ACT ADIȚIONAL nr. 335 din 29 iunie 2018la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 78/22.02.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 1/28.02.2017, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 335 din data de 29.06.2018
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 4 din 1 august 2018

  În temeiul dispozițiilor art. 149 și art. 150 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (3) și art. 10 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 78/22.02.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 1/28.02.2017,
  părțile semnatare:1. Ministerul Educației Naționale;2. Federațiile sindicale reprezentative din învățământ:– Federația Sindicatelor Libere din Învățământ;– Federația Sindicatelor din Educație "SPIRU HARET"
  convin încheierea prezentului act adițional:

  Articolul I

  Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 78/22.02.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 1/28.02.2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează în sensul favorabil salariaților.2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părți și vor fi aduse la cunoștința salariaților prin afișarea la sediul ministerului, inspectoratelor școlare, unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract, după caz. Nerespectarea actelor administrative emise în baza hotărârilor comisiei paritare atrage răspunderea disciplinară a persoanei/persoanelor vinovate.3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Durata normală a timpului de muncă este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. La opțiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în funcție de specificul muncii prestate.4. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În învățământul primar, orele de educație fizică, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate sunt predate, de regulă, de învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ primar al clasei și sunt remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal calificat sau necalificat, în funcție de condițiile de studii ale acestuia.5. La articolul 15, alineatul (4) se abrogă.6. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situații temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariații au dreptul de a beneficia de modificări ale programului de lucru stabilit. Prin documente justificative se înțelege orice document emis de o autoritate publică sau de o persoană juridică de drept privat, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, pe baza căruia se face dovada imposibilității respectării, de către salariat, a programului de lucru al unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3.7. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Liderii organizațiilor sindicale din unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3, afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract, nu efectuează activități de tipul serviciul pe școală, serviciul la cantină și recensământul populației școlare, acestea fiind compensate cu activități sindicale.8. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19

  Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaților angajați cu jumătate de normă/post de a fi încadrați cu normă/post întreagă/întreg, în cazul în care apare această oportunitate.
  9. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Orele suplimentare prestate în condițiile alin. (1) de către personalul din învățământul preuniversitar se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, în condițiile legii.10. La articolul 21, alineatul (1) se abrogă.11. La articolul 30, alineatul (3) se modifică, și se completează și va avea următorul cuprins:(3) Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore.12. La articolul 34, alineatul (1), se abrogă litera c) și se renumerotează celelalte litere ale alineatului.13. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă și se renumerotează celelalte alineate.14. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 63

  Desfășurarea activității didactice în regim de cumul și plata cu ora se face potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora sau prin cumul se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între instituția/unitatea de învățământ prevăzută în Anexa nr. 3, reprezentată prin director, și salariat. Remunerarea activității astfel desfășurate se face conform prevederilor legale în vigoare și prezentului contract colectiv de muncă.
  15. La articolul 66, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, gradațiile și celelalte date prevăzute în actele normative și/sau administrative cu caracter normativ sunt operate de drept, imediat și cu exactitate, prin decizie individuală emisă de angajator, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens.16. La articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Membrii de sindicat, inclusiv cei aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale care lucrează nemijlocit în unitățile și instituțiile de învățământ au dreptul la zile libere plătite/an școlar, pe bază de învoire colegială, în vederea participării la acțiuni și activități sindicale, având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Numărul de zile libere de care beneficiază aceștia se stabilește prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3.17. La articolul 97, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Inspectoratele școlare, unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 în care își desfășoară activitatea organizații sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract sunt obligate să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spații cu dotările existente, corespunzătoare funcționării acestora.18. La articolul 98, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanților aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale nu li se pot opera modificări ale elementelor contractului individual de muncă și nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizației sindicale.19. La articolul 106, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior.20. Articolul 112 se abrogă și se renumerotează celelalte articole.21. După articolul 118, devenit articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 118, cu următorul cuprins:

  Articolul 118

  Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 sunt parte integrantă a prezentului contract colectiv de muncă.
  22. La Anexa nr. 1, Capitolul J, punctul 4 se abrogă și se renumerotează celelalte puncte ale capitolului.


  Articolul II

  Prezentul act adițional intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

  PĂRȚILE SEMNATARE:
  Ministerul Educației Naționale, Federația Sindicatelor Libere
  Valentin Popa, din Învățământ,
  ministru Simion-Severel Hăncescu,
  președinte
  Federația Sindicatelor din Educație
  "Spiru Haret"
  Marius Ovidiu Nistor,
  președinte


  -----