ORDIN nr. 15 din 20 februarie 2019pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019
  Având în vedere dispozițiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă din punctul de vedere al cerințelor prevăzute la art. 14, operatorul de rețea comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).2. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de rețea a necesității completării documentației, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuție notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.3. La articolul 22, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care la rețeaua prevăzută la pct. 2.1 din anexa nr. 3 se racordează un nou utilizator, altul decât utilizatorii individuali din ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale avuți în vedere la depunerea cererii prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 sau o nouă rețea electrică realizată de un dezvoltator.(7^2) Valoarea compensației și modalitatea de plată către primul dezvoltator se precizează în avizul tehnic de racordare și contractul de racordare încheiat cu operatorul de distribuție concesionar, în cazul unui nou utilizator, sau în contractul încheiat de un dezvoltator cu operatorul de distribuție concesionar pentru realizarea unei noi rețele electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali.4. În anexa nr. 2, punctul 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:4.1. Dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelelor de distribuție se finanțează în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.5. În anexa nr. 3, punctul 2.1^1 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1^1. Emiterea avizului tehnic de racordare a organizării de șantier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale este condiționată de constituirea de către dezvoltator a unei garanții de tip depozit escrow, pentru finanțarea integrală a realizării rețelei electrice prevăzute la pct. 2.1, cu considerarea sumei deja achitate operatorului de distribuție concesionar, prevăzute în contractul pentru realizarea rețelei electrice respective.6. În anexa nr. 3, după punctul 2.1^1 se introduce un nou punct, punctul 2.1^2, cu următorul cuprins:2.1^2. Cuantumul depozitului escrow prevăzut la pct. 2.1^1 se determină de către operatorul de distribuție concesionar pe baza documentației prevăzute la pct. 1, care se anexează cererii pentru emiterea avizului tehnic de racordare a organizării de șantier dacă documentația nu a fost depusă în situația prevăzută la pct. 1, inclusiv valoarea compensației către primul dezvoltator, prevăzute la art. 22 alin. (7^1) din regulament, după caz.7. În anexa nr. 3, la punctul 4.1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) valoarea și modalitatea de plată a compensației către primul dezvoltator, prevăzute la art. 22 alin. (7^2) din regulament, inclusiv termenul de plată a compensației, care nu poate depăși data semnării contractului;
  8. În anexa nr. 3, după punctul 4.1 se introduc două noi puncte, punctele 4.1^1 și 4.1^2, cu următorul cuprins:4.1^1. În situația în care contractul prevăzut la pct. 4.1 nu poate fi dus la îndeplinire din vina dezvoltatorului, suma neutilizată rămâne la dispoziția operatorului de distribuție concesionar pentru finalizarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali.4.1^2. Depozitul escrow prevăzut la pct. 2.1^1 este utilizat de operatorul de distribuție concesionar pentru realizarea lucrărilor stabilite în contractul prevăzut la pct. 4.1.


  Articolul II

  Prevederile art. 22 alin. (7^1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se aplică pentru calculul compensațiilor de care urmează a beneficia primii dezvoltatori ale căror contracte de realizare a rețelelor electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali se încheie după data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul III

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 20 februarie 2019.
  Nr. 15.
  -----