HOTĂRÎRE Nr. 376 din 8 iulie 1994
privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 5 august 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a obiectivelor de investiţii în faza de proiectare - studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, indiferent de natura capitalului şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993.


  Articolul 2

  Structura devizului general este prevăzută în anexa nr. 1, iar elaborarea lui se face potrivit precizărilor metodologice cuprinse în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică la obiectivele de investiţii noi şi în continuare, precum şi la cele de dezvoltare, transformare, reparaţii capitale şi la altele de aceasta natură.


  Articolul 4

  Fondurile constituite la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din cota de 0,3% pentru tehnica noua, pe baza devizelor generale aprobate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 449/1990 şi rămase neutilizate, se transfera la bugetul de stat.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Hotărârea Guvernului nr. 449/1990 privind unele modificări şi completări ale reglementărilor în vigoare, referitoare la întocmirea devizelor în activitatea de investiţii şi reparaţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1

  DEVIZ GENERAL
  privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivelor de investiţii, inclusiv pentru modernizări, dezvoltări, transformări, reparaţii capitale, precum şi altele de natura acestora
    Nr. crt.Denumirea capitolelor de cheltuieliValoarea totalăDin care: supusă licitaţiei
    1234
    PARTEA I
    CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
    1.1.Obţinerea terenului.....X
    1.2.Amenajarea terenului..........
    1.3.Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor..........
    CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele de racord, utilităţi exterioare incintei)..........
    CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
    3.1.Studii de teren, geo, topo şi hidro..........1)
    3.2.Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii, taxă aferentă Inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii şi alte cheltuieli de aceeaşi natură în sarcina investitorului.....X
    3.3.Proiectare şi engineering (inclusiv plata know-how)..........1)
    3.4.Cheltuieli privind organizarea licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor.....X
    3.5.Consultanţă şi asistenţă tehnică, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivului.....X
    CAPITOLUL 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază
    4.1.Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă..........
    4.2.Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente..........
    4.3.Utilaje şi echipamente de transport..........1)
    4.4.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj..........1)
    4.5.Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu..........
    CAPITOLUL  5 Alte cheltuieli
    5.1.Organizare de şantier..........
    5.2.Comision, taxe etc......X
    5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute.....X
    CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare
    6.1. 6.2.Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie..... .....X X
    TOTAL:..........
    din care: C + M..........
    PARTEA a II-a
    Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului ce se construieşte.....X
    PARTEA a III-a
    Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie.....X
    TOTAL GENERAL:.....X
    din care: C + M..........

  1) De la caz la caz, în funcţie de complexitatea şi de condiţiile din contract.


  Anexa 2

  PRECIZĂRI METODOLOGICE
  privind modul de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii
  1. Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a obiectivelor de investiţii în faza de proiectare - studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic.
  2. Devizul general se structureaza pe capitole de cheltuieli, precizîndu-se valoarea totală, din care partea ce se supune licitaţiei.
  În cadrul fiecărui capitol se înscriu obiectele sau natura cheltuielilor.
  3. Conţinutul devizului general pe capitole de cheltuieli este:

  Partea I


  Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

  1.1 Obţinerea terenului - cuprinde cheltuielile pentru: cumpărări de terenuri, plata concesionarii pe durata realizării lucrărilor, cheltuieli cu exproprieri şi/sau despăgubiri, precum şi cele pentru schimbarea naturii terenului.
  1.2 Amenajarea terenului - cuprinde cheltuielile pentru: demolări, demontari, evacuari, devieri reţele din amplasament, sistematizari pe verticala, nivelări, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării obiectelor de construcţii), defrisari, devieri de cursuri de apa, stramutari de localităţi sau monumente istorice.
  1.3 Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.


  Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului

  Cuprinde cheltuielile legate de utilizarea terenului de către entitatea achizitoare şi se referă la lucrări ce se executa în afară incintei obiectivului (reţele exterioare de racord apa, canalizari, gaze, termice, energie electrica, telefoane, radio-TV, drumuri, cai ferate etc.).


  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnica

  3.1 Studii de teren - cuprinde cheltuielile pentru studii geo, topo, hidro. 3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii şi anume: certificatul de urbanism (taxa funcţie de suprafaţa); autorizaţia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare şi conservare; autorizaţia pentru desfiinţarea totală sau parţială; autorizaţia de foraje şi excavari (lei/m); prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de construire; avizele şi acordurile pentru lucrările de racorduri şi bransamente de reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie etc.; avizul Comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului; certificat nomenclatura stradala şi adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum şi altele de natura acestora, conform legislaţiei.
  3.3 Proiectare şi engineering (inclusiv know-how)
  Cuprinde cheltuielile de proiectare de la toate fazele lucrării contractate cu unităţi de proiectare (inclusiv pentru detalii de execuţie).
  3.4 Cheltuieli privind organizarea licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor.
  Cuprinde cheltuielile pentru: conceperea documentaţiilor pentru licitaţii, multiplicarea documentaţiilor (primele exemplare, exclusiv cele cumpărate de ofertanţi), corespondenta privind organizarea, onorariile participanţilor la lucrările comisiilor pentru licitaţii (membri, invitaţi etc.), anunţuri publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax etc., în legătură cu licitaţiile.
  3.5 Consultanţa şi asistenţa tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivului
  Cuprinde cheltuielile entitatii achizitoare ocazionate de: unitatea de consultanţa angajata şi/sau de persoanele fizice atestate, potrivit legii, ca responsabili tehnici cu execuţia, angajate cu contract; asistenţa tehnica din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectării), inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectării; asigurarea supravegherii, prin dirigintii de specialitate, a executării corecte, calitative şi cantitative a lucrării contractate.


  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de baza

  4.1 Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, reţele de utilităţi în incinta, precum şi dotarea acestora
  Cuprinde cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii desfăşurate pe obiecte.
  Delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
  Cheltuielile pentru realizarea unui obiect sunt date de devizul pe obiect.
  4.2 Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente, necesare funcţionarii acestora
  Cuprinde cheltuielile pe obiecte.
  4.3 Utilaje şi echipamente de transport (ce comporta durate scurte de amortizare faţă de cele ale construcţiilor)
  Cheltuielile se defalca pe obiecte.
  4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj
  Cheltuielile se defalca pe obiecte.
  4.5 Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu
  Cheltuielile se suporta direct de către entitatea achizitoare din surse de finanţare şi se defalca pe poziţii:
  - din ţara;
  - din import.


  Capitolul 5 Alte cheltuieli

  5.1 Organizare de şantier
  Cuprinde cheltuielile necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj.
  Aceste cheltuieli se vor estima de proiectant procentual faţă de valoarea lucrărilor de construcţii - montaj. Procentul se va stabili având în vedere amplasamentul obiectivului, posibilităţile de racord la utilităţi (apa, canal, energie electrica, termica, telefon etc.), traseele acestora, căile de acces (auto, CF), existenta construcţiilor, spaţiilor, terenurilor sau amenajărilor ce pot fi utilizate de contractant etc.
  Valoarea stabilită va cuprinde şi taxele pentru obţinerea autorizaţiei de execuţie provizorie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, avize ale Administraţiei domeniului public, cheltuieli legate de spargeri, închirieri, semne de circulaţie, întreruperea circulaţiei, contractele de asistenţa cu Poliţia, Regia Autonomă de Electricitate "Renel", unităţile de salubrizare teritoriale etc.
  5.2 Comision, taxe etc.
  Cuprinde: comisionul băncii finanţatoare, taxa aferentă Inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natura ce se suporta de entitatea achizitoare.
  5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
  Estimarea acestora se face cu un procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap. 1, obiectele 1.2 şi 1.3, cap. 2, cap. 3, obiectele 3.3 şi 3.5, cap. 4, obiectele 4.1 - 4.5.


  Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

  6.1 Pregătirea personalului de exploatare
  6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie
  Pentru probele tehnologice, în devizul general se va înscrie numai valoarea rezultată din diferenţa dintre cheltuielile realizate pe perioada probelor şi veniturile rezultate din acestea.


  Partea a II-a Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului ce se construieste

  Mijloacele fixe existente pot fi: construcţie (clădire, construcţie specială, instalatie etc.), utilaje şi echipamente.
  Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu şi se face de către entitatea achizitoare.
  Valoarea prevăzută în partea a II-a a devizului general nu se finanţează şi serveşte la stabilirea indicatorilor de eficienta economică şi financiară din cadrul studiului de fezabilitate.


  Partea a III-a Fondul de rulment necesar începerii producţiei

  Cuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale şi materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzura etc., necesare pentru primul ciclu de producţie.
  NOTĂ:
  Devizul general constituie baza elaborării documentaţiei economice ce urmează a se finanta după ce, în prealabil, valoarea cheltuielilor supuse licitaţiei a fost adjudecată potrivit legislaţiei în vigoare.
  4. Compensarea cheltuielilor între obiectele cuprinse în devizul general, pe parcursul realizării obiectivului, se face numai cu avizul entitatii achizitoare.
  5. Delimitarea obiectelor din cadrul unei investiţii şi numerotarea acestora se face de către proiectant.
  Valoarea obiectului se determina prin devizul pe obiect.
  Devizul pe obiect este sintetic şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul, la care se adauga T.V.A.
  DEVIZ PE OBIECT
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de lucrări aferente obiectuluiValoarea pe categorii de lucrări, fără T.V.A.
    012
    1.Terasamente.......
    2.Construcţii.......
    3.Izolaţii.......
    4.Instalaţii electrice.......
    5.Instalaţii sanitare.......
    6.Instalaţii de încălzire.......
    7.Instalaţii de gaze.......
    8.Lucrări de montaj utilaje tehnologice.......
      .................................................  
      Lucrări în subantrepriză.......
        TOTAL:A
      T.V.A. = 0,18 x A   B
      Total deviz pe obiect   C

  În devizele pe obiecte aferente devizului general, valoarea categoriilor de lucrări se stabileşte pe baza estimarii cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, neincluzând T.V.A.
  Precizare:
  La devizul general care se finanţează, preţurile unitare şi valorile pe categorii de lucrări se stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/1993.
  -----------------------