ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012
privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2012  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de necesitatea aplicării unor măsuri financiare pentru redresarea economico-financiară a unor societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
  pentru depăşirea de către unele societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a dificultăţilor generate de lipsa temporară a disponibilităţilor financiare, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii către bugetul general consolidat al statului,
  ţinând seama de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ în perioada de criză economico-financiară, din cauza dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat întreaga economie,
  întrucât penalităţile şi majorările calculate pentru neplata datoriilor influenţează negativ rezultatul exerciţiului financiar, ceea ce concură la influenţarea negativă a situaţiei economico-financiare a ţării, conform monitorizării la care este supusă Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. de către Fondul Monetar Internaţional,
  având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate cu Fondul Monetar Internaţional, şi anume reducerea arieratelor Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  (1) Se aprobă stingerea, prin conversie în acţiuni, a obligaţiilor principale şi accesoriilor aferente, cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii şi asimilate salariilor, individualizate în titluri de creanţă, emise până la data de 29 februarie 2012, datorate de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare Compania, la această dată şi neachitate la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit alin. (3).
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se aprobă stingerea, prin conversie în acţiuni, a obligaţiilor principale şi a accesoriilor aferente, cuvenite fondului de risc, datorate şi neachitate de către Companie, conform evidenţei contabile a Ministerului Finanţelor Publice la data prevăzută la alin. (1) şi individualizate în titluri de creanţă.
  (3) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
  (4) Certificatul de atestare fiscală emis potrivit alin. (3) se comunică Companiei.
  (5) Conversia obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea nominală a acţiunilor.
  (6) Data stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) este data realizării conversiei.
  (7) În cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data conversiei obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) Compania efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de obligaţii fiscale ce fac obiectul conversiei, în această perioadă se sting obligaţiile exigibile.
  (8) Operarea în evidenţele contabile ale Companiei a conversiei în acţiuni a creanţei prevăzute la alin. (1) se face în baza certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal competent potrivit alin. (3) şi comunicat Companiei potrivit alin. (4).
  (9) Operarea în evidenţele contabile ale Companiei a conversiei în acţiuni a creanţei prevăzute la alin. (2) se face în baza unei note emise de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi comunicată Companiei.
  (10) Începând cu data emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru obligaţiile principale datorate de Companie, care fac obiectul conversiei în acţiuni, nu se calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii.
  (11) Pentru obligaţiile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a acesteia şi încetează la data conversiei în acţiuni a creanţelor.
  (12) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii exercită drepturile şi obligaţiile statului român, în calitate de acţionar unic şi înregistrează acţiunile emise de Companie ca urmare a conversiei creanţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), ţinându-se evidenţa acestora distinct potrivit reglementărilor privind contabilitatea instituţiilor publice în vigoare.


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (10), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) serviciul public de transport feroviar de călători - serviciul efectuat în domeniul feroviar pentru realizarea transportului public de călători."
  2. La articolul 5, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Diferenţele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar public de călători şi costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit de maximum 3%, constituie compensaţia serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar public de călători şi se primesc de către operatorii de transport feroviar public de călători, nediscriminatoriu, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), astfel:
  a) pe baza indicatorilor călători-km şi respectiv tren-km;
  b) diferenţiat pe ranguri de trenuri pentru indicatorul călătorikm;
  c) diferenţiat pe categorii de trenuri în ceea ce priveşte nivelul maxim al compensaţiei ce poate fi acoperit din valoarea totală a veniturilor înregistrate de operatorii de transport, din activitatea de transport feroviar public de călători.
  ......................................................................
  (7) Compensaţia prevăzută la alin. (4) se stabileşte luându-se ca bază activităţile tuturor operatorilor de transport feroviar public de călători de pe piaţă şi se exprimă în lei/călători-km şi lei/tren-km. Procentele de compensare conform alin. (4) se stabilesc în cadrul contractelor de servicii publice încheiate între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi operatorii de transport feroviar de călători.
  (8) Compensaţia prevăzută la alin. (7) se aplică pentru fiecare contract de servicii publice, în funcţie de numărul de călători-km şi numărul tren-km realizaţi de operatorul de transport feroviar respectiv, pe baza raportărilor sale specifice de realizare a bugetului date pe propria răspundere, dar fără a se depăşi cota de profit prevăzută la alin. (4)."
  3. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) După aprobarea contractelor prevăzute la art. 38 şi 39, nerealizarea în cursul anului a veniturilor proprii, altele decât compensaţiile, nu conduce la majorarea şi suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, a unor compensaţii suplimentare decât cele prevăzute iniţial prin contractele de servicii publice."
  4. La articolul 38, alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru activitatea de transport feroviar public de călători."
  5. La articolul 38 alineatul (3), litera g) se abrogă.
  6. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Contractele prevăzute la art. 37 şi 38 se încheie pentru o durată de până la 5 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat."


  Articolul III

  Contractele de activitate şi de servicii publice în transportul feroviar de călători, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Alexandru Nazare
  Ministrul finanţelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  Bucureşti, 3 aprilie 2012.
  Nr. 10.
  _________