HOTĂRÂRE nr. 1.223 din 20 noiembrie 1996
privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 27 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) În scopul protecţiei şi dezvoltării patrimoniului naţional din zootehnie se reorganizează activitatea Centrului Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor în Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi poartă numele savantului român patriot, prof. dr. G.K. Constantinescu, fondatorul Institutului Naţional Zootehnic al României.
  (2) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" are următoarea structură organizatorică:
  a) Direcţia generală pentru ameliorare genetică în zootehnie;
  b) Direcţia pentru protecţia resurselor genetice animale;
  c) Inspecţia de stat pentru controlul ameliorării şi reproductiei în zootehnie - poliţia zootehnică;
  d) Oficiul central de bioinformatică zootehnică şi biotehnologică;
  e) Laboratorul metodologic pentru controlul calităţii materialului seminal;
  f) Laboratorul central pentru prevenirea tulburarilor de reproducţie şi profilaxie genetică;
  g) centre zonale pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie;
  h) Direcţia economico-financiară, marketing şi administrativă.
  (3) Obiectul de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" este coordonarea tehnologică şi metodologică, la nivel naţional şi în profil teritorial, după o concepţie strategică unitară, fundamentată ştiinţific şi managerial, a proceselor de ameliorare genetică şi reproducţie la animalele de ferma şi reprezintă autoritatea publică centrala abilitată ca organism de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru activităţile tehnice complexe de identificare, evaluare, conservare şi protecţie a patrimoniului genetic naţional din zootehnie, la nivelul standardelor internaţionale şi în relaţie de parteneriat tehnic cu organisme naţionale şi internaţionale de profit.


  Articolul 2

  Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sunt următoarele:
  a) elaborează pe baze ştiinţifice şi manageriale moderne programe strategice sectoriale şi metodologice de ameliorare şi reproducţie, inclusiv programe tehnice naţionale pentru extinderea şi efectuarea controlului oficial al productiilor şi al biotehnologiilor de reproducţie la toate speciile animalelor de ferma, pentru testarea reproducatorilor după performanţe proprii şi după descendenţi, în conformitate cu instructiile Comitetului internaţional de înregistrare a performanţelor zootehnice şi ale comisiilor sale, urmărind totodată implementarea acestor programe strategice din zootehnie, în sprijinul crescătorilor de animale şi al dezvoltării fermelor zootehnice de elită;
  b) efectuează, pe baze ştiinţifice şi tehnice avansate, controlul zootehnic al productiilor de origine animală, asigura controlul complex de laborator al calităţii şi salubrităţii materialului seminal, în special prin metode microscopice moderne, precum şi efectuarea testelor de paternitate şi de profilaxie genetica la bovine, ovine, porcine şi cabaline, inclusiv prin metode şi tehnici citogenetice performanţe, în colaborare ştiinţifică, tehnica şi economică cu institute şi laboratoare consacrate, fiind abilitată guvernamental sa emită buletine oficiale de analiza şi de expertiză, care au şi valoare juridică;
  c) elaborează norme metodologice şi efectuează inspecţia de stat şi controlul tehnic al activităţilor din domeniul ameliorării şi reproductiei, inclusiv al prevenirii tulburarilor de reproducţie, al controlului complex al calităţii diluantilor pentru materialul seminal congelat utilizat în biotehnologia însămânţărilor artificiale, al mediilor de cultură utilizate în biotehnologia transferului de embrioni şi al substanţelor biostimulatoare ale funcţiei de reproducţie, în scopul progresului tehnic, al protecţiei şi dezvoltării patrimoniului genetic din zootehnie, în sprijinul direct al crescătorilor de animale şi al dezvoltării zootehniei româneşti;
  d) coordonează ştiinţific şi îndruma tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de ameliorare şi reproducţie în zootehnie, prin relaţii de parteneriat în bioinformatica aplicată, inclusiv organizarea şi desfăşurarea perfecţionării pregătirii profesionale prin cursuri postuniversitare, specializări, manifestări tehnico-ştiinţifice naţionale de profil cu participare internaţională, precum şi alte forme de instruire şi documentare de specialitate, cu asigurarea condiţiilor de înscriere la doctorat şi de finalizare a acestuia pentru specialiştii din reţeaua naţionala de reproducţie şi selecţie, care să determine o competenţă profesională reală;
  e) supraveghează tehnic desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţionarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achiziţionarea din fonduri publice a materialului seminal congelat, în colaborare cu oficiile judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor şi cu asociaţiile crescătorilor de animale, înfiinţate pe specii şi rase, la nivel naţional şi în profil teritorial, în condiţiile specifice economiei de piaţă;
  f) redactează, cu personalul propriu sau prin colaborări, şi editează periodic buletine informative, studii de sinteză, cataloage de profil, monografii de specialitate, norme tehnice şi metodologice, precum şi alte materiale de documentare tehnică, de consultanţă şi de extensie pentru reţeaua naţională de ameliorare şi reproducţie din zootehnie, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu fondurile bugetare alocate;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce rezultă din prezenta hotărâre şi din reglementările legale în vigoare, pentru a sprijini eficient şi permanent o reală competenţă şi concurenţă în zootehnia românească, pentru dezvoltarea economico-socială şi asigurarea permanentă a securităţii alimentare a populaţiei ţării noastre.


  Articolul 3

  Structura organizatorică, încadrarea cu personal, statele de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" se aprobă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu încadrarea strictă în numărul de posturi şi de fonduri financiare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, pe baza precizărilor din anexele nr. 1 şi nr. 2.


  Articolul 4

  (1) Patrimoniul genetic naţional din zootehnie este constituit din toate populatiile de animale de fermă, inclusiv albine, viermi de mătase şi specii de peşti şi de acvacultură, cu potenţial biologic atestat, clasificate după metodologia internaţională, adaptată la nivel naţional şi fundamentată ştiinţific.
  (2) Populatiile de animale care reprezintă patrimoniul genetic din zootehnie, categoriile de ferme zootehnice de elită, precum şi măsurile de protecţie tehnica şi economico-financiară a acestora, în condiţiile specifice ale economiei de piaţă şi ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  (1) Pentru protecţia, dezvoltarea cantitativă şi ameliorarea calitativă ale patrimoniului genetic din zootehnie, atât la nivel naţional, cât şi în profil teritorial, importurile şi exporturile de animale de reproducţie, material seminal, embrioni şi oua de incubaţie se aproba, sub aspectul calităţii zootehnice, de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", în sprijinul crescătorilor de animale.
  (2) Documentaţia tehnica, procedurile şi etapele necesare aprobării importurilor şi exporturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baze ştiinţifice, tehnice şi economice, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  (1) Inspecţia de stat pentru controlul ameliorării şi reproductiei în zootehnie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile cap. IV "Raspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 40/1975, cu atribuţii specifice de poliţie zootehnica, care să sprijine efectiv activitatea crescătorilor de animale şi dezvoltarea zootehniei româneşti.
  (2) Normele pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat pentru controlul ameliorării şi reproductiei în zootehnie se elaborează de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", se avizează de către Direcţia generală a producţiei animale din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Coordonarea tehnică şi metodologică a stabilirii contravenţiilor revine Direcţiei de control şi inspecţii din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Serviciul zooveterinar şi de alimentaţie al acesteia.


  Articolul 7

  Constituie contravenţii la normele privind ameliorarea şi reproductia animalelor următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) producerea de material seminal congelat, embrioni, ouă de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi ouă de viermi de mătase în afara unităţilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducatori, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau de către alte structuri abilitate legal;
  b) livrarea de material seminal, ouă de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi ouă de viermi de mătase, care s-au obţinut în alte ţări ori în afara unităţilor specializate din ţară, de la reproducători necodificaţi de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau pentru utilizarea cărora nu s-au emis autorizaţii legale;
  c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice privind efectuarea montei dirijate şi asigurarea numărului de reproducători masculi folosiţi în staţiuni comunale şi puncte săteşti de montă naturală;
  d) neasigurarea individualizării sau individualizarea care creează dubii asupra identităţii la animalele cuprinse în controlul oficial al producţiei şi în lucrări de selecţie şi testare a reproducătorilor, precum şi la materialul seminal, embrioni şi ouă de incubaţie;
  e) păstrarea materialului seminal în condiţii necorespunzătoare, respectiv în containere cu autonomie scăzută şi cu azot lichid insuficient, sau prin manipularea neigienică a dozelor de material seminal, care determină deprecierea acestora;
  f) monta clandestină, constând în folosirea reproducătorilor masculi neautorizaţi la monta femelelor aparţinând altor proprietari;
  g) înscrierea, din culpă, în evidenţele zootehnice şi în certificatele privind calitatea materialului de reproducţie a unor date eronate privind originea, vârsta, performanţele productive şi indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat;
  h) nerespectarea planului de împerecheri nominalizate pentru producerea dirijată de reproducători cu valoare genetică ridicată;
  i) nerespectarea graficului de control oficial al calităţii zootehnice a producţiilor animale sau neasigurarea condiţiilor corespunzătoare efectuării acestor controale tehnice;
  j) achiziţionarea din fonduri publice, fără licitaţie, a materialului seminal congelat, a cărui valoare financiară pe un an calendaristic depăşeşte cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare pentru achiziţionarea prin licitaţii;
  k) stabilirea de pieţe pe criterii teritoriale, pentru comercializarea materialului seminal congelat, prin nerespectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.


  Articolul 8

  (1) Faptele ce constituie contravenţie, în conformitate cu prevederile art. 7, se sancţionează astfel:
  - cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei, cele de la lit. c) şi e);
  - cu amendă de la 500.000 lei la 700.000 lei, cele de la lit. a), b), d) şi f);
  - cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. g), h), i), j) şi k).
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialişti din Inspecţia de stat pentru controlul ameliorării şi reproducţiei în zootehnie, din reţeaua naţională de reproducţie şi selecţie a animalelor şi din instituţii de învăţământ superior zootehnic şi de cercetare, împuterniciţi de directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", precum şi de persoane competente în domeniu din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi din structurile subordonate, împuternicite de către ministrul agriculturii şi alimentaţiei.


  Articolul 9

  (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în calitate de minister coordonator, va asigura în bugetul sau anual de venituri şi cheltuieli fondurile necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", care să asigure, pe baze ştiinţifice şi manageriale moderne, realizarea obiectivelor şi a atribuţiilor stabilite prin prezenta hotărâre, în condiţiile specifice economiei de piaţă, a perspectivelor de integrare europeană şi euroatlantică, precum şi ale aplicării standardelor internaţionale de calitate în domeniu, pe baza activităţilor proprii de cercetare-dezvoltare.
  (2) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", preluat prin reorganizare de la Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor, îşi păstrează salariile şi funcţiile avute la data reorganizării, în relaţie cu structura organizatorică şi precizările din anexele nr. 1 şi nr. 2.


  Articolul 10

  Denumirea Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor se înlocuieşte cu denumirea Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" în cuprinsul următoarelor acte normative:
  - Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 (titlul anexei nr. 9 şi pct. 1 din nota de la anexa nr. 10);
  - Hotărârea Guvernului nr. 480/1994 (nr. crt. 3 din cap. I din anexa nr. 2);
  - Hotărârea Guvernului nr. 567/1996 (anexa), precum şi în alte acte normative în vigoare.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 12

  Aceasta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei; de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de abrogă orice dispoziţie contrară.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Alexandru Lăpuşan
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 20 noiembrie 1996.
  Nr. 1.223.


  Anexa 1
  *Font 7*
      MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
             ALIMENTAŢIEI
      Agenţia Naţională pentru
      Ameliorare şi Reproducţie
      în Zootehnie "Prof. dr.
      G. K. Constantinescu"
           (ANARZ)
           ┌─────────────────────┐ ┌───┬────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
           │ CONSILIUL DE │ │10 │AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE │ │ CONSILIUL │
           │ ADMINISTRAŢIE │◄────┼───┤ ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE ├─────►│ TEHNICO─ŞTIINŢIFIC │
           │ │ │a) │ "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU" │ │ │
           └─────────────────────┘ └───┴──────────────┬─────────────────────┘ └─────────────────────────┘
                                                          ▼
        ┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───┬──────────────────────────────┐
        │CONSILIERI ŞI EXPERŢI │◄────────────┤ DIRECTOR GENERAL ├───────────►│15 │DIRECŢIA ECONOMICO─FINANCIARĂ │
        └───────────────────────┘ └───────────┬────────────┘ ├───┤ │
                                                          │ │c) │ MARKETING ŞI ADMINISTRATIVĂ │
                                                          │ └───┴──────────────────────────────┘
               ┌──────────────────────────────────────────┼────────────────┬──────────────────────┐
               ▼ ▼ │ ▼
    ┌───┬──────────────────────┐ ┌───┬───────────────────────────┐ │ ┌───┬────────────────────────────┐
    │25 │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │20 │ DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA │ │ │15 │ LABORATORUL METODOLOGIC │
  ┌─┼───┤ PENTRU AMELIORARE │ ├───┤ RESURSELOR │ │ ├───┤ PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII ├─────────┐
  │ │b) │GENETICĂ ÎN ZOOTEHNIE │ │c) │ GENETICE ANIMALE │ │ │c) │ MATERIALULUI SEMINAL │ │
  │ └───┴──────┬───────────────┘ └───┴───────────────────────────┘ │ └───┴─────────────┬──────────────┘ │
  │ ▼ │ ▼ │
  │ ┌───┬───────────────────┐ ┌───┬───────────────────────────┐ │ ┌────┬───────────────────────────┐ │
  │ │15 │ OFICIUL CENTRAL │ │15 │ INSPECŢIA DE STAT PENTRU │ │ │ 15 │LABORATORUL CENTRAL PENTRU │ │
  │ ├───┤ DE BIOINFORMATICĂ │ ├───┤ CONTROLUL AMELIORĂRII ŞI │◄───┘ ├────┤ PREVENIREA TULBURĂRILOR │ │
  │ │d) │ ZOOTEHNICĂ │ │e) │REPRODUCŢIEI ÎN ZOOTEHNIE ─│ │ d) │ DE REPRODUCŢIE │ │
  │ │ │ ŞI BIOTEHNOLOGICĂ │ │ │ POLIŢIA ZOOTEHNICĂ │ │ │ ŞI PROFILAXIE GENETICĂ │ │
  │ └───┴──────┬────────────┘ └───┴───────────┬───────────────┘ └────┴────────────┬──────────────┘ │
  │ │ ▼ │ │
  │ │ ┌───┬──────────────────────────────────┐ │ │
  │ │ │23 │CENTRE ZONALE PENTRU AMELIORARE ŞI│ │ │
  │ └──────────────────────────►├───┤ REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE (1───7) │◄──────────────┘ │
  │ │f) │ │ │
  │ └───┴──────────────────────────────────┘ │
  │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
  │ │┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────┐│ │
  │ ││CENTRUL ZONAL │ │CENTRUL ZONAL│ │CENTRUL ZONAL│ │CENTRUL ZONAL│ │ CENTRUL ZONAL │ │CENTRUL ZONAL│ │ CENTRUL ZONAL ││ │
  └►││BANAT─CRIŞANA ├─┤ DOBROGEA ├─┤ MARAMUREŞ ├─┤ MOLDOVA ├─┤ MUNTENIA ├─┤ OLTENIA ├─┤ TRANSILVANIA ││◄┘
    │└──────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘ └───────────────┘│
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     NOTĂ: ┌──────────────────────┬──────┐
     1) Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. │ Explicaţii │Număr │
  Constantinescu" (ANARZ) este în subordinea directă a ministrului agriculturii şi ├──────────────────────┼──────┤
  alimentaţiei, fiind condusă de un director general: │ Total personal │153 │
     2) Structura compartimentelor funcţionale din această organigramă este detaliată în ├─────────┬────────────┼──────┤
  anexa nr. 2 la hotărâre. │din care:│de conducere│ 22 │
     3) Conducerea structurilor şi a compartimentelor funcţionale din această organigramă │ *) ├────────────┼──────┤
  este asigurată astfel: a) preşedinte al Consiliului tehnico─ştiinţific şi al Consiliului de │ │de execuţie │131**)│
  administraţie este directorul general al ANARZ; b) prin director general adjunct; c) prin └─────────┴────────────┴──────┘
  director; d) prin director adjunct; e) prin inspector─şef şi inspector şef adjunct; f) prin
  şef de serviciu. ─ Legenda semnelor *) şi **)
     4) Numirea pe funcţiile de conducere notate la lit. b) ─ f) se face pe bază de concurs, este prezentată la pct. 5) al
  în conformitate cu art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, prin decizie a notei alăturate.
  directorului general al ANARZ.
     5) Legenda la tabelul explicativ cu numărul posturilor aprobate: *) în principal funcţii
  din anexa nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 281/1993 şi parţial din alte anexe; **) unde
  se pot utiliza şi cercetări ştiinţifici atestaţi de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
  sau de ASAS.


  Anexa 2
  PRECIZĂRI
  referitoare la structura organizatorică şi administrativă a compartimentelor funcţionale ale Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
  (1) Structura organizatorică şi administrativă rezultată prin reorganizarea pe baze ştiinţifice, tehnice şi manageriale moderne, a coordonării la nivel naţional şi zonal a activităţii de ameliorare genetică şi de aplicare a biotehnologiilor de reproducţie în zootehnie, este prezentată sintetic în organigrama şi nota din Anexa nr. 1.
  (2) Direcţia generală pentru ameliorare genetică în zootehnie cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Serviciul tehnic pentru controlul oficial al performanţelor din zootehnie; Biroul tehnic pentru estimarea valorii de ameliorare la masculi şi femele; Biroul tehnic pentru protecţia şi dezvoltarea fermelor zootehnice de elită; Oficiul de calcul pentru ameliorare genetică şi registre genealogice de stat.
  (3) Direcţia pentru protecţia resurselor genetice animale cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Banca de date pentru resurse genetice animale şi conectare prin Internet; Oficiul de calcul pentru evidenţe zootehnice în relaţie cu patrimoniul genetic; Banca biotehnologică de resurse genetice animale.
  (4) Inspecţia de stat pentru controlul ameliorării şi reproducţiei în zootehnie ─ poliţia zootehnică cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Inspecţia de stat pentru controlul fermelor de elită; Inspecţia activităţilor de ameliorare genetică; Inspecţia activităţilor de reproducţie animală; Compartimentul tehnic pentru avizări ale autorizaţiilor zootehnice.
  (5) Oficiul central de bioinformatică zootehnică şi biotehnologică cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Laboratorul metodologic de bioinformatică zootehnică şi biotehnologică; Compartimentul de coordonare tehnică a reţelei naţionale de bioinformatică în ameliorare şi reproducţie; Compartimentul de relaţii tehnico─ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin Internet.
  (6) Laboratorul metodologic pentru controlul calităţii materialului seminal cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Laboratorul pentru controlul şi aplicarea biotehnologiei însămânţărilor artificiale la animale de ferma; Laboratorul pentru controlul şi aplicarea biotehnologiei transferului de embrioni la animale de ferma; Laboratorul pentru progres tehnico─ştiinţific în biotehnologia fecundatiei în vitro.
  (7) Laboratorul central pentru prevenirea tulburarilor de reproducţie şi profilaxie genetica cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Laboratorul pentru prevenirea tulburarilor de reproducţie la femele; Laboratorul pentru prevenirea tulburarilor de reproducţie la masculi; Laboratorul pentru profilaxia genetica a tulburarilor de reproducţie la animale.
  (8) Centrele zonale pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie sunt repartizate teritorial astfel (în ordine alfabetică): Centrul zonal Banat─Crişana; Centrul zonal Dobrogea; Centrul zonal Maramureş; Centrul zonal Moldova; Centrul zonal Muntenia; Centrul zonal Oltenia şi Centrul zonal Transilvania. Fiecare dintre ele are următoarele compartimente funcţionale: pentru controlul oficial al performanţelor zootehnice; pentru registre genealogice de stat; pentru poliţia zootehnică zonală.
  (9) Direcţia economico─financiară, marketing şi administrativă cuprinde următoarele compartimente funcţionale: Compartimentul financiar─contabilitate; Compartimentul de marketing, investiţii şi licitaţii; Compartimentul de resurse umane şi pregătire profesională; Compartimentul juridic şi administrativ.
  (10) Pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor cu studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare încadraţi în compartimentele funcţionale precizate în această anexă, precum şi a celor din reţeaua teritorială de reproducţie şi selecţie, se asigură condiţiile administrative, tehnice şi economice pentru participarea acestor salariaţi la următoarele forme de perfecţionare profesională: a) cursuri de bioinformatică zootehnică şi biotehnologică; b) cursuri pentru controlul complex al calităţii materialului seminal; c) cursuri postuniversitare pentru "Strategii şi prognoze în zootehnia modernă"; "Biotehnologia însămânţărilor artificiale şi transferului de embrioni în zootehnie" şi "Profilaxia şi combaterea tulburarilor de reproducţie la animale"; d) cursuri de documentare pentru cercetare─dezvoltare, consultanţa şi extensie în domeniu; e) cursuri de specializare pentru poliţia zootehnica.
  (11) Aspecte administrative: a) în mod asemănător cu Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor (CNRSA), noua instituţie rezultată prin reorganizarea acestuia, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" (ANARZ), are spaţii corespunzătoare, fie închiriate, fie prin relaţii de parteneriat; b) sediul central al ANARZ şi al unor laboratoare de profil este în clădirea fostului Institut Naţional Zootehnic (proiectat, construit şi condus de prof. dr. G.K. Constantinescu între anii 1927─1947), din Bucureşti, str. dr. Staicovici nr. 59─63, unde a funcţionat mai mulţi ani Centrul Republican de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor (CRRSA), clădire care aparţine Facultăţii de Medicină Veterinară din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; c) se menţin celelalte sedii actuale pentru compartimentele funcţionale ale ANARZ, care sunt prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.


  Anexa 3
  A. Populaţiile de animale care reprezintă patrimoniul genetic din zootehnie
  (1) În conformitate cu normele internaţionale şi naţionale de specialitate, populaţiile de animale aparţinând patrimoniului genetic naţional se clasifică astfel: a) populaţii în stare normală, în care se includ populaţiile cu număr mare de indivizi şi pentru care sunt întocmite programe naţionale de ameliorare; b) populaţii în siguranţă, care au un număr mare de indivizi, fără programe naţionale de ameliorare sau cu programe de ameliorare zonale; c) populaţii vulnerabile, care au efective în scădere rapidă prin tăiere sau metisare, indiferent dacă au sau nu programe de ameliorare; d) populaţii în pericol, cu efective matca reduse numeric; e) populaţii în stare critică, cu efective matca foarte mici; f) populaţii în constituire, prin lucrări de identificare, structurare şi realizare de noi creaţii biologice.
  (2) Nominalizarea acestor populaţii şi modalităţile în care se asigura protecţia lor se fac de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin Secţia de zootehnie, care, din însărcinare guvernamentală, precizează periodic institutul focal şi persoanele de contact pentru organizaţii internaţionale care se ocupa cu protecţia populatiilor vulnerabile, în pericol şi în stare critică.
  B. Categoriile de ferme zootehnice de elită
  (1) În funcţie de speciile de animale, sexul acestora şi utilizarea lor productivă, principalele categorii de ferme zootehnice de elită sunt următoarele: a) fermele de taurine, bubaline, ovine, suine şi hergheliile, relativ închise reproductiv; b) centrele de selecţie, testare şi hibridare pentru păsări, peşti, iepuri, animale de blana, albine şi viermi de mătase; c) fermele de tauri autorizaţi pentru producerea de material seminal congelat; d) fermele asociaţiilor şi sindicatelor de crescători şi gospodăriile private cu număr mic de animale de calitate zootehnica atestata; e) depozitele de armasari de reproducţie; f) depozitele de berbeci, ţapi şi vieri utilizaţi în biotehnologia însămânţărilor artificiale; g) biobazele cu femele de reproducţie de valoare genetică ridicată, utilizate ca donatoare de embrioni.
  (2) Se vor acorda priorităţi strategice de dezvoltare sectoriala pentru toate fermele zootehnice de elită şi în special celor prevăzute la lit. d) şi g).
  (3) Animalele din fermele zootehnice de elita prevăzute la alin. (1) se înscriu oficial în Registrul genealogic de stat, cu numere matricole acordate conform instrucţiunilor naţionale şi internaţionale.
  C. Măsuri de protecţie tehnică şi economico─financiară pentru patrimoniul genetic naţional din zootehnie
  (1) ANARZ, prin structurile sale naţionale şi zonale, autorizează anual şi individual fermele zootehnice de elită, pe baza criteriilor tehnico─ştiinţifice moderne, rezultate din activitatea proprie de cercetare─dezvoltare, racordate la legislaţia europeană şi euroatlantică, în conformitate cu rezultatele controlului oficial al performantelor zootehnice şi ale estimării computerizate a valorii de ameliorare genetica, în funcţie de necesarul de reproducatori (masculi şi femele) pentru înlocuirea lor în fermele zootehnice de elită şi în crescătoriile din treptele de la baza piramidei ameliorării genetice, în sprijinul crescătorilor de animale.
  (2) Autorizarea acordată conform alin. (1) fermelor zootehnice de elita se retrage când nu sunt îndeplinite normele tehnice şi metodologice elaborate de ANARZ, aprobate de Direcţia generală a producţiei animale din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
  (3) Este necesară acordarea sprijinului tehnic şi economico─financiar, diversificat şi diferenţiat, fiecărei categorii de ferme zootehnice de elită precizate la lit. B alin. (1) din anexa nr. 3, pentru a se realiza consecvent şi eficient o protecţie reală şi o dezvoltare susţinută ale patrimoniului genetic naţional din zootehnie, pe baze ştiinţifice şi tehnice moderne, adaptate managementului din economia de piaţă şi corelate cu cerinţele impuse de legislaţia internaţională.
  (4) În aceste scopuri tehnico─economice, care reprezintă obiective strategice ale dezvoltării pe termen lung a zootehniei româneşti, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Consiliul Zootehnic Superior, în colaborare cu ANARZ şi cu asociaţiile crescătorilor de animale, vor propune periodic actele normative necesare, ce vor fi avizate de Ministerul Finanţelor şi aprobate la nivelurile decizionale legale.
  (5) Primul pachet al acestor acte normative va fi finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu prioritate pentru sprijinul crescătorilor privaţi de animale şi pentru adaptarea reţelei naţionale de reproducţie şi selecţie la cerinţele obiective ale economiei de piaţa, inclusiv prin privatizarea necesară a unor prestări de servicii şi creşterea reală a eficientei economico─sociale a activităţilor complexe pentru protecţia şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional din zootehnie.
  -----------