LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 (*actualizata*)
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea
(actualizata până la data de 14 ianuarie 2005*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 1

  În infaptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru magistraţi, competenţa şi indeplinirea corecta a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucand un rol important în buna desfăşurare a intregii activităţi a instanţelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea.


  Articolul 2

  Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate ale instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 106-108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.


  Articolul 3

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.
  (2) Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii.
  (3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea functiile de agent procedural şi aprod.


  Articolul 4

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3, este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi libertatile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei şi sa participe la formarea profesionala continua.


  Capitolul II Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Secţiunea 1 Recrutarea grefierilor

  Recrutarea grefierilor

  Articolul 5

  Recrutarea grefierilor se face, de regula, prin Şcoala Naţionala de Grefieri.


  Articolul 6

  (1) Concursul de admitere în Şcoala Naţionala de Grefieri se organizeaza anual, la nivel naţional, de către Şcoala Naţionala de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Numărul de locuri se stabileste în functie de necesarul de personal calificat al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea.
  (3) Concursul se desfăşoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii.


  Articolul 7

  Modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Secţiunea a 2-a Recrutarea informaticienilor

  Recrutarea informaticienilor

  Articolul 8

  (1) Informaticienii se recruteaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
  (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul fiecarei curti de apel sau fiecarui parchet de pe lângă curtea de apel ori, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau Parchetul Naţional Anticoruptie, cu sprijinul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justiţiei, care coordonează din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori al Parchetului Naţional Anticoruptie, după caz.
  (3) Concursul se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.


  Secţiunea a 3-a Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor şi a personalului conex

  Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor şi a personalului conex

  Articolul 9

  (1) Grefierii arhivari, registratorii şi personalul conex se recruteaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
  (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul fiecarei curti de apel sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticoruptie, cu sprijinul Scolii Naţionale de Grefieri, potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Articolul 10

  Grefierii arhivari şi registratorii care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de doua luni în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri.


  Capitolul III Şcoala Naţionala de Grefieri

  Şcoala Naţionala de Grefieri

  Secţiunea 1 Organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri

  Organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri

  Articolul 11

  (1) Şcoala Naţionala de Grefieri este o institutie publică, cu personalitate juridica, aflata în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea initiala a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi formarea profesionala continua a acestora, în condiţiile legii.
  (2) Şcoala Naţionala de Grefieri nu face parte din sistemul naţional de invatamant şi educatie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de invatamant şi recunoasterea diplomelor.
  (3) Şcoala Naţionala de Grefieri are sediul în municipiul Bucureşti.
  (4) Şcoala Naţionala de Grefieri îşi poate desfăşura activitatea şi în teritoriu, în centre şi puncte zonale de formare profesionala, organizate potrivit legii.


  Articolul 12

  (1) Şcoala Naţionala de Grefieri este condusa de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel:
  a) un judecator şi un procuror desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii;
  b) 2 reprezentanti aleşi din cadrul personalului de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri;
  c) directorul Institutului Naţional al Magistraturii;
  d) un reprezentant al Directiei organizarea instanţelor şi resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
  e) 2 reprezentanti ai cursantilor, unul dintre cursantii cu studii superioare şi unul dintre cursantii cu studii medii, aleşi pe durata cursurilor;
  f) directorul Scolii Naţionale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere şi prezideaza sedintele acestuia.
  (2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu excepţia mandatului reprezentantilor cursantilor, care sunt aleşi pe durata studiilor.


  Articolul 13

  Consiliul de conducere propune proiectul de buget şi hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri, la propunerea directorului acestei institutii.


  Articolul 14

  (1) Şcoala Naţionala de Grefieri este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.
  (2) Directorul Scolii Naţionale de Grefieri este ordonator tertiar de credite.


  Articolul 15

  (1) Numărul maxim de posturi pentru Şcoala Naţionala de Grefieri este stabilit prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Structura organizatorica, statele de functii şi statele de personal ale Scolii Naţionale de Grefieri se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Articolul 16

  (1) Conducerea curenta a Scolii Naţionale de Grefieri este asigurata de director, 2 directori adjuncţi şi un director economic.
  (2) Directorul şi directorii adjuncţi sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii din randul personalului de instruire care are calitatea de magistrat, pentru o perioadă de 4 ani, fără posibilitatea reinvestirii.


  Articolul 17

  Organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Articolul 18

  (1) Personalul de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre magistraţi, grefieri cu studii superioare sau alti specialisti.
  (2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii şi prin detasare în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.


  Articolul 19

  Salarizarea personalului de conducere şi de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autorităţii judecătorești.


  Articolul 20

  (1) Cadrele didactice din învăţământul superior juridic ce deţin functii de conducere sau de execuţie în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri sunt asimilate magistratilor, pe perioada exercitarii functiilor.
  (2) Grefierii cu studii superioare care desfăşoară activităţi de instruire în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri sunt incadrati potrivit functiei corespunzătoare din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie.


  Secţiunea a 2-a Formarea initiala a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Formarea initiala a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 21

  (1) Formarea initiala se desfăşoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de alta specialitate şi grefierii cu studii medii.
  (2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de un an şi consta în pregătirea teoretica şi stagiu practic.
  (3) Pentru grefierii cu studii superioare de alta specialitate sau studii medii durata cursurilor este de 2 ani şi include pregatire teoretica şi stagiu practic.
  (4) Stagiile practice se desfăşoară la instantele judecătorești şi la parchetele de pe lângă acestea.


  Articolul 22

  (1) La absolvirea cursurilor Scolii Naţionale de Grefieri cursantii vor sustine un examen final.
  (2) Media de absolvire a Scolii Naţionale de Grefieri este cel puţin 6.
  (3) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire a Scolii Naţionale de Grefieri li se elibereaza atestate.


  Articolul 23

  Absolventii cu atestat ai Scolii Naţionale de Grefieri vor fi repartizati, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instantele judecătorești şi parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori la Parchetul Naţional Anticoruptie, pentru care au sustinut concursul de admitere.


  Articolul 24

  (1) Absolventii care au obţinut media de absolvire cel puţin 7 vor fi incadrati în treapta profesionala imediat superioara celei de debutant.
  (2) Absolventii care au obţinut medii între 6 şi 7 vor fi incadrati ca debutanti.


  Articolul 25

  (1) În perioada studiilor, Şcoala Naţionala de Grefieri acorda cursantilor o indemnizatie lunara de cursant, în cuantum egal cu salariul de baza brut pentru functia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite.
  (2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se plateste din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 26

  Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Scolii Naţionale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Scolii Naţionale de Grefieri, constituie vechime în munca şi vechime în specialitate.


  Articolul 27

  (1) Absolventii Scolii Naţionale de Grefieri au obligaţia de a rămâne 5 ani în cadrul instituţiilor autorităţii judecătorești.
  (2) În cazul în care un absolvent al Scolii Naţionale de Grefieri este eliberat din functie înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat sa restituie indemnizatia de cursant şi cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas până la implinirea termenului prevăzut la alin. (1).


  Articolul 28

  Stagiul de specializare prevăzut la art. 10 are loc în cadrul instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, pentru care au sustinut concursul, sub indrumarea personalului de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri.


  Secţiunea a 3-a Formarea profesionala continua

  Formarea profesionala continua

  Articolul 29

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are obligaţia de a participa cel puţin o dată la 5 ani la o formă de pregatire profesionala continua, organizata de Şcoala Naţionala de Grefieri.
  (2) În cazul informaticienilor, pregătirea profesionala continua se realizează prin participarea, cel puţin o dată pe an, la cursuri de specialitate organizate la institutii de profil, pe baza convenţiilor de colaborare incheiate cu curtile de apel ori cu parchetele de pe lângă curtile de apel sau, după caz, cu Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori cu Parchetul Naţional Anticoruptie.


  Articolul 30

  (1) Formarea continua se desfăşoară sub forma de seminarii, sesiuni de pregatire, conferinte, vizite de lucru, stagii de formare în strainatate.
  (2) Seminariile şi sesiunile de formare continua a grefierilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea se realizează pe baza unui program anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care este comunicat tuturor instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea în luna decembrie a anului anterior.
  (3) Grefierii vor avea posibilitatea sa opteze, în limita locurilor disponibile, pentru activităţile de formare continua care îi intereseaza.


  Articolul 31

  (1) La sfârşitul fiecarui seminar sau fiecarei sesiuni de formare continua, organizata potrivit art. 30, personalul primeste o adeverinta în care sunt consemnate şi rezultatele obtinute în urma evaluării cunoştinţelor acumulate.
  (2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil informatic constituie un punctaj, care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea.


  Articolul 32

  În completarea formarii continue organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri, la nivelul fiecarei instante şi fiecarui parchet, se vor organiza, trimestrial, ore de pregatire profesionala a personalului auxiliar de specialitate, sub indrumarea unui magistrat desemnat de conducatorul fiecarei instante judecătorești sau fiecarui parchet de pe lângă aceasta.


  Capitolul IV Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Secţiunea 1 Numirea în functie

  Numirea în functie

  Articolul 33

  (1) Poate fi numita în functia de grefier persoana care indeplineste urmatoarele condiţii:
  a) are cetatenia română, domiciliul în România şi capacitate deplina de exercitiu;
  b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucura de o buna reputatie;
  c) cunoaste limba română;
  d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;
  e) are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere;
  f) este absolventa a Scolii Naţionale de Grefieri.
  (2) La numirea în functia de grefier, pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii.
  (3) Pentru numirea în functia de grefier statistician, pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare economice, studii superioare juridice sau studii medii economice.
  (4) Pentru numirea în functia de grefier documentarist, pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administratie publică sau filologice ori studii medii.


  Articolul 34

  Pentru numirea în functia de informatician sunt necesare indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d) şi absolvirea de studii superioare de specialitate.


  Articolul 35

  Functiile de informatician pot fi nominalizate potrivit nomenclatorului de functii de specialitate prevăzute de lege pentru functiile de specialitate informatica.


  Articolul 36

  În cazuri excepţionale, Consiliul Superior al Magistraturii poate decide organizarea unui concurs la nivel naţional sau poate aviza numirea în functia de grefier, fără concurs, pentru persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-e) şi au o vechime în specialitate de cel puţin 10 ani.


  Articolul 37

  Grefierii şi informaticienii sunt numiti prin decizie de către presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, în a caror circumscriptie teritoriala urmeaza să îşi desfasoare activitatea.


  Articolul 38

  (1) Poate fi numita în functia de grefier arhivar, registrator, agent procedural sau aprod persoana care are studii medii şi indeplineste condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d).
  (2) Numirea pe posturile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de concurs, organizat la nivelul curtilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticoruptie.
  (3) Modul de organizare şi desfăşurare a concursului se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Articolul 39

  Grefierii arhivari şi registratorii sunt numiti prin decizie de către presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea ori, după caz, de presedintii tribunalelor sau de prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea, în a caror circumscriptie teritoriala urmeaza să îşi desfasoare activitatea.


  Articolul 40

  (1) Înainte de a începe să îşi exercite functia, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea depune juramantul în faţa conducătorului instanţei judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta, la care este numit.
  (2) Dispozitiile art. 32 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 41

  Informaticienii sunt subordonati, din punct de vedere administrativ, conducătorului instanţei sau parchetului din care fac parte şi, din punct de vedere profesional, Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, compartimentului corespunzător din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori Parchetului Naţional Anticoruptie.


  Secţiunea a 2-a Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 42

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, incadrat pentru prima data după terminarea studiilor, are calitatea de debutant o perioadă de 6 luni de la încadrare, fiind definitivat în functie pe bază de examen, cu excepţia absolventilor prevăzuţi la art. 24 alin. (1).
  (2) În cazul nepromovarii examenului de definitivare în functie, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungita cu inca 6 luni. Nepromovarea pentru a doua oara a examenului de definitivare atrage eliberarea din functie ca necorespunzator profesional.


  Articolul 43

  Promovarea în functii de execuţie se face prin concurs sau examen, în functia imediat superioara.


  Articolul 44

  (1) Promovarea în functii de execuţie în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, se face prin examen.
  (2) Promovarea la instante sau parchete superioare se face numai prin concurs, organizat la nivelul curtilor de apel ori al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori la Parchetul Naţional Anticoruptie, pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, care are o vechime de cel puţin 3 ani în functia în care este incadrat şi calificativul "foarte bine" în această perioadă.
  (3) Modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
  (4) Pentru promovarea în functii de execuţie în cazul informaticienilor, la elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (3) vor fi avute în vedere, după caz, şi propunerile ministrului justiţiei, ale presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.


  Articolul 45

  (1) Promovarea în functii de conducere - de prim-grefier, de grefier-sef sau de informatician-sef - se face de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului, după caz, pe baza candidaturilor depuse, a unui proiect de imbunatatire a activităţii personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea şi a unui interviu. Pentru promovarea în functia de informatician-sef la curti de apel şi tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă aceste instante, la sedinta colegiului de conducere participa şi un reprezentant al compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, care verifica aptitudinile profesionale ale candidaţilor, necesare implementarii Strategiei de informatizare a sistemului judiciar.
  (2) La selecţia grefierilor şi informaticienilor pentru numirea în functii de conducere se are în vedere indeplinirea urmatoarelor criterii:
  a) o vechime de minimum 5 ani în functia de grefier, respectiv de informatician;
  b) activitate profesionala deosebită, evaluata cu calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani;
  c) calităţi manageriale.


  Articolul 46

  (1) Numirea în functia de prim-grefier sau grefier-sef se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă.
  (2) Numirea în functia de informatician-sef se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă, cu avizul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.
  (3) În cazul numirii în functia de informatician-sef la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, nu este necesar avizul prevăzut la alin. (2).


  Articolul 47

  Dispozitiile art. 45 şi 46 se aplică în mod corespunzător şi în cazul promovarii în functia de grefier arhivar-sef.


  Secţiunea a 3-a Suspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Suspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 48

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este suspendat din functie în urmatoarele cazuri:
  a) când a fost pusa în miscare actiunea penala împotriva sa;
  b) când sufera de o boala psihica, care îl împiedica să îşi exercite functia în mod corespunzător;
  c) când savarseste o abatere disciplinara grava, în condiţiile art. 88.
  (2) Suspendarea din functie se dispune de preşedintele curtii de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea persoana în cauza.
  (3) În perioada suspendarii din functie, potrivit alin. (1) lit. a) şi c), celui suspendat nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime în munca şi în specialitate.


  Articolul 49

  (1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. a), preşedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta comunică de îndată persoanei în cauza şi conducerii instanţei sau parchetului unde aceasta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din functie.
  (2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penala, încetarea urmaririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de persoana în cauza, suspendarea din functie inceteaza, iar aceasta este repusa în situaţia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsita pe perioada suspendarii din functie şi i se recunoaste vechimea în munca şi în specialitate pentru această perioadă.
  (3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. c), dacă se constata nevinovatia persoanei în cauza.


  Articolul 50

  (1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instanţei sau, după caz, a conducătorului parchetului, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicală de specialitate.
  (2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), preşedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, pe baza unei noi expertize, poate hotari încetarea suspendarii şi repunerea în functie a persoanei în cauza, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibila, o elibereaza din functie.
  (3) În perioada suspendarii, persoanei în cauza i se platesc drepturile de asigurări sociale pentru boala, potrivit legii.


  Articolul 51

  Decizia de suspendare din functie poate fi contestata la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul reclamantul.


  Secţiunea a 4-a Eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 52

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este eliberat din functia de execuţie sau de conducere în urmatoarele cazuri:
  a) demisie;
  b) pensionare, în condiţiile legii;
  c) constatarea nepregatirii profesionale corespunzătoare sau, după caz, indeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor specifice functiei de conducere;
  d) neindeplinirea oricareia dintre condiţiile prevăzute pentru numirea în functie;
  e) ca sanctiune disciplinara;
  f) condamnarea definitivă pentru savarsirea unei infractiuni.


  Articolul 53

  (1) Eliberarea din functie se dispune prin decizie a conducătorului instanţei judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta, care a dispus numirea în functie.
  (2) Pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea care a urmat cursurile Scolii Naţionale de Grefieri, decizia de eliberare din functie prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoştinţa Scolii Naţionale de Grefieri, în termen de 30 de zile de la emitere, dacă eliberarea din functie are loc înainte de implinirea termenului de 5 ani prevăzut de art. 27 alin. (1).
  (3) Pentru informaticieni, în cazul prevăzut de art. 52 lit. c), decizia de eliberare din functie se emite cu avizul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori al Parchetului Naţional Anticoruptie.


  Articolul 54

  Decizia de eliberare din functie prevăzută pentru cazurile menţionate la art. 52 lit. c)-f) poate fi contestata la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul reclamantul.


  Capitolul V Delegarea, detasarea şi transferul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Delegarea, detasarea şi transferul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 55

  (1) În cazul în care o instanţa judecătorească sau un parchet nu poate functiona normal datorita lipsei temporare a unor categorii de personal auxiliar de specialitate, a existentei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze, preşedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă această instanţă, la propunerea conducătorului instanţei ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate delega personal auxiliar de specialitate din circumscripţia teritoriala a aceleiasi curti de apel sau a aceluiasi parchet de pe lângă această instanţă.
  (2) Delegarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungita, cu acordul persoanei delegate, cel mult 60 de zile într-un an.
  (3) Delegarea informaticienilor se poate dispune cu avizul prealabil al compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.


  Articolul 56

  (1) Preşedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, cu avizul conducătorului instanţei judecătorești ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate dispune detasarea personalului auxiliar de specialitate, numai cu acordul scris al acestuia, în cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau al unităţilor subordonate acestora.
  (2) Durata detaşării este de cel mult un an. În mod excepţional, durata detaşării poate fi prelungita, pentru motive obiective, din 6 în 6 luni, cu respectarea acelorasi condiţii.


  Articolul 57

  Pe perioada delegării şi detaşării, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul din unitatile bugetare. Când salariul şi celelalte drepturi banesti prevăzute pentru functia în care este detasat personalul auxiliar de specialitate sunt inferioare celor de care acesta beneficiaza la instanţa judecătorească sau la parchetul de pe lângă aceasta, la care este incadrat, acesta îşi păstrează salariul de încadrare şi celelalte drepturi banesti ale functiei pe care o detine.


  Articolul 58

  Transferul personalului auxiliar de specialitate între instantele judecătorești sau parchetele de pe lângă acestea se aproba, la cererea acestuia ori a unităţilor interesate, de presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instante.


  Capitolul VI Drepturile şi indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Drepturile şi indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Secţiunea 1 Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 59

  Stabilirea drepturilor şi indatoririlor personalului auxiliar se face ţinându-se seama de locul şi rolul acestuia în desfăşurarea activităţii de justiţie, de raspunderea şi complexitatea fiecarei functii, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru persoanele care sunt incadrate în instituţiile publice.


  Secţiunea a 2-a Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 60

  (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la o salarizare stabilita în raport cu nivelul instanţei sau parchetului, cu functia deţinută, cu vechimea în munca şi în specialitate, precum şi cu alte criterii prevăzute de lege.
  (2) Informaticienii cu functii de execuţie şi functii de conducere beneficiaza de prevederile privind salarizarea şi celelalte drepturi corespunzătoare grefierilor cu studii superioare cu functii de execuţie şi de conducere.
  (3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de salarii de baza, spor de vechime, prime şi de alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
  (4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea se stabileste prin lege speciala.


  Articolul 61

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este liber să se asocieze ori sa adere la organizaţii sindicale, precum şi la organizaţii profesionale, locale, naţionale sau internationale, în scopul apararii intereselor sale profesionale, sociale şi economice.


  Articolul 62

  (1) Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea îi este recunoscut dreptul la greva, în condiţiile legii, cu respectarea principiilor continuitatii şi al celeritatii activităţii de justiţie.
  (2) În timpul grevei se vor asigura serviciile esentiale, nu mai puţin de o treime din activitatea normala, asigurandu-se participarea grefierilor la sedintele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penala pentru solutionarea cauzelor cu arestati în materie penala şi în alte materii, pentru cauzele privind oblibaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, solutionarea cererilor de ordonanţa preşedinţială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţa.


  Articolul 63

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul de a-şi perfectiona în mod continuu pregătirea profesionala.
  (2) Pe perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
  a) organizate la iniţiativa ori în interesul instanţei sau parchetului la care este incadrat;
  b) urmate la iniţiativa personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu acordul presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta, în a caror circumscriptie teritoriala funcţionează;
  c) organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri, de centrele zonale de formare continua, în condiţiile legii, sau de alte institutii specializate din tara sau din strainatate.
  (3) În cazul în care formarea şi perfectionarea profesionala, în formele prevăzute la alin. (2), se organizeaza în afara localităţii în care îşi are sediul instanţa sau parchetul, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de drepturile de delegare, în condiţiile art. 57.
  (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare şi perfectionare profesionala a personalului auxiliar de specialitate, organizate în condiţiile alin. (2) lit. a) şi c), curtile de apel şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi, după caz, Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticoruptie au obligaţia sa prevada în bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.


  Articolul 64

  Instantele şi parchetele au obligaţia să asigure personalului auxiliar de specialitate condiţii normale de muncă şi igiena, de natura să le asigure sănătatea şi integritatea fizica şi psihica.


  Articolul 65

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza anual de un concediu de odihnă platit de 30 de zile lucratoare.
  (2) În perioada concediului de odihnă personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-intors între localitatea de domiciliu şi localitatea din tara în care îşi petrece concediul de odihnă.
  (3) Condiţiile de efectuare şi de plată a concediului de odihnă se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.


  Articolul 66

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la concedii fără plata, pentru studii sau pentru alte evenimente, în condiţii stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 65 alin. (3).
  (2) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la concedii medicale, potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 67

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, precum şi sotul/sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestuia beneficiaza în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sănătate.
  (2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 68

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum a fost prevăzut la art. 3, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în functie, beneficiaza, la implinirea varstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima luna de activitate înainte de data pensionarii.
  (2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din venit, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data pensionarii.
  (3) De pensia de serviciu beneficiaza şi personalul auxiliar cu o vechime între 20 şi 25 de ani în aceasta functie, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) se micsoreaza cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrală.
  (4) De prevederile alin. (1)-(3) beneficiaza şi personalul auxiliar pensionat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi.
  --------------
  Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 567 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 14 ianuarie 2005.
  (5) Sotul supravietuitor şi copiii personalului prevăzut la alin. (1), care au dreptul la pensie de serviciu, beneficiaza de pensie de urmas dacă indeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat.
  (7) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar se actualizeaza în raport cu salariul de baza brut al categoriilor de personal auxiliar în activitate.


  Articolul 69

  (1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continua în justiţie de 25 de ani înainte de data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru motive neimputabile beneficiaza de o indemnizatie egala cu trei salarii de baza de încadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
  (2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul activităţii de personal auxiliar de specialitate şi se înregistrează în dosarul personal, potrivit legii.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul decesului personalului auxiliar de specialitate aflat în activitate. În acest caz indemnizatia se acordă sotului sau, după caz, sotiei şi copiilor care se aflau în întreţinerea persoanei în cauza la data decesului.


  Articolul 70

  Grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime în specialitate juridica, pentru perioada în care desfăşoară aceasta activitate.


  Articolul 71

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate, cu o vechime de 25 de ani şi, respectiv, 20 de ani, poate fi distins cu Diploma Meritul judiciar clasele II şi III, prevăzută de Legea nr. 303/2004, pentru merite deosebite în activitate, respectarea în mod exemplar a indatoririlor de serviciu şi obtinerea în decursul intregii activităţi numai a calificativului "foarte bine".
  (2) Modalitatea de propunere şi condiţiile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele II şi III se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Articolul 72

  Grefierii de sedinta au dreptul la asigurarea în mod gratuit a tinutei vestimentare corespunzătoare instanţei la care funcţionează, potrivit legii.


  Articolul 73

  Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza şi de alte drepturi prevăzute de legislatia muncii şi de legislatia asigurarilor sociale.


  Articolul 74

  (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este evaluata anual de către conducatorul instanţei judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta în care îşi desfăşoară activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" şi "nesatisfacator".
  (2) Evaluarile şi calificativele anuale se păstrează la dosarul profesional personal.
  (3) În cazul informaticienilor, evaluarea se realizează cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie şi se semneaza atât de preşedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă această instanţă, cat şi de către seful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau al Parchetului Naţional Anticoruptie.


  Articolul 75

  (1) Evolutia activităţii personalului de la intrarea în justiţie şi până la încetarea functiei se consemneaza în fisa profesionala aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, aflata la dosarele profesionale care se intocmesc şi se păstrează de curtea de apel sau parchetul de pe lângă această instanţă, în a cărui circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea ori, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticoruptie.
  (2) Datele continute în dosarul profesional sunt confidentiale, în condiţiile prevăzute de lege.
  (3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are acces la propriul dosar profesional şi poate obtine copii ale actelor existente în dosar.


  Secţiunea a 3-a Indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 76

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are obligaţia să îşi indeplineasca indatoririle de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi celeritate, în conformitate cu legea, şi să se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului justiţiei.


  Articolul 77

  (1) Functia de grefier este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, cu excepţia functiilor didactice din invatamant, în condiţiile legii.
  (2) Grefierilor le este interzis:
  a) sa desfasoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
  b) sa desfasoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura;
  c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau la alte institutii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;
  d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
  (3) Prin derogare de la regula prevăzută la alin. (2) lit. c), grefierii pot fi actionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masa.


  Articolul 78

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat sa pastreze secretul profesional, confidentialitatea în legătură cu faptele şi informaţiile despre care ia cunoştinţa în exercitarea functiei, cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
  (2) Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea nu îi este permis sa comenteze sau să justifice în presa ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau solutiile date în dosarele despre care a luat cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 79

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să respecte programul de lucru şi sa rezolve lucrarile în termenele stabilite.


  Articolul 80

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să aibă, în timpul sedintelor de judecată, ţinuta vestimentara corespunzătoare instanţei la care funcţionează.
  (2) Ţinuta vestimentara se stabileste prin hotărâre a Guvernului şi se asigura potrivit art. 72.


  Articolul 81

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să prezinte, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege, declaratia de avere şi declaratia de interes.


  Capitolul VII Raspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Raspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

  Articolul 82

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea raspunde civil, disciplinar, administrativ şi penal, după caz, în condiţiile legii.


  Articolul 83

  Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum şi pentru comportarile care dauneaza intereselor serviciului sau prestigiului justiţiei.


  Articolul 84

  Constituie abateri disciplinare:
  a) intarzierea nejustificata în efectuarea lucrărilor;
  b) absentele nemotivate de la serviciu, precum şi incalcarea dispoziţiilor din regulamentele privind organizarea şi functionarea instanţelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea, referitoare la programul de lucru;
  c) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor persoane, precum şi orice ale imixtiuni în activitatea judecatorilor sau a procurorilor;
  d) atitudinile ireverentioase în timpul exercitarii atribuţiilor de serviciu faţă de judecatori şi procurori, faţă de colegi, avocati, experti, martori, justiţiabili sau orice altă persoană cu care intră în relatii;
  e) nerespectarea confidentialitatii lucrărilor care au acest caracter;
  f) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementeaza modul de comunicare faţă de terte persoane a datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instanţelor judecătorești;
  g) manifestari care aduc atingere demnitatii sau probitatii profesionale;
  h) refuzul nejustificat de a îndeplini o indatorire ce îi revine potrivit legii şi regulamentelor privind organizarea şi functionarea instanţelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea ori alte atribuţii stabilite de conducătorii instanţelor judecătorești sau ai parchetelor de pe lângă acestea;
  i) neglijenta grava ori neglijente repetate în rezolvarea lucrărilor;
  j) incalcarea incompatibilitatilor şi a interdictiilor prevăzute de lege;
  k) omisiunea grava de a-şi îndeplini atribuţiile ce îi revin potrivit legii;
  l) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea.


  Articolul 85

  (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) avertismentul;
  b) reducerea cu 5-15% a salariului şi/sau a indemnizatiei de conducere, pe o durată de 1-3 luni;
  c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesionala în cadrul aceleiasi functii, pe o durată de 1-3 luni;
  d) revocarea din functia de conducere ocupata;
  e) mutarea disciplinara la o alta instanţa sau parchet din circumscripţia teritoriala a aceleiasi curti de apel sau, după caz, a aceluiasi parchet de pe lângă curtea de apel, pe o durată de 1-3 luni;
  f) excluderea din profesie.
  (2) În cazul nerespectarii prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, conducatorul instanţei sau al parchetului care aplica sancţiunea poate dispune ca, pe lângă sancţiunea disciplinara aplicata, acesta să urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri.


  Articolul 86

  (1) Sancţiunea prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a) se aplică de conducatorul instanţei sau al parchetului în cadrul caruia îşi desfăşoară activitatea cel sanctionat.
  (2) Sanctiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b)-f) se aplică de către preşedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea cel sanctionat.


  Articolul 87

  (1) În cazul în care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, conducătorii instanţelor judecătorești sau ai parchetelor de pe lângă acestea, prevăzuţi la art. 86, vor dispune efectuarea cercetării prealabile.
  (2) Cercetarea prealabila este obligatorie în toate cazurile şi se poate efectua prin judecatorii inspectori ai curtilor de apel ori, după caz, prin procurorii inspectori din cadrul curtilor de apel sau al parchetelor de pe lângă acestea ori printr-un alt judecator sau procuror desemnat de conducatorul curtii de apel ori al parchetului de pe lângă aceasta şi se finalizează printr-un act de constatare.
  (3) Pentru abaterile disciplinare sesizate în cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau, după caz, al Parchetului Naţional Anticoruptie, cercetarea prealabila prevăzută la alin. (2) se efectueaza de judecatorii desemnaţi de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie ori, după caz, de procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau al Parchetului Naţional Anticoruptie.
  (4) În cadrul cercetării prealabile se vor stabili faptele şi urmarile acestora, imprejurarile în care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum şi orice date concludente.
  (5) Citarea şi ascultarea persoanei în cauza şi verificarea apararilor acesteia sunt obligatorii.
  (6) Refuzul persoanei cercetate de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării.


  Articolul 88

  (1) Pe perioada cercetării prealabile, conducatorul curtii de apel sau al parchetului de pe lângă aceasta va putea dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din functie a persoanei în cauza.
  (2) Persoana cercetata poate contesta această măsură în termen de 30 de zile de la data comunicarii, la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul.


  Articolul 89

  (1) Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul conducătorului instanţei sau al parchetului competent să aplice sancţiunea, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii disciplinare.
  (2) Sanctiunile disciplinare se aplică prin decizie emisa în forma scrisa, în termenul prevăzut la alin. (1), şi se comunică persoanei sanctionate în cel mult 5 zile de la data emiterii; decizia produce efecte de la data comunicarii.
  (3) Sub sancţiunea nulitatii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
  a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
  b) precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost incalcate de cel sanctionat;
  c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat în timpul cercetării disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citata sau ascultata;
  d) temeiul de drept în baza caruia se aplică sancţiunea disciplinara;
  e) termenul în care sancţiunea disciplinara poate fi contestata;
  f) instanţa competenţa la care sancţiunea disciplinara poate fi contestata.
  (4) Decizia de sanctionare poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul contestatorul.
  (5) Contestaţia formulata potrivit alin. (4) nu suspenda executarea. La cererea contestatorului, tribunalul poate dispune suspendarea executarii.


  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale

  Dispozitii tranzitorii şi finale

  Articolul 90

  Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului auxiliar de specialitate de la instantele şi parchetele militare, precum şi de la Sectia militara a Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi Sectia de combatere a infracţiunilor de corupţie savarsite de militari a Parchetului Naţional Anticoruptie.


  Articolul 91

  (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, aflat în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se considera ca indeplineste condiţiile legale pentru ocuparea functiilor în care este numit.
  (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, grefierii dactilografi în functie vor fi incadrati ca grefieri, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, cu menţinerea salariilor de încadrare avute. Tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor sunt asimilati grefierilor.


  Articolul 92

  Dispozitiile prevăzute de prezenta lege pentru presedintii curtilor de apel şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instante, în legătură cu numirea, promovarea, suspendarea, sanctionarea şi eliberarea din functie, precum şi cu alte aspecte privind raporturile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se exercită de preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru personalul auxiliar de specialitate din aceste institutii.


  Articolul 93

  (1) Perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea a exercitat functii de aceeasi natura în cadrul Curtii Constitutionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi constituie vechime în specialitate.
  (2) Constituie vechime în specialitate şi perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea a indeplinit functia de secretar de procuratura, secretar-dactilograf, dactilograf, precum şi secretar la fostele arbitraje de stat sau departamentale.
  (3) Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelasi domeniu, în alte unităţi.


  Articolul 94

  (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aproba Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii aproba regulamentele prevăzute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 65 alin. (3) şi art. 71 alin. (2).


  Articolul 95

  (1) Litigiile în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de tribunalele de muncă şi asigurări sociale.
  (2) Până la înfiinţarea tribunalelor de muncă şi asigurări sociale, litigiile prevăzute la alin. (1) se solutioneaza de sectiile sau completele specializate pentru solutionarea conflictelor de muncă.


  Articolul 96

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia dispoziţiilor privind formarea profesionala, care intră în vigoare la 16 iulie 2005.
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 9 decembrie 2004.
  Nr. 567.
  ________________