ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007  Având în vedere statutul României de importator şi de producător de gaze naturale şi, totodată, ţinând cont că preţul gazelor naturale din producţia internă este semnificativ mai scăzut decât preţul de achiziţie al gazelor naturale din import, pentru a se asigura caracterul nediscriminatoriu în alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor, se impune ca aceştia să fie alimentaţi în continuare cu gaze naturale în aceeaşi structură intern/import a surselor, până la momentul convergenţei preţului gazelor naturale din producţia internă cu cel al gazelor naturale din import.
  Având în vedere înăsprirea regimului sancţionator pentru disciplinarea sectorului şi pieţei în beneficiul consumatorilor de gaze naturale, precum şi necesitatea diversificării surselor de alimentare cu gaze naturale, prin crearea condiţiilor de natură tehnico-economică de transport al acestora, prin raportare la dreptul consumatorilor de a fi alimentaţi cu gaze naturale,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la majorarea substanţială a preţului gazelor naturale la consumatorii casnici, cu implicaţii negative imediate asupra suportabilităţii preţurilor, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, punctul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "52. Sistem de transport/sistem naţional de transport (SNT)- reţea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la export şi către beneficiarii din terţe ţări;".
  2. La articolul 3, punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "54. transportul gazelor naturale - activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT sau prin alte sisteme de transport;".
  3. La articolul 8, litera k se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "k) aprobă regulamentele de programare, funcţionare şi dispecerizare ale SNT, ale altor sisteme de transport şi ale depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;".
  4. La articolul 17, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) să ia toate măsurile necesare în vederea trecerii la măsurarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi de energie, astfel încât, de la data de 1 iulie 2008, facturarea cantităţilor de gaze naturale să se facă în baza energiei conţinute de acestea."
  5. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Punctele de delimitare ale SNT/sistemelor de transport sunt de la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând producătorilor sau operatorilor sistemelor de înmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine, până la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine."
  6. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Operatorul de transport nu se va angaja, în mod direct sau indirect, în operaţiuni de exploatare, extracţie, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale la consumatori, inclusiv prin deţinerea de acţiuni sau pachete de acţiuni ori printr-un contract de administrare în care sunt implicate persoanele juridice care desfăşoară astfel de activităţi."
  7. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 26^1. - Obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 25 şi 26 se aplică tuturor operatorilor de transport pentru sistemele de transport pe care le operează."
  8. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru consumatorul sau consumatorii de gaze naturale care se află în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), concedentul va stabili prin ordin emis de ministrul de resort condiţiile alimentării cu gaze naturale a acestora."
  9. La articolul 51, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare aferente sistemelor de transport/SNT;
  c) racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport/SNT;".
  10. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - (1) Concesionarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale este exclusivă cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat, dacă nu există consumatori de natura celor prevăzuţi la art. 33 alin. (1^1)."
  11. La articolul 100, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la convergenţa preţului gazelor naturale din producţia internă cu cel al gazelor naturale din import."
  12. La articolul 109, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu următorul cuprins:
  "38. nerespectarea prevederilor art. 17 lit. g)."
  13. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 110. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de către persoane fizice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la pct. 2, 9, 20, 21, 22, 25, 28, 29 şi 32;
  b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 şi 23;
  c) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 13, 18, 19, 26, 31, 33, 34 şi 35.
  (2) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de către persoane juridice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 8 şi 11;
  b) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 şi 29;
  c) cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 7, 14, 20, 22, 28 şi 32;
  d) cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, cele de la pct. 9, 10, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 31 şi 36;
  e) cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei, cele de la pct. 12, 16, 19 şi 37;
  f) cu amendă de 100.000 lei, cele de la pct. 24, 27, 30 şi 38.
  (3) Pentru contravenţiile prevăzute la pct. 12, 16, 19, 24, 27, 30, 37 şi 38 ale art. 109, săvârşite în mod repetat de către persoane juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă de 5% din cifra de afaceri a persoanei contraveniente, realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Şeful Cancelariei
  Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale de Reglementare
  în Domeniul Energiei,
  Gergely Olosz
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Viorel Palaşcă,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 octombrie 2007.
  Nr. 122.
  -------------