HOTĂRÂRE nr. 409 din 23 martie 2004 (*actualizata*)
privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
(actualizata până la data de 10 august 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 1 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 852 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004.
  Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2004 pentru aprobarea modificarii şi structurii componentei Guvernului,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului.
  (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.
  (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplica strategia şi Programul Guvernului în vederea promovarii politicilor în domeniile: agricultura, pescuit şi acvacultura, productie alimentara, agricultura ecologică, imbunatatiri funciare, silvicultura şi dezvoltare rurala.
  (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea centrala care asigura dezvoltarea durabila a agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, imbunatatirilor funciare, silviculturii şi a spatiului rural. Acesta asigura exploatarea şi gospodarirea fondului forestier naţional, în mod rational, precum şi a vegetatiei forestiere din afara acestuia şi are rolul de a utiliza şi implementa mecanismele financiare pentru stimularea şi valorificarea productiei în conformitate cu cerinţele economiei de piaţa.
  (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaboreaza strategia, reglementarile specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi şi actele normative, în cadrul politicii generale a Guvernului şi în concordanta cu reglementarile Uniunii Europene.


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercita urmatoarele functii:
  a) de strategie, prin care se elaboreaza, în conformitate cu politica economica a Guvernului şi tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, imbunatatirilor funciare, silviculturii şi a dezvoltării rurale şi se proiecteaza instrumentele financiare necesare;
  b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementarilor specifice activităţilor din domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice şi al protectiei indicatiilor geografice şi a denumirilor de origine a produselor agricole şi alimentare, imbunatatirilor funciare, silviculturii şi al dezvoltării rurale;
  c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul sau de activitate;
  d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  e) de autoritate de stat, prin care se asigura implementarea, urmarirea şi controlul aplicarii şi respectarii reglementarilor în domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, imbunatatirilor funciare, silviculturii şi al dezvoltării rurale.


  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorica şi conducerea ministerului


  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului


  Articolul 3

  În exercitarea functiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are urmatoarele atribuţii principale:
  1. asigura implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor în vigoare;
  2. elaboreaza strategii şi politici specifice în domeniile: agricultura, pescuit şi acvacultura, productie alimentara, silvicultura, dezvoltare rurala, imbunatatiri funciare, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
  3. coordonează activitatea Agentiei SAPARD;
  4. elaboreaza studii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi cu organismele internationale în domeniu;
  5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;
  6. elaboreaza studii şi propune programe de mecanizare, modernizare şi retehnologizare, în concordanta cu cerinţele de calitate din Uniunea Europeana;
  7. coordonează activitatea privind patrimoniul instituţiilor publice din subordine;
  8. coordonează şi monitorizează privatizarea societatilor comerciale agricole la care statul este acţionar majoritar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa, precum şi a terenurilor agricole ori a terenurilor cu amenajari piscicole, din administrarea societatilor comerciale la care statul este acţionar, şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul sau de activitate;
  9. coordonează şi monitorizează activităţile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol şi silvic;
  10. coordonează şi monitorizează concesionarea activelor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  11. coordonează constituirea şi monitorizează functionarea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, potrivit legislaţiei în vigoare;
  12. elaboreaza norme pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de imbunatatiri funciare;
  13. fundamentează şi elaboreaza programe privind fondul funciar, protectia solului, a plantelor, a animalelor şi a pădurilor;
  14. reprezinta Guvernul în relatiile cu organisme interne şi internationale în domeniile sale de activitate;
  15. sprijina, direct sau prin institutii publice din subordine, editarea publicatiilor de specialitate şi de informare specifice;
  16. colaboreaza, prin structurile sale, cu Institutul Naţional de Statistica pentru a satisface cerinţele de date statistice de calitate şi comparabile bazate pe acquisul comunitar;
  17. initiaza, direct sau prin unitatile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociaza, semneaza şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
  18. initiaza, negociaza şi asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internationale din sfera sa de competenţa, la care România este parte, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului în diferite institutii şi organisme internationale şi dezvolta relatii de cooperare cu institutii şi organizaţii similare din alte state;
  19. intreprinde acţiuni şi initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la actiunile de cooperare bilaterala şi multilaterala, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunitatilor şi facilitatilor de asistenţa financiară, tehnica, tehnologica şi stiintifica;
  20. coordonează şi raspunde de activităţile privind procesul de pregatire a aderarii la Uniunea Europeana pentru domeniile din sfera sa de competenţa;
  21. exercita şi alte responsabilităţii, în conformitate cu dispozitiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internationale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeana;
  22. asigura relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu organizaţiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populatia, precum şi cu mass-media;
  23. coordonează actiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul indeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;
  24. initiaza acţiuni în domeniul sau de activitate, privind integrarea europeana; urmareste şi raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;
  25. asigura în domeniul de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apararea civila şi pentru situaţii de mobilizare;
  26. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborand în actiunile sale cu celelalte organe abilitate;
  27. desfăşoară activităţi de audit public intern, potrivit reglementarilor legale în vigoare;
  28. colaboreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internationale interesate;
  29. initiaza şi elaboreaza, direct sau prin unitatile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea;
  30. avizeaza proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care îşi desfăşoară activitatea;
  31. elaboreaza şi promovează politici privind reglementarea depozitarii semintelor de consum şi activitatea de gradare a acestora.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are urmatoarele atribuţii specifice:
  I. În domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii şi productiei alimentare şi îmbunătăţirii funciare:
  1. elaboreaza politici pe produs, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs;
  2. promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare în vederea cresterii competitivitatii produselor pe piaţa interna şi externa;
  3. propune amendarea periodica, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura;
  4. urmareste şi sprijina formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;
  5. colaboreaza cu organizaţiile de producători, asociaţiile şi fundatiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi piscicoli, şi intreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţă pentru susţinerea activităţii acestora;
  6. initiaza şi sprijina actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli şi piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
  7. acrediteaza şi controlează, în condiţiile legii, agentii economici care produc, prelucreaza şi comercializeaza produse agroalimentare;
  8. acrediteaza şi controlează, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare din agricultura ecologică;
  9. asigura, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea şi monitorizarea sistemului de agricultura ecologică în România;
  10. asigura, prin Autoritatea Naţionala a Pietelor Produselor Agricole şi Alimentare, aplicarea mecanismelor şi instrumentelor de politica agricola şi comerciala care privesc organizarea de piaţa, consolidarea şi functionarea eficienta a pietelor produselor agricole şi alimentare;
  11. elibereaza licente de depozit pentru semintele de consum, conform prevederilor legale, şi aproba Manualul de gradare a semintelor de consum;
  12. elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizaţiei pentru Alimentatie şi Agricultura - FAO şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - OMS;
  13. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi acvacultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;
  14. coordonează, organizeaza şi controlează activitatea de ameliorare şi reproductie a animalelor;
  15. asigura implementarea politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;
  16. elaboreaza norme tehnice şi metodologice în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;
  17. coordonează activitatea de crestere a animalelor şi nutriţie animala, precum şi activitatea de pescuit şi acvacultura;
  18. elaboreaza, promovează şi implementeaza cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum şi alinierea legislaţiei în domeniul cresterii animalelor, pescuitului, acvaculturii şi produselor agroalimentare cu legislatia Uniunii Europene;
  19. elaboreaza acte normative care promovează valorificarea productiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare;
  20. stabileste prioritati în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionarii pieţei interne şi crearii de disponibilitati pentru export;
  21. elaboreaza şi promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii moderne pentru cresterea animalelor, în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi pentru amenajarea pajiştilor, diferentiate în functie de condiţiile agropedologice;
  22. elaboreaza şi întocmeşte studii şi strategii privind cresterea competitivitatii produselor agroalimentare româneşti pe piaţa interna şi externa;
  23. initiaza şi elaboreaza acte normative privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;
  24. aproba în condiţiile legii organismele de inspecţie şi certificare privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;
  25. înregistrează în condiţiile legii indicatiile geografice, denumirile de origine şi atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare şi solicita protectia acestora în Uniunea Europeana;
  26. elaboreaza şi actualizeaza legislatia privind acreditarea agentilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul productiei, depozitarii, transportului şi comercializarii produselor alimentare;
  27. aproba şi înregistrează simbolurile societatilor comerciale cu activităţi în domeniul productiei de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice şi numerele de ordine ale grupelor şi sortimentelor de conserve alimentare;
  28. participa la elaborarea standardelor româneşti ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene şi internationale, precum şi cu standardele Codex Alimentarius;
  29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea semintelor şi a materialului saditor, precum şi inregistrarea soiurilor de plante;
  30. organizeaza şi coordonează activitatea fitosanitara, elaboreaza strategia în domeniu, inclusiv norme de carantina fitosanitara, avizeaza omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, precum şi autorizarea şi utilizarea ingrasamintelor, controlează modul de implementare a legislaţiei în vigoare;
  31. promovează şi implementeaza politici de calitate în domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare şi regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central şi teritorial, dezvolta baza de date privind activitatea de protecţie a plantelor;
  32. coordonează activitatea şi elaboreaza strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societatilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este acţionar majoritar;
  33. coordonează elaborarea de măsuri şi asigura restructurarea şi privatizarea societatilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate, şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajari piscicole;
  34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;
  35. asigura evidenta navelor şi ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, precum şi evidenta capacităţilor de productie din acvacultura;
  36. avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementarilor în vigoare;
  37. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;
  38. fundamentează şi elaboreaza programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum şi monitorizarea calităţii solului prin studii pedologice şi agrochimice;
  39. elaboreaza şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi piscicoli şi urmareste derularea acestora;
  40. întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe piete externe;
  41. coordonează activitatea de cercetare stiintifica şi tehnologica agricola şi piscicola, de consultanţă şi de perfectionare profesionala şi a organismelor modificate genetic;
  42. coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de stimulare a precipitatiilor;
  43. asigura indeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare;
  44. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigatii conform prevederilor legale în vigoare;
  45. organizeaza şi asigura functionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoze şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare;
  46. organizeaza, executa şi actualizeaza cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare finanţat de la bugetul de stat.
  II. În domeniul pădurilor:
  1. elaboreaza strategii şi politici de gospodarire şi de valorificare rationala a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
  2. elaboreaza regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodarirea durabila a fondului forestier naţional, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte;
  3. exercita atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurarii respectarii regimului silvic în fondul forestier naţional;
  4. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor impadurite;
  5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri şi din vegetatia forestiera, din afara fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
  6. organizeaza cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizeaza şi tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera şi a celor cu vegetatie forestiera, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, şi urmareste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general şi coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului forestier, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizarii teritoriului forestier;
  7. analizeaza şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor padurii, conform reglementarilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii;
  8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricola, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torentilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;
  9. organizeaza sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi coordonează gospodarirea ariilor protejate din fondul forestier naţional;
  10. urmareste şi sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;
  11. atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;
  12. urmareste evolutia stării fondului forestier naţional şi prezinta Guvernului rapoarte anuale;
  13. colaboreaza cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricola, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;
  14. atesta persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de imbunatatiri funciare în domeniul silvic, autorizeaza unitatile specializate pentru activitatea de amenajare;
  15. atesta persoanele juridice care executa lucrari silvice;
  16. organizeaza şi conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodarire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale;
  17. organizeaza şi coordonează activitatea de cercetare stiintifica şi inginerie tehnologica în domeniul silviculturii, sprijina dezvoltarea acestora şi asigura folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire durabila a pădurilor;
  18. reglementeaza şi aproba activităţile de management forestier din padurile proprietate privată, precum şi din padurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
  19. aproba incadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier naţional;
  20. organizeaza activităţile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru padurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;
  21. asigura, conform competentelor legale, respectarea reglementarilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;
  22. coordonează actiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educatiei forestiere, în vederea respectarii regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;
  23. autorizeaza functionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a celui proprietate privată;
  24. elaboreaza şi analizeaza sistemul de informaţii statistice în silvicultura;
  25. asigura, în condiţiile legii, aplicarea masurilor specifice silviculturii din proiectele şi programele internationale;
  26. coordonează şi promovează documentaţii de sinteza referitoare la fondul forestier naţional, organizeaza periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaboreaza prognoze privind evolutia acestuia.
  III. În domeniul dezvoltării rurale:
  1. elaboreaza şi sustine programe de dezvoltare rurala la nivel naţional, regional şi local;
  2. propune amendarea periodica, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurala;
  3. propune amendarea periodica, împreună cu ministerele şi organismele neguvernamentale implicate, a Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurala;
  4. raspunde de coordonarea acţiunilor de implementare tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala - Agentia SAPARD;
  5. colaboreaza cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea permanentei imbunatatiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurala;
  6. coordonează, îndrumă şi controlează în teritoriu activitatea serviciilor tehnice delegate pentru implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD;
  7. asigura susţinerea strategiilor şi a programelor de dezvoltare echilibrata a spatiului rural la nivel naţional, regional şi local, în functie de potentialul resurselor de dezvoltare, în concordanta cu strategia sectorului agroalimentar şi nivelul resurselor de finanţare destinate şi alocate acestei activităţi;
  8. elaboreaza programele operationale şi programele complement, în concordanta cu obiectivele şi prioritatile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare;
  9. implementeaza programele operationale, în concordanta cu recomandarile comitetelor de monitorizare şi ale reglementarilor Uniunii Europene;
  10. urmareste obtinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele operationale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele complement;
  11. asigura implementarea programelor operationale în concordanta cu principiile şi politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului şi egalitatii de sanse între femei şi barbati;
  12. promovează şi incurajeaza participarea sectorului privat la elaborarea şi implementarea programelor operationale;
  13. elaboreaza şi asigura un sistem functional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice şi financiare privind implementarea programelor operationale şi evaluarea şi monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;
  14. analizeaza şi propune modificari ale programelor operationale şi ale programelor complement şi inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocarile de fonduri între masurile din cadrul programelor operationale aferente fiecarei autorităţi; după aprobarea lor de către comitetul de monitorizare, transmite modificările şi/sau ajustarile propuse spre analiza şi aprobare Comisiei Europene, precum şi Autorităţii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi Autorităţii de plată, spre informare; opereaza modificările după aprobarea lor de către Comisia Europeana şi informeaza corespunzător Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, precum şi Autoritatea de plată;
  15. elaboreaza şi prezinta spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare şi după primirea aprobării acestora le transmite spre aprobare Comisiei Europene;
  16. asigura şi raspunde pentru corectitudinea operaţiunilor finantate prin programele operationale, precum şi pentru implementarea masurilor de control intern, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent;
  17. urmareste şi verifica instituirea de către autorităţile de implementare, precum şi de organismele intermediare care implementeaza masurile din programele operationale şi din proiectele finantate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil şi de evidenta separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operaţiunile finantate;
  18. asigura corelarea masurilor din programele operationale sectoriale cu cele din Programul operational regional;
  19. elaboreaza manuale de implementare şi utilizare pentru fondurile structurale care finanţează preponderent programul operational şi elaboreaza manuale de implementare pentru proiectele finantate prin Fondul de coeziune;
  20. elaboreaza criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor, aproba proiectele selectate de către organismele intermediare şi transmit cererile de finanţare Autorităţii de plată;
  21. asigura indeplinirea cerințelor referitoare la informarea şi publicitatea privind asistenţa financiară a Programului operational;
  22. raspunde pentru utilizarea eficienta, efectiva şi transparenta a fondurilor care finanţează Programul operational, precum şi pentru indeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;
  23. organizeaza evaluarea intermediara a Programului operational şi informeaza comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor şi concluziilor primite de la Comisia Europeana ca urmare a evaluării intermediare;
  24. furnizeaza informaţiile privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;
  25. constituie Comitetul de monitorizare pentru programul operational şi asigura secretariatul şi presedintia acestuia;
  26. participa la intalnirile anuale cu Comisia Europeana pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementeaza recomandarile Comisiei Europene şi informeaza corespunzător comitetul de monitorizare;
  27. indeplineste functiile şi atribuţiile Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD;
  28. coordonează programarea şi asigura monitorizarea implementarii instrumentului de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala SAPARD;
  29. contribuie la crearea şi exploatarea sistemului computerizat de monitorizare şi evaluare a implementarii instrumentelor financiare de preaderare SAPARD;
  30. initiaza măsuri şi participa împreună cu instituţiile de profil la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesionala a functionarilor publici, precum şi a agentilor economici, în domeniul programelor comunitare de preaderare SAPARD;
  31. propune şi organizeaza constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
  32. coopereaza cu Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD la intocmirea regulilor de procedura interna a acestuia;
  33. stabileste în cooperare cu Agentia SAPARD indicatorii de monitorizare pe măsuri şi submasuri;
  34. propune şi contribuie la constituirea sistemului informatic şi a bazei de date specifice;
  35. analizeaza şi prelucreaza informaţiile necesare monitorizarii şi evaluării Programului SAPARD;
  36. raporteaza informaţiile privind monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD către Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi Comisia Europeana;
  37. propune Comisiei Europene solutii privind îmbunătăţirea implementarii Programului SAPARD, în consultare cu Agentia SAPARD şi cu acordul Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
  38. elaboreaza şi transmite Comisiei Europene raportul anual privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agentia SAPARD şi cu aprobarea Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
  39. redacteaza şi transmite Comisiei Europene raportul final privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agentia SAPARD şi cu aprobarea Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
  40. informeaza autorităţile relevante cu privire la necesitatea modificarilor administrative corespunzătoare, în baza deciziei Comisiei Europene privind amendarea Programului SAPARD;
  41. consulta şi informeaza anual Comisia Europeana despre initiativele luate şi masurile prevăzute cu privire la informarea publicului privind rezultatele Programului SAPARD şi rolul jucat de Comunitatea Europeana;
  42. analizeaza anual, împreună cu reprezentantii Comisiei Europene, rezultatele implementarii Programului SAPARD;
  43. analizeaza calitatea şi implicatiile evaluarilor efectuate;
  44. organizeaza evaluarea intermediara şi realizează evaluarea ex post în cooperare cu Comisia Europeana şi Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
  45. asigura orice alte functii şi atribuţii ale Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD, prevăzute în acordurile SAPARD incheiate cu Comisia Comunitatilor Europene şi în conformitate cu legislatia naţionala în vigoare.
  IV. În domeniul integrarii europene şi relatiilor internationale:
  1. coordonează şi monitorizează actiunile legate de procesul de pregatire şi desfăşurare a negocierilor pentru aderare a sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier: elaborarea documentelor specifice dosarului de negociere pentru capitolul 7 - Agricultura şi capitolul 8 Pescuitul, pregătirea şi participarea la consultarile tehnice cu Comisia Europeana;
  2. coordonează şi monitorizează actiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier pentru aderare: Programul naţional de aderare a României la Uniunea Europeana, indeplinirea angajamentelor asumate prin Programul naţional de aderare şi prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderarii la Uniunea Europeana;
  3. asigura corelarea modului în care legislatia naţionala transpune prevederile legislaţiei comunitare;
  4. urmareste şi avizeaza documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier, în relaţia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;
  5. coordonează şi avizeaza actiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;
  6. coordonează, organizeaza şi monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  7. coordonează şi avizeaza actele normative pentru crearea şi functionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri şi asigura pregătirea şi implementarea planului construcţiei instituţionale RICA şi a sistemului informational experimental de contabilitate agricola;
  8. coordonează şi avizeaza proiectele de acorduri, conventii, protocoale şi alte înţelegeri de colaborare economica şi tehnico-stiintifica bilaterala în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului cu alte state şi urmareste indeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a documentelor respective;
  9. sprijina şi monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului;
  10. avizeaza materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economica şi tehnico-stiintifica bilaterala şi coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, paduri, dezvoltare rurala şi pescuit ca urmare a acordurilor bilaterale incheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;
  11. coordonează activităţile în relaţia cu organismele internationale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondiala şi alte organisme, precum şi proiectele finantate de acestea;
  12. asigura reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la intalnirile oficiale externe şi interne pe problematica integrarii europene şi a relatiilor internationale;
  13. coordonează activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu organismele internationale şi structurile regionale la care România este membra;
  14. coordonează şi avizeaza propunerile şi proiectele de finanţare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare şi alte documente programatice;
  15. monitorizează şi coordonează, pentru proiectele PHARE, indeplinirea sarcinilor privind organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi incheierea contractului;
  16. coordonează şi urmareste derularea în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externa: PHARE, bilaterale, precum şi cu organisme internationale, în vederea asigurarii absorbtiei fondurilor alocate;
  17. coordonează, prin Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurala, activitatea privind adoptarea şi implementarea Sistemului integrat de administrare şi control.
  (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
  -------------
  Punctele 27-45 ale pozitiei III a alin. (1) al art. 4 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.
  Pct. 17 al pozitiei IV a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.


  Secţiunea a 2-a Structura organizatorica şi conducerea ministerului


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii.
  (2) Atribuţiile şi responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.


  Articolul 6

  (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organizata, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit.
  (2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit indeplineste atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002*) privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.
  (3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit va functiona cu un numar total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.
  (4) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit, prin compartimentul de specialitate, va asigura eficienta şi corectitudinea coordonarii şi raportarii privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD.
  (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având functia de autoritate de management pentru Programul SAPARD, preia atribuţiile Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD şi ale secretariatului Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD.
  --------------
  Alin. (4) şi (5) ale art. 6 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.
  *) Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 497 din 1 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004.


  Articolul 7

  (1) În condiţiile legii, se organizeaza şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, în vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.
  (2) Structura organizatorica, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeste personalul UMP şi stabileste competentele directorului de proiect.


  Articolul 8

  (1) Unitatile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Atribuţiile şi responsabilitatile, structura organizatorica, statele de functii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
  (3) Numirea în functiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.
  (4) Unitatile care funcţionează sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
  (5) La unitatile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.


  Articolul 9

  (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale indeplineste în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale indeplineste şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative.
  (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din tara sau din strainatate, precum şi în justiţie.
  (5) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi indeplineste atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.
  (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.


  Articolul 10

  (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.
  (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeana este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeana.


  Articolul 11

  În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemneaza un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.


  Articolul 12

  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeste şi elibereaza din functie, în condiţiile legii, personalul acestuia.


  Articolul 13

  (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt functionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legaturilor functionale între structurile ministerului.
  (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (3) Secretarul general indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului.


  Articolul 14

  (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 431, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.
  (3) Personalul incadrat la fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se considera transferat în interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale potrivit domeniilor de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile în care atribuţiile functionale se regăsesc în noile structuri organizatorice.
  --------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.


  Articolul 15

  (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala funcţionează unitatile pentru ameliorare şi reproductie în zootehnie şi unitatile fitosanitare, fără personalitate juridica.
  (2) Directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, institutii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii.


  Articolul 16

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola, asigura indrumarea tehnico-metodologica a centrelor judetene şi locale de consultanţă agricola.
  (2) Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola se reorganizeaza ca institutie publică finanţată din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  (3) Centrul de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), unitate din structura Agentiei Naţionale de Consultanţă Agricola, se reorganizeaza şi funcţionează ca institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  (4) Personalul din cadrul Agentiei Naţionale de Consultanţă Agricola, aferent unităţii Centrul de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), se preia prin transfer de CEFIDEC.


  Articolul 17

  (1) Patrimoniul Centrului de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) se preia pe bază de protocol de predare-primire, incheiat între Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola şi Centrul de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Regulamentul de organizare şi functionare a Centrului de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.


  Capitolul III Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 18

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.
  (2) Pentru activităţile specifice Corpului de control al ministrului, Directiei de inspecţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va fi dotat cu un numar de 3 autoturisme de interventie cu un consum lunar de carburant de 300 litri/autovehicul.
  (3) Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cuprinse în cap. I şi II din anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un numar de autoturisme şi autospeciale potrivit anexei nr. 5.


  Articolul 19

  Articolul 17 alineatul (1) litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi functionarea Agentiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "c) 14 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat şi 84 de posturi aferente functiilor publice finantate din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;"


  Articolul 20

  Patrimoniul, personalul şi fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire incheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 21

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, precum şi orice alte dispozitii contrare.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Ilie Sarbu
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 martie 2004.
  Nr. 409.


  Anexa 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICA
  a Ministerului Agriculturii,
  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Numărul maxim de posturi (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului): 431
  ┌────────────────────┐
  │Corpul*) de control ├───┐ ┌───────────┐
  │al ministrului │ │ ┌───┤Purtator de│
  └────────────────────┘ │ │ │ cuvant │
  ┌────────────────────┐ │ │ └───────────┘
  │ Directia audit ├───┤ ┌──────────┐ │
  │ public intern │ ├─────────┤ MINISTRU ├──────────┤
  └────────────────────┘ │ | └───┬──────┘ | │
  ┌────────────────────┐ │ | │ | │ ┌───────────┐
  │ Biroul probleme │ │ | │ ┌────────┐ | └───┤Consilier │
  │ speciale ├───┘ | ├─┤Cabinet │ | │diplomatic │
  └────────────────────┘ | │ │ministru│ | └───────────┘
                                | │ └────────┘ |
                                | │ |
                                | │ |
                                | │ |
                                 - - - - │- - - - - -
        ┌───────────────┬────────────────┼────────|──────┬─────────────┬────────┐
        │ │ │ | │ │ │
        │ │ │ | │ │ │
        │ │ │ | │ │ │
  ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ | ┌───┴────┐ ┌────┴──────┐ │
  │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ ┌─┤SECRETAR DE│ | │SECRETAR│ │SECRETAR DE│ │
  │ STAT │ │ STAT │ │ │ STAT │ | ┌┤GENERAL │ │ STAT │ │
  └───┬───────┘ └────┬──────┘ │ └──────┬────┘ | │└────────┘ └────┬──────┘ │
      │ │ │ │ | │ │ │
      │ │ │ │ -│- - -┌┐ │ │
      │- - - - - - - - -│- - - - │- - - - │- - - - -│- - -││- - - - - -│- - - -│
      │ │-- - - -│-- - - -│- - - - -│- - -││- - - - - -│ │
      │ │ │- - - - │- - - - -│- - -││ │ │
      │ │ │ │- - - - -│- - -││ │ │
      │ │ │ │ │- - -││ │ │
      │ └─────┐ │ │ │ └┘ │ ┌──┐ │
   ┌──┘ ┌─────┐ │ │ │ │ ├──┤N │ │
   │ │B **)├──┤ │┌───────┴───────┐ │ │ └──┘ │
   │ ┌─┐ └────┬┘ │ ││ DIRECTIA │ │ │ ┌──┐ │
   └─┤A│ b1 ─┤ │ ││ GENERALĂ DE │ │ ├──┤O │ │
     └┬┘ b2 ─┤ │ ││REGLEMENTARE ŞI│ │ │ └──┘ │
      │ ┌──┐ b3 ─┘ │ ││IMPLEMENTARE │ │ ┌──┐ │ ┌──┐ │
      └─┤a1│ │ │└───────┬───────┘ ├──┤K │ ├──┤P │ │
        └──┘ ┌──┐ │ │ ├─ F │ └┬─┘ │ └──┘ │
                        │C ├──┘ │ ├─ G │ ├─k1 │ ┌──┐ │
                        └──┘ │ ├─ H │ │ └──┤Q │ │
                                 │ ├─ I │ └─k2 └──┘ │
                                 │ └─ J │ ┌───┐ │
                                 │ ┌─┐ ├──┤L │ │
                                 ├─┤D│ │ └───┘ │
                                 │ └─┘ │ ┌───┐ │
                                 │ └──┤M │ ┌──┐ │
                                 │ ┌─┐ └───┘ │R ├───┤
                                 └─┤E│ └──┘ │
                                   └─┘ ┌──┐ │
                                                                         │S ├───┘
                                                                         └──┘
   A = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA
   a1 = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE
   B = AUTORITATE DE MANAGEMENT PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL
        PENTRU AGRICULTURA, DEZVOLTARE RURALA ŞI PESCUIT**)
   b1 = DIRECTIA PROGRAMARE
   b2 = DIRECTIA DE MANAGEMENT
   b3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
   C = DIRECTIA DE DEZVOLTARE RURALA
   D = DIRECTIA DE FOND FUNCIAR ŞI IMBUNATATIRI FUNCIARE
   E = Serviciul Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Semintelor
        şi reglementarea pieţei semintelor
   F = DIRECTIA DE PRODUCTIE VEGETALA ŞI HORTICULTURA
   G = DIRECTIA DE POLITICI PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR ŞI
        PRODUSE ALIMENTARE
   H = DIRECTIA DE PESCUIT ŞI ACVACULTURA
   I = DIRECTIA FITOSANITARA
   J = DIRECTIA POLITICI DE PIATA ŞI MECANISME COMERCIALA
   K = DIRECTIA GENERALĂ BUGET FINANTE
   k1 = DIRECTIA BUGET FINANTE
   k2 = DIRECTIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA ŞI ADMINISTRATIVA
   L = DIRECTIA RESURSE UMANE SALARIZARE INVATAMANT
   M = DIRECTIA JURIDICA
   N = DIRECTIA REGLEMENTARI SILVICE
   O = DIRECTIA DE REGIM SILVIC
   P = Biroul de regim cinegetic
   Q = Serviciul de relatii cu Parlamentul şi organizaţii
        parlamentare
   R = DIRECTIA DE INSPECŢII
   S = DIRECTIA DE INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE

  ____________
  *) se organizeaza la nivel de direcţie
  **) se organizeaza la nivel de direcţie generală
  -------------
  Nota introductiva a anexei 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.


  Anexa 2
  UNITATILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,
  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Denumirea unităţii
   crt.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     I. Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat
      1. Directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala - servicii publice
         deconcentrate
      2. Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie
         "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
      3. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara
      4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
      5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide
         în Plante şi Produse Vegetale
      6. Inspecţia Piscicola
      7. Directiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
      8. Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura,
         Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurala
      9. Centrul de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC)
     10. Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la capitolul I este de 6.241.
    II. Institutii publice finantate din venituri proprii şi subventii
        acordate de la bugetul de stat
      1. Agentia SAPARD
      2. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor şi a Materialului
         Saditor
      3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor şi a
         materialului saditor - servicii publice deconcentrate
      4. Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor
      5. Laboratoarele publice pentru controlul calităţii viei şi vinului
         (cu sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea)
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 1.013.
      III. Alte unităţi finantate din venituri proprii
      1. Agentia Domeniilor Statului
      2. Institutul de Bioresurse Alimentare
      3. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judetene din subordinea
         direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene
      4. Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol
      5. Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri
         şi Alte Produse Vitivinicole
      6. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
      IV. Unităţi cu finanţare externa şi de la bugetul de stat
       - Unităţi de management al proiectului (UMP)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------------
  Nota din cuprinsul capitolului II din anexa 2 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 852 din 3 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 8 iunie 2004.
  Nota din cuprinsul capitolului I din anexa 2 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.


  Anexa 3
  UNITATILE
  care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea unităţii
   crt.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Societatea Naţionala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
     2. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A.
     3. Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva
     4. Societatea Naţionala "Institutul Pasteur" - S.A.*)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ___________
  *) În limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.


  Anexa 4
  UNITATILE
  care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii,
  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  - Academia de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri proprii)


  Anexa 5
  NORMATIV
  de autoturisme la unitatile care funcţionează în subordinea
  Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                          TOTAL din care:
                                                ─────────────────────────────────
   Nr. Denumirea unităţii Autoturisme Autospeciale*2)
   crt. pentru
                                                 activităţi
                                                 specifice*1)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Directiile pentru agricultura şi
      dezvoltare rurala - servicii publice
      deconcentrate 10/unitate 4/unitate 6/unitate
   2. Agentia Naţionala pentru Ameliorare
      şi Reproductie în Zootehnie
      "Prof. dr. G.K. Constantinescu" 4 3 1
   3. Laboratorul Central pentru Carantina
      Fitosanitara 3 2 1
   4. Banca de Resurse Genetice Vegetale
      Suceava 3 2 1
   5. Laboratorul Central pentru Controlul
      Reziduurilor de Pesticide în Plante
      şi Produse Vegetale 2 1 1
   6. Inspecţia Piscicola 39 30 9
   7. Directiile teritoriale de regim silvic
      şi de vânătoare 58 40 18
   8. Agentia de Plati şi Interventie pentru
      Agricultura, Industrie Alimentara
      şi Dezvoltare Rurala 2 2
   9. Centrul de Formare şi Inovatie pentru
      Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) 3 2 1
  10. Agentia SAPARD 24 24
  11. Laboratorul Central pentru Calitatea
      Semintelor şi a Materialului Saditor 6 4 2
  12. Inspectoratele teritoriale pentru
      calitatea semintelor şi a materialului
      saditor - servicii publice deconcentrate 4/unitate 3/unitate 1/unitate
  13. Institutul de Stat pentru Testarea şi
      Inregistrarea Soiurilor 4 4
  14. Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola 4 4
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ____________
  *1) Cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.
  *2) Nu fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.
  _______________