ORDONANTA nr. 31 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)
privind serviciile poştale
(actualizată până la data de 18 decembrie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002; LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei pieţe concurentiale şi promovării intereselor utilizatorilor.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
  a) servicii poştale - serviciile destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obţinerii de profit;
  b) reţea poştală publică - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poştale, în principal, pentru:
  - colectarea trimiterilor poştale de la toate punctele de acces;
  - transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;
  - distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea;
  c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţie publicului, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală publică;
  d) puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor;
  e) colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale depuse la punctele de acces;
  f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale la centrul de distribuire şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari;
  g) trimitere de corespondenta - comunicare scrisă, tiparita, imprimata sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată şi livrata, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărţile, cataloagele, ziarele şi periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta;
  h) trimitere poştală - un bun aflat în forma finala în care urmează să fie transportat şi livrat, altfel decât prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor; din această categorie fac parte trimiterile de corespondenta, precum şi cărţi, cataloage, ziare, periodice şi colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială;
  i) trimitere poştală internationala - trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediată din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia;
  j) publicitate prin posta - trimiterile poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificări care nu altereaza natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin posta:
  - chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit;
  - trimiterile poştale care conţin în afară de publicitate prin posta şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;
  k) serviciu de trimitere recomandată - serviciu poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
  l) serviciu de trimitere cu valoare declarata - serviciu poştal a cărui particularitate consta în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egala cu valoarea declarata de expeditor;
  m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu poştal a cărui particularitate consta în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale publice;
  n) servicii financiar-poştale - ansamblul de servicii de încasări, de plati şi transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poştale prin intermediul reţelei poştale publice; serviciile financiar-poştale fac parte din sfera serviciilor poştale;
  o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziţie de către un terţ de sedii ad-hoc şi de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poştale între utilizatorii abonati la acest serviciu;
  p) furnizor de servicii poştale - persoana juridică ce prestează servicii poştale;
  q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poştale care prestează unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;
  r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poştale expediate din afară teritoriului României;
  s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea poştală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală publică;
  t) destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;
  u) utilizator - persoana care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau de destinatar;
  v) cerinţe esenţiale - condiţii generale, care nu sunt de natura economică, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: protecţia secretului corespondentei, asigurarea securităţii reţelei poştale publice în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţa privată, protecţia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
  w) servicii cu valoare adăugată - servicii poştale ale căror caracteristici răspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poştale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată şi o ora anume stabilite, garantarea livrării la o dată şi o ora anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorităţii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul tranzitului ori, dacă livrarea la destinaţia iniţială nu este posibila, monitorizarea trimiterii poştale pe toată durata tranzitului şi altele asemenea. În sensul prezentei definiţii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerata a trimiterii poştale ori transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloace electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poştale, în vederea sortarii, tipăririi sau pregătirii trimiterii poştale.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile următoarelor servicii:
  a) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii personal de către expeditorul real al acestora;
  b) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauza se referă la activitatea expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauza;
  c) transportul şi livrarea unei singure trimiteri poştale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către o persoană fizica imputernicita de expeditor în acest scop;
  d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale;
  e) transportul şi livrarea cu titlu gratuit ale înscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreună cu acestea.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 4

  (1) Secretul trimiterilor poştale este inviolabil.
  (2) Reţinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poştale este permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul II Serviciul universal


  Articolul 5

  (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
  (2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.
  ------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (3) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile de amplasare a punctelor de acces şi a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora sa ţină seama de nevoile utilizatorilor, precum şi de standardele de calitate a serviciilor poştale din sfera serviciului universal.
  (4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:
  a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg;
  b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg;
  c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg, expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia;
  d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este interna sau internationala;
  e) serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent dacă trimiterea este interna sau internationala;
  f) orice alte servicii poştale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesitaţi de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condiţiile unei pieţe concurentiale.
  (5) Autoritatea de reglementare poate mari limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg şi poate stabili condiţii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poştale respective.
  (6) Dimensiunile minime şi maxime ale trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Poştală Universala.
  (7) Serviciile cu valoare adăugată nu sunt incluse în sfera serviciului universal.
  ------------
  Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 6

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileşte politica şi strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii, proportionalitatii şi nediscriminarii. În stabilirea acestei politici şi strategii Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi a asigurării protecţiei interesului public.
  (2) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura pe care le aplica pentru a desemna un furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal, precum şi condiţiile speciale pe care trebuie să le respecte acesta şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.
  (3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigura condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 7

  (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămâna, cu excepţia cazurilor sau condiţiilor geografice considerate excepţionale de autoritatea de reglementare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate.


  Articolul 8

  Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiţii generale în îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumba:
  ------------
  Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  a) sa garanteze respectarea cerinţelor esenţiale;
  b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se afla în condiţii comparabile;
  c) să ofere servicii disponibile pentru toţi utilizatorii, fără nici un fel de discriminare;
  ------------
  Litera c) a art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  d) să ofere servicii în mod neintrerupt, cu excepţia cazurilor de forta majoră;
  e) să asigure o evoluţie continua a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor.


  Articolul 9

  (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia sa pună la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.
  ------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.


  Articolul 10

  (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reţeaua poştală publică pe care o operează, în condiţii de transparenta, obiectivitate şi nediscriminare.
  (2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu poziţie dominantă pe piaţa relevanta obligaţii privind condiţiile în care acesta trebuie să permită accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, dacă o asemenea măsura se impune pentru asigurarea unui mediu concurential şi pentru respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii şi nediscriminarii.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul III

  Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal
  ------------
  Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 11

  În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:
  a) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene;
  b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de către societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;
  c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale;
  d) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de autoritatea de reglementare;
  f) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizori de serviciu universal şi de a încheia acorduri operationale în aceasta calitate;
  g) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 11^1

  (1) În cazul în care proprietarul doreşte sa închirieze unul dintre spaţiile prevăzute la art. 11 lit. a) va face o ofertă furnizorului de serviciu universal.
  (2) Furnizorul de serviciu universal este obligat să îşi exercite dreptul de prioritate în termen de 15 zile de la primirea ofertei.
  (3) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu îşi exprima voinţa sau nu accepta oferta, spaţiul se poate închiria oricărei alte persoane.
  (4) Contractul de închiriere încheiat cu altă persoană cu nerespectarea dreptului de prioritate sau în condiţii mai avantajoase pentru aceasta persoana decât cele prevăzute în oferta trimisa titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativă.
  (5) Acţiunea în nulitate relativă poate fi introdusă de furnizorul de serviciu universal, titular al dreptului de prioritate.
  (6) Condiţiile de exercitare a dreptului prevăzut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin contract încheiat între furnizorul de serviciu universal şi transportator, contract care va asigura atât respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cat şi protecţia intereselor transportatorului.
  ------------
  Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul IV Drepturi rezervate


  Articolul 12

  (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internaţionale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerata ori nu, a căror greutate este mai mica de 350 g şi al căror tarif este mai mic decât de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.
  (2) Limitele stabilite în conformitate cu alin. (1) pot fi micsorate prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 13

  Dreptul de a presta unul sau mai multe dintre următoarele servicii nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor poştale care fac obiectul lor sau de tariful aplicabil:
  a) servicii cu valoare adăugată;
  b) servicii poştale având ca obiect publicitatea prin posta;
  c) serviciul de schimb de documente.


  Articolul 14

  Sfera serviciilor care pot fi rezervate, determinata potrivit art. 12 şi 13, poate fi restrânsă prin hotărâre a Guvernului, în vederea liberalizarii graduale şi controlate a pieţei serviciilor poştale.


  Capitolul V

  Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poştale
  ------------
  Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 14^1

  (1) Furnizarea serviciilor poştale se realizează în condiţiile regimului de autorizare prevăzut de prezentul capitol.
  (2) Regimul de autorizare generală permite furnizarea de servicii poştale fără obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor poştale.
  (3) Licenta individuală este acea autorizaţie acordată de autoritatea de reglementare unui furnizor de servicii poştale, conferindu-i acestuia drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele conferite de regimul de autorizare generală, autorizaţie necesară pentru furnizarea anumitor servicii poştale, prevăzute de prezenta ordonanţă.
  ------------
  Art. 14^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 15

  (1) Furnizarea serviciilor poştale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face în condiţiile regimului de autorizare generală.
  (2) Înainte de începerea activităţii orice persoană juridică ce intenţionează sa furnizeze servicii poştale din categoria celor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a transmite autorităţii de reglementare o notificare cu privire la aceasta intenţie.
  (3) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală se acordă cu condiţia ca persoana juridică în cauza să îşi asume obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanţe.
  (4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală, precum şi obligaţiile care incumba titularilor, cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii.
  (5) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală se considera obţinut în termen de 45 de zile de la data primirii notificării de către autoritatea de reglementare, cu excepţia situaţiei în care persoanei în cauza i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a acestui drept.
  (6) În cazul în care persoanei care a efectuat notificarea îi sunt cerute documente, informaţii suplimentare sau clarificări pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală, termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora.
  ------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 16

  (1) Furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licenţei individuale.
  (2) Licenta individuală poate conţine obligaţii specifice, în scopul şi în măsura necesare pentru garantarea respectării cerinţelor esenţiale şi pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.
  (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) pot privi, între altele:
  a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
  b) calitatea, disponibilitatea şi modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licenţei;
  c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV;
  d) eventualele contribuţii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.
  (4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a licenţelor individuale, precum şi conţinutul acestora, inclusiv obligaţiile care incumba titularilor, ţinând seama de prevederile alin. (2) şi (3), cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii.
  (5) Termenul de acordare a licenţei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.
  (6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informaţii suplimentare sau clarificări în vederea acordării licenţei individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora.
  ------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 17

  (1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de autorizare, precum şi modul de încasare a acestora.
  (2) Sumele rezultate din încasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale autorităţii de reglementare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.
  (3) Neplata tarifelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale sau neacordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală.
  ------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 18

  (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale şi decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală trebuie motivate şi se comunică în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (5), putând fi contestate de persoana interesată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
  (2) Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei individuale ori a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală trebuie motivată şi poate fi contestată de persoana interesată, în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
  ------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 19

  Furnizarea serviciului de trimitere recomandată având ca obiect un act de procedura emis de o instanţa judecătorească română se poate face numai în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.

  ------------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul VI Tarife şi contabilitate

  ------------
  Art. 21 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 22

  (1) Tarifele serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate pe costuri.
  (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a supune spre aprobare autorităţii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze şi de a le aduce la cunoştinţa publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  ------------
  Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (4) În situaţia în care furnizorul de serviciu universal acorda facilităţi tarifare în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelaşi expeditor, el are obligaţia de a aplica principiile transparenţei şi nediscriminarii atât cu privire la tarife, cat şi cu privire la condiţiile asociate acestora.
  ------------
  Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (5) Facilităţile tarifare acordate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri şi vor fi făcute publice în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare şi pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.
  ------------
  Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligaţia menţinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.
  ------------
  Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 23

  (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor poştale internaţionale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia:
  ------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  a) cheltuielile terminale să fie fixate în funcţie de costurile prelucrării şi livrării trimiterilor poştale internaţionale;
  b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calităţii serviciului;
  c) cheltuielile terminale să fie transparente şi nediscriminatorii.
  (2) În cazul în care nu exista asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplica prevederile acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte.
  ------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 24

  (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să ţină evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte.
  ------------
  Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) În evidenta corespunzătoare serviciilor nerezervate trebuie să se urmărească distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal şi cele care nu sunt incluse în aceasta sfera.
  (3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii poştale obligaţia de a tine evidenţa contabilă distinctă şi în alte cazuri şi poate stabili condiţiile în care trebuie îndeplinită aceasta obligaţie, în scopul aplicării coerente a principiilor contabilităţii analitice.
  (4) Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunzătoare serviciilor rezervate şi serviciilor nerezervate se stabileşte de autoritatea de reglementare. Alte metodologii pot fi utilizate numai dacă respecta prevederile alin. (1)-(3) şi sunt aprobate de autoritatea de reglementare.
  (5) Respectarea de către un furnizor de serviciu universal a metodologiei de repartizare a costurilor, prevăzută la alin. (4), se verifica de un organism independent de furnizorul respectiv. Furnizorii de serviciu universal au obligaţia sa publice anual o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea acestei metodologii, pe cheltuiala lor şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
  (6) Situaţiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent şi publicate anual pe cheltuiala furnizorului şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
  ------------
  Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 25

  Este interzisă subvenţionarea serviciilor poştale nerezervate pe baza veniturilor obţinute din furnizarea serviciilor rezervate, cu excepţia cazurilor în care aceasta subventionare este strict necesară îndeplinirii obligaţiilor privind furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.


  Articolul 26

  (1) Nu sunt supuse tarifarii categoriile de trimiteri poştale internaţionale a căror gratuitate este prevăzută în acorduri internaţionale la care România este parte.
  (2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte gratuităţi, precum şi modalităţile de compensare financiară a furnizorului de servicii poştale desemnat să le asigure.
  ------------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul VII Protecţia utilizatorilor


  Articolul 27

  (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta, în relaţiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.
  (2) Furnizorul de serviciu universal stabileşte şi supune spre aprobare autorităţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze. În cazul în care apreciază ca regulile propuse sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic sau al protecţiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internaţionale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat sa opereze modificările cerute.
  (3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă, în celelalte acte normative şi în acordurile internaţionale la care România este parte.
  ------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 28

  Publicitatea prin posta trebuie să conţină un marcaj distinctiv care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare.


  Articolul 29

  (1) Trimiterile poştale distribuite de un furnizor de servicii poştale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.
  ------------
  Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) Furnizorul de servicii poştale are obligaţia sa marcheze toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua poştală publică pe care o operează, inclusiv cutiile poştale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauza.
  ------------
  Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţiile în care furnizorii de servicii poştale trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).


  Articolul 30

  (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta standardele de calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze.
  (2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către furnizorul de serviciu universal, va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauza, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
  (3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1).
  ------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 31

  (1) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia sa stabilească un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluţionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.
  (2) Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă:
  a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii poştale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicaţi 2 sau mai mulţi asemenea furnizori;
  b) proceduri care să permită soluţionarea echitabila şi prompta a reclamatiilor, precum şi un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
  (3) Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) şi (2) este supus spre aprobare autorităţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază ca mecanismul propus nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestuia.
  (4) Informaţiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2).
  ------------
  Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (5) În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauza poate inainta o plângere autorităţii de reglementare sau poate introduce o cerere de chemare în judecata la instanţa competenţa. Cererea de chemare în judecata poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată autorităţii de reglementare.
  ------------
  Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (6) Autoritatea de reglementare stabileşte o procedură de mediere în vederea soluţionării amiabile a litigiilor dintre utilizatori şi furnizorii de servicii poştale.
  ------------
  Alin. (6) al art. 31 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 32

  (1) Răspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile poştale neincluse în sfera serviciului universal se stabileşte conform contractelor încheiate cu utilizatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă şi de celelalte dispoziţii legale în vigoare.
  (2) Răspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileşte, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizează de autoritatea de reglementare şi se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul IX Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale

  ------------
  Art. 33 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 34

  Planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale se stabilesc de autoritatea de reglementare.
  ------------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.

  ------------
  Art. 35 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 36

  (1) Componenta şi modul de administrare a Conservatorului de timbre se stabilesc de autoritatea de reglementare.
  (2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
  ------------
  Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de reglementare.
  ------------
  Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul X Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale


  Articolul 37

  Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condiţiile prezentei ordonanţe, atât timp cat sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
  a) sunt întrunite atât condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale prevăzute de prezentul capitol şi de regulile stabilite potrivit art. 27, cat şi, pentru trimiterile poştale internaţionale, condiţiile prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte şi condiţiile de acceptare stabilite de ţările de destinaţie;
  b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale sunt posibile cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul respectiv;
  c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale nu sunt impiedicate de împrejurări de forta majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terţe persoane pentru care furnizorul de servicii poştale nu este chemat, potrivit legii, sa răspundă.
  ------------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 38

  (1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:
  a) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;
  ------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  b) trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
  c) trimiterile poştale care prezintă etichete sau inscripţii vechi neindepartate.
  (2) Următoarele categorii de trimiteri poştale sunt admise la colectare, sortare, transport şi livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor mărfuri, astfel:
  a) trimiterile poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispoziţii;
  b) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăţi privind manipularea faţă de mijloacele sau instalaţiile furnizorului de servicii poştale, în condiţiile tehnice şi de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.


  Articolul 39

  (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poştale cere ca el să fie ambalat, furnizorul de servicii poştale trebuie să protejeze acest bun conform standardelor şi normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operaţiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare furnizorul de servicii poştale răspunde pentru pierderea totală sau parţială a bunului expediat, precum şi pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri.
  (2) Furnizorul de servicii poştale este obligat sa accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În aceasta situaţie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.
  (3) Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, furnizorul de servicii poştale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii poştale poate pune la dispoziţie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poştale este obligat sa recunoască şi sa folosească inscriptionarile şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare.
  ------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul XI Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale


  Articolul 40

  (1) Furnizorul de servicii poştale este răspunzător faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul încheiat cu expeditorul.
  (2) În cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul livrării la destinatar.
  (3) Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces.
  (4) Termenul de soluţionare a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 3 luni şi se calculează de la data introducerii reclamaţiei.
  (5) Reclamaţia prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.
  (6) Termenul de păstrare pentru trimiterile poştale este de 18 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces.
  (7) Termenele prevăzute în prezentul articol se aplică şi în cazul trimiterilor poştale internaţionale, dacă prin acordurile internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel.
  ------------
  Art. 40 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 41

  (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecata este de 6 luni pentru trimiterile poştale interne şi de un an pentru cele internaţionale.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie şi curge de la data primirii răspunsului la reclamaţia prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia prealabilă, de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia.
  (3) Cererea de chemare în judecata va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile.
  ------------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 42

  (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială sau prin deteriorarea trimiterii, valoare care nu va depăşi limitele prevăzute la art. 43. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despagubesc.
  (2) Expeditorul poate renunţa la dreptul sau de despăgubire în favoarea destinatarului.


  Articolul 43

  (1) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
  a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
  1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  2. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;
  3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
  4. cu întreaga suma depusa la punctul de acces, pentru mandate, în condiţiile prevăzute la art. 46;
  5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:
  1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  2. cu cota-parte corespunzătoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  3. cu cota-parte din suma prevăzută la lit. a) pct. 5, stabilită în raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea conţinutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  4. cu suma prevăzută la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale, altele decât coletele.
  (2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se adauga dobânda legală care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile.
  (3) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:
  1. telegrama nu a fost livrata;
  2. telegrama a fost livrata mai târziu decât prevede contractul-cadru sau contractul încheiat cu utilizatorul;
  3. conţinutul telegramei a fost denaturat.
  (4) Pierderea completa a conţinutului este echivalenta cu pierderea trimiterii poştale.
  (5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
  (6) În afară despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la punctul de acces.
  (7) În cazul neefectuarii prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tarifele aplicabile pentru serviciul poştal standard.
  ------------
  Art. 43 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 44

  (1) În toate cazurile menţionate la art. 43 furnizorul de servicii poştale este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
  a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
  b) paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terţe persoane pentru care furnizorul de servicii nu este chemat, potrivit legii, sa răspundă;
  c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar;
  d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 44 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 45

  Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale după expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 40 alin. (6) sau (7), după caz.
  ------------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 46

  (1) Furnizorii de servicii poştale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite.
  ------------
  Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) Sumele a căror plata sau rambursare nu a fost reclamata de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân definitiv câştigate furnizorilor de servicii poştale.
  ------------
  Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu pot fi primite reclamaţii referitoare la mandatele în cauza, indiferent de motivul sau obiectul acestora.
  (4) Tarifele percepute de furnizorii de servicii poştale pentru serviciul de mandate nu se restituie, chiar dacă mandatele rămân neplătite, cu condiţia ca neplata sa nu fie imputabilă furnizorului de servicii poştale.


  Articolul 47

  Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte.
  ------------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 48

  Părţile pot stabili prin contract clauzele de agravare a răspunderii furnizorului de servicii poştale prevăzute de prezentul capitol.
  ------------
  Art. 48 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul XII Autoritatea de reglementare


  Articolul 49

  (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă autoritatea de reglementare urmăreşte, în principal, atingerea următoarelor obiective:
  a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;
  b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârsta înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;
  c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii poştale;
  d) asigurarea sustenabilitatii economice a activităţilor efectuate de furnizorii de servicii poştale.
  (2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii.
  (3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita:
  a) sa ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanţe;
  b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanţe, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de servicii poştale, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop.
  (4) Autoritatea de reglementare poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă.
  ------------
  Art. 49 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 50

  Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).
  ------------
  Art. 50 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 51

  (1) Furnizorii de servicii poştale autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe datorează autorităţii de reglementare un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecărui furnizor.
  (2) Decizia prin care se stabileşte tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor de servicii poştale, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.
  (3) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în doua transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2), iar cea de-a doua, până la data de 31 decembrie a anului respectiv.
  (4) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol, cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul unui exerciţiu financiar.
  (5) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite autorităţii de reglementare un exemplar al situaţiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la direcţia generală a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege.
  (6) La încetarea activităţii în domeniul serviciilor poştale, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de servicii poştale are obligaţia de a achită un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel:
  a) în cazul în care încetarea activităţii în domeniul serviciilor poştale se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condiţiile alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a anului anterior şi a anului în curs;
  b) în cazul în care încetarea activităţii în domeniul serviciilor poştale se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condiţiile alin. (2), pe lângă acest tarif furnizorul datorează şi un tarif suplimentar, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul în curs.
  (7) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (6) trebuie achitat la data determinării, în condiţiile legii, a cifrei de afaceri.
  ------------
  Art. 51 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 52

  În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonanţe, autoritatea de reglementare este imputernicita sa stabilească anumite obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita sa stabilească sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene.
  ------------
  Art. 52 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 53

  Autoritatea de reglementare participa la negocierea sau semnarea acordurilor internaţionale cu autorităţile de reglementare în domeniul poştal ale altor tari.


  Capitolul XIII Regim sanctionator şi dispoziţii procedurale


  Articolul 54

  (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe revine autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.
  ------------
  Alin. (2) al art. 54 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 55

  În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile care îi sunt necesare, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta ordonanţă.
  ------------
  Art. 55 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 56

  (1) Personalul de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, poate să solicite declaraţiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.
  (2) La solicitarea personalului de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligaţi sa acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).
  ------------
  Art. 56 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 57

  (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informaţii aflate în posesia altor autorităţi publice, acestea sunt obligate să permită personalului de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, accesul la documentele, la datele şi informaţiile în cauza, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002
  privind protecţia informaţiilor clasificate.
  (2) Personalul de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), este obligat să respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002
  privind protecţia informaţiilor clasificate.
  ------------
  Art. 57 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 58

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni:
  ------------
  Partea introductivă a art. 58 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  1. depunerea la un punct de acces a următoarelor categorii de trimiteri poştale:
  a) trimiteri poştale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
  b) trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
  c) trimiteri poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;
  ------------
  Litera c) a punctului 1 al art. 58 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  d) trimiteri poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, cu încălcarea condiţiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispoziţii;
  2. introducerea în trimiterile poştale cu tarif inferior a unor trimiteri poştale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depăşesc tariful trimiterii în care au fost introduse;
  3. francarea trimiterilor poştale cu timbre decupate din efecte poştale sau din alte formulare cu marca poştală imprimata ori cu mărci poştale întrebuinţate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;
  4. împiedicarea instalării cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact;
  5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizata;
  6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafaţa unui obiect a oricăror semne, inscripţii, mărci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poştale sau cu instalaţiile fizice care constituie puncte de contact;
  7. introducerea în cutiile poştale sau în instalaţiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
  8. încălcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap. III;
  ------------
  Punctul 8 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  9. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7;
  ------------
  Punctul 9 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  10. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9 sau 10;
  11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;
  ------------
  Punctul 11 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  12. colectarea trimiterilor de corespondenta care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauza;
  ------------
  Punctul 12 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  13. utilizarea de semne, inscripţii, mărci, embleme, ştampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu universal;
  14. prestarea sau oferirea către public de servicii poştale de către persoane care nu sunt autorizate sa furnizeze servicii poştale în sensul prezentei ordonanţe;
  15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii poştale decât cele pentru care a fost obţinut dreptul de a furniza servicii poştale, în condiţiile regimului de autorizare generală sau pe baza licenţei individuale;
  ------------
  Punctul 15 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  16. nerespectarea obligaţiilor care incumba titularilor dreptului de a furniza servicii poştale, în condiţiile regimului de autorizare generală, sau a obligaţiilor prevăzute în licentele individuale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, după caz;
  ------------
  Punctul 16 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  17. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4) sau (5), art. 23, 24 sau 25;
  18. încălcarea prevederilor art. 26;
  19. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 27;
  20. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2) sau la art. 37.
  ------------
  Punctul 20 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  ------------
  Punctul 21 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  ------------
  Punctul 22 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  ------------
  Punctul 23 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 59

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează astfel:
  a) cele de la pct. 1-8, cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei;
  b) cele de la pct. 9-20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amenda în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situaţiile în care gravitatea faptei o justifica, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală ori retragerea licenţei individuale sau a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală.
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 59 a fost modificată de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
  (3) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20 se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului şi ale cotei de piaţa deţinute de acesta.
  ------------
  Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 60

  (1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii poştale la plata unor amenzi administrative în suma de până la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:
  a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 50 sau 55;
  b) să se supună controlului prevăzut la art. 54-57;
  c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare, în temeiul atribuţiilor de control menţionate la art. 54.
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 60 a fost modificată de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (2) Cuantumul amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002
  pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
  , precum şi a unor alte acte normative, aprobată prin Legea nr. 315/2002
  , sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.
  ------------
  Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 61

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se constata de către personalul de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, şi de către ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.
  (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) ori de către ofiţeri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, după caz.
  (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20, precum şi amenzile administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de control ale autorităţii de reglementare.
  (4) Actul prin care se aplică amenzile administrative prevăzute la art. 60 constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.
  ------------
  Art. 61 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 62

  Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 58 pct. 1 vor fi confiscate şi valorificate, în condiţiile legii.


  Articolul 63

  În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ------------
  Art. 63 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Capitolul XIV Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 65

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este organul administraţiei publice centrale care are sarcina de a organiza şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Poştale Universale şi din alte instrumente juridice internaţionale în domeniul poştal la care România este parte.
  (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei reprezintă administraţia poştală română în relaţiile cu toate organizaţiile internaţionale.
  (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) altor persoane juridice.
  ------------
  Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 66

  În situaţii excepţionale, precum stare de asediu, stare de urgenta, dezastre sau calamitati, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, poate dispune reorganizarea, restrangerea sau suspendarea temporară a serviciilor poştale, făcând publică aceasta decizie.


  Articolul 67

  (1) Autorizaţiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu excepţia cazului în care prevăd un termen mai scurt.
  (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală sau emiterea licenţei individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  ------------
  Art. 67 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 68

  Organizarea evidentei contabile separate, potrivit art. 24, de către furnizorii de servicii poştale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt autorizaţi sa presteze asemenea servicii în baza Legii serviciilor poştale nr. 83/1996 se va realiza în termen de 6 luni de la această dată. În situaţii excepţionale autoritatea de reglementare poate autoriza prelungirea acestui termen cu încă 6 luni.


  Articolul 69

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:
  a) Legea serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996;
  b) Ordonanţa Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999;
  c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 5 februarie 2001;
  d) orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu

  ------------
  Anexa a fost abrogată de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.
  --------