HOTĂRÂRE nr. 825 din 4 august 2010
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum şi de secretarul general al Ministerului."
  2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 295 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)."


  Articolul II

  Se elimină referirile la funcţiile de director general din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul III

  Organigrama Ministerului Justiţiei se va modifica în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.


  Articolul IV

  Încadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. I se va face în termenele şi cu procedura prevăzute de lege, pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 4 august 2010.
  Nr. 825.
  -------