ORDONANŢA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
(actualizată până la data de 24 decembrie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Pe baza prevederilor regulamentului-cadru prevăzut la art. 1 consiliile locale vor adopta regulamente proprii de organizare şi funcţionare, adaptate specificului unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia. Regulamentele proprii se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 103/1992 pentru aprobarea regulamentului-cadru orientativ de funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 martie 1992.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmâncă


  Anexă

  REGULAMENT 30/01/2002