HOTĂRÂRE nr. 602 din 23 iulie 2014
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea construcţiilor prevăzute la art. 1 în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 23 iulie 2014.
  Nr. 602.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiilor aflate în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul
  General al Poliţiei Române, care trec din
  domeniul public al statului în domeniul privat
  al acestuia, în vederea scoaterii
  din funcţiune şi casării
  *Font 8*
   ┌─────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
   │Adresa imobilului│Denumirea │ Cod de │Persoana juridică│ Caracteristicile │ Număr de │
   │ │imobilului│clasificare│ce administrează │ bunurilor care trec │înregistrare│
   │ │ │ │ imobilul │ în domeniul privat │atribuit de │
   │ │ │ │ │ al statului │ M.F.P. │
   ├─────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
   │Municipiul │ 53-23 │ 8.19.01 │Ministerul │C1 - clădire ateliere │ 159.702 │
   │Bucureşti, │ │ │Afacerilor │- construcţie în regim │ (parţial) │
   │str. Dinu Vintilă│ │ │Interne - │S+P+1E │ │
   │nr. 4, sectorul 2│ │ │Inspectoratul │Suprafaţă construită │ │
   │ │ │ │General al │la sol = 156 mp │ │
   │ │ │ │Poliţiei Române │Suprafaţă desfăşurată │ │
   │ │ │ │CUI 4453144 │= 621 mp │ │
   │ │ │ │ │Nr. cadastral 232316-C1│ │
   │ │ │ │ │C.F. 232316 │ │
   │ │ │ │ │Valoare contabilă │ │
   │ │ │ │ │= 20.240,04 lei │ │
   │ │ │ │ ├───────────────────────┤ │
   │ │ │ │ │C2 - clădire ateliere -│ │
   │ │ │ │ │construcţie în regim │ │
   │ │ │ │ │S+P+1E │ │
   │ │ │ │ │Suprafaţă construită la│ │
   │ │ │ │ │sol = 767 mp │ │
   │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată │ │
   │ │ │ │ │= 2.323 mp │ │
   │ │ │ │ │Nr. cadastral 232316-C2│ │
   │ │ │ │ │C.F. 232316 │ │
   │ │ │ │ │Valoare contabilă │ │
   │ │ │ │ │= 79.173,29 lei │ │
   └─────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────────┴────────────┘

  --------