ORDONANTA nr. 74 din 30 august 2001 (*actualizată*)
privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
(actualizată până la data de 03 octombrie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 03 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 196 din 16 aprilie 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ministerul de Interne poate angaja şi presta în condiţiile legii, la cerere, pe bază de contract sau comanda ferma, prin unităţile sale, servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.
  ---------------
  Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 196 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.


  Articolul 2

  Condiţiile şi criteriile de organizare şi realizare a serviciilor se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  ---------------
  Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 196 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.


  Articolul 3

  (1) Sumele încasate din prestările de servicii executate în condiţiile prezentei ordonanţe vor fi reţinute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare cu titlu permanent şi vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital.
  (2) Abrogat.
  (3) Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de LEGEA nr. 196 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.
  ---------------
  A se vedea şi anexa 1 din LEGEA nr. 196 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002 care conţine "lista cuprinzând domeniile de activitate în care unităţile Ministerului de Interne pot angaja şi presta servicii".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  -------