HOTĂRÂRE nr. 487 din 17 iulie 2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii cu nr. MFP 36485, aflată în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.
  (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Spital Poarta Albă îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.


  Articolul 2

  Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 17 iulie 2013.
  Nr. 487.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiei aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă
  din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
  care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
  în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  Comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa Penitenciarul Spital Poarta Albă CUI 11664802 Nr. MFP 36485 Cod de clasificaţie 8.25.02 Secţie boli infecţioase, P - 178 mp Valoarea - 33.459 lei

  _________