ORDIN nr. 147 din 9 martie 2006
privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI - INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 22 martie 2006  Având în vedere accidentele şi avariile produse la echipamentele şi instalaţiile din domeniul ISCIR, se impune necesitatea creşterii gradului de siguranţă a utilizării echipamentelor din acest domeniu, în special acolo unde acestea sunt folosite de instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate sau de constituire, acest fapt implicând responsabilitatea pe care trebuie să şi-o asume deţinătorii acestora, şi având în vedere dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005, şi ţinând cont de prevederile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, care constituie cadrul legal de reglementare pentru instalaţiile şi echipamentele din domeniul ISCIR, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005,
  inspectorul de stat şef al ISCIR emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În vederea aplicării măsurilor prevăzute în prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi exploatează instalaţii şi echipamente din domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), au obligaţia să numească personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalaţiilor, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR şi care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.


  Articolul 2

  Sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la art. 1 instituţiile/unităţile identificate în prezentul ordin, care fac dovada existenţei unui contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru prestarea acestor activităţi, în care este prevăzută şi îndeplinirea obligaţiilor de RSVTI.


  Articolul 3

  RSVTI desemnat în condiţiile prezentului ordin va răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de persoanele juridice menţionate la art. 1, precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR.


  Articolul 4

  RSVTI aparţinând persoanelor juridice identificate la art. 1 poate fi desemnat din cadrul personalului propriu sau prin încheierea de contracte cu alte persoane fizice.


  Articolul 5

  ISCIR va autoriza RSVTI desemnat la art. 1 şi 2 să presteze această activitate.


  Articolul 6

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către persoanele juridice specificate la art. 1 se sancţionează conform prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, în vigoare, cu oprirea din funcţiune a echipamentelor deţinute.


  Articolul 7

  Condiţiile ce trebuie îndeplinite de către RSVTI cu atribuţiunile specificate în prezentul ordin sunt stabilite de ISCIR şi pot fi consultate pe site-ul www.iscir.ro sau la oricare dintre inspecţiile teritoriale ale ISCIR.


  Articolul 8

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Inspectorul de stat şef al
  Inspecţiei de Stat pentru Controlul
  Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
  şi Instalaţiilor de Ridicat,
  Alexandru Szilveszter
  Bucureşti, 9 martie 2006.
  Nr. 147.
  ---------