LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.


  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins:(1^5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna august 2016.(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcția/gradul/treapta și gradația de salarizare, funcțiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și echivalarea unor funcții specifice activității caselor de asigurări de sănătate.(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.(1^9) Prevederile alin. (1^5)-(1^6) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5)-(1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) și (1^8) se mențin în plată salariile de bază avute.(1^11) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului transporturilor.2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ și bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3^2
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.
  4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al articolului 3^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6^3), cu următorul cuprins:(6^3) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 3^3 se introduc cinci noi litere, literele e) - i), cu următorul cuprins:
  e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
  f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.
  g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;
  h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar;
  i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) și (12) ale articolului 3^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 3^4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare.11. La articolul I punctul 1, articolul 3^5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3^5

  În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4, pentru personalul didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 3^6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Salarizarea personalului Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.(6) Asimilarea funcțiilor și salariilor potrivit alin. (5), precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I^1 și I^2, cu următorul cuprins:

  Articolul I^1

  Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul I^2

  În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.
  15. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


  București, 17 decembrie 2016.
  Nr. 250.


  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)


  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială
  1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   

  Funcția
   
   
   
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   
   
   
   

  Spitale peste
  400 de paturi

  Spitale
  sub 400 de paturi

  Servicii de
  ambulanță

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Manager

  S

  6500

  6791

  6400

  6500

   

   

  2.

  Manager general

  S

   

   

   

   

  6400

  6500

  3.

  Director medical

  S

  6350

  6400

  6250

  6350

  6069

  6200

  4.

  Director de cercetare-dezvoltare

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  5.

  Director financiar-contabil

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  6.

  Director economic

  S

   

   

   

   

  5450

  5500

  7.

  Director tehnic

  S

   

   

   

   

  4095

  4212

  8.

  Director de îngrijiri

  S, SSD

  4095

  4212

   

   

   

   

  9.

  Alți directori

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  10.
   

  Asistent-șef
   

  S, SSD,
  PL

   
   

   
   

   
   

   
   

  4095
   

  4212
   

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Funcția
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Institutul Național
  de Hematologie
  Transfuzională
  "Prof. Dr. C. T.
  Nicolau"

  Centrul de
  Transfuzie Sanguină
  al Municipiului
  București
   

  Centre de
  transfuzie sanguină
  regionale
   
   

  Centre de
  transfuzie sanguină
  județene
   
   

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Director general

   

  5500

  5737

   

   

   

   

   

   

  2.

  Director, director general adjunct

  S

  5274

  5500

  5274

  5500

  5128

  5274

  5128

  5274

  3.

  Director adjunct științific

  S

  5128

  5274

   

   

   

   

   

   

  4.
   

  Director adjunct financiar
  contabilitate

  S
   

  3459
   

  4212
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  5.

  Director resurse umane

  S

  3459

  4212

   

   

   

   

   

   

  6.

  Contabil-șef

  S

   

   

  3459

  4212

  3400

  4095

  3363

  3557

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Alte funcții de conducere
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Director general*)

  S

  5500

  5737

  2.

  Director general adjunct, director, director executiv*)

  S

  5274

  5500

  3.

  Director adjunct*)

  S

  5128

  5274

  4.

  Director adjunct financiar-contabil*)

  S

  3659

  4212

  5.

  Contabil-șef*)

  S

  3459

  4212

  6.

  Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare

  S

  5500

  5550

  7.

  Șef serviciu

  S

  3459

  4212

  8.

  Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

  S

  2955

  3459

  9.
   

  Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog),
  șef secție, șef laborator și altele similare

  S
   

  5500
   

  5550
   

  10.
   

  Asistent medical-șef pe unitate
   

  S, SSD,
  PL

  3850
   

  3950
   

  11.

  Șef formație muncitori

   

  1500

  1900
  Notă
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:

  Nr.
  crt.
   
   

  Funcția
   
   
   

  Creștere
  salariu
  de bază
  - % -

  1.

  Director program de rezidențiat medicină de urgență

  12,5

  2.

  Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență

  10

  3.

  Farmacist șef serviciu

  7,5

  4.
   
   

  Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală,
  oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef
  și/sau coordonator

   
   
  15

  5.
   

  Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și
  alt personal cu gestiune

   
  5

  6.

  Spălătoreasă cu gestiune

  2,5

  7.

  Șef echipă

  2,5

  8.
   
   
   

  Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician,
  psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector
  (referent) care exercită atribuții de control în sănătate
  publică - direcția de sănătate publică

   
   
   
  12,5

  9.
   

  Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță
  București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

   
  10

  10.
   

  Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță
  București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

   
  10

  11.
   
   

  Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație
  Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de
  ambulanță județean

   
   
  10

  12.
   
   
   

  Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de
  medicamente (stocul de urgență din stația centrală a
  Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale
  din serviciile de ambulanță județene)

   
   
   
  10
  I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială
  Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă
  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1. Unități clinice

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Funcția
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Unități clinice

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  2

  Medic primar dentist

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  3

  Medic specialist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  4

  Medic specialist dentist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  5

  Medic rezident anul VI-VII

  S

  3262

  3507

  3682

  3866

  3963

  4062

  6

  Medic rezident anul IV-V

  S

  2709

  2912

  3058

  3211

  3291

  3373

  7

  Medic dentist rezident anul IV-V

  S

  2709

  2912

  3058

  3211

  3291

  3373

  8

  Medic rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  9

  Medic dentist rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  10

  Medic rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  11

  Medic dentist rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  12

  Medic rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  13

  Medic dentist rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  14

  Medic

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  15

  Medic dentist

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  16

  Farmacist primar*1)

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  17

  Farmacist specialist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  18

  Farmacist rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  19

  Farmacist rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  20

  Farmacist rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  21

  Farmacist

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  22
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

   
  S

   
  3098

   
  3330

   
  3497

   
  3672

   
  3764

   
  3858

  23
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

   
  S

   
  2538

   
  2728

   
  2865

   
  3008

   
  3083

   
  3160

  24
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

   
  S

   
  2015

   
  2166

   
  2274

   
  2388

   
  2448

   
  2509

  25
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

   
  S

   
  1804

   
  1939

   
  2036

   
  2138

   
  2192

   
  2246

  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician
  de audiologie și protezare
  auditivă licențiat, asistent
  medical de profilaxie dentară
  licențiat, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică, moașă; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2760

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2967

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3115

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3271

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3353

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3437

  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2132

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2292

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2406

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2527

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2590

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2655

  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă;
  debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1704

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1832

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1923

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2020

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2070

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2122

  29

  Dentist principal

  SSD

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  30

  Dentist

  SSD

  1730

  1860

  1953

  2050

  2102

  2154

  31

  Dentist debutant

  SSD

  1578

  1696

  1781

  1870

  1917

  1965

  32
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent
  medico-social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2389

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2568

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2697

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2831

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2902

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2975

  33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2093

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2250

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2362

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2481

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2543

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2606

  34
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1646

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1769

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1858

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1951

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2000

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2050

  35

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2285

  2456

  2579

  2708

  2776

  2845

  36

  Asistent medical*2)

  PL

  2058

  2212

  2323

  2439

  2500

  2563

  37

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  2628

  1750

  1838

  1929

  1978

  2027

  38

  Asistent medical principal*2)

  M

  2081

  2237

  2349

  2466

  2528

  2591

  39

  Asistent medical*2)

  M

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  40

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  41

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  2081

  2237

  2349

  2466

  2528

  2591

  42

  Tehnician dentar*3)

  M

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  43

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  44

  Soră medicală principal*4)

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  45

  Soră medicală*4)

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  46

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  47

  Autopsier principal

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  48

  Autopsier

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  49

  Autopsier debutant

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  50
   

  Statistician medical,
  registrator medical; principal

   
  M

   
  1790

   
  1924

   
  2020

   
  2121

   
  2175

   
  2229

  51
   

  Statistician medical,
  registrator medical

   
  M

   
  1638

   
  1761

   
  1849

   
  1941

   
  1990

   
  2040

  52
   

  Statistician medical,
  registrator medical; debutant

   
  M

   
  1593

   
  1712

   
  1798

   
  1888

   
  1935

   
  1984

  a.2. Anatomia patologică și medicina legală

   
  Nr.
  crt.
   
   
   

   
  Funcția
   
   
   
   

   
  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Anatomia patologică
  și medicina legală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Medic primar

  S

  7585

  8154

  8562

  8990

  9214

  9445

  2.

  Medic specialist

  S

  5961

  6408

  6728

  7065

  7242

  7423

  3.

  Medic rezident anul IV-V

  S

  4557

  4898

  5143

  5400

  5535

  5674

  4.

  Medic rezident anul III

  S

  4431

  4763

  5001

  5251

  5383

  5517

  5.

  Medic rezident anul II

  S

  3970

  4268

  4481

  4705

  4823

  4944

  6.

  Medic rezident anul I

  S

  3541

  3806

  3997

  4197

  4302

  4409

  7.

  Farmacist primar*1)

  S

  5789

  6223

  6534

  6861

  7033

  7208

  8.

  Farmacist specialist

  S

  4727

  5082

  5336

  5602

  5742

  5886

  9.

  Farmacist

  S

  4100

  4408

  4628

  4859

  4981

  5105

  10.
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat;
  principal

  S
   
   
   
   

  5395
   
   
   
   

  5800
   
   
   
   

  6090
   
   
   
   

  6394
   
   
   
   

  6554
   
   
   
   

  6718
   
   
   
   

  11.
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat

  S
   
   
   

  4139
   
   
   

  4449
   
   
   

  4672
   
   
   

  4905
   
   
   

  5028
   
   
   

  5154
   
   
   

  12.
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat;
  debutant

  S
   
   
   
   

  2471
   
   
   
   

  2656
   
   
   
   

  2789
   
   
   
   

  2929
   
   
   
   

  3002
   
   
   
   

  3077
   
   
   
   

  13.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4288
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4610
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4840
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5082
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5209
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5339
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3861
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4151
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4358
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4576
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4690
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4808
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2305
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2478
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2602
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2732
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2800
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2870
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  16.

  Asistent medical principal*2)

  PL

  4227

  4544

  4771

  5010

  5135

  5263

  17.

  Asistent medical*2)

  PL

  3795

  4080

  4284

  4498

  4610

  4725

  18.

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  2136

  2296

  2411

  2532

  2595

  2660

  19.

  Asistent medical principal*2)

  M

  3692

  3969

  4167

  4376

  4485

  4597

  20.

  Asistent medical*2)

  M

  3365

  3617

  3798

  3988

  4088

  4190

  21.

  Asistent medical debutant*2)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  22.

  Soră medicală principală*4)

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  23.

  Soră medicală*4)

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  24.

  Soră medicală debutant*4)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  25.

  Autopsier principal

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  26.

  Autopsier

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  27.

  Autopsier debutant

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  28.
   
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică;
  principal

  M
   
   
   

  3284
   
   
   

  3530
   
   
   

  3707
   
   
   

  3892
   
   
   

  3989
   
   
   

  4089
   
   
   

  29.
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică

  M
   
   

  2858
   
   

  3073
   
   

  3226
   
   

  3388
   
   

  3472
   
   

  3559
   
   

  30.
   
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică;
  debutant

  M
   
   
   

  2080
   
   
   

  2236
   
   
   

  2348
   
   
   

  2465
   
   
   

  2527
   
   
   

  2590
   
   
   

  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

   
   
   
   
   
  Nr.
  crt.
   
   
   

   
   
   
   
   
  Funcția
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Servicii de ambulanță,
  compartimente de primire
  urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,
  CPU-S, secții/compartimente
  cu paturi de ATI/TI, unitate
  de transport neonatală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  2

  Medic dentist primar

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  3

  Medic specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  4

  Medic dentist specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  5

  Medic rezident anul IV-V

  S

  2819

  3030

  3182

  3341

  3425

  3510

  6

  Medic rezident anul III

  S

  2745

  2951

  3098

  3253

  3335

  3418

  7

  Medic rezident anul II

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  8

  Medic rezident anul I

  S

  2215

  2381

  2500

  2625

  2691

  2758

  9

  Medic

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  10

  Medic dentist

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  11

  Farmacist primar*1)

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  12

  Farmacist specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  13

  Farmacist rezident anul III

  S

  2745

  2951

  3098

  3253

  3335

  3418

  14

  Farmacist rezident anul II

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  15

  Farmacist rezident anul I

  S

  2215

  2381

  2500

  2625

  2691

  2758

  16

  Farmacist

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  17
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

   
  S

   
  3102

   
  3335

   
  3501

   
  3676

   
  3768

   
  3863

  18
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

   
  S

   
  2541

   
  2732

   
  2868

   
  3012

   
  3087

   
  3164

  19
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

   
  S

   
  2200

   
  2365

   
  2483

   
  2607

   
  2673

   
  2739

  20
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

   
  S

   
  1844

   
  1982

   
  2081

   
  2185

   
  2240

   
  2296

  21
   
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal, expert în
  fizică medicală

   
   
  S

   
   
  3102

   
   
  3335

   
   
  3501

   
   
  3676

   
   
  3768

   
   
  3863

  22
   
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; specialist, fizician
  medical

   
   
  S

   
   
  2541

   
   
  2732

   
   
  2868

   
   
  3012

   
   
  3087

   
   
  3164

  23
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician

   
  S

   
  2200

   
  2365

   
  2483

   
  2607

   
  2673

   
  2739

  24
   
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician, fizician medical;
  debutant

   
   
  S

   
   
  1844

   
   
  1982

   
   
  2081

   
   
  2185

   
   
  2240

   
   
  2296

  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2765

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2972

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3121

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3277

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3359

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3443

  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2135

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2295

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2410

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2530

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2594

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2658

  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1672

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1797

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1887

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1982

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2031

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2082

  28

  Dentist principal

  SSD

  1921

  2065

  2168

  2277

  2334

  2392

  29

  Dentist

  SSD

  1866

  2006

  2106

  2212

  2267

  2324

  30

  Dentist debutant

  SSD

  1588

  1707

  1792

  1882

  1929

  1977

  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2426

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2608

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2738

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2875

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2947

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3021

  32
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2095

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2252

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2365

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2483

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2545

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2609

  33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1646

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1769

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1858

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1951

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2000

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2050

  34

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2376

  2554

  2682

  2816

  2886

  2959

  35

  Asistent medical*2)

  PL

  2142

  2303

  2418

  2539

  2602

  2667

  36

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  37

  Asistent medical principal*2)

  M

  2342

  2518

  2644

  2776

  2845

  2916

  38

  Asistent medical*2)

  M

  1908

  2051

  2154

  2261

  2318

  2376

  39

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  40

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  2087

  2244

  2356

  2473

  2535

  2599

  41

  Tehnician dentar*3)

  M

  2908

  2051

  2154

  2261

  2318

  2376

  42

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  43

  Soră medicală principal*4)

  M

  1864

  2004

  2104

  2209

  2264

  2321

  44

  Soră medicală*4)

  M

  1711

  1839

  1931

  2028

  2079

  2131

  45

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  46
   
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență;
  principal

   
   
   
  M

   
   
   
  1864

   
   
   
  2004

   
   
   
  2104

   
   
   
  2209

   
   
   
  2264

   
   
   
  2321

  47
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență

   
   
  M

   
   
  1711

   
   
  1839

   
   
  1931

   
   
  2028

   
   
  2079

   
   
  2131

  48
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență; debutant

   
   
  M

   
   
  1657

   
   
  1781

   
   
  1870

   
   
  1964

   
   
  2013

   
   
  2063

  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

   
   
   
   
  Nr.
  crt.
   
   
   

   
   
   
   
  Funcția
   
   
   
   

   
   
   
   
  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Unități sanitare, cu excepția
  celor cuprinse în unități
  clinice, unități de asistență
  socială și unități de
  asistență medico-socială

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  2

  Medic dentist primar

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  3

  Medic specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  4

  Medic dentist specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  5

  Medic rezident anul VI-VII

  S

  2999

  3224

  3385

  3554

  3643

  3734

  6
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul IV-V

   
  S

   
  2924

   
  3143

   
  3300

   
  3465

   
  3552

   
  3641

  7
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul III

   
  S

   
  2455

   
  2639

   
  2771

   
  2910

   
  2982

   
  3057

  8
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul II

   
  S

   
  2211

   
  2377

   
  2496

   
  2620

   
  2686

   
  2753

  9
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul I

   
  S

   
  1985

   
  2134

   
  2241

   
  2353

   
  2411

   
  2472

  10

  Medic

  S

  2485

  2671

  2805

  2945

  3019

  3094

  11

  Medic dentist

  S

  2485

  2671

  2805

  2945

  3019

  3094

  12

  Farmacist primar*1)

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  13

  Farmacist specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  14

  Farmacist rezident anul III

  S

  2455

  2639

  2771

  2910

  2982

  3057

  15

  Farmacist rezident anul II

  S

  2211

  2377

  2496

  2620

  2686

  2753

  16

  Farmacist rezident anul I

  S

  1985

  2134

  2241

  2353

  2411

  2472

  17

  Farmacist

  S

  2367

  2545

  2672

  2805

  2875

  2947

  18
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

   
  S

   
  2205

   
  2370

   
  2489

   
  2613

   
  2679

   
  2746

  19
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

   
  S

   
  1921

   
  2065

   
  2168

   
  2277

   
  2334

   
  2392

  20
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

   
  S

   
  1813

   
  1949

   
  2046

   
  2149

   
  2202

   
  2258

  21
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

   
  S

   
  1625

   
  1747

   
  1834

   
  1926

   
  1974

   
  2023

  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician
  de audiologie și protezare
  auditivă licențiat, asistent
  medical de profilaxie dentară
  licențiat, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică, moașă; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2302

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2475

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2598

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2728

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2797

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2866

  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1916

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2060

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2163

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2271

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2328

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2386

  24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă;
  debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1683

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1809

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1900

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1995

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2045

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2096

  25

  Dentist principal

  SSD

  1730

  1860

  1953

  2050

  2102

  2154

  26

  Dentist

  SSD

  1605

  1725

  1812

  1902

  1950

  1999

  27

  Dentist debutant

  SSD

  1568

  1686

  1770

  1858

  1905

  1952

  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2125

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2284

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2399

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2519

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2581

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2646

  29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1849

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1988

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2087

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2191

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2246

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2302

  30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1646

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1769

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1858

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1951

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2000

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2050

  31

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2012

  2163

  2271

  2385

  2444

  2505

  32

  Asistent medical*2)

  PL

  1816

  1952

  2050

  2152

  2206

  2261

  33

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  1586

  1705

  1790

  1880

  1927

  1975

  34

  Asistent medical principal*2)

  M

  1859

  1998

  2098

  2203

  2258

  2315

  35

  Asistent medical*2)

  M

  1683

  1809

  1900

  1995

  2045

  2096

  36

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1553

  1669

  1753

  1841

  1887

  1934

  37

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  1713

  1841

  1934

  2030

  2081

  2133

  38

  Tehnician dentar*3)

  M

  1628

  1750

  1838

  1929

  1978

  2027

  39

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979

  40

  Soră medicală principal*4)

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  41

  Soră medicală*4)

  M

  1609

  1730

  1816

  1907

  1955

  2004

  42

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979

  43

  Autopsier principal

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  44

  Autopsier

  M

  1609

  1730

  1816

  1907

  1955

  2004

  45

  Autopsier debutant

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979