HOTĂRÂRE nr. 957 din 18 august 2005 (**republicată**)(*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
(actualizată până la data de 5 august 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL




 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 14 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.250 din 8 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  ------------
  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 septembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007.

  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţii


  Articolul 1

  (1) Institutul Naţional de Statistică se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi coordonare a statisticii oficiale din România.
  (2) Institutul Naţional de Statistică are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5.


  Articolul 2

  (1) În vederea realizării rolului său, Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de programare strategică, prin care se asigură elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a sistemului statistic naţional;
  b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;
  c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;
  d) de autoritate şi management pentru programele anuale ale cercetărilor statistice oficiale;
  e) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate;
  f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea statisticii oficiale a României pe plan intern şi extern;
  g) de autoritate, prin care se asigură exercitarea principiilor, criteriilor şi normelor aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării serviciilor statisticii oficiale care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea sa metodologică;
  h) de promovare a culturii statistice în România.
  (2) În organizarea şi coordonarea statisticii oficiale din România activitatea Institutului Naţional de Statistică se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi raportului cost-eficienţă.


  Articolul 3

  (1) Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile şi standardele specifice de obţinere a indicatorilor;
  b) organizează şi conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, realizate în conformitate cu programele anuale aprobate prin hotărâri ale Guvernului;
  c) proiectează, tipăreşte şi difuzează formularele chestionarelor utilizate în realizarea cercetărilor statistice şi instrucţiunile de completare aferente;
  d) culege, prelucrează şi stochează datele şi informaţiile, în vederea constituirii şi difuzării seriilor de date statistice;
  e) coordonează elaborarea clasificărilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes naţional din domeniul său de activitate;
  f) proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic;
  g) elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale a ţării;
  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea culturii statistice;
  i) implementează conceptele privind calitatea totală în statistică;
  j) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
  k) informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la evoluţia economică şi socială a ţării şi furnizează către utilizatorii interesaţi indicatorii statistici obţinuţi;
  l) organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare ale acestora;
  m) colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaţionale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistică;
  n) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituţii centrale şi de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunităţii cercetărilor şi corectitudinii metodelor statistice utilizate;
  o) organizează pregătirea profesională în domeniul statisticii a personalului institutului, din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistică oficială, acţionând pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional;
  p) reprezintă România în relaţii internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţiile similare din alte ţări, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale;
  r) asigură compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate;
  s) asigură absorbţia acquis-ului comunitar în toate domeniile statistice şi transpunerea lui în practică şi în legislaţia naţională de specialitate;
  ş) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii şi notificarea acestora Comisiei Europene. Suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun directive comunitare, Institutul Naţional de Statistică comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.
  ş^1) determinarea indicatorilor specifici privind migraţia externă;
  --------
  Lit. ş^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013.
  ş^2) respectarea obligaţiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);
  --------
  Lit. ş^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013.
  t) negociază şi încheie tratate internaţionale la nivel departamental şi alte înţelegeri internaţionale, în domeniul său de activitate.
  --------
  Lit. t) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.250 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 16 decembrie 2010.
  (2) Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru activitatea de statistică.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor sale, Institutul Naţional de Statistică are obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanţă cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu prevederile legale referitoare la informaţiile clasificate.


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 Institutul Naţional de Statistică este autorizat:
  a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;
  b) să stabilească termenele şi periodicităţile de furnizare a datelor statistice solicitate;
  c) să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenţi statistici pentru culegerea datelor şi să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agenţilor statistici intră anchetatorii, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
  d) să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
  e) să constate contravenţii şi să aplice amenzi, în condiţiile legii, pentru refuzul sa întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate ori incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistică oficială documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;
  f) să gestioneze fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale, şi să utilizeze şi personal suplimentar de specialitate pentru realizarea lucrărilor, în limita fondurilor, pe perioada derulării proiectelor. Cuantumul indemnizaţiilor personalului suplimentar de specialitate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.


  Articolul 6

  (1) Persoanele juridice sunt obligate să furnizeze gratuit Institutului Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistică.
  (2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze Institutului Naţional de Statistică datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensămintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intimă pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidenţialitatea datelor statistice.
  (3) Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competenţa ministerelor de resort şi a altor autorităţi publice, Institutul Naţional de Statistică încheie convenţii pentru schimbul reciproc de date statistice.


  Capitolul II Conducerea Institutului Naţional de Statistică


  Articolul 7

  (1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul are atribuţii directe în problemele activităţii de integrare europeană, unul are ca atribuţie directă coordonarea activităţii de statistică economică şi socială, iar unul are ca atribuţie directă coordonarea infrastructurii statistice, numiţi prin decizie a primului-ministru. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
  (2) Alte atribuţii specifice ale vicepreşedinţilor sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (3) Vicepreşedintele care coordonează activitatea de statistică este înlocuitorul de drept al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (4) Preşedintele reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu terţe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
  (5) Preşedintele îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii generale:
  a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a operatorilor economici;
  b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;
  c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului Naţional de Statistică, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;
  d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
  e) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul Institutului Naţional de Statistică, în baza bugetului aprobat;
  f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale al căror domeniu de activitate interesează;
  g) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene şi în alte organisme internaţionale;
  h) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;
  i) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului.
  (6) Preşedintele Institutului Naţional de Statistică este membru de drept în Consiliul de coordonare a activităţii de statistică.


  Articolul 8

  (1) Secretarul general al Institutului Naţional de Statistică este subordonat preşedintelui.
  (2) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (3) Secretarul general are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Institutului Naţional de Statistică şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din institut şi conducătorii unităţilor subordonate;
  b) colaborează cu secretarii generali din celelalte instituţii în probleme de interes comun;
  c) coordonează activitatea de elaborare a politicilor şi principiile directoare pentru managementul de resurse din cadrul compartimentelor;
  d) îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Statistică ori încredinţate de preşedinte.


  Capitolul III Organizarea Institutului Naţional de Statistică


  Articolul 9

  (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistică este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.


  Articolul 10

  (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional de Statistică este de 1.895, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii.
  --------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013.
  (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (3) Atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Institutului Naţional de Statistică se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.
  (5) Activitatea personalului implicat în realizarea programelor anuale ale cercetărilor statistice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului privind conduita etică a statisticianului, care va asigura cadrul necesar desfăşurării profesiei cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios.
  (6) Salarizarea personalului din cadrul Institutului Naţional de Statistică, precum şi din unităţile sale subordonate se face potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 11

  (1) În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează:
  a) 8 direcţii regionale de statistică şi 34 de direcţii judeţene de statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2;
  --------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013.
  b) Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prevăzută în anexa nr. 2.
  --------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013.
  (2) Conducătorii instituţiilor publice din subordinea Institutului Naţional de Statistică sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, după caz, cu respectarea condiţiilor legale.
  (3) Numărul de personal, constituirea compartimentelor, statul de funcţii, atribuţiile şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru instituţiile din subordine, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (4) Prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pot fi create şi în alte oraşe decât cele reşedinţă de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti colective, birouri şi servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcţie de cerinţele specifice activităţii lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.
  (5) Editura "Revista Română de Statistică" poate să asigure difuzarea unor publicaţii şi date statistice la cerere, pe bază de preţuri şi tarife aprobate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 12

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură direcţiilor teritoriale de statistică, potrivit competenţelor, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii.
  (2) Consiliile locale şi judeţene care nu pot asigura spaţiile corespunzătoare unităţilor teritoriale de statistică vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii.
  (3) Institutul Naţional de Statistică va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii sau achiziţionării unor astfel de obiective.


  Articolul 13

  (1) Numărul de autoturisme din dotarea Institutului Naţional de Statistică şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.
  (2) Pentru activităţile specifice privind transportul şi distribuirea instrumentarului statistic şi a tehnicii de calcul, Institutul Naţional de Statistică - aparatul central poate deţine o autoutilitară cu un consum lunar de carburant de 350 litri, iar direcţiile teritoriale de statistică pot deţine câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri, pentru activităţile specifice de culegere a datelor statistice.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 15

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 68/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 3 februarie 2004, cu modificările ulterioare.


  Anexa 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Naţional de Statistică
  ----------
  NOTĂ(CTCE)
  Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistică, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată).
  --------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de stat
  Direcţia Regională de Statistică Alba
  Direcţia Judeţeană de Statistică Arad
  Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
  Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
  Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
  Direcţia Regională de Statistică Brăila
  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău
  Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
  Direcţia Regională de Statistică Bistriţa-Năsăud
  Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa
  Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna
  Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa
  Direcţia Regională de Statistică Olt
  Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita
  Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara
  Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa
  Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov
  Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş
  Direcţia Regională de Statistică Neamţ
  Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
  Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare
  Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu
  Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava
  Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
  Direcţia Regională de Statistică Timiş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea
  Direcţia Regională de Statistică Călăraşi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu
  Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti
  II. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate integral din venituri proprii
  Centrul Naţional de Pregătire în Statistică
  Centrul de Conferinţe
  III. Activitate care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Statistică
  Diseminarea informaţiilor statistice româneşti
  --------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.
  -----------