ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 217 din 30 decembrie 2020pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1316 din 30 decembrie 2020
  Având în vedere necesitatea relocării urgente a sediului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ca urmare a aprobării prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2020 a indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea termică și modernizarea corpului C1,
  ținând cont de necesitatea stringentă a asigurării continuității comenzii instituției și facilitarea managementului operațional în sistem integrat prin realizarea Centrului Național pentru Răspuns la Dezastre în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 axa 5, obiectivul specific 5.2 „Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție“,
  având în vedere că la data de 19 aprilie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008, ceea ce impune corelarea unor prevederi legale cu cele ale noii reglementări europene și face necesară întărirea rolului de autoritate pe segmentul supravegherii pieței mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor,
  văzând că regiunile din zona municipiului București sunt în continuă dezvoltare, iar studiile din zona metropolitană București au arătat că aceasta va deveni operațională într-un timp extrem de scurt și va încorpora alte comune și orașe din județul Ilfov,
  având în vedere creșterea semnificativă a atribuțiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență generată de măsurile legislative adoptate pentru combaterea și limitarea efectelor noului virus, precum și faptul că în prezent Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se confruntă cu o lipsă acută de spațiu necesar desfășurării activității specifice, în condițiile prevăzute de legile și regulamentele în vigoare,
  ținând seama de faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“ a fost aprobată achiziția Centrului Național de Răspuns la Dezastre, iar în urma consultărilor de piață s-a constatat că imobilele aflate în regiunile din zona municipiului București corespund atât nevoilor instituționale, cât și satisfacerii interesului public, prețurile fiind substanțial mai mici decât cele ale imobilelor aflate în municipiul București,
  având în vedere că neadoptarea acestor măsuri normative ar avea consecințe negative pentru:– funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca instituție care coordonează, la nivel național, instituțiile implicate în managementul situațiilor de urgență;– finalizarea unor proiecte în cadrul programelor Guvernului de finanțare pentru infrastructura locală sau pentru accesare de fonduri nerambursabile;– corelarea legislației naționale cu noile norme europene;– dovada administrativă impusă de nivelul actual al obligațiilor legale,
  întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Inspectoratul General are sediul în municipiul București sau localitățile limitrofe.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 217.
  ----