ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 10 octombrie 2002
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (4) al articolului 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce alineatul (4^1) având următorul cuprins:
  "(4^1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. vor proceda la compensarea debitelor reprezentând sumele datorate şi neachitate de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii efectuate de Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:

  ---------------
  Ministrul agriculturii,

  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 10 octombrie 2002.
  Nr. 134.

  -----------