de către acesta a cerinţelor esenţiale;
  c) referire la standardele armonizate aplicate, precum şi la alte standarde sau reglementări tehnice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  d) clarificări şi elemente suplimentare de la operator, dacă este necesar.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei trebuie să informeze operatorul asupra deciziei luate, în cel mult 30 de zile, specificand motivele pentru adoptarea acesteia.


  Articolul 20

  (1) În situaţii de urgenta operatorul unei reţele publice de comunicaţii poate deconecta aparatul fără autorizarea prealabilă din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
  a) protecţia reţelei impune deconectarea aparatului fără întârziere;
  b) utilizatorului i se poate oferi pe loc o soluţie alternativa, fără cheltuieli pentru el.
  (2) Operatorul trebuie să informeze imediat Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei cu privire la măsura luată, prezentând dovezile privind procedura de urgenta şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, după analizarea documentaţiei prezentate de către operator, trebuie să decidă dacă se menţine măsura deconectarii aparatului sau se permite reconectarea acestuia.


  Capitolul 5 Evaluarea conformitatii


  Articolul 21

  Procedurile de evaluare a conformitatii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 şi 26, trebuie să fie utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către aparat a tuturor cerinţelor esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6.


  Articolul 22

  (1) Aparatul este presupus conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6, dacă acesta este în concordanta cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii sau cu părţi din acestea, care cuprind cerinţele esenţiale şi ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
  (2) Lista standardelor române care au adoptat standardele armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista standardelor se reactualizează ori de câte ori este cazul.


  Articolul 23

  (1) Prezumţia identificata la art. 22 alin. (1) nu exclude necesitatea evaluării conformitatii cu cerinţele esenţiale, în condiţiile prezentei hotărâri.
  (2) Producătorul poate alege ca evaluarea conformitatii aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) să fie facuta utilizându-se procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 şi, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001, ca alternativa la procedurile prevăzute la art. 24, 25 şi 26, atunci când aparatul este în domeniul de aplicare al acestor hotărâri.
  (3) Standardele române care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2002, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001, şi care au adoptat standardele ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene pot fi utilizate ca baza pentru prezumţia conformitatii cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).
  (4) Reglementările tehnice comune ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi care au fost transpuse ca reglementări tehnice naţionale pot fi utilizate ca baza pentru prezumţia conformitatii cu alte cerinţe esenţiale relevante prevăzute la art. 6.


  Articolul 24

  Echipamentul terminal de telecomunicaţii care nu utilizează spectrul alocat comunicaţiilor radio terestre sau spatiale şi părţile de recepţie ale echipamentelor radio trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformitatii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. II, IV şi V, la alegerea producătorului.


  Articolul 25

  Când producătorul a aplicat standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se afla în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformitatii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. III, IV şi V, la alegerea producătorului.


  Articolul 26

  Când producătorul nu a aplicat sau a aplicat numai parţial standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se afla în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformitatii, prevăzute în anexa nr. IV sau V, la alegerea producătorului.


  Articolul 27

  Înregistrările şi corespondenta legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformitatii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 şi 26, se vor face în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala agreată de organismul de evaluare.


  Capitolul 6 Marcajul de conformitate CE şi alte inscripţii


  Articolul 28

  (1) Aparatele care îndeplinesc toate cerinţele esenţiale aplicabile trebuie să poarte marcajul de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. VII.
  (2) Marcajul de conformitate CE se aplică de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori de către importator.
  (3) Dacă pentru evaluarea conformitatii este utilizata una dintre procedurile prevăzute în anexele nr. III, IV şi V, marcajul de conformitate CE trebuie însoţit de numărul de identificare a tuturor organismelor notificate implicate.


  Articolul 29

  (1) Marcajul echipamentului radio trebuie să fie însoţit suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci când un astfel de identificator a fost atribuit. Identificatorul de clasa este prevăzut în anexa nr. VII.
  (2) Marcajul echipamentului radio trebuie să includă un element de informare a utilizatorului ca aparatul funcţionează în benzi de frecventa a căror utilizare nu este armonizata în Uniunea Europeană şi în România.


  Articolul 30

  (1) Marcajul de conformitate, aplicat în condiţiile prevăzute la art. 28 şi 29, trebuie să fie lizibil, rezistent la ştergere şi aplicat în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placa de marcaj aplicată aparatului, precum şi pe ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ce îl însoţesc.
  (2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare terţe părţi, în ceea ce priveşte semnificatia şi forma marcajului CE, asa cum sunt specificate în anexa nr. VII.
  (3) Aplicarea oricărui alt marcaj este permisă numai cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CE sa nu fie afectate.


  Articolul 31

  Aparatul trebuie să fie identificat prin producător pe baza tipului, lotului şi/sau numărului de serie şi prin denumirea producătorului sau a importatorului.


  Articolul 32

  (1) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementări specifice care privesc alte aspecte, transpuse pe baza directivelor europene care impun aplicarea marcajului CE, marcajul atesta îndeplinirea prevederilor acestor reglementări.
  (2) Într-o perioadă de tranzitie, când una sau mai multe dintre aceste reglementări specifice permit producătorului sa aleagă ce măsuri sunt aplicabile, marcajul CE trebuie să indice ca aparatul îndeplineşte numai prevederile acelor reglementări specifice care au fost aplicate de producător. Documentaţia, informaţiile şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc aparatele trebuie să includă o versiune în limba română şi sa indice în mod expres acele reglementări specifice care au fost aplicate.


  Articolul 33

  Este permisă prezentarea la târgurile comerciale, expoziţii, demonstratii şi altele asemenea a aparatului care nu îndeplineşte prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia ca acesta sa poarte un semn distinctiv care să indice clar că nu poate fi comercializat sau pus în funcţiune până când nu îndeplineşte aceste prevederi.


  Capitolul 7 Organisme notificate şi autorităţi de supraveghere


  Articolul 34

  (1) Procedura privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie, care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, se adoptă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. VI.
  (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va desemna organismele notificate pentru îndeplinirea sarcinilor relevante prevăzute în anexele nr. II, III, IV şi V.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va publică şi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele notificate şi numărul alocat acestora în registrul organismelor notificate, aprobată prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.


  Articolul 35

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este autoritatea competentă în domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, în scopul asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.
  (2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei este organismul responsabil pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii.
  (3) În cazul aparatelor destinate consumatorilor persoane fizice, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 36

  (1) Activităţile de supraveghere prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (3), planificate sau la sesizarea oricărei persoane interesate, sunt exercitate de personalul de inspecţie anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor sarcini. Personalul de inspecţie trebuie:
  a) să aibă acces liber ori de câte ori este necesar, în condiţiile legii, în orice spaţiu în care producătorii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora stabiliţi în România, importatorii, distribuitorii, operatorii reţelelor de comunicaţii şi alţi utilizatori ai aparatelor, precum şi persoanele care asambleaza, deţin, instaleaza, conecteaza sau întreţin aparate desfăşoară activităţi susceptibile de a cădea sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri;
  b) să solicite şi sa retina orice document şi orice informaţie necesare în vederea realizării inspecţiei privind îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri;
  c) sa sigileze, sa retina şi să solicite efectuarea de încercări asupra aparatelor pentru care exista motive întemeiate să se presupună încălcarea prevederilor prezentei hotărâri;
  d) sa ia orice alte măsuri necesare în situaţia data, în condiţiile legii.
  (2) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul are obligaţia de a deţine şi de a prezenta spre examinare, la cererea personalului de inspecţie, documentele ce atesta îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
  (3) Personalul de inspecţie este obligat:
  a) sa nu divulge informaţiile de care a luat cunoştinţa cu ocazia exercitării atribuţiilor sale;
  b) sa păstreze confidenţialitatea surselor de informaţii în legătură cu sesizările sau cu plângerile primite.


  Articolul 37

  (1) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei poate să hotărască în orice moment efectuarea încercărilor adecvate pentru verificarea conformitatii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, înscrise în declaraţia de conformitate.
  (2) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei.
  (3) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către producător, responsabilul autorizat al acestuia sau de către importator. În cazul în care nici una dintre aceste persoane nu poate fi identificata, aceste cheltuieli sunt suportate de către deţinătorul aparatului.


  Articolul 38

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate lua toate măsurile necesare pentru ca aparatele să fie retrase de pe piaţa sau din serviciu, poate interzice introducerea lor pe piaţa sau punerea lor în funcţiune ori poate să restrictioneze libera lor circulaţie, atunci când constata ca aparatele care intra sub incidenţa prezentei hotărâri nu îndeplinesc cerinţele acesteia.
  (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate să interzică sau sa restrictioneze introducerea pe piaţa ori sa dispună retragerea de pe piaţa a echipamentelor radio, inclusiv a tipurilor de echipamente radio, pentru care se considera, din motive întemeiate, ca vor produce interferente prejudiciabile serviciilor existente sau planificate în cadrul benzilor de frecventa prevăzute în Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa.
  (3) În situaţia în care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei a luat o hotărâre în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), acesta trebuie să specifice motivele pentru adoptarea ei şi dacă neconformitatea se datorează:
  a) aplicării incorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 22;
  b) insuficientelor standardelor armonizate prevăzute la art. 22;
  c) neconformitatii cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6, în cazul în care aparatele nu satisfac standardele armonizate prevăzute la art. 22;
  d) cauzelor ce au legătură cu interferenta prejudiciabila.


  Capitolul 8 Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 39

  Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
  a) încălcarea prevederilor art. 8, 10, 11, ale art. 13 alin. (1) şi (2), ale art. 16 şi ale art. 32 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum şi retragerea de pe piaţa, interzicerea comercializării şi utilizării aparatelor neconforme, în concordanta cu prevederile art. 38;
  b) încălcarea prevederilor art. 14, 24, 28, 29, 30, 31, ale art. 32 alin. (2) şi ale art. 33, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi cu retragerea de pe piaţa sau interzicerea comercializării ori a utilizării aparatelor neconforme, în concordanta cu prevederile art. 38;
  c) în cazul în care persoana care a aplicat marcajul fără a tine cont de prevederile art. 28, 29 şi ale art. 30 alin. (2) nu poate fi identificata, prevederile lit. b) din prezentul articol se aplică deţinătorului aparatului din momentul în care a fost descoperită neconformitatea;
  d) încălcarea prevederilor din anexa nr. II pct. 5 şi 7, anexa nr. III pct. 4, anexa nr. IV pct. 2 şi 6 şi din anexa nr. V pct. 14, 15, 19 şi 24, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi interzicerea comercializării şi utilizării până la termenul prevăzut pentru eliminarea neconformitatilor, stabilit de către personalul de inspecţie prevăzut la art. 36 alin. (1), împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul aparatelor, după caz;
  e) încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2), ale art. 9, 18 şi ale art. 20 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  f) încălcarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum şi confiscarea aparatelor retrase de pe piaţa sau din serviciu.


  Articolul 40

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 39 se fac de către personalul de inspecţie al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor atribuţii, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 39 lit. a), b) şi d), precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se pot face, în cazul în care cumpărătorul are calitatea de consumator persoana fizica, şi de către inspectorii de specialitate ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.


  Articolul 41

  Contravenţiilor prevăzute la art. 39 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29 din aceeaşi ordonanţa.


  Articolul 42

  (1) În cazul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 39 lit. a) sau b), organul de inspecţie trebuie să informeze în scris Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în termen de 3 zile.
  (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei trebuie să confirme sancţiunea aplicată şi sa notifice producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau importatorului aparatelor, după caz, confirmarea acestei sancţiuni.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei trebuie să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, notificarea măsurii de retragere de pe piaţa sau din serviciu a aparatelor neconforme, de interzicere a introducerii lor pe piaţa, precum şi de punere în funcţiune. Notificarea poate fi publicată şi în cotidiene naţionale sau în reviste de specialitate, în funcţie de tipul echipamentului radio sau al echipamentului terminal de telecomunicaţii.


  Articolul 43

  Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul aparatelor, după caz, trebuie să solicite Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, în termen de 60 de zile de la notificarea măsurii de retragere de pe piaţa a aparatelor neconforme, prevăzută la art. 39 lit. a) şi b), inventarierea şi sigilarea aparatelor care au fost retrase de pe piaţa sau din serviciu.


  Capitolul 9 Dispoziţii tranzitorii


  Articolul 44

  Până în momentul semnării Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale (PECA), dacă evaluarea conformitatii unui aparat destinat pieţei naţionale implica participarea unui organism notificat desemnat conform prevederilor art. 34, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. VII. După intrarea în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale (PECA) aparatele vor purta numai marcajul de conformitate CE în concordanta cu prevederile cap. VII.


  Articolul 45

  Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii pot fi introduse pe piaţa şi puse în funcţiune pe baza documentelor de autorizare prevăzute în Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei nr. 259/2002 privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, dacă introducerea pe piaţa a avut loc pentru prima data înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi numai până la data abrogării respectivului ordin, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2).


  Capitolul 10 Dispoziţii finale


  Articolul 46

  (1) Prezenta hotărâre nu este o reglementare specifică în sensul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001 nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu excepţia cerinţelor de protecţie prevăzute la art. 3 alin. (1) şi în anexa nr. 1 şi a procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001.
  (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu excepţia cerinţelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) şi în anexa nr. 2, precum şi procedurii de evaluare a conformitatii prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002.


  Articolul 47

  Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 48

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 22 alin. (2) şi ale art. 34, care intră în vigoare pe data publicării prezentei hotărâri.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei nr. 259/2002 privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 octombrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 ianuarie 2003.
  Nr. 88.


  Anexa 1
  ECHIPAMENTELE
  care nu intră în domeniul de aplicare al
  acestei hotărâri, astfel cum este prevăzut la art. 3
  1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform art. 1 definitia 53 din regulamentul radio al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii, în afară de cazul în care echipamentele sunt disponibile comercial
  2. Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, şi echipamentele comerciale modificate de către radioamatori şi destinate utilizării lor de către aceştia nu sunt considerate echipamente disponibile comercial.
  3. Echipamentele din domeniul de aplicare al Ordinului ministrului transporturilor nr. 216/2000 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MT. RNR-EM-2000
  4. Cablurile şi traseele de linii
  5. Echipamentele de recepţie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de recepţie a radiodifuziunii sonore şi a televiziunii
  6. Produsele, aplicatiile şi componentele din domeniul aviaţiei civile
  7. Sistemele şi echipamentele pentru managementul traficului aerian.


  Anexa 2
  PROCEDURA
  de evaluare a conformitatii, prevăzută la art. 24
  Modulul A (Controlul intern al producţiei)
  1. Aceasta anexa descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană ori în România asigura şi declara ca produsele implicate satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.
  2. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnica care să permită evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele esenţiale şi sa conţină informaţii privind conceptia, fabricarea şi funcţionarea produsului.
  3. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 2 documentaţia tehnica trebuie să cuprindă:
  a) o descriere generală a produsului;
  b) desenele de conceptie şi de fabricaţie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
  c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor sus-menţionate, precum şi a funcţionarii produsului;
  d) o lista a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau parţial, precum şi descrierea şi explicarea soluţiilor adoptate pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale prezentei hotărâri, în situaţia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu exista astfel de standarde;
  e) rezultatele calculelor de conceptie făcute, examinarile efectuate etc.;
  f) rapoartele de încercare.
  4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul asigurării în procesul de producţie a conformitatii produselor fabricate cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 şi 3, precum şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.
  5. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România trebuie să păstreze documentaţia tehnica pentru inspecţii o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.
  6. Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană ori în România, obligaţia de a păstra documentaţia tehnica disponibilă pentru inspecţii revine importatorului.
  7. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi sa redacteze o declaraţie de conformitate. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnica.


  Anexa 3
  PROCEDURA
  de evaluare a conformitatii, prevăzută la art. 25
  (Controlul intern al producţiei împreună cu
  încercări specifice ale aparatelor)
  Aceasta anexa consta din anexa nr. II la care se adauga următoarele cerinţe suplimentare:
  1. Pentru fiecare tip de aparat toate seturile de încercări radio esenţiale trebuie efectuate de producător sau în numele sau.
  2. Identificarea seturilor de încercări care sunt considerate a fi esenţiale este responsabilitatea organismului notificat ales de producător, cu excepţia acelor seturi de încercări care sunt definite în standardele armonizate.
  3. La determinarea seturilor de încercări ce trebuie îndeplinite organismul notificat trebuie să ţină cont de precedentele decizii adoptate de organismele notificate, actionand de comun acord.
  4. Producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România sau importatorul trebuie:
  a) sa declare ca aceste încercări au fost efectuate;
  b) sa declare ca aparatele îndeplinesc cerinţele esenţiale;
  c) să aplice în timpul procesului de producţie numărul de identificare a organismului notificat. Atunci când seturile de încercări radio esenţiale sunt definite în standardele armonizate, nu mai este necesară aplicarea numărului de identificare a organismului notificat pe aparat.


  Anexa 4
  PROCEDURA
  de evaluare a conformitatii, prevăzută la art. 26
  (Dosarul tehnic de construcţie)
  Aceasta anexa consta din anexa nr. III la care se adauga următoarele cerinţe suplimentare:
  1. Producătorul trebuie să întocmească dosarul tehnic de construcţie, compus din următoarele elemente:
  a) documentaţia tehnica descrisă la pct. 3 al anexei nr. II;
  b) declaraţia de conformitate cu seturile de încercări radio specifice, descrise la pct. 2 al anexei nr. III.
  2. Producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să prezinte dosarul unuia sau mai multor organisme notificate.
  3. În cazul în care dosarul tehnic de construcţie este prezentat mai multor organisme notificate, entitatile specificate la pct. 2 trebuie să informeze fiecare organism notificat despre celelalte organisme care au primit dosarul.
  4. Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de construcţie şi, în cel mult patru săptămâni de la primirea dosarului, poate:
  a) sa emita un aviz către producător, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importator, prin care se precizează că nu a fost demonstrata corespunzător îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri, şi sa informeze în consecinţa celelalte organisme notificate care au primit dosarul; sau
  b) sa emita un aviz către entitatile specificate la lit. a), prin care să se precizeze ca dosarul probează îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri.
  5. La primirea acestui aviz aparatul poate fi introdus pe piaţa fără sa aducă atingere prevederilor art. 13 lit. a) şi ale art. 20.
  6. Producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să păstreze dosarul tehnic de construcţie pentru inspecţii la dispoziţia autorităţilor naţionale desemnate pentru inspecţie, o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.


  Anexa 5
  PROCEDURA
  de evaluare a conformitatii, prevăzută la art. 24, 25 şi 26
  (Asigurarea calităţii complete)
  1. Asigurarea calităţii complete este procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigura şi declara ca produsele în cauza satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.
  2. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcajul prevăzut de art. 28, 29 şi 31 din prezenta hotărâre şi sa redacteze o declaraţie de conformitate.
  3. Producătorul trebuie să aibă în funcţie un sistem de calitate aprobat pentru conceptie, producţie, inspecţii şi încercări finale ale produselor, asa cum este prevăzut la pct. 4-17, şi acesta trebuie să se supună supravegherii, asa cum este specificat la pct. 18-23.
  4. În scopul celor prevăzute la punctul precedent, producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului sau de calitate.
  5. Cererea trebuie să includă:
  a) toate informaţiile relevante pentru produsele avute în vedere;
  b) documentaţia sistemului de calitate.
  6. Sistemul de calitate trebuie să asigure îndeplinirea de către produse a cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri.
  7. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o maniera sistematica şi raţională, sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.
  8. Documentaţia sistemului de calitate la care se referă punctul precedent trebuie să permită o interpretare uniforma a măsurilor şi procedurilor de calitate, asa cum sunt programele, planurile, manualele şi dosarele de calitate.
  Aceasta trebuie să conţină în special o descriere adecvată:
  a) a obiectivelor de calitate, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor personalului de conducere şi influenţa acestuia în ceea ce priveşte calitatea conceptiei şi a produselor;
  b) a specificatiilor tehnice, incluzând standardele armonizate, a reglementărilor tehnice şi specificatiilor de încercare relevante care vor fi aplicate şi, atunci când standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1) nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru asigurarea ca cerinţele esenţiale aplicabile ale prezentei hotărâri vor fi îndeplinite;
  c) a tehnicilor de control şi de verificare a conceptiei, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate la conceperea produselor aparţinând categoriei prevăzute în domeniul de aplicare;
  d) a tehnicilor corespunzătoare producţiei, controlului calităţii şi asigurării calităţii, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;
  e) a examinarilor şi încercărilor care vor fi executate înainte, în timpul şi după procesul de producţie şi a frecvenţei cu care acestea vor fi executate, precum şi, dacă este cazul, a rezultatelor încercărilor efectuate înainte de procesul de producţie;
  f) a mijloacelor prin care se asigura ca dotările pentru încercări şi examinari îndeplinesc cerinţele adecvate pentru executarea încercărilor necesare;
  g) a dosarelor de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi datele de încercări şi etalonare, rapoartele asupra calificării personalului implicat etc.;
  h) a mijloacelor care permit să se verifice realizarea calităţii necesare în ceea ce priveşte conceptia şi produsul, precum şi funcţionarea eficienta a sistemului de calitate.
  9. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la punctul precedent.
  10. Organismul notificat trebuie să prezume îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 8 în cazul sistemului de calitate care aplica standardul armonizat relevant.
  11. Organismul notificat trebuie să evalueze în particular dacă sistemul de control al calităţii asigura conformitatea produselor cu prevederile prezentei hotărâri, în baza documentaţiei relevante furnizate în conformitate cu pct. 5 şi 8, incluzând, dacă este cazul, rezultatele încercărilor furnizate de producător.
  12. Pentru îndeplinirea cerinței de la punctul precedent, echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta de evaluator în tehnologia produsului în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de evaluare la locul unde se realizează produsul.
  13. Decizia trebuie notificată producătorului. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.
  14. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat şi sa confirme ca acesta rămâne adecvat şi eficient.
  15. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate despre orice modificare a acestuia.
  16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse în conformitate cu punctul precedent şi trebuie să hotărască dacă sistemul de calitate modificat mai satisface cerinţele prevăzute la pct. 8 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.
  17. Decizia organismului notificat, în legătură cu prevederile de la punctul precedent, incluzând concluziile examinării şi motivarea deciziei de evaluare, trebuie să fie notificată producătorului.
  18. Scopul supravegherii sistemului de calitate, sub responsabilitatea unui organism notificat, este să se asigure ca producătorul îndeplineşte corect obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat.
  19. Pentru efectuarea inspecţiei producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în locurile de proiectare, producţie, examinare şi încercări, depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special:
  a) documentaţia sistemului de calitate;
  b) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicata conceptiei, asa cum sunt rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;
  c) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicata producţiei, asa cum sunt rapoartele de examinare şi datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;
  d) producătorul trebuie să permită inspectarea, fără notificare prealabilă, de către organismul notificat în locurile unde se realizează produsul.
  20. Organismul notificat trebuie să desfăşoare audituri la intervale de timp rezonabile pentru a fi sigur ca producătorul menţine şi aplica sistemul de calitate.
  21. După fiecare audit organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de audit.
  22. Suplimentar organismul notificat poate face vizite inopinate producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau sa ceara să se efectueze încercări în scopul verificării funcţionarii corespunzătoare a sistemului de calitate, atunci când este necesar.
  23. În condiţiile prevăzute la punctul precedent, organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de vizita şi, dacă a fost efectuată o încercare, un raport de încercare.
  24. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere, o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, următoarele:
  a) documentaţia prevăzută la pct. 5 lit. b);
  b) modificările sistemului de calitate, prevăzute la pct. 15;
  c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 17, 22 şi 23.
  25. Fiecare organism notificat trebuie să ţină la dispoziţia celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate, emise şi retrase, incluzând referinţele la produsul implicat/produsele implicate.


  Anexa 6
  CRITERIILE MINIME
  pentru desemnarea organismelor notificate în conformitate cu art. 34
  1. Organismul notificat, directorul sau şi personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care organismul notificat a fost desemnat nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor sau instalator al echipamentelor radio sau al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, operator de reţele, furnizor de servicii şi nici mandatar al unuia dintre ei. Ei trebuie să fie independenţi şi nu pot sa participe direct la proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea echipamentelor radio sau a echipamentelor terminale de telecomunicaţii, nici sa reprezinte părţile angajate în aceste activităţi. Aceste dispoziţii nu împiedica posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.
  2. Organismul notificat şi personalul sau trebuie să îndeplinească sarcinile pentru care a fost desemnat, la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţa tehnica. Ei trebuie să fie în siguranţa faţă de orice presiune şi risc de corupţie, în special financiar, susceptibile de a influenţa judecata lor sau rezultatele inspecţiilor, în special de către persoane sau grupuri de persoane cu interes pentru aceste rezultate.
  3. Organismul notificat trebuie să aibă la dispoziţia sa personalul şi dotările necesare care să-i permită să execute corespunzător lucrările administrative şi tehnice asociate cu sarcinile pentru care a fost desemnat.
  4. Personalul responsabil pentru inspecţii trebuie:
  - să aibă o buna formare tehnica şi profesională;
  - să aibă cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor privind încercările sau inspecţiile efectuate, precum şi o experienta adecvată pentru aceste încercări sau inspecţii;
  - să aibă abilitatea de a redacta certificatele, înregistrările şi rapoartele cerute pentru a autentifica executarea inspecţiilor.
  5. Imparţialitatea membrilor personalului de inspecţie trebuie să fie garantată. Remunerarea acestora nu trebuie să depindă nici de numărul, nici de rezultatele încercărilor sau inspecţiilor efectuate.
  6. Organismul notificat trebuie să obţină o asigurare de responsabilitate în afară cazurilor în care aceasta responsabilitate este asumată de stat, în conformitate cu legea, la nivel naţional.
  7. Personalul organismului notificat trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în efectuarea sarcinilor sale conform prezentei hotărâri.


  Anexa 7
  MARCAJUL
  de conformitate şi identificatorul de clasa
  A. Marcajul CE
  1. Marcajul CE consta din initialele "CE" având următoarea forma:
  NOTA C.T.C.E.:
  --------------
  Forma marcajului "CE", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003, la pagina 14.
  Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.
  2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când acest lucru nu este posibil, ţinând seama de natura aparatelor.
  3. Marcajul CE trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscriptionate datele acestuia. Suplimentar el trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta exista, şi pe documentele de însoţire.
  4. Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil şi rezistent la ştergere.
  B. Identificatorul de clasa
  1. Echipamentele radio pentru care se aplică restrictii la punerea în funcţiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piaţa, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Identificatorul clasei de echipamente are următoarea forma:
  NOTA C.T.C.E.:
  --------------
  Forma - Identificatorului clasei de echipamente, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003, la pagina 15.
  2. Identificatorul de clasa trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi initialele "CE".
  C. Marcajul CS
  1. Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:
  CS
  (în cerc)
  NOTĂ:
  - fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36;
  - diametrul cercului - 20 mm.
  În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.
  2. Literele componente C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru nu este posibil datorită naturii aparatelor.
  3. Marcajul CS trebuie să fie aplicat pe aparat sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscriptionate datele acestuia, pe ambalajul aparatului şi pe documentele care însoţesc aparatul.
  4. Marcajul CS trebuie să fie aplicat în mod vizibil, lizibil şi de nesters.


  Anexa 8
  CLASELE
  de echipamente şi lista orientativa şi
  neexhaustiva de echipamente sau tipuri de echipamente
  1. Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii care pot fi introduse pe piaţa şi puse în funcţiune fără restrictii constituie Clasa 1. Pentru Clasa 1 de echipamente nu este asignat un identificator de clasa de echipamente.
  2. Echipamentele radio pentru care se aplică restrictii la punerea în funcţiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piaţa, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Pentru Clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut la lit. B din anexa nr. VII.
  Clasa 1
  (i) Echipamente terminale conectate la reţele fixe şi echipamente radio care nu sunt destinate pentru emisie:
  1. ISDN (ISDN acces de baza, ISDN acces primar, ISDN U, ISDN de banda larga ATM)
  2. PSTN [linie analogica unica, linie analogica multipla (cu/fără apel direct de sosire DDI-Direct Dialling În), echipament conectat la interfete Centrex sau reţele private virtuale (VPN)]
  3. Linii închiriate [analogice (banda de baza) pe 2 fire şi pe 4 fire, analogice (banda vocala) pe 2 fire şi pe 4 fire, digitale, SDH, optice]
  4. Echipamente de date pe fir (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay)
  5. Echipamente de difuziune interactiva pe fir (imagine/sunet necomutate, imagine/sunet comutate)
  6. Telex (echipament de linie unica, echipament de linie multipla)
  7. Echipamente radio numai pentru recepţie
  8. Alte echipamente terminale conectate la reţele fixe
  (îi) Echipamente radio care emit numai sub controlul unei reţele:
  9. Seturi portabile GSM, incluzând GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 şi, când va aparea, GSM 450
  10. Echipamente terminale TFTS;
  11. Staţii de sol pentru serviciul mobil terestru în benzile 1,5/1,6 GHz
  12. Staţii de sol pentru serviciul mobil terestru funcţionând în banda Ku
  13. Echipamente TETRA pentru utilizatorul final (nonDMO-Direct Mode of Operation)
  14. Staţii terestre pentru comunicaţii personale prin satelit funcţionând în benzile 1,6/2,4 GHz
  15. Staţii terestre pentru comunicaţii personale prin satelit funcţionând în benzile 1,9/2,1 GHz
  16. Staţii de sol din serviciul mobil terestru cu debit binar redus în benzile 1,5/1,6 GHz
  17. Alte echipamente radio care emit numai sub controlul unei reţele
  Emitatoare radio armonizate tehnic în Comunitatea Europeană, pentru care statele membre nu introduc constrângeri la punerea în funcţiune:
  18. Echipamente DECT
  19-21. Dispozitive de distanta scurta nespecifice
  Utilizarea acestor benzi de frecventa este pentru telemetrie, telecomanda, alarme, date în general şi alte aplicaţii similare. Aplicatiile video sunt incluse numai în Clasa 1 pentru frecvente mai mari de 2,4 GHz.
  Sub clasa Banda de frecventa Puterea Ecartul între canale Ciclul de întrebuinţare Comentarii
  19. 40,665; 40,675; 40,685; şi 40,695 MHz 10 mW erp 10 kHz ≤ 100% Aplicatiile care folosesc semnale audio şi vocale sunt excluse din "Clasa 1"
  20. 433,050 - 434,790 MHz 10 mW erp - ≤ 10% Aplicatiile care folosesc semnale audio şi vocale sunt excluse din "Clasa 1"
  21. 2446,5 - 2475 MHz 10 mW eirp - ≤ 100% În banda de frecventa 2454-2475 MHz sunt incluse în "Clasa 1" numai aplicatiile video de interior      22. LAN-uri radio
  Sub clasa Banda de frecventa Puterea Ecartul între canale Ciclul de întrebuinţare Comentarii
  22. 2446,5 - 2475 MHz 100 mW eirp - ≤ 100% Numai aplicatiile de interior sunt incluse în "Clasa 1"


  23-24. Aplicaţii inductive
  Aplicatiile inductive includ dispozitive pentru: imobilizarea automobilelor, identificarea animalelor, sistemele de alarmare, detectarea cablurilor, administrarea deşeurilor, identificarea persoanelor, legături vocale prin radio, controlul accesului, senzori de proximitate, sisteme antifurt, inclusiv sisteme antifurt inductive de radiofrecventa, transferul de date la sisteme portabile, identificarea automată a articolelor, sisteme de control prin radio, taxarea automată pe şosele.
  Utilizatorii trebuie să fie constienti ca emisiile de la aplicatiile inductive pot cauza interferente asupra receptoarelor sau altor servicii radio din apropierea lor.
  O atenţie deosebită trebuie acordată satisfacerii cerinţelor stricte de protecţie a frecventelor de comunicaţii din aceste benzi sau din benzile adiacente, care sunt identificate de UIT pentru comunicaţii în caz de siguranţă şi catastrofe globale.
  Sub clasa Banda de frecventa Puterea Ecartul între canale Ciclul de întrebuinţare Comentarii
  23. 115-119 kHz 42 dBæA/m la 10m - ≤ 100%
  24. 13,553- 13,567 MHz 42 dBæA/m la 10m - ≤ 100%

  Clasa 2
  (iii) Alte echipamente radio:
  1. VSAT-uri în banda C
  2. VSAT-uri în banda Ku
  3. Staţii terestre pentru transmisii ocazionale prin satelit (SNG) în banda Ku
  4. TETRA cu mod de funcţionare direct (DMO)
  5. TETRAPOL
  6. Radio mobile private (PMR)
  7. Dispozitive de distanta scurta
  8. Radiorelee
  9. Echipamente pentru legături radio fixe
  10. Emitatoare de radiodifuziune sonora şi de televiziune
  11. Echipamente radio pentru aplicaţii maritime
  12. Echipamente de infrastructura (de exemplu: staţii de baza)
  13. Echipamente radio funcţionând în benzile de radioamatori.
  -------------