PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 7 februarie 2017
  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972 din 21 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 106 din 7 februarie 2017.


  Cuprins
  Abrevieri
  Cap. 1: Prezentarea generală a bazinului hidrografic Mureș
  Cap. 2: Riscul la inundații în bazinul hidrografic Mureș2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații2.3. Istoricul inundațiilor2.4. Evenimentele semnificative de inundații2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații2.7. Indicatori statistici
  Cap. 3: Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor
  Cap. 4: Sinteza măsurilor propuse și prioritizarea acestora4.1. Măsuri aplicabile la nivel național4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B.A. Mureș4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. din cadrul A.B.A. Mureș4.4. Prioritizarea măsurilor4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundații la nivel de A.B.A.4.6. Definirea de proiecte integrate majore la nivel de A.B.A.4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A.
  Cap. 5: Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat
  Cap. 6: Informarea și consultarea publicului
  Cap. 7: Lista autorităților competente în implementarea și monitorizarea/evaluarea P.M.R.I.7.1. Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România7.2. Autorități competente în implementarea P.M.R.I., inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp

  Bibliografie
  PLANȘE
  Planșa nr. 1 Harta hipsometrică
  Planșa nr. 2 Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice
  Planșa nr. 3 Utilizarea terenului
  Planșa nr. 4 Zone afectate de inundații istorice semnificative
  Planșa nr. 5 Zonele cu risc potențial semnificativ
  Planșa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0,1%, 1%, 10%)
  Planșa nr. 7 Riscul la inundații în scenariul mediu
  Planșa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore

  ANEXE
  Anexa 6.1 Planul de comunicare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații
  Anexa 6.2 Chestionare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații
  Anexa 6.3 Newsletter nr. 1
  Anexa 6.4 Pliant P.M.R.I.
  Anexa 7.1 Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generate de inundații

  TABELE
  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici
  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice
  Tabel 2-2 Derivații de ape mari
  Tabel 2-3 Diguri
  Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări permanente
  Tabel 2-5 Baraje care realizează acumulări nepermanente
  Tabel 2-6 Poldere
  Tabel 2-7 Inundații istorice în bazinul hidrografic Mureș
  Tabel 2-8 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Mureș
  Tabel 2-9 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Mureș
  Tabel 2-10 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații
  Tabel 2-11 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Mureș în cazul scenariului mediu
  Tabel 3-1 Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%)
  Tabel 4-1 Centralizator tipuri de măsuri
  Tabel 4-2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel național
  Tabel 4-3 Centralizator măsuri aplicabile la nivel A.B.A.
  Tabel 4-4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel e A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Mureș
  Tabel 4-5 Măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații asociate zonelor nou identificate cu risc la inundații pentru Bazinul Hidrografic Mureș
  Tabel 4-6 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.-lor identificate pentru reducerea riscului la inundații
  Tabel 4-7 Principalele localități/grupuri de localități potențial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. MUREȘ
  Tabel 5-1 Indicatori asociați măsurilor conform Catalogului de măsuri potențiale la nivel național

  FIGURI
  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Mureș
  Figura 2-2 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Mureș
  Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Mureș

  Abrevieri
  A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă AMC - Aparate de măsură și control
  A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române"
  A.N.C.O.M. - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  A.N.C.P.I. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  A.N.I.F. - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie
  A.R.A. - Asociația Română a Apei
  A.S.A.S. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești"
  B.H. - Bazin Hidrografic
  C.E. - Comisia Europeană
  CFR - Companiei Naționale de Căi Ferate
  C.I.R. - Centrul de Intervenție Rapidă
  C.J. - Consiliul Județean
  C.J.S.U - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
  C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situații de Urgență
  C.M.R. - Centru Meteorologic Regional
  C.N.A.D.N.R. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
  C.N.S.S.U. - Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
  D.A.I.I. - Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor
  D.B.H. - District de Bazin Hidrografic
  D.C.A. - Directiva Cadru Apă
  D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiții
  D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice
  D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul A.N.A.R.
  D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I.
  DC - Drum Comunal
  DE - Drum European
  DJ - Drum Județean
  DN - Drum Național
  E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații
  E-PRTR - Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați
  F.I.R. - Formație de Intervenție Rapidă
  G. A. - Gospodărirea Apelor
  HH - Hărți de hazard la inundații
  HR - Hărți de risc la inundații
  I.C.P.D.R. - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea
  I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  I.N.C.D.D.D. - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării
  I.N.C.D.S. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
  I.N.H.G.A. - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
  I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții
  I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean LDE - Linie Dublă Electrificată
  LDN - Linie Dublă Neelectrificată
  LEL - Linie cu Ecartament Larg
  LI - Linie Închisă
  LII - Linie Îngustă
  LN - Linie Neinteroperabilă
  LSE - Linie Simplă Electrificată
  LSN - Linie Simplă Neelectrificată
  M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne
  M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naționale
  M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  M.D.T. - Modelul digital al terenului
  M.E. - Ministerul Energiei
  M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
  M.E.N.C.S. - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
  M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene
  M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice MHC - Microhidrocentrală
  M.M.A.P. - Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor
  M.M.D.D. - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
  M.R.I. - Managementul Riscului la Inundații
  M.S. - Ministerul Sănătății
  M.T. - Ministerul Transporturilor ONG - Organizație Neguvernamentală
  P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean
  P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie
  P.E.B. - Potențial ecologic bun
  P.F. - Persoană Fizică
  P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor
  P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic
  P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundații
  P.O.I.M. - Programul Operațional "Infrastructură Mare"
  P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor
  P.U.D. - Planurile de Urbanism și de Dezvoltare
  P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale
  P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal
  PAT - Planul de Amenajare a Teritoriului
  PATN - Planul de Amenajare a Teritoriului Național
  PATZ - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal
  PET - Polietilena tereftalat
  REBAR - Registrul Național al Barajelor din România
  R.N.P. - Romsilva - Regia Națională a Pădurilor Romsilva
  R.N.T.D.G.A. - Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor
  S.A. - Societate pe Acțiuni
  S.C. - Societate Comercială
  S.C.I. - Situri de importanță comunitară
  S.E.B. - Starea ecologică bună
  S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor
  S.H. - Spațiu Hidrografic
  S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent
  SIMIN - Sistemul Meteorologic Integrat Național
  S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundații
  S.N.C.S. - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice
  S.P.A. - Arii de protecție specială avifaunistică
  S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată
  STAS - Standard de stat
  TVR - Televiziunea Română
  U.A.T. - Unitate administrativ teritorială
  U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice
  UE - Uniunea Europeană
  U.N.S.A.R. din România - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România
  U.P.B. - Universitatea Politehnica București
  U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcții București
  A.P.S.F.R. - Areas with Potențial Significant Flood Risk
  CLC - Corine Land Cover
  DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters
  DSS - Decision Support System
  EEA - European Economic Area
  FRMPs - Flood Risk Management Plans
  GIS - Geographic Information System
  GPRS - General Packet Radio Service
  GSM - Global System for Mobile Communications
  I.E.D. - Industrial Emissions Directive
  IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control
  JRC - Joint Research Centre
  LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging
  NAVTEQ - Navigation Technologies
  OSM - Open Street Map
  P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment
  UoM - Unit of Management
  VPN - Virtual Private Network
  WATMAN - Information System for Integrated Water Management
  WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plans
  WG-Floods - Working Group Floods
  WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet
  WIMS - Water Management System
  WISE - Web-based Inquiry Science Environment


  Capitolul 1 Prezentarea generală a bazinului hidrografic Mureș
  Bazinul hidrografic Mureș este situat în partea centrală și de vest a României, având pentru extremități următoarele coordonate: longitudine: 20° 11'- limita vestică; 25° 44'-limita estică și latitudine: 45° 14'- limita sudică și 47° 08'- limita nordică.
  Bazinul hidrografic Mureș se învecinează la nord cu spațiile hidrografice Crișuri și Someș, la sud cu spațiul hidrografic Banat, bazinele hidrografice Jiu și Olt, la vest bazinul hidrografic Siret, iar la est granița cu Ungaria. Bazinul este amplasat în spațiul delimitat de Carpații Orientali, Meridionali și Apuseni, iar sectorul sau inferior este amplasat în centrul câmpiei Tisei.
  Relief
  Bazinul hidrografic Mureș cuprinde toate formele de relief. Relieful prezintă o mare varietate de la câmpie la munți (altitudinea minimă este de 80 m, la ieșirea din țară, în Câmpia de Vest, iar cea maximă de 2509 m, în Munții Retezat). Aproximativ 25% din suprafața bazinului revine munților, 55% dealurilor și podișurilor, 15% văilor și luncilor și 5% câmpiilor.
  Ansamblul fizico-geografic se caracterizează prin existența mai multor unități de relief:
  ● Unitatea Carpatică montană
  ● Unitatea Podișului Transilvaniei
  ● Unitatea Piemontană
  ● Unitatea de Câmpie1. Unitatea Carpatică montană compusă din Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali.2. Podișul Transilvaniei care cuprinde: dealurile înalte piemontane din estul Transilvaniei (Hm 650-700 m); podișul înalt al Târnavelor (Hm 600-700 m); podișul înalt al Târnavelor; podișul Bistriței ardelene (Hm 850-900 m); câmpia Transilvaniei și podișul Secașelor; podișul de jos al Târnavelor (Hm 500-600 m).3. Unitatea Piemontană (Hm 200-250 m) o treaptă de relief intermediară între Carpații Occidentali și Câmpia Tisei, constituită parțial din albia majoră a Mureșului și versantul nordic al dealurilor Lipovei.4. Unitatea de Câmpie - o mică parte din sectorul estic al Câmpiei Tisei. În planșa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a bazinului hidrografic Mureș.

  Geologia
  Râul Mureșul Superior, între Izvoare și defileul Toplița - Deda este situat într-o zonă de proveniență neovulcanică (zona Oaș, Gutîi, Văratec în nord și zona Călimani, Gurghiu, Harghita în sud) unde predomină andezitele și piroclastitele, în zona de nord și respectiv andezite, riolite, dacite și mai puțin aglomerate, în sud.
  Râul Mureșul mijlociu, amplasat în zona centrală a Podișului Transilvaniei între Deda și Alba Iulia (266 km.), este situat în Podișul Transilvaniei care, datorită mișcărilor neotectonice din cuaternar, este structurat în trei mari fâșii (domuri, diapir și monoclin) fiind repartizat pe 8 niveluri de terase. Depozitele din terase sunt de origine aluvială, granulometric predominând pietrișurile și nisipurile.
  Culoarul Mureșului inferior, situat între Munții Apuseni și Munții Poiana Ruscăi, între Alba Iulia și Lipova (255 km) se încadrează din punct de vedere morfostructural, în subunitățile Munților Metaliferi, a depresiunilor intramontane și a Subcarpatilor de Curbura și este alcătuit din depozite de conglomerate, marne, gresii, masive de sare, tufuri și nisipuri. Sarea, formată în tortolian, străpunge formațiunile mai noi sub formă de diapir.
  Mureșul inferior din Câmpia de Vest, cuprins între Lipova și granița cu Ungaria (117 km), se situează la marginea estică a Depresiunii Panonice. Fundamentul cristalin este la mică adâncime (300-400 m) și este acoperit de depozite tortolian-pliocene.

  Clima
  Bazinul hidrografic Mureș se află în sectorul de climat continental-moderat cu veri călduroase și ierni lungi și reci, cu precădere în zonele montane din nord-estul bazinului, iar în vest climatul prezintă nuanțe de ariditate, verile fiind în general mai secetoase și mai calde.
  În bazinul hidrografic al Mureșului superior temperaturile medii multianuale oscilează între 5°C - 6°C în sectorul depresionar și cu puțin peste 0°C în sectorul muntos, cu luna cea mai rece, ianuarie (-6°C .... -7°C) și luna cea mai caldă, iulie (12°C .... 17°C).
  Climatul în bazinul mijlociu al Mureșului este caracterizat prin valori medii anuale ale temperaturii de aproximativ 8°C, temperaturile medii lunare coboară până la -4°C în luna ianuarie și depășește pe alocuri 18°C - 19°C în iulie.
  Culoarul Mureșului inferior, situat între Munții Apuseni și Munții Poiana Ruscăi, între Alba Iulia și Lipova se caracterizează din punct de vedere climatic prin temperaturi anuale sub 6°C în sectorul montan și 9°C - 10°C în lungul văii Mureșului.
  În zona Mureșului inferior din Câmpia de Vest temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 10°C - 11°C. Temperatura medie lunară în ianuarie este de -2 - 3° C și de 18°C - 21°C în luna iulie.
  Cantitatea de precipitații medie multianuală este cuprinsă între 480 mm și 980 mm, cu o medie de 610 mm pe bazin.

  Resursa de apă
  Râul Mureș (cod cadastral: IV.1) are izvorul propriu-zis în sudul Depresiunii Giurgeului, la o altitudine de 850 m, lângă comuna Izvorul Mureșului.
  Bazinul hidrografic al râului Mureș are o suprafață de 28.310 kmp, inclusiv Canalul Ier, ceea ce reprezintă 11,7 % din suprafața țării. Mureșul curge în cea mai mare parte pe teritoriul țării noastre pe o lungime de 761 km. Rețeaua hidrografică codificată însumează 758 cursuri de apă și 10.861 km.
  Principalii afluenți ai râului Mureș sunt: r. Gurghiu (L=53km, S=563kmp); r. Arieș (L=166km, S=3005kmp); r. Niraj (L= 82 km, S= 651kmp); r. Târnave (L= 246km, S=6253kmp, denumită de la izvor r.Târnava Mare L=223km, S= 3666kmp până la confluența cu r. Târnava Mică); r.Târnava Mică (L= 196km, S= 2071kmp); r. Ampoi (L= 57km, S=576kmp); r. Sebeș (L= 96km, S= 1304kmp) și r. Strei (L= 93 km, S= 1983kmp).
  Cursul Mureșului de la obârșie până la vărsare se poate împărți în patru sectoare caracteristice:
  ● Mureșul superior ce cuprinde Depresiunea Giurgeului și defileul Toplița-Deda;
  ● Mureșul mijlociu axat pe zona centrală a Podișului Transilvaniei, între Deda și Alba Iulia;
  ● Culoarul Mureșului inferior, cuprins între Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Munții Banatului, între Alba Iulia și Lipova;
  ● Mureșul inferior din Câmpia de Vest, între Lipova și granița cu Ungaria.

  În cadrul bazinului hidrografic Mureș se desfășoară activitate hidrometrică pe 64 cursuri de apă, la 109 stații hidrometrice de bază unde se efectuează complexul de observații și măsurători, având ca scop cunoașterea regimului hidrologic.
  În tabelul 1-1 se prezintă principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici.
  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici

  Nr.
  crt.
   
   

   
  Râul
   
   

  Stația
  hidrometrică
   
   

  F
  (kmp)
   
   

  Hmed
  (m)
   
   

  Parametri hidrologici

  Qmma
  (mc/s)

  Qmax 1o
  (mc/s)

  R
  (kg/s)

   
  1.

   
  Mureș

   
  Glodeni

   
  3781

   
  849

   
  39.8

   
  1195

   
  13.1

  2.

  Mureș

  Alba Iulia

  18055

  625

  103.6

  2455

  55.1

  3.

  Mureș

  Arad

  27280

  618

  186.0

  2390

  69.6

  4.

  Arieș

  Turda

  2403

  897

  25.3

  1170

   

  5.

  Târnava Mare

  Blaj

  3653

  558

  14.9

  925

  13.2

  6.

  Strei

  Petreni

  1948

  928

  25.5

  680

  12.8

  În bazinul hidrografic Mureș există un număr de 47 lacuri naturale, printre care putem enumera: Lacul Ursu, Lacul Roșu, Lacul Iezer, Lacul Ana, Lacul Tăul etc.
  Resursa de apă din apele de suprafață este de 5,966 mil.mc.
  În planșa nr. 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul bazinului hidrografic Mureș.

  Solurile
  Solurile, prin numeroasele lor caracteristici, au o influență directă asupra scurgerii, deoarece reprezintă elementul principal al mediului în care ea se formează.
  În Culoarul Depresionar al Mureșului apar soluri aluviale, pe luncă și cernoziomuri cambice (levigate) și argiloiluviale podzolite, inclusiv podzolice, pe terase, de regulă cu textură fină.
  Relieful colinar de podiș se caracterizează printr-un mozaic de soluri: de la cernoziomuri cambice (cu levigare slabă), soluri închise și brune (inclusiv eu-mezobazice), pseudorendzine până la soluri argiloiluviale brune podzolite (dominante la contactul cu muntele), la care se adaugă diferitele faze de erodare ale acestora, inclusiv regosolurile.
  În regiunea montană de sud (M. Șureanu), unde domină șisturile cristaline, se poate urmări o clară etajare, pe verticală, începând cu solurile brune acide, la altitudini joase și continuând cu soluri brune podzolice și podzoluri humico-feriiluviale la altitudini mari.
  În regiunea montană de nord-vest (M. Trascău și M. Bihor) datorită constituției mai variate de roci, învelișul de sol este mai eterogen; pe lângă solurile brune acide și brune podzolice apar și soluri argilo-iluviale brune și brune podzolite (pe unele roci sedimentare), apoi rendzine și terra rossa (pe călcare) și, pe alocuri, ando-soluri (pe roci vulcanice).
  În luncă solurile sunt de vârstă recentă, în formare, tipul caracteristic fiind aluviosolul, iar pe terasele aluviale, ceva mai vechi ca vârstă dar cu material litologic aluvic, s-au dezvoltat eutricambosolurile, cu caracteristici aluviale (subtipul aluvic).

  Biodiversitate
  În anumite zone ale bazinului hidrografic s-au păstrat complexe de vegetație de mare interes fitogeografic, cazul cel mai interesant fiind cel de la Șesul Craiului - Scărița-Belioara (din masivul Muntele Mare), unde coboară la altitudini de circa 1300 m câteva elemente circumpolar arcto-alpine și anume argințica (Dryas octopetala) - care nu se mai întâlnește în nici un alt punct în Munții Apuseni, strugurii ursului (Arctostaphyllos Uva-Ursi), ca și specia eurasiatică arcto-alpină Pinguicula alpina și o specie alpino-carpatică de gențiană (Gentiana clusii). În același timp, aici se întâlnesc specii submediteraneene, printre care o raritate floristică - săpunarița (Saponaria bellidifolia), în cel mai nordic punct al arealului său, precum și o serie de specii carpato-balcanice.
  În alte locuri se mai păstrează mici ochiuri de mlaștină la Luncile Prigoanei, cu Vaccinium oxycoccus ssp. Microcarpum, Orchis maculata ș.a. În apele lacului Șureanu se întâlnesc cca. 300 de specii de diatomee endemice, ca și diverse nevertebrate interesante și batracianul Triturus alpestris. Mlaștina din aval de lac adăpostește fitocenoze de Adenostyles alliariae și o specie rară de orhidacee Leuchorchis albida.
  În masivul Muntele Mare, la 1600 m altitudine, în aria mlăștinoasă cunoscută sub numele de Molhașurile de la Căpățâna se află o serie de plante higrofile rare ca Scheuchzeria palustris (stuf), Drosera intermedia (roua cerului), pedicularis limnogen (paduchernita), Carex paupercula (rogoz), ca și o frumoasă asociație de mușchi Sphagnum cu bumbăcarița (Eriophorum vaginatum).
  În estul Dealurilor Târnavelor se află Tăul fără fund de la Băgău, care are și o porțiune de mlaștină eutrofă, care adăpostește o serie de plante specifice, cum sunt Carex panicula f. Simplex, Lemna minor, Lycopus europaeus, Theypteris palustris (feriga de baltă).
  Fauna cuprinde principalele specii existente pe teritoriul României, de mare interes cinegetic: capra neagră, cerbul, ursul carpatin, mistrețul, vulpea, lupul, iepurele și toată gama păsărilor cântătoare.
  Cercetările ihtiologice din ultimii ani au relevat existența în râurile și lacurile interioare a unui număr de 55 de specii de pești printre care patru endemice: Sabanejewia aurata și Gobio gobio muresia semnalate din râul Mureș (zona Stânceni) și alte două specii înregistrate în bazinul hidrografic al râului Sebeș - Barbus pelopponnesius petenyi și Eudontomyzon danfordi. Dintre speciile care au devenit rare în ultimul timp amintim: Lota lota, Stizostedion luciuperca și Carassius carassius. O specie extrem de rară considerată dispărută - Acipenser ruthenus - a reapărut într-o captură în anul 2005 pe sectorul apropiat de Arad al râului Mureș.
  La nivelul bazinului hidrografic Mureș, există un număr de 273 sectoare (3825 km) amplasate pe cursurile de apă din zona montană în care predomină păstrăvul comun (Salmo trutta fario) și 5 lacuri (716 ha) în care se găsește păstrăvul comun (Salmo trutta fario). Lipanul (Thymallus thymallus) se găsește pe sectoarele din aval ale cursurilor de apă montane (30 de râuri). Lostrița (Hucho hucho) a fost identificată pe sectorul între Deda și Toplița al râului Mureș, fiind semnalată și în râul Sălard, în perioada de reproducere. Aceste specii au fost considerate importante economic, privind activitățile de pescuit sportiv, recreere și turism.
  Varietatea mare a cadrului natural a permis desemnarea unui număr mare de arii protejate pe teritoriul bazinului hidrografic Mureș. Astfel, au fost identificate 2 parcuri naționale, 5 parcuri naturale, 71 arii speciale de conservare, 19 arii de protecție specială avifaunistice și 147 de rezervații incluse în Registrul Ariilor Protejate care este parte integrantă al planului de management al bazinului hidrografic. Aceste arii protejate însumează 9833,04 Kmp și reprezintă aproximativ 35o din suprafața bazinului hidrografic Mureș. Majoritatea ariilor sunt situate în zonele montane și de deal, pe cursurile superioare ale râurilor Mureș, Gurghiu, Arieș, Strei, Râul Mare și Geoagiu.

  Populație, așezări umane
  Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Mureș cuprinde integral județele Mureș și Alba, parțial județele Harghita, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Arad, Timiș și mici suprafețe din județele Brașov, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin. Bazinul hidrografic Mureș se situează în regiunea de dezvoltare Vest (25,19%), Nord Vest (4,69%) și Centru (54,03%).
  La nivelul anului 2011, populația totală existentă pe teritoriul bazinului hidrografic Mureș era de 1.877.642 locuitori, variind între 550.846 loc. în județul Mureș și 2.357 loc. în județul Brașov. În mediul urban, la nivelul bazinului hidrografic sunt 1.052.037 locuitori, iar în mediul rural sunt 825.605 locuitori.
  La nivel de bazin hidrografic se regăsesc: 16 municipii, 23 orașe, 303 comune și 1.780 sate.
  Dintre aglomerările urbane importante enumerăm: Tg. Mureș, Sighișoara, Arad, Deva, Alba - Iulia, Turda, Dumbrăveni, Luduș etc.

  Utilizarea terenului
  Modul de utilizare a terenului bazinului hidrografic Mureș este influențat atât de condițiile fizico-geografice, cât și de factorii antropici, și prezintă următoarea distribuție (conform Proiectului Corine Land Cover): areale artificiale (zone construite) - 4,24%; teren agricol - 37,70%; păduri și vegetație forestieră - 57,76%; zone umede și râuri - 0,27%.
  În planșa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din bazinul hidrografic Mureș.

  Activitatea economică
  Principalele activități din bazinul hidrografic Mureș sunt: zootehnia, irigații, piscicultura, industria extractivă, industria ușoară, industria de prelucrare a lemnului, industria de prelucrări chimice, industria metalurgică, industria construcției de mașini, industria de mecanică fină și electronică, industria mijloacelor de transport, producția de mobilier, producția de energie electrică și termică, captarea și prelucrarea apei, construcții, comerț și servirea populației, transport, învățământ, sănătate, alte activități de servicii.

  Infrastructura
  Infrastructura este bine dezvoltată, principalii indicatori fiind: drumuri europene, naționale, județene, căi ferate, precum și Aeroportul Internațional Târgu-Mureș.
  Bazinul hidrografic Mureș este traversat de 4 drumuri europene și 6 drumuri naționale: E60, E81, E79, E68 și DN 14 Sibiu, DN 14A, DN 14B, DN 16 Apahida - Reghin, drumul național 15 A.

  Recreere și turism
  Potențialul morfoturistic este reprezentat de dealuri împădurite, lanțurile montane de natură vulcanică Călimani și Gurghiu, cu forme spectaculoase (cratere vulcanice, relief glaciar, Munții de sare de la Sovata sau Defileul Deda-Toplița - 34 km lungime), precum și de M-ții Apuseni, Retezat, Bucegi. În toate zonele muntoase cât și pe văile Mureșului și Crișului se găsesc multe zone de interes turistic dotate cu hoteluri, hanuri, moteluri, tabere și vile de vacanță. Cele 47 lacuri naturale, luncile și pădurile situate pe valea Mureșului și Crișului au o valoare peisagistică deosebită, existând multe locații amenajate cu baze moderne de agrement și cu scop terapeutic.
  În continuare amintim câteva exemple de situri S.C.I. și S.P.A.:
  ● Situri de tip S.P.A.: Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului; Piemontul Munților Metaliferi și Vințului etc.;
  ● Situri de tip S.C.I.: Defileul Mureșului; Munții Călimani - Gurghiu etc.

  Patrimoniu cultural
  Patrimoniul cultural cuprinde obiective declarate monumente istorice (de exemplu: 1.015 numai în județul Mureș), reprezentând situri arheologice, cetăți și fortificații, castele, biserici, alte clădiri etc. Obiectivele culturale cuprind multe biserici, complexe arhitectonice urbane, monumente istorice, dar și obiective care reflectă cultura materială și spirituală din mediul rural (obiceiuri, tradiții etc.), bine conservate. Orașul Sighișoara și împrejurimile (zona Sovata, Praid în județul Mureș) reprezintă un exemplu în acest sens.


  Capitolul 2 Riscul la inundații în bazinul hidrografic Mureș2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor
  Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Mureș este prezentată în figura 2 - 1.
  În bazinul hidrografic Mureș se află un număr de 210 lucrări de îndiguire (din care un număr de 27 sunt principale) cu o lungime totală de cca. 825 km. Aceste lucrări apară 240 localități (dintre care 55 orașe și municipii), 8.827 case în mediul urban și 60.240 în mediul rural, 314 km linie C.F., 242 km drumuri naționale și 313 km județene. Suprafața totală apărată, conform raportărilor, este de cca. 190.000 ha.
  Printre cele mai importante lucrări de îndiguire se amintesc cele de la Reghin, Tg. Mureș, Luduș, îndiguirea râului Niraj și Comlod, îndiguirea râului Târnava Mică la Târnăveni, îndiguirea Piriului de Cimpie, apărarea municipiilor Sighișoara, Blaj, Mediaș, Dumbrăveni, Copșa Mică, Alba Iulia și Deva. Tot în categoria lucrărilor importante se află îndiguirea de la Mihalț, Ilia, Lipova, Mureș mal drept Arad-Pecica, Sâmbăteni - Păuliș, Felnac - Periam și Periam - Cenad. Pe județe, cele mai multe lucrări se află în județul Mureș (8), Alba (3), Sibiu (3), Hunedoara (2) și Arad (7). Cu excepția îndiguirilor de pe Mureșul inferior din zona de graniță, al căror debit de calcul corespunde unei frecvențe de apariție a debitelor maxime de 1/500 ani, restul sunt calculate pentru 1/100 ani la orașe, 2/100 ani pentru localități rurale și 1/10 ani la restul terenurilor.
  Lucrări de apărare împotriva inundațiilor (acumulări) mai semnificative sunt următoarele:
  ● în bazinul hidrografic Târnava Mare: acumularea nepermanentă Vânători pe râul Târnava Mare (25 mil. mc) și acumularea permanentă Zetea cu un volum de atenuare de 18,4 mil.mc;
  ● în bazinul hidrografic Târnava Mică: acumularea nepermanentă Bălăușeri (24,5 mil. mc) și acumularea permanentă Bezid, pe râul Cușmed, cu un volum de atenuare de 16 mil.mc;
  ● în bazinul hidrografic Arieș: acumularea permanentă Mihoiești cu un volum de atenuare de 3.25 mil.mc;
  ● în bazinul hidrografic Cerna: acumularea Cinciș cu un volum de atenuare 17,2 mil.mc.

  Principalele acumulări nepermanente care sunt administrate de către Administrația Națională "Apele Române" - A.B.A. Mureș sunt: Vânători (Târnava Mare), Bălăușeri (Târnava Mica), Nemșa (Mojna), Tăul Ceanului (Valea Caldă), Drăuț (Drăuț), Sistarovăț (Sistarovăț), Cladova (Cladova).
  În tabelele nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundațiilor.
  Starea principalelor componente ale sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, respectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăsește la adresa:
  http://www.rowater.ro/damures/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20riscului%20la%20Inundații.aspx

  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Mureș

  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice

  Nr.
  crt.
   
   

   
  Denumire
   
   

   
  Curs de apă
   
   

  Cod
  cadastral
   
   

   
  Județ
   
   

   
  Comuna
   
   

   
  Localitate
   
   

  Debite
  maxime
  derivate
  (mc/s)

   
  Deținător
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1
   
   
   

  Regularizarea pâraielor Ditrău
  și Martonka în scopul prevenirii
  revărsărilor de apă în com.
  Ditrău jud. HR. (braț drept N.H 1)

   
   
   
  pr. Ditrău

   
   
   
  IV-1.18

   
   
   
  Harghita

   
   
   
  Ditrău

   
   
   
  Ditrău

   
   
   
  6.2

   
   
   
  Prim. Ditrău

  2
   
   
   

  Regularizarea pâraielor Ditrău și
  Martonka în scopul prevenirii
  revărsărilor de apă în com. Ditrău
  jud. HR. (braț stâng N.H.2)

   
   
   
  pr. Ditrău

   
   
   
  IV-1.18

   
   
   
  Harghita

   
   
   
  Ditrău

   
   
   
  Ditrău

   
   
   
  1.6

   
   
   
  Prim. Ditrău

  3

  NH Gurghiu

  Gurghiu

  IV-1.54

  Mureș

  Reghin

  Reghin

  0.5

  A.B.A. Mureș

  4

  Priză și canal Turbină

  Mureș

  IV-1

  Mureș

  mun. Tg Mureș

  mun. Tg Mureș

  56

  A.B.A. Mureș

  5
   

  Nod hidrotehnic Niraj
   

  Niraj Mic
   

  IV-1.67.5
   

  Mureș
   

  orașul Miercurea
  Nirajului

  orașul Miercurea
  Nirajului

   
   

   
  A.B.A. Mureș

  Tabel 2-2 Derivații de ape mari

  Nr.
  crt.
   

   
  Denumire
   

   
  Județ
   

  Comuna/
  localitate
   

   
  Curs de apă
  derivat

  Cod
  cadastral
   

  Curs de apă
  în care se
  derivă

  Cod
  cadastral
   

   
  Lungime
  (m)

  Debite
  derivate
  mc/s)

   
  Deținător
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Canal Vețca

  MS

  M.Niraj-Cinta

  Niraj Mic

  IV-1.67.5

  Niraj

  IV-1-67

  22400

   

  A.B.A. Mureș

  2

  Canal turbină

  MS

  Tg Mureș

  Mureș

  IV-1

  Pocloș

  IV-1.63

  1534

   

  A.B.A. Mureș

  3

  Canal Batiz - Simeria

  HD

  Băcia/Batiz

  Strei

  IV-1.117

  Mureș

  IV-1

  15500

  7.93

  A.B.A. Mureș

  4
   

  Canal Cârlete
   

  HD
   

  Râu de Mori/
  Brazi

  Canal
  Odovașnița

   
  IV-1.117.14

   
  Râul Galben

  IV-
  1.117.14.11

   
  18800

   
  0,222

   
  A.B.A. Mureș

  5
   

  Canal Odovașnița
   

  HD
   

  Râu de Mori/
  Clopotiva

   
  Râu Mare

   
  IV-1.117.14

   
  Breazova

  IV-1.
  117.14.11.4

   
  7400

   
  0,482

   
  A.B.A. Mureș

  6
   

  Canal Pârâul de Câmp
   

  HD
   

  Râu de Mori/
  Clopotiva

  Canal
  Odovașnița

   
  IV-1.117.14

   
  Râul Galben

  IV-
  1.117.14.11

   
  12000

   
  0,156

   
  CL Totești

  7
   
   
   

  Aducțiunea Râu Bărbat
   
   
   

  HD
   
   
   

  Pui/Hobița
   
   
   

  Râu Bărbat
   
   
   

  IV-1.117.7
   
   
   

  Stația de
  tratare a
  apei pt. mun.
  Hunedoara

   
   
   
  IV-1.119

   
   
   
  36000

   
   
   
  0,374

   
   
  SC Apaprod SA
  Hunedoara

  8
   

  Derivație Iara
  (Bondureasa)

   
  CJ

  Valea Ierii/
  Caps

   
  Iara

   
  IV-1.81.28

   
  Someșul Cald

   
  II-1.31

   
  3970

   
  0,97

  Hidroelectrica
  S.A.

  9
   
   

  Derivație Șoimu
   
   

  CJ
   
   

  Valea Ierii/
  Măguri -
  Răcătău

   
   
  Șoimu

   
  IV-
  1.81.28.2

   
   
  Someșul Cald

   
   
  II-1.31

   
   
  5079

   
   
  1,75

   
  Hidroelectrica
  S.A.

  10
   

  Derivație Calu
   

  CJ
   

  Valea Ierii/
  Caps

  Valea
  Calului

  IV-
  1.81.28.3

   
  Someșul Cald

   
  II-1.31

   
  3259

   
  0,22

  Hidroelectrica
  S.A.

  11
   
   

  Derivație Lindru
   
   

  CJ
   
   

  Valea Ierii/
  Caps
   

   
  Lindru
   

  Necodif/
  aflunet de
  Soimu

   
   
  Someșul Cald

   
   
  II-1.31

   
   
  884

   
   
  1,03

   
  Hidroelectrica
  S.A.

  12
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Canal Matca
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  AR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Păuliș Ghioroc
  Șiria Pâncota
  Zărand
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  Mureș
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  IV-1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  Pârâul Cigher
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  III-1.39
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7,4 km
  până la
  stăvilar
  canal Ier
  și canal
  Matca-
  legător
  (Bazin
  Mureș)
  33,8 km
  canal
  Matca (DA
  Criș III-
  1.39.10)

   
   
  -
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  -
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tabel 2-3 Diguri

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Denumire lucrare
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Curs de apă
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cod
  cadastral
   
   
   
   
   
   
   
   

  Poziție
  dig (mal
  stâng/
  mal
  drept)
  MS/MD
   
   
   
   

   
  Județ
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comuna/
  localitate
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Lungime
  (m)*)
   
   
   
   
   
   
   

   
  Înălțime
  medie
  (m)*)
   
   
   
   
   
   

   
  PIF
   
   
   
   
   
   
   
   

  Condiții normale
  de exploatare

   
  Localități
  apărate
   
   
   
   
   
   
   

   
  Deținător
   
   
   
   
   
   
   
   

  Incidente
   

  Probabilitate
  de depășire
  pco
   
   
   
   

   
  Qcalcul
  (mc/s)
   
   
   
   

  Anul
  produ-
  cerii
   
   
   
   

  Mecanismul de
  cedare:
  deversare/
  eroziune
  internă/
  alunecare
  taluz(surpare)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  1
   

  Amenajare râu Mureș și
  afluent la Lalașinț

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Arad

   
  Bârzava

   
  2,720

   
  2.2

   
  1979

   
  5%

   
  1750

   
  Lalașinț

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

   

   

  Vale Lalașinț

  IV-1.151a

  MS

  Arad

  Bârzava

  770

   

  1979

  5%

  1750 25

  Lalașinț

  A.B.A. Mureș

   

   

   

   

  Vale Lalașinț

  IV-1.151a

  MD

  Arad

  Bârzava

  660

   

  1979

  5%

  1751 25

  Lalașinț

  A.B.A. Mureș

   

   

  2
   

  Dig mal stâng râu Mureș
  la Chelmac

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Arad

   
  Conop

   
  6000

   
  2.7

   
  1976

   
  20%

   
  1120

   
  Chelmac

   
  A.B.A. Mureș

   
  2002

   
  deversare

  3
   

  Amenajare râu Mureș și
  afluent la Chelmac

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Arad

   
  Conop

   
  3000

   
  2.0

   
  1979

   
  5%

   
  1750

   
  Chelmac

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  4
   

  Amenajare râu Mureș și
  afluent la Ususău

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Arad

   
  Ususău

   
  2900

   
  2.8

   
  1980

   
  5%

   
  1750

   
  Ususău

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

   

   

  Pârâul Mare

  IV-1.155

  MS

  Arad

  Ususău

  440

  2.0

  1981

  5%

  1750 56

  Ususău

  A.B.A. Mureș

   

   

   

   

  Pârâul Mare

  IV-1.156

  MD

  Arad

  Ususău

  340

  2.0

  1981

  5%

  1751 56

  Ususău

  A.B.A. Mureș

   

   

  5
   

  Dig mal stâng râu Mureș
  la Lipova

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Arad

   
  Lipova

   
  4740

   
  4.0

   
  1981

   
  2%

   
  2300

   
  Lipova

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  6
   

  Dig remuu deviere Vale
  Șiștarovăț la Lipova

  Vale
  Șiștarovăț

   
  IV-1.158

   
  MD

   
  Arad

   
  Lipova

   
  2430

   
  2.5

   
  1981

   
  2%

   
  34.5

   
  Lipova

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  7
   

  Dig mal drept râu Mureș
  la Barațca

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  Arad

   
  Păuliș

   
  850

   
  2.1

   
  1980

   
  5%

   
  1650

   
  Barațca

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  8
   

  Amenajare râu Mureș la
  Păuliș-Sâmbăteni

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  Arad

   
  Păuliș

   
  9850

   
  2.6

   
  1978

   
  5%

   
  1650

  Păuliș
  Sâmbăteni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  9
   
   

  Dig de compartimentare
  mal drept râu Mureș la
  CICH Arad

   
   
  râu Mureș

   
   
  IV-1

   
   
  MD

   
   
  AR

   
   
  Vladimirescu

   
   
  2500

   
   
  3.0

   
   
  1976

   
   
  1%

   
   
  2600

   
   
  Vladimirescu

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  10
   
   

  Dig mal drept râu Mureș
  Pecica - Vladimirescu
   

   
  râu Mureș
   

   
  IV-1
   

   
  MD
   

   
  AR
   

  Vladimirescu
  Arad Pecica
   

   
  36993
   

   
  6.0
   

  1975
  1981
   

   
  1%
   

   
  2600
   

  Pecica
  Sântoma Arad
  Vladimirescu

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  11
   

  Dig mal stâng râu Mureș
  la Arad

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  AR

   
  Arad

   
  9930

   
  5.0

   
  1976

   
  1%

   
  2600

   
  Arad

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  12
   

  Dig compartimentare mal
  stâng râu Mureș la Arad

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  AR

   
  Arad

   
  2100

   
  1.5

   
  1969

   
  5%

   
  1720

   
  Arad

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  13
   
   

  Dig mal stâng râu Mureș
  la Bodrogul Nou
   

   
  râu Mureș
   

   
  IV-1
   

   
  MS
   

   
  AR
   

   
  Zădăreni
   

   
  2131
   

   
  3.0
   

   
  2009
   

   
  5%
   

   
  1720
   

  Mănăstire
  Hodoș -
  Bodrog

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  14

  Canal Arad - Pecica

  râu Mureș

  IV-1

  MS

  AR

  Pecica

  1350

  1.5

  1969

  1%

  2600

  Pecica

  A.B.A. Mureș

   

   

  15

  Canal Arad - Pecica

  râu Mureș

  IV-1

  MD

  AR

  Pecica

  1350

  1.5

  1969

  1%

  2600

  Pecica

  A.B.A. Mureș

   

   

  16
   

  Dig mal drept râu Mureș
  la Pecica

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  AR

   
  Pecica

   
  6691

   
  3.5

   
  1975

   
  1%

   
  2600

   
  Pecica

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  17
   
   
   
   

  Dig mal stâng râu Mureș
  Felnac - Periam port
   
   
   

   
  râu Mureș
   
   
   

   
  IV-1
   
   
   

   
  MS
   
   
   

   
  AR
   
   
   

  Felnac
  Secusigiu
   
   
   

   
  22365
   
   
   

   
  4.5
   
   
   

   
  1975
   
   
   

   
  2%
   
   
   

   
  2050
   
   
   

  Felnac
  Sânpetru
  German Munar
  Satu Mare
  Secusigiu

   
   
   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  18
   

  Dig mal drept râu Mureș
  la Semlac

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  AR

   
  Semlac

   
  1350

   
  4.5

   
  1968

   
  5%

   
  1720

   
  Semlac

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  19
   

  Dig mal drept râu Mureș
  la Seitin

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  AR

   
  Seitin

   
  2150

   
  3.0

   
  1968

   
  1%

   
  2600

   
  Șeitin

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  20
   

  Dig mal drept râu Mureș
  Nădlac - Seitin

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  AR

   
  Nădlac Seitin

   
  17400

   
  3.0

   
  1989

   
  2%

   
  2050

  Nădlac
  Șeitin

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  21
   

  Dig mal drept râu Mureș
  Nădlac

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MD

   
  AR

   
  Nădlac

   
  4375

   
  4.0

   
  1968

   
  1%

   
  2600

   
  Nădlac

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  22
   
   

  Dig de compartimentare
  mal stang râu Mureș la
  Periam

   
   
  râu Mureș

   
   
  IV-1

   
   
  MS

   
   
  TM

   
   
  Periam

   
   
  2500

   
   
  2.5

   
   
  1932

   
   
  10%

   
   
  1310

   
   
  Periam

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  23
   
   

  Dig mal stang râu Mureș
  și drum la sector Cenad
   

   
  râu Mureș
   

   
  IV-1
   

   
  MS
   

   
  TM
   

  Periam
  Sânpetru Mare
  Cenad

   
   
  43374

   
   
  4.5

   
   
  1932

   
   
  2%

   
   
  2050

  Cenad
  Saravale
  Igriș Periam

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  24
   

  Îndiguire r.T-va Mica
  la Ghindari

   
  r.T-va Mică

   
  IV-1.96.52

   
  MD

   
  MS

   
  Ghindari

   
  2400

   
  2

  1977
  1981

   
  5

   
  240

   
  Ghindari

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  25
   

  Îndiguire r.T-va Mica
  la Sg.de Pădure

   
  r.T-va Mică

   
  IV-1.96.52

   
  MD

   
  MS

   
  Fântânele

   
  1046

   
  1,2

   
  1987

   
  5

   
  185

   
  Fântânele

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  26
   

  Îndiguire r.T-va Mica
  la Coroi

   
  r.T-va Mică

   
  IV-1.96.52

   
  MD

   
  MS

   
  Coroi

   
  1630

   
  1,3

   
  2010

   
  5

   
  127

   
  Coroi

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire pr.Cund și
  Pr. Idiciu la Bahnea
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  pr. Cund
   

  IV-
  1.96.52.18

   
  MS

   
  MS

   
  Bahnea

   
  1542

   
  1,5

   
  1978

   
  10

   
  38

   
  Bahnea

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Cund
   

  IV-
  1.96.52.18

   
  MD

   
  MS

   
  Bahnea

   
  1550

   
  1,5

   
  1978

   
  10

   
  38

   
  Bahnea

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Idiciu
   

  IV-1.96.52.
  18.1

   
  MS

   
  MS

   
  Bahnea

   
  1112

   
  1,3

   
  1978

   
  10

   
  59

   
  Bahnea

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Idiciu
   

  IV-1.96.52.
  18.1

   
  MD

   
  MS

   
  Bahnea

   
  1112

   
  1,3

   
  1978

   
  10

   
  59

   
  Bahnea

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  28
   
   
   
   

  Îndiguire pr. Șaroș la
  Târnăveni
   
   
   

   
  pr. Șaroș

  IV-
  1.96.52.23

   
  MS

   
  MS

   
  Târnăveni

   
  975

   
  1

   
  1962

   
  2

   
  50.4

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr.Șaroș
   

  IV-
  1.96.52.23

   
  MD

   
  MS

   
  Târnăveni

   
  975

   
  1

   
  1962

   
  2

   
  50.4

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și regulari-
  zare râu Târnava Mică și
  afluenți la Târnăveni
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  r. T-va Mică

   
   
  IV-1.96.52

   
   
  MD

   
   
  MS

   
   
  Cuștelnic

   
   
  596

   
   
  3

   
  1972
  1982

   
   
  1

   
   
  444

   
   
  Târnăveni

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  r. T-va Mică
   

  IV-1.96.52
   

  MD
   

  MS
   

  Târnăveni
   

  3850
   

  3
   

  1972
  1982

   
  1

   
  444

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  r. T-va Mică
   

  IV-1.96.52
   

  MD
   

  MS
   

  Dâmbău
   

  2517
   

  3
   

  1972
  1982

   
  1

   
  444

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  r. T-va Mică
   

  IV-1.96.52
   

  MS
   

  MS
   

  Seuca
   

  4968
   

  3
   

  1972
  1982

   
  1

   
  444

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  r. T-va Mică
   

  IV-1.96.52
   

  MS
   

  MS
   

  Adămuș
   

  2244
   

  3
   

  1972
  1982

   
  1

   
  444

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Sărata
   

  IV-
  1.96.52.22

   
  MS

   
  MS

   
  Târnăveni

   
  2200

   
  2,5

   
  1982

   
  2

   
  444

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Sărata
   

  IV-
  1.96.52.22

   
  MD

   
  MS

   
  Târnăveni

   
  2200

   
  2,5

   
  1982

   
  2

   
  444

   
  Târnăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Plopilor

  necadastrat

  MS

  MS

  Târnăveni

  1280

  2.8

  1982

  5

  444

  Târnăveni

  A.B.A. Mureș

   

   

  pr. Plopilor

  necadastrat

  MD

  MS

  Târnăveni

  1140

  2.8

  1982

  5

  444

  Târnăveni

  A.B.A. Mureș

   

   

  pr. Șaroșpata

  necadastrat

  MS

  MS

  Dâmbău

  1160

  2

  1982

  1

  444

  Târnăveni

  A.B.A. Mureș

   

   

  pr. Șaroșpata

  necadastrat

  MD

  MS

  Dâmbău

  680

  2

  1982

  1

  444

  Târnăveni

  A.B.A. Mureș

   

   

  30
   
   
   
   
   
   
   
   

  Amenajare râu T-va Mică
  la Suplac, Adămuș,
  Cornești, Crăiești
   
   
   
   
   
   

   
   
  r.T-va Mică

   
   
  IV-1.96.52

   
   
  MD

   
   
  MS

   
   
  Suplac

   
   
  2489

   
   
  1.2

   
   
  2001

   
   
  5 și 1

   
   
  240

   
   
  Suplac

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  r.T-va Mică

  IV-1.96.52

  MS

  MS

  Adămuș

  1130

  2

  2002

  5

  240

  Adămuș

  A.B.A. Mureș

   

   

  r.T-va Mică

  IV-1.96.52

  MD

  MS

  Crăiești

  1984

  2

  2004

  5

  240

  Crăiești

  A.B.A. Mureș

   

   

  r.T-va Mică

  IV-1.96.52

  MS

  MS

  Cornești

  4510

  2

  2009

  5

  240

  Cornești

  A.B.A. Mureș

   

   

  31
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare r. Mureș
  în Depres. Gheorgheni
   
   
   
   
   
   

  Mureș

  IV-1

  MD

  HR

  Suseni

  300

  2

  1984

  5

  112

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Mureș

  IV-1

  MS

  HR

  Suseni

  300

  2

  1984

  5

  112

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Mureș

  IV-1

  MD

  HR

  Ciumani

  1220

  2

  1984

  5

  112

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Mureș

  IV-1

  MS

  HR

  Ciumani

  1800

  2

  1984

  5

  112

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Mureș

  IV-1

  MS

  HR

  Borzonț

  500

  2

  1984

  5

  105

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  32
   
   
   
   
   
   

  Regularizare și
  îndiguire pr. Belcina
  la Joseni
   
   
   
   

  Belcina

  IV-1.9

  MD

  HR

  Joseni

  300

  1.5

  1972

  5

  105

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Belcina

  IV-1.9

  MD

  HR

  Joseni

  2130

  1.5

  1972

  5

  105

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Belcina

  IV-1.9

  MS

  HR

  Joseni

  500

  1.5

  1972

  5

  105

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  Belcina

  IV-1.9

  MS

  HR

  Joseni

  2130

  1.5

  1972

  5

  105

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  33
   
   

  Îndiguire râul Mureș la
  Toplița
   

  Mureș

  IV-1

  MD

  HR

  Toplița

  1100

  2

  2007

  5

  353

  Toplița

  A.B.A. Mureș

   

   

  Mureș

  IV-1

  MS

  HR

  Toplița

  1200

  2

  2007

  5

  353

  Toplița

  A.B.A. Mureș

   

   

  34
   
   
   

  Amenajarea pr.Toplița
  pt. apărare împotriva
  inundațiilor a loc.
  Toplița

  pr. Toplița

  IV-1.4

  MD

  HR

  Toplița

  2510

  3.5

  2007

   

   

   

  A.B.A. Mureș

   

   

   
  pr. Toplița

   
  IV-1.4

   
  MS

   
  HR

   
  Toplița

   
  2510

   
  3.5

   
  2007

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  35
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Regularizare și
  îndiguire T-va Mare la
  Mediaș
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MD

   
  SB

   
  Mediaș

   
  5000

   
  3.5

   
  1977

  1%+P10:W10 /
  5%+40 cm

   
  940/530

  1 (mun.
  Mediaș)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râul Târnava
  Mare

   
  IV-1.96

   
  MS

   
  SB

   
  Mediaș

   
  7090

   
  3.5

   
  1977

  1%+P10:W10 /
  5%+40 cm

   
  940/530

  1 (mun.
  Mediaș)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul Moșna
   

  IV-1.96.41
   

  MD
   

  SB
   

  Mediaș
   

  600
   

  3.5
   

  1977
   

  1%
   

  37,5/940
   

  1 (mun.
  Mediaș)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul Moșna
   

  IV-1.96.41
   

  MD
   

  SB
   

  Mediaș
   

  590
   

  3.5
   

  1977
   

  1%
   

  37,5/940
   

  1 (mun.
  Mediaș)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul Ighiș
   

  IV-1.96.42
   

  MD
   

  SB
   

  Mediaș
   

  440
   

  3.5
   

  1977
   

  1%
   

  940
   

  1(mun.
  Mediaș)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  36
   
   
   
   
   
   
   

  Regularizare și
  îndiguire T-va Mare la
  Târnava
   
   
   
   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MD

   
  SB

   
  Târnava

   
  3900

   
  2

   
  1980

   
  5%

   
  530

  1(mun.
  Mediaș)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Târnava (Lai)

   
  IV-1.96.42a

   
  MD

   
  SB

   
  Târnava

   
  460

   
  2

   
  1980

   
  5%

   
  34

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Târnava (Lai)

   
  IV-1.96.42a

   
  MS

   
  SB

   
  Târnava

   
  460

   
  2

   
  1980

   
  5%

   
  34

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  37
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Regularizare și
  îndiguire T-va Mare la
  Copșa Mică
   
   
   
   
   
   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MS

   
  SB

   
  Copșa Mică

   
  6910

   
  2.5

   
  1977

   
  2%

   
  760

  1 (oraș
  Copșa Mică)

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Vorumloc

   
  IV-1.96.43

   
  MD

   
  SB

   
  Copșa Mică

   
  530

   
  2.5

   
  1977

   
  2%

   
  760

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Vorumloc

   
  IV-1.96.43

   
  MS

   
  SB

   
  Copșa Mică

   
  520

   
  2.5

   
  1977

   
  2%

   
  760

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul Vișa

  IV-1.96.44

  MD

  SB

  Copșa Mică

  800

  2.5

  1977

  2%

  760

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  38
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Regularizare și
  îndiguire T-va Mare la
  Hoghilag și Dumbrăveni
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  râul
  Târnava Mare

   
   
  IV-1.96

   
   
  MD

   
   
  SB

   
   
  Hoghilag

   
   
  1000

   
   
  2.25

   
   
  1977

   
   
  2%

   
   
  470

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MD

   
  SB

   
  Hoghilag

   
  1004

   
  2.25

   
  1977

   
  2%

   
  470

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MD

   
  SB

   
  Dumbrăveni

   
  2624

   
  2.25

   
  1977

   
  2%

   
  470

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Căpâlna

   
  necadastrat

   
  MD

   
  SB

   
  Dumbrăveni

   
  634

   
  2.25

   
  1977

   
  2%

   
  470

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Căpâlna

   
  necadastrat

   
  MS

   
  SB

   
  Dumbrăveni

   
  634

   
  2.25

   
  1977

   
  2%

   
  470

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Râtului

   
  necadastrat

   
  MS

   
  SB

   
  Dumbrăveni

   
  831

   
  2.25

   
  1977

   
  2%

   
  470

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Satului

   
  necadastrat

   
  MS

   
  SB

   
  Dumbrăveni

   
  692

   
  2.25

   
  1977

   
  2

   
  35

   
  Dumbrăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Satului

   
  necadastrat

   
  MD

   
  SB

   
  Dumbrăveni

   
  1,122

   
  2.25

   
  1977

   
  2

   
  35

   
  Dumbrăveni

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  39
   
   
   

  Îndiguire. pr. Biertan
  la Șaroș pe Târnava
   
   

   
  pârâu Biertan

   
  IV-1.96.34

   
  MD

   
  SB

   
  Șaroș

   
  1170

   
  1.5

   
  2007

   
  5%

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâu Biertan

  IV-1.96.34

  MS

  SB

  Șaroș

  1380

  1.5

  2007

  5%

   

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  40
   
   
   

  Amenajare r. Mureș la
  Răstolița
   
   

   
  Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  MS

   
  Răstolița/Iod

   
  2610

   
  2

   
  2004

   
  5

   
  559

   
  Iod

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Mureș

  IV-1

  MS

  MD

  Răstolița/Iod

  1130

   

  2014

   

   

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  41
   

  Îndiguire r. Mureș la
  Lunca Mureșului

   
  Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  MS

  Aluniș/Lunca
  Mureșului

   
  2430

   
  2

   
  2000

   
  5

   
  523

  Lunca
  Mureșului

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  42
   
   

  Îndiguire și
  regularizare r. Mureș
  la Reghin

  Mureș

  IV-1

  MS

  MS

  Reghin/Reghin

  4730

  2.25

  1979

  1

  895

  Reghin

  A.B.A. Mureș

   

   

   

   

  MD

  MS

  Reghin/Reghin

  10620

  2.25

   

   

   

  Reghin

  A.B.A. Mureș

   

   

  43
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare r. Gurghiu
  la Reghin
   

   
  Gurghiu

   
  IV-1.54

   
  MS

   
  MS

  Reghin,
  Solovăstru

   
  3520

   
  2

   
  1979

   
  1

   
  660

  Reghin,
  Solovăstru

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

   

   

  MD

  MS

  Reghin/Reghin

  1598

  2

   

   

   

  Reghin

  A.B.A. Mureș

   

   

  44
   
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare pr. Luț
   
   
   

   
  Luț

   
  IV-1.59

   
  MS

   
  MS

  Voivodeni,
  Glodeni

   
  8000

   
  2

   
  1979

   
  10

   
  127

  Voivodeni,
  Glodeni

   
  A.B.A. Mureș

   
  2005

   
  deversare

   
   

   
   

  MD
   

  MS
   

  Voivodeni,
  Glodeni

   
  8000

   
  2

   
   

   
   

   
   

  Voivodeni,
  Glodeni

   
  A.B.A. Mureș

   
  2005

   
  deversare

  45
   
   

  Îndiguire și
  regularizare pr. Luț
  amonte Agriș

   
  Luț
   

   
  IV-1.59
   

   
  MS
   

   
  MS
   

   
  Voivodeni
   

   
  1300
   

   
  1.5
   

   
  1984
   

   
  10
   

   
  97
   

   
  Voivodeni
   

   
  A.B.A. Mureș
   

   
   
   

   
   
   

  46
   
   

  Regularizare și
  îndiguire mal drept
  r. Mureș la Suseni

   
   
  Mureș

   
   
  IV-1

   
   
  MD

   
   
  MS

   
   
  Suseni/Suseni

   
   
  315

   
   
   

   
   
  2008

   
   
   

   
   
   

   
   
  Suseni

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  47
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare. T-va Mare
  la Odorhei
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  râul
  Târnava Mare

   
   
  IV.1.96

   
   
  MD

   
   
  HR

  municipiu
  Odorheiu
  Secuiesc

   
   
  1200

   
   
  1.5

   
   
  1980

   
   
  5

   
   
  250

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

   
  râul
  Târnava Mare

   
   
  IV-1.96

   
   
  MD

   
   
  HR

  municipiu
  Odorheiu
  Secuiesc

   
   
  200

   
   
  1.5

   
   
  1980

   
   
  5

   
   
  250

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

   
  râul
  Târnava Mare

   
   
  IV-1.96

   
   
  MD

   
   
  HR

  municipiu
  Odorheiu
  Secuiesc

   
   
  500

   
   
  1.5

   
   
  1980

   
   
  5

   
   
  250

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

   
  râul
  Târnava Mare

   
   
  IV-1.96

   
   
  MS

   
   
  HR

  municipiu
  Odorheiu
  Secuiesc

   
   
  1500

   
   
  1.5

   
   
  1980

   
   
  5

   
   
  250

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  48
   
   

  Regularizare pr.
  Selykeje la Odorheiu
  Secuiesc

   
   
  pârâul Sărat

   
   
  IV-1.96.11

   
   
  MD

   
   
  HR

  municipiu
  Odorheiu
  Secuiesc

   
   
  250

   
   
   

   
   
  2005

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  49
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Regularizare r. Feernic
  și a afluenților la
  Cobătești și Șimonești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  pârâul
  Feernic
  ─────────────
  pârâul
  Feernic

   
  IV-1.96.19
  ───────────
   
  IV-1.96.19

   
  MD
  ────────
   
  MS

   
  HR
  ─────
   
  HR

  loc.
  Cobătești
  ─────────────
  loc.
  Cobătești

   
  400
  ───────
   
  500

   
   
  ────────
   
   

   
  2011
  ──────
   
  2011

   
   
  ─────────────
   
   

   
   
  ────────
   
   

   
   
  ────────────
   
   

   
  A.B.A. Mureș
  ────────────
   
  A.B.A. Mureș

   
   
  ──────
   
   

   
   
  ──────────────
   
   

  pârâul
  Feernic

   
  IV-1.96.19

   
  MD

   
  HR

  loc.
  Șimonești

   
  600

   
   

   
  2011

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Feernic

   
  IV-1.96.19

   
  MD

   
  HR

  loc.
  Șimonești

   
  400

   
   

   
  2011

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Feernic

   
  IV-1.96.19

   
  MS

   
  HR

  loc.
  Șimonești

   
  1000

   
   

   
  2011

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Turdeni

  IV-
  1.96.19.4

   
  MD

   
  HR

  loc.
  Șimonești

   
  100

   
   

   
  2011

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Turdeni

  IV-
  1.96.19.4

   
  MS

   
  HR

  loc.
  Șimonești

   
  50

   
   

   
  2011

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  50
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare r. T- Va
  Mare și afluenți la
  Sighișoara
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  pârâul Valea
  Dracului

   
  IV-1.96.27

   
  MD

   
  MS

  municipiu
  Sighișoara

   
  900

   
   

   
  1984

   
  1

   
  39.1

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul Valea
  Dracului

   
  IV-1.96.27

   
  MS

   
  MS

  municipiu
  Sighișoara

   
  850

   
   

   
  1984

   
  1

   
  39.1

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MD

   
  MS

  municipiu
  Sighișoara

   
  6580

   
   

   
  1984

   
  1

   
  755

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râul
  Târnava Mare

   
  IV-1.96

   
  MS

   
  MS

  municipiu
  Sighișoara

   
  6330

   
   

   
  1984

   
  1

   
  755

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Cloasterf

  (necadas-
  trat)

   
  MD

   
  MS

  municipiu
  Sighișoara

   
  500

   
   

   
  1984

   
  1

   
  22.8

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Cloasterf

  (necadas-
  trat)

   
  MS

   
  MS

  municipiu
  Sighișoara

   
  500

   
   

   
  1984

   
  1

   
  22.8

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pârâul
  Câinelui
  (Vilcăndorf)

   
   
  IV-1.96.28

   
   
  MD

   
   
  MS

   
  municipiu
  Sighișoara

   
   
  690

   
   
   

   
   
  1984

   
   
  1

   
   
  49.2

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  pârâul
  Câinelui
  (Vilcăndorf)

   
   
  IV-1.96.28

   
   
  MS

   
   
  MS

   
  municipiu
  Sighișoara

   
   
  170

   
   
   

   
   
  1984

   
   
  1

   
   
  49.2

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  51
   

  Regularizare pr. Criș
  la Daneș

   
  pârâul Criș

   
  IV-I.96.30

   
  MS

   
  MS

   
  comuna Daneș

   
  900

   
  1.5

   
  1980

   
  5

   
  92

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  52
   
   

  Amenajare r.Mureș la
  Iernut DJ 152 A Iernut-
  Lechința

   
   
  râu Mureș

   
   
  IV-1

   
   
  MS

   
   
  Ms

   
   
  Iernut

   
   
  2040

   
   
   

   
   
  2011

   
   
  2

   
   
  1135

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  53
   

  Dig mal stg. r. Mureș
  la Sânpaul

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Ms

   
  Sânpaul

   
  857

   
  1

  12/31
  /1968

   
  1%

   
  1548

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  54
   
   
   
   
   

  Îndiguire r. Mureș la
  Iernut D2
   
   
   
   

  Șeulia

  IV-1.73

  MS

  Ms

  Iernut

  1355

  3

  2002

  5

  910

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  râu Mureș
   

  IV-1
   

  MS
   

  Ms
   

  Iernut
   

  3070
   

  3
   

  2004+
  2008

   
  2

   
  1135

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Șeulia

  IV-1.73

  MD

  Ms

  Iernut

  1610

  3

  2004

  5

  910

   

  A.B.A. Mureș

   

   

  55
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare r. Mureș și
  afluenți la Tg.Mureș
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  râu Mureș

   
  IV-1

   
  MS

   
  Ms

   
  Tg Mureș

   
  11000

   
  3

  12/31
  /1977

   
  1

   
  1110

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Mureș
   

  IV-1
   

  MD
   

  Ms
   

  Sântana
   

  15230
   

  3
   

  12/31
  /1982

   
  1

   
  1110

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Sarat
   
   

  necadastrat
   
   

  MS
   
   

  MS
   
   

  Tg Mureș/
  Sângeorgiul
  de Mureș

   
   
  1500

   
   
  2,5

   
  12/31
  /1982

   
   
  1

   
   
  1110

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  râu Mureș
   

  IV-1
   

  MS
   

  MS
   

  Tg Mureș
   

  480
   

   
   

  12/31
  /1982

   
  1

   
  1110

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Roca
   

  necadastrat
   

  MS
   

  Ms
   

  Tg Mureș
   

  150
   

  2
   

  12/31
  /1982

   
  2

   
  42

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Roca
   

  necadastrat
   

  MD
   

  Ms
   

  Tg Mureș
   

  645
   

  2
   

  12/31
  /1982

   
  2

   
  42

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Budiu
   

  IV-1.64
   

  MS
   

  Ms
   

  Tg Mureș
   

  2080
   

  3
   

  12/31
  /1982

   
  2

   
  42

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Budiu
   

  IV-1.64
   

  MD
   

  Ms
   

  Tg Mureș
   

  2080
   

  3
   

  12/31
  /1982

   
  2

   
  42

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Beșa
   

  necadastrat
   

  MS
   

  Ms
   

  Tg Mureș
   

  1400
   

  3
   

  32.12.
  1982

   
  2

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Beșa
   

  necadastrat
   

  MD
   

  Ms
   

  Tg Mureș
   

  1000
   

  2
   

  12/31
  /1982

   
  2

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  56
   
   
   
   

  Îndiguire c Vețca M Nir-
  Crăciunești
   
   
   

   
  C Vețca

   
  IV-1.67.8a

   
  MD

   
  Ms

   
  M.Niraj-Cinta

   
  22400

   
  2

  12/31
  /1964

   
  5

   
  100

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  C Vețca
   

  IV-1.67.8a
   

  MS
   

  Ms
   

  M.Niraj-Cinta
   

  22400
   

  1
   

  12/31
  /1964

   
  5

   
  100

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  57
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și
  regularizare r.Niraj
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  râu Niraj

   
  IV-1.67

   
  MD

   
  Ms

  M. Niraj-
  Gălești

   
  3500

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1-67
   

  MD
   

  Ms
   

  M. Niraj-
  Gălești

   
  6000

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MS
   

  Ms
   

  Bolintineni
   

  1500
   

  1
   

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MD
   

  Ms
   

  Bolintineni
   

  3000
   

  1
   

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MS
   

  Ms
   

  Păsăreni-
  Nicolești

   
  11000

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Valea spre
  Sardu
   

   
  IV-1.67.6
   

   
  MD
   

   
  Ms
   

  Sardu
  Nirajului-
  Sânvăsii

   
   
  1500

   
   
  1

   
  12/31
  /1969

   
   
  10

   
   
  155

   
   
   

   
   
  A.B.A. Mureș

   
   
   

   
   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MD
   

  Ms
   

  Murgești-
  Leordeni

   
  13500

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1-67
   

  MS
   

  Ms
   

  Cinta-
  Tirimioara

   
  1000

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Bia
   

  IV-1.67.8b
   

  MD
   

  Ms
   

  Tirimioara
   

  680
   

  1
   

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MS
   

  Ms
   

  Gheorghe Doja
  -Leordeni

   
  3000

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Tirimia
   
  ─────────────
  Tirimia
   

  IV-1.67.11
   
  ───────────
  IV-1.67.11
   

  MD
   
  ────────
  MS
   

  Ms
   
  ─────
  Ms
   

  Leordeni
   
  ─────────────
  Leordeni
   

  590
   
  ───────
  1300
   

  1
   
  ────────
  1
   

  12/31
  /1969
  ──────
  12/31
  /1969

   
  10
  ─────────────
   
  10

   
  155
  ────────
   
  155

   
   
  ────────────
   
   

   
  A.B.A. Mureș
  ────────────
   
  A.B.A. Mureș

   
   
  ──────
   
   

   
   
  ──────────────
   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MS
   

  MS
   

  Leordeni-
  Vidrasău

   
  4000

   
  1

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Niraj
   

  IV-1.67
   

  MD
   

  Ms
   

  M Niraj
   

  3500
   

  1
   

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Canal J2
   

  necadastrat
   

  MD
   

  Ms
   

  Leordeni
   

  300
   

  1
   

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Canal J2
   

  necadastrat
   

  MS
   

  Ms
   

  Leordeni
   

  850
   

  1
   

  12/31
  /1969

   
  10

   
  155

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  58
   
   
   
   

  Îndiguire pr. Comlod
   
   
   
   

  pr. Comlod
   

  IV-1.74
   

  MS
   

  Ms
   

  Lecința-Milaș
   

  37000
   

  2
   

  12/31
  /1973

   
  10

   
  130

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  pr. Comlod
   

  IV-1.74
   

  MD
   

  Ms
   

   
   

  34000
   

  2
   

  12/31
  /1973

   
  10

   
  130

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  59
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îndiguire și regu-
  larizare Pr.de Câmpie
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Pârâul de
  Câmpie

   
  IV-1.78

   
  MS

   
  Ms

   
  Sărmașu

   
  6600

   
  2.2

  12/31
  /1982

   
  10

   
  205

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Pârâul de
  Câmpie

   
  IV-1.78

   
  MS

   
  Ms

  Miheșu de
  Câmpie

   
  5600

   
  1

  12/31
  /1982

   
  10

   
  205

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Pârâul de
  Câmpie

   
  IV-1.78

   
  MS

   
  Ms

   
  Luduș

   
  1240

   
  1

  12/31
  /1982

   
  5

   
  250

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  Pârâul de
  Câmpie

   
  IV-1.78

   
  MS

   
  Ms

   
  Luduș

   
  320

   
  3

  12/31
  /1982

   
  5

   
  250

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  60
   
   
   
   

  Îndiguire și regula-
  rizare r.Mureș la Luduș
   
   
   

   
  Gheja

   
  necadastrat

   
  MD

   
  Ms

   
  Gheja

   
  230

   
  2

  12/31
  /1982

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Mureș

   
   

   
   

  râu Mureș
   

  IV-1
   

  MS