METODOLOGIE din 16 iunie 2020privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 29 iunie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.641/C din 16 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2020.


  Articolul 1
  (1) Schimbarea din funcție reprezintă modificarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare caracterizată fie prin manifestarea voinței acestora de a fi numiți într-o funcție vacantă în cadrul aceleiași unități, fie ca urmare a situației în care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute în fișa postului pentru exercitarea funcției.(2) Procesul de schimbare din funcție are un caracter continuu și se realizează pe tot parcursul anului. Sesiunile de schimbare din funcție se pot desfășura și prin intermediul unei aplicații informatice pentru managementul resurselor umane.(3) La nivelul fiecărei unități penitenciare se analizează, cel puțin semestrial, în cadrul consiliului de conducere, situația tuturor posturilor vacante și, în funcție de oportunitatea și posibilitățile efective de ocupare a acestora, directorul unității sau, după caz, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor aprobă lista posturilor vacante destinate ocupării prin schimbare din funcție.


  Articolul 2
  (1) Schimbarea din funcție se poate face numai pe funcții vacante din aceeași categorie, de ofițer sau de agent, și de același tip, de conducere sau de execuție, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcției deținute.(2) Prin excepție de la alin. (1), ofițerii care ocupă funcții de conducere pot solicita schimbarea din funcția deținută și numirea într-o funcție de execuție, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcției deținute.(3) Pentru numirea într-o funcție pe un coeficient de ierarhizare inferior funcției deținute, polițiștii de penitenciare definitivi își exprimă acordul, în mod expres, în cererea de schimbare din funcție. Numirea într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situația în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deținut de polițistul de penitenciare care solicită schimbarea.(4) Prin funcție prevăzută cu coeficient de ierarhizare identic se înțelege funcția în care se face numirea, al cărei coeficient de ierarhizare luat în calcul la stabilirea salariului este egal cu cel al funcției anterioare.(5) Inițierea procedurii de ocupare, prin schimbare, a funcțiilor de director adjunct din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor se realizează doar cu aprobarea prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.


  Articolul 3
  (1) Schimbarea din funcție se poate aproba dacă polițistul de penitenciare definitiv îndeplinește condițiile specifice prevăzute în fișa postului în care solicită schimbarea.(2) Nu se dă curs solicitărilor polițiștilor de penitenciare suspendați din funcție, ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ori care sunt puși la dispoziție în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4
  (1) Conducerea unității dispune măsuri pentru comunicarea funcțiilor vacante care fac obiectul schimbării din funcție prin orice mijloc de informare avut la dispoziție, inclusiv prin afișarea unui anunț la avizierul unității. Anunțul prin care se realizează comunicarea cuprinde denumirea generică a funcțiilor, numărul acestora, sectorul de activitate, condițiile de ocupare și probele care se susțin, acolo unde este cazul.(2) În termen de 7 zile lucrătoare, calculat din ziua lucrătoare imediat următoare publicării anunțului prevăzut la alin. (1), personalul interesat depune la secretariatul unității cereri de schimbare pe funcțiile pentru care optează, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 5
  (1) Cererea de schimbare din funcție înregistrată la secretariatul unității se repartizează structurii de resurse umane. Structura de resurse umane verifică îndeplinirea condițiilor de ocupare a postului și solicită avizul șefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate din care se solicită schimbarea, respectiv al șefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate unde se solicită numirea.(2) Cererile de schimbare din funcție care nu fac obiectul schimbării sectorului de activitate și pentru care nu este necesară departajarea mai multor solicitanți se analizează în consiliul de conducere al unității și se supun aprobării directorului unității, pe baza îndeplinirii condițiilor de ocupare a posturilor, nevoilor instituționale și oportunității.(3) Cererile de schimbare din funcție care fac obiectul schimbării sectorului de activitate și/sau pentru care este necesară departajarea mai multor solicitanți se analizează în consiliul de conducere al unității și se supun aprobării de principiu a directorului unității, pe baza îndeplinirii condițiilor de ocupare a posturilor, nevoilor instituționale și oportunității.(4) Cererile aprobate de principiu de către directorul unității, care nu fac obiectul schimbării sectorului de activitate și pentru care este necesară departajarea solicitanților, rămân în gestiunea structurii de resurse umane, în vederea continuării activităților specifice procesului de schimbare din funcție.(5) Pentru situația schimbării într-o funcție de psiholog de personal este necesar un stagiu de practică de 15 zile lucrătoare la nivelul structurii de psihologie a personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor, rezultatul evaluării stagiului fiind avut în vedere anterior emiterii actului administrativ de schimbare din funcție.(6) În cazul neîndeplinirii condițiilor de ocupare a postului sau al nedepunerii cererii de schimbare din funcție însoțite de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de ocupare a postului, în termenul stabilit în anunțul prevăzut la art. 4 alin. (1), respingerea cererii se face de directorul unității, la propunerea motivată a structurii de resurse umane, în urma analizei efectuate în cadrul consiliului de conducere.(7) Cererile neaprobate de către directorul unității în cadrul consiliului de conducere se aduc la cunoștința solicitanților, motivat, și se clasează la structura de resurse umane.


  Articolul 6
  (1) În cazul polițiștilor de penitenciare definitivi ale căror cereri au fost aprobate de principiu de directorul unității, pentru schimbarea pe o funcție din alt sector de activitate decât cel în care își desfășoară activitatea, sunt necesare susținerea și promovarea uneia sau mai multor probe, după caz, cu relevanță directă în ceea ce privește specificul funcției pe care solicită schimbarea, după cum urmează:
  a) testare psihologică;
  b) probă sportivă;
  c) probă practică;
  d) interviu profesional, cu caracter obligatoriu în toate cazurile.
  (2) Probele prevăzute la alin. (1) se susțin în ordinea acolo menționată, au caracter eliminatoriu, iar comisiile sunt desemnate prin decizie a directorului unității.(3) Proba sportivă, proba practică și interviul profesional se evaluează cu calificativul „admis“/„respins“ și împotriva lor nu poate fi formulată contestație. Rezultatele fiecărei probe se materializează printr-un proces-verbal care se înaintează structurii de resurse umane.(4) Organizarea, desfășurarea și evaluarea probei sportive și a probei practice se realizează potrivit normelor și baremelor aplicabile în cazul probelor similare din cadrul concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițist de penitenciare, prevăzute la art. 96, art. 97 alin. (3)-(6) și art. 98 alin. (1) și (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare; organizarea, desfășurarea și evaluarea interviului profesional se realizează conform unei metodologii aprobate prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(5) Pentru funcțiile pentru care nu se pot constitui comisii la nivelul unității, comisiile și locul de desfășurare a probei sportive, probei practice și a interviului profesional se stabilesc prin grija structurii de resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu respectarea regulilor menționate la alin. (7), dintre polițiștii de penitenciare din orice unitate din poliția penitenciară.(6) Testarea psihologică se susține prin grija Serviciului psihologia personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor, conform criteriilor stabilite în Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare, aprobat prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, acolo unde specificul funcției o impune.(7) Proba sportivă, proba practică și interviul profesional se susțin în fața unei comisii formate din șeful sectorului de activitate unde se solicită numirea, în calitate de președinte, un specialist din sectorul de activitate al postului unde se solicită numirea și șeful/coordonatorul structurii de resurse umane sau un polițist de penitenciare din cadrul acestei structuri, în calitate de membri.(8) În cadrul interviului comisia verifică însușirea de către solicitant a cunoștințelor minime dobândite, care să fie în concordanță cu activitățile care urmează a fi desfășurate de polițistul de penitenciare care a solicitat schimbarea din funcție, în urma parcurgerii tematicii și bibliografiei specifice funcției vizate, stabilite de către comisie conform metodologiei prevăzute la alin. (4).(9) La susținerea probei sportive, probei practice și a interviului profesional are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative ale polițiștilor de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, cu respectarea regulilor stabilite pentru desfășurarea probelor.


  Articolul 7
  (1) În cazul în care există mai multe cereri aprobate de principiu pentru aceeași funcție, care îndeplinesc toate condițiile de ocupare a acesteia, inclusiv promovarea probelor menționate la art. 6 alin. (1), unde este cazul, departajarea cererilor în cauză se realizează de comisia menționată la art. 6 alin. (7) sau, după caz, de comisia stabilită prin grija structurii de resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, potrivit dispozițiilor prezentului articol.(2) Comisia analizează solicitările de schimbare din funcție, potrivit criteriilor regăsite în nota de prezentare a structurii de resurse umane, conform anexei nr. 2.(3) Membrii comisiei acordă punctaje astfel:
  a) experiența profesională în sectorul de activitate al funcției pentru care se solicită schimbarea - se acordă câte 1 punct pentru fiecare an întreg lucrat în sectorul de activitate al postului, în sistemul administrației penitenciare:
  (i) nu se acordă puncte pentru fracțiile de an;
  (ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanții se află în concedii fără plată;
  (iii) vechimea se calculează la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (2);

  b) pentru calificativele obținute la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale anuale, pe ultimii 3 ani
  în care au fost evaluați, se acordă puncte astfel: „Excepțional“ - 1 punct, „Foarte bun“ - 0,50 puncte, „Bun“ - 0,25 puncte, iar calificativele „Satisfăcător“ și „Nesatisfăcător“ nu se punctează;

  c) vechimea în sistemul administrației penitenciare - se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în sistemul administrației penitenciare:
  (i) nu se acordă puncte pentru fracțiile de an;
  (ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanții se află în concedii fără plată;
  (iii) vechimea se calculează la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (2);

  d) probleme familiale (soț/soție, copii și părinți) deosebite dovedite cu acte: se acordă 2 puncte pentru solicitanții care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte;
  e) starea disciplinară (sancțiuni disciplinare): se scad 2 puncte din punctajul final al solicitanților care se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
  f) punctajul obținut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanțelor profesionale individuale. Se acordă puncte conform nivelului de îndeplinire consemnat în fișa de evaluare, astfel: 1 punct pentru nivelul 5, 0,75 puncte pentru nivelul 4, 0,50 pentru nivelul 3, 0,25 puncte pentru nivelul 2, iar pentru nivelul 1 nu se acordă puncte;
  g) situația locativă a solicitanților: se acordă 2 puncte în cazul în care prin schimbare se diminuează sau se elimină cheltuielile cu decontarea chiriei ori a transportului la și de la locul de muncă. Se vor acorda puncte doar solicitanților care fac dovada cu acte că aceștia sau soțul/soția dețin/deține locuință proprietate personală în localitatea în care își vor desfășura activitatea.
  (4) Punctajul final se stabilește prin însumarea punctelor acordate conform alin. (3), urmând să fie admisă/admise, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie, cererea solicitantului care are punctajul cel mai mare sau, după caz, cererile solicitanților care au punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare și în limita posturilor care fac obiectul schimbării din funcție.(5) În situația unor punctaje egale, președintele comisiei hotărăște cu privire la polițistul de penitenciare definitiv care va ocupa postul prin schimbare din funcție. Hotărârea se motivează în scris, în termen de două zile lucrătoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 8
  (1) Polițiștii de penitenciare definitivi pot fi schimbați din funcțiile deținute, în cadrul aceleiași unități, și pot fi numiți în alte funcții prevăzute cu același coeficient de ierarhizare sau inferior, în situația în care nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile prevăzute în fișa postului în care sunt numiți.(2) În urma analizării situației polițiștilor de penitenciare care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute în fișa postului în care sunt numiți, în cadrul consiliului de conducere, directorul unității, prin grija structurii de resurse umane, identifică și pune la dispoziția polițistului de penitenciare cel puțin o funcție pentru care acesta îndeplinește toate condițiile de ocupare, dispozițiile art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.(3) Dacă polițistul de penitenciare definitiv refuză, în scris, schimbarea în una dintre funcțiile propuse, acestuia îi încetează raportul de serviciu, în temeiul art. 133 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care polițistul de penitenciare nu acceptă consemnarea în scris a refuzului se întocmește un proces-verbal de constatare.


  Articolul 9
  (1) Actul administrativ de schimbare din funcție se întocmește potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane prevăzute de Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Anterior emiterii actului prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere și rezultatele de la evaluările psihologice la sesizare susținute, avizele psihologice obținute la ultima evaluare psihologică periodică, aptitudinile și recomandările stabilite de Comisia de expertiză medico-militară și aptitudinea de medicina muncii, după caz.(3) În situația în care se constată existența unor incompatibilități conform alin. (2), cererea de schimbare din funcție se respinge de către directorul unității, iar hotărârea motivată va fi comunicată în scris celui în cauză.


  Articolul 10

  Numirea într-o funcție care necesită autorizație de acces la informații clasificate este condiționată de obținerea acesteia.


  Articolul 11

  Prevederile prezentei metodologii sunt aplicabile în mod corespunzător și polițiștilor de penitenciare din Ministerul Justiției.


  Anexa nr. 1

  la metodologie

  APROB/RESPING CEREREA Exemplar unic nr. …./…./……/…….
  Directorul unității
  Doamnei/Domnului (gradul profesional, numele, prenumele)
  ....................................................................
  Director
  Unitate ......................................................
  Stimată(e) doamnă/domnule director,

  Subsemnatul(a) ......................., angajat(ă) al (a) ......................... în funcția de ..................,
  (denumirea unității)
  vă rog să îmi aprobați schimbarea din funcția deținută și numirea în funcția de .......................................................,
  (Se va nota denumirea funcției conform anunțului de schimbare.)
  din următoarele motive: .........................................................................
  .....................................................................................
  .....................................................................................
  .....................................................................................

  Menționez faptul că sunt/nu sunt de acord cu numirea într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior celei deținute.*
  * Numirea într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situația în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deținut de polițistul de penitenciare care solicită schimbarea din funcție.

  Cererea este însoțită de următoarele documente justificative:...........................................................
  Față de cele prezentate, rog dispuneți.
  Data ...................
  Avizul șefului structurii unde este încadrat solicitantului Pozitiv/Negativ
  Gradul, numele prenumele, semnătura
  ............................................
  Motivarea avizului ...............
  Semnătura .....................
  Avizul șefului structurii unde se solicită schimbarea
  Pozitiv/Negativ
  Gradul, numele prenumele, semnătura
  ..............................................
  Motivarea avizului ....................


  Anexa nr. 2

  la metodologie

  Notă de prezentare a polițistului de penitenciare privind schimbarea din funcție

  Gradul, numele, prenumele ...............................................
  Funcția deținută
  .........................

  Funcția vizată
  ………................………..
  1. Experiența profesională în sectorul de activitate al funcției pentru care se solicită schimbarea: ..........................................................2. Calificativele obținute la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale pe ultimii 3 ani în care au fost evaluați și punctajele obținute la aceste evaluări (dacă este cazul): .............................................. .3. Vechimea în sistemul administrației penitenciare .......................................... .4. Probleme familiale deosebite dovedite cu acte ............................................
  ................................................................................... .
  5. Starea disciplinară (sancțiuni disciplinare) .......................................................
  ...................................................................... .
  6. Punctajul obținut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanțelor profesionale individuale ................................................................................... ..
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  7. Situația locativă a solicitanților:
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .

  Punctaj obținut: ................................................................................... .1. Criteriile vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor de către comisia prevăzută la art. 6 din ordin:
  a) experiența profesională în sectorul de activitate al funcției pentru care se solicită schimbarea. Exemplu: Structura Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar este formată din următoarele sectoare principale de activitate: 1. evidență și organizarea muncii; 2. grupă de intervenție; 3. siguranța deținerii și regim penitenciar (pază, supraveghere, escortare, dispecerat și monitorizare).
  În ceea ce privește funcțiile din a căror denumire reiese profesia deținută de către ocupantul acesteia, experiența profesională în sectorul de activitate al funcției se calculează strict pentru perioada lucrată în acest tip de funcție (exemplu: pentru funcția de conducător auto va fi avută în vedere experiența aplicanților în această funcție, și nu în alte funcții din același domeniu de activitate - logistică);

  b) calificativele obținute la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale pe ultimii 3 ani în care au fost evaluați și punctajele obținute la aceste evaluări;
  c) vechimea în sistemul administrației penitenciare;
  d) probleme familiale deosebite dovedite cu acte;
  e) starea disciplinară (sancțiuni disciplinare);
  f) punctajul obținut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanțelor profesionale individuale;
  g) situația locativă a solicitanților.
  2. Criteriile de la pct. 1 lit. a)-g) sunt consemnate de către structura de resurse umane în nota de prezentare.


  Anexa nr. 3

  la metodologie

  Notă de susținere a propunerii de numire întocmite cu ocazia departajării polițiștilor de penitenciare definitivi,
  în vederea schimbării din funcție

  Subsemnatul(a), ................................................., în urma întrunirii comisiei de selecție din
  (gradul, numele, prenumele, funcția)
  data de ……………...….., constatând rezultatele egale obținute de către următorii polițiști de penitenciare definitivi:– .....................(gradul, numele, prenumele)......................– .....................(gradul, numele, prenumele)......................
  propun ca doamna/domnul ………………………………………................... să fie numit/ă în funcția vacantă de ……………………,
  (gradul, numele, prenumele)
  având în vedere următoarele considerente:
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .
  ................................................................................... .

  Încheiat astăzi, .................
  Semnătura ..................

  ----