PROCEDURĂ din 6 mai 2016de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.503 din 6 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 403 din 27 mai 2016.


  Capitolul I Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică în următoarele situații:
  a) pentru radierea, la cerere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunță la aplicarea sistemului, prin depunerea notificării prevăzute de lege (formular 097 - privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), potrivit prevederilor art. 282 alin. (5) teza a III-a din Codul fiscal;
  b) pentru radierea, la cerere sau din oficiu, din registru a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care a depășit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit prevederilor art. 324 alin. (14) din Codul fiscal;
  c) pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată, la cerere sau din oficiu de organul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA.
  2. Dispozițiile pct. 4-9 din cap. I al Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se aplică în mod corespunzător.


  Capitolul II Radierea, la cerere, din registru a persoanelor impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare1. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care nu depășesc în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei și care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare, potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (5) teza a III-a din Codul fiscal, depun notificarea prevăzută de lege (formular 097).2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) și se depune la organul fiscal competent, oricând în cursul anului, între data de 1 și 25 ale lunii, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.3. Notificarea de radiere, în situația renunțării la aplicarea sistemului TVA la încasare, de către persoana impozabilă care nu a depășit plafonul, nu se poate depune în primul an în care aceasta a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.4. Notificările depuse potrivit pct. 1 se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.5. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la data radierii din registru.


  Capitolul III Radierea, la cerere, din registru, a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat și care depun notificarea prevăzută de lege1. Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depășește plafonul de 2.250.000 lei, au obligația, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună notificarea prevăzută de lege (formular 097), completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum 1 zi lucrătoare de la depunere, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a celei de-a doua perioade fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit.3. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit.4. Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile și persoanelor impozabile care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.


  Capitolul IV Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat și care nu depun notificarea prevăzută de lege1. Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care depășește plafonul de 2.250.000 lei și care nu depun la organele fiscale notificarea, în vederea schimbării sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate, din oficiu, din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, cifra de afaceri realizată, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent și sfârșitul trimestrului de referință, de persoanele impozabile care sunt înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.4. Calculul cifrei de afaceri se face, cu respectarea dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal și ale pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (normele metodologice), având în vedere:
  a) deconturile de TVA (formular 300) - rândurile din decont, conform pct. 26 alin. (4) din normele metodologice;
  b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul în curs, care au fost emise până la data efectuării calculului cifrei de afaceri, dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.
  5. După efectuarea calculului cifrei de afaceri se compară lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, până la data aplicării procedurii de radiere din registru.6. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:
  a) referatul prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, radierea, din oficiu, a înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
  b) proiectele deciziilor privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.
  7. Documentele prevăzute la pct. 6 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și deciziile se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.8. Decizia privind radierea din registru se întocmește în 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.9. Împotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru, se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.10. Compartimentul de specialitate radiază persoanele impozabile din registru cu data înscrisă în decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.


  Capitolul V Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA și a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anulează, la cerere sau din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prezentei proceduri.2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA constituie și înștiințare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică Înștiințarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.4. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește și se comunică și pentru persoana impozabilă care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic și care este radiată, din oficiu, de către organul fiscal competent din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.5. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește, în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.6. Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal ori cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării persoanei impozabile în grupul fiscal unic, după caz.


  Capitolul VI Îndreptarea erorilor privind radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare1. Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmește, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:
  a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune înregistrarea persoanei impozabile în registru sau, după caz, corectarea datei de înregistrare în registru;
  b) proiectul "Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 6 la ordin.
  2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmește în 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorilor materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.5.2. În situația în care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorilor materiale, respectiv începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale. În ipoteza în care data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost radiată eronat din registru, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale.5.3. În situația în care persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru în condițiile prevăzute de pct. 5.2 și radiată din registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale. În ipoteza în care data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale este anterioară datei de la care persoana nu mai are obligația aplicării sistemului TVA la încasare, conform opțiunii exercitate, persoana impozabilă se radiază din registru cu data corectă, de la care aceasta nu mai are obligația aplicării sistemului.


  Anexă

  la procedura de radiere
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ..............
  Unitatea fiscală .........................
  Nr. ........../..............
  Aprobat
  Conducătorul unității fiscale,
  ...............................
  Avizat
  Șef compartiment specialitate,
  ..............................
  REFERAT

  Pentru persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a căror cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, propunem radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, după cum urmează:

  Nr.
  crt.

  Denumirea persoanei impozabile

  Codul de înregistrare în scopuri de TVA

  Perioada fiscală utilizată (L/T/S/A)

  Data propusă pentru radierea din registru
  Întocmit
  ...........

  ----