LEGE nr. 217 din 2 iulie 2007
pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 5 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Onorariile percepute pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în cuantum de 2 până la 10% din valoarea de circulaţie a terenurilor agricole şi forestiere, deţinute în baza titlurilor de proprietate sau a actelor translative de proprietate încheiate în formă autentică.
  (2) Valoarea de circulaţie a imobilelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte în baza expertizelor efectuate şi actualizate conform legii de camerele notarilor publici.


  Articolul 2

  (1) Persoanele autorizate să întocmească documentaţiile cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor privind prestarea de servicii.
  (2) Refuzul de a presta unele servicii la solicitarea părţii interesate se formulează şi se motivează în scris.


  Articolul 3

  Pot să întocmească lucrări de cadastru necesare înscrierii în cartea funciară, precum şi măsurători şi lucrări tehnice de dezmembrare şi alipire, rectificări de hotare ale unităţilor administrativ-teritoriale, rectificări ale limitelor intravilane ale localităţilor, măsurători şi lucrări tehnice necesare întocmirii documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol:
  a) geodezii, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007;
  b) absolvenţii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime în activitatea de specialitate de minimum 2 ani, autorizaţi conform reglementărilor în vigoare la data autorizării.


  Articolul 4

  Dispoziţiile prezentei legi modifică în mod corespunzător alte prevederi legale privind onorariile percepute pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară.


  Articolul 5

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului vor fi stabilite onorariile pentru activităţile de specialitate desfăşurate de persoanele fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării acestor înscrieri în cărţile funciare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 2 iulie 2007.
  Nr. 217.
  ----