ORDIN nr. 4.271 din 29 mai 2012
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 4.271 din 29 mai 2012
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 116 din 29 mai 2012
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 755 din 29 mai 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 7 iunie 2012  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,
  în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:
  1. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. În anexa nr. 4, la articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.
  Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1% din venitul brut realizat, a contribuţiilor şi ratelor la Casa de Ajutor Reciproc şi bănci.
  Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată la unitatea de învăţământ, la începutul fiecărui an şcolar.
  În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata.
  Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
  Liviu Marian Pop
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Victor Paul Dobre
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu


  Anexa
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4.576/230/2.445/2011)
  STAT DE PLATĂ
  pe luna LL.AAAA
  Unitate de învăţământ:
  Cod SIRUES:
  Cod fiscal:
  Stare stat de plată: (în lucru/trimis/validat/respins)
  Număr zile lucrătoare:

  *Font 7*
   
  Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
  Categorie personal - didactic
  Număr curent Nume şi prenume Funcţia de bază Cod numeric personal Zile lucrate/ Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevă- zători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modifică- rile ulterioare] Zile de concediu de odihnă/ Indemnizaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/ Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţionale unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli pro- fesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecăto- reşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
  XXXXXX X X X X X X X X X X X
  XXXXXX X X X X X X X
  XXXXXXXX XXXXX X X X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X
  X X
  Total catego- rie didactic X X X X X X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X
  X X
  Categorie personal - didactic - auxiliar


   
  Număr curent Nume şi prenume Funcţia de bază Cod numeric personal Zile lucrate/ Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevă- zători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modifică- rile ulterioare] Zile de concediu de odihnă/ Indemnizaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/ Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţionale unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli pro- fesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecăto- reşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
  XXXXXX X X X X X X X X X X
  XXXXXX X X X X X X X
  XXXXXXXX XXXXX X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X X
  X X
  Total catego- rie didactic- auxiliar X X X X X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X X
  X X
  Categorie personal - nedidactic


   
  Număr curent Nume şi prenume Funcţia de bază Cod numeric personal Zile lucrate/ Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevă- zători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modifică- rile ulterioare] Zile de concediu de odihnă/ Indemnizaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/ Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţionale unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli pro- fesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecăto- reşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
  XXXXXX X X X X X X X X X
  XXXXXX X X X X X X
  XXXXXXXX XXXXX X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X
  X X
  Total catego- rie ne- didactic X X X X X X X X X
  X X X X X
  X X X X X
  X X X X X X X
  x X X X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X
  X X
  Total X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X
  X X X X X X X
  X X X X X
  X X


  RECAPITULAŢIE STAT SALARII pe luna LL.AAAA
  *Font 8*
   
  Număr curent Explicaţii Total
  1 Salarii brute (salariul de bază şi alte drepturi incluse în salariul de bază) X
  2 Sporuri în afara salariului de bază, din care: X
  2.1 Indemnizaţie predare simultană X
  2.2 Spor condiţii vătămătoare X
  2.3 Indemnizaţie zone izolate X
  2.4 Practică pedagogică X
  2.5 Control financiar preventiv X
  2.6 Spor nevăzători X
  2.7 Spor noapte X
  2.8 Spor model X
  3 Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] X
  4 Indemnizaţii concedii de odihnă X
  5 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de salarii X
  6 Indemnizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate X
  7 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
  8 Plata cu ora X
  9 Drepturi cumul X
  10 Sume examene naţionale X
  11 Alte drepturi X
  12 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 X
  13 Total salarii brute X
  14 Total contribuţii angajat, din care: X
  14.1 Contribuţie individuală şomaj (0,5%) X
  14.2 Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) X
  14.3 Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) X
  14.4 Impozit pe salarii (16%) X
  15 Avans concediu de odihnă X
  16 Total reţineri, din care: X
  16.1 Pensie facultativă deductibilă X
  16.2 Pensie alimentară X
  16.3 Titluri executorii X
  16.4 Debite X
  16.5 Sindicat X
  16.6 Rate bănci X
  16.7 CAR X
  17 Rest plată salarii, din care: X
  17.1 pe card X
  17.2 numerar X
  18 Bază calcul contribuţie angajator fond şomaj X
  19 Bază calcul contribuţie angajator asigurări sociale X
  20 Bază calcul contribuţie fond de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
  21 Bază calcul cotă de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii X
  22 Bază calcul contribuţie angajator fond de sănătate X
  23 Contribuţie angajator asigurări sociale (20,8%) X
  24 Contribuţie la fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
  25 Contribuţie angajator fond şomaj (0,5%) X
  26 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (0,85%) X
  27 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii accidente de muncă şi boli profesionale (0,85%) X
  28 Contribuţie angajator fond sănătate (5,2%) X
  29 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul de asigurări (5,5%) X
  30 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din fond salarii (5,5%) X
  31 Vărsăminte persoane cu handicap (4%) X
     ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
     ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
     ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
                               Ordonator de credite,
             ..........................................................
                                 Ştampila unităţii
                                   Contabil-şef,
                ....................................................

  --------