HOTĂRÂRE nr. 747 din 26 august 2014
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din teren şi construcţie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, Bucureşti.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la art. 1.
  (2) Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Poziţia nr. 734 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ştefan Stoica
  Secretar de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2014.
  Nr. 747.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din
  domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în
  domeniul public al statului şi
  administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia
  Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, Bucureşti
  *Font 8*
   ┌─────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
   │Adresa imobilului│ Persoana juridică de la │ Persoana juridică la │Caracteristicile tehnice ale│
   │care se transmite│care se transmite imobilul│care se transmite imobilul│ imobilului │
   ├─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
   │Str. Alexandru │Domeniul privat al │Domeniul public al │Carte funciară 264347 │
   │Xenopol nr. 15, │statului şi administrarea │statului şi administrarea │Suprafaţa terenului măsurată│
   │sectorul 1, │Regiei Autonome │Secretariatului de Stat │262,00 mp cotă indiviză │
   │Bucureşti │"Administraţia │pentru Culte, pentru │Construcţie S+P+2E │
   │ │Patrimoniului Protocolului│Episcopia Română Unită cu │51% din suprafaţa utilă a │
   │ │de Stat", care │Roma, Greco-Catolică, │imobilului, respectiv │
   │ │administrează 51% din │Sfântul Vasile cel Mare, │451,30 mp (din 888,20 mp), │
   │ │suprafaţa utilă a │Bucureşti │după cum urmează: │
   │ │imobilului, respectiv │CIF 26429279 │subsol - suprafaţa utilă │
   │ │451,30 mp │ │88,17 mp │
   │ │(din 888,20 mp) │ │parter - suprafaţa utilă │
   │ │CUI 2351555 │ │130,43 mp │
   │ │ │ │etaj 1 - suprafaţa utilă │
   │ │ │ │218,30 mp │
   │ │ │ │garaj- suprafaţa utilă │
   │ │ │ │14,40 mp │
   │ │ │ │Valoare de inventar: │
   │ │ │ │- imobil construcţie: │
   │ │ │ │1.295.829,29 lei │
   │ │ │ │- teren: 452.704,56 lei │
   │ │ │ │- împrejmuire: 46,10 lei │
   └─────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘

  -------