ORDIN nr. 1.170 din 10 octombrie 2014 (*actualizat*)
privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(actualizat până la data de 15 februarie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------
  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.597/2014 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile art. II şi III din Legea nr. 113/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 1^1

  Consimţământul donatorului de celule stem hematopoietice se obţine la înscrierea în baza de date gestionată de Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, la testarea de verificare a donatorului şi la prelevare, conform modelelor de formular prevăzute în anexele nr. 13-15 din prezentul ordin.
  ----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul sănătăţii,

  Francisk Iulian Chiriac,

  secretar de stat

  Bucureşti, 10 octombrie 2014.
  Nr. 1.170.

  Anexa 1

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul (Subsemnata), ......................., informat (informată) şi conştient (conştientă) asupra riscurilor donării de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule: ........................., pentru efectuarea procedurilor de transplant către primitorul ........................, care este .................. (gradul de rudenie, după caz: DA/NU).
  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiţionez această donare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terţe persoane.
  Data: ..............................
  Donatorul,
  .........................
  Primitorul,
  ........................
  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu - membri:
  1. ............................
  2. ............................
  3. ............................


  Anexa 2

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul (Subsemnata), ........................ [(tatăl/mama/reprezentantul legal) al numitului (numitei) ........................., minor (minoră)], informat (informată) şi conştient (conştientă) asupra riscurilor prelevării de celule suşe (stem) hematopoietice medulare sau periferice, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu recoltarea şi donarea de celule suşe (stem) hematopoietice medulare sau periferice în beneficiul ............................ .
  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiţionez această donare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terţe persoane.
  Data ..........................
  Tatăl,
  ...............................
  Mama,
  ...............................
  Reprezentantul legal,
  ...............................
  Preşedintele tribunalului*1),
  ...............................
  -----------
  *1) Preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul centrului unde se efectuează transplantul sau al tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte donatorul semnează numai pentru donatorii minori care au cel puţin 10 ani.


  Anexa 3

  CRITERII DE DIAGNOSTIC
  pentru confirmarea morţii cerebrale
  Datele pe care trebuie să le conţină actul constatator
  I. Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:
  1. absenţa reflexelor de trunchi cerebral;
  2. absenţa ventilaţiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO(2) de 60 mmHg);
  3. traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu techneţiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulaţiei sanguine intracerebrale.
  ----------
  Subpct. 3 al pct. I a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.
  II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.
  III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic, asemănător cu cel din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de 35°C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială - presiune arterială medie mai mică de 55 mmHg).
  IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de 2 medici primari anestezie - terapie intensivă sau de un medic primar anestezie - terapie intensivă şi un medic primar neurologie sau neurochirurgie.
  V. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi înregistrat în următorul protocol:
  PROTOCOL DE DECLARARE A MORŢII CEREBRALE
  Numele donatorului: ................, vârsta: ...., F.O. nr. ........., cauza morţii cerebrale: ............., debutul comei: data: ..............., ora: .....
  Criterii de diagnosticare a morţii cerebrale:
  ┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
  │ EXAMEN NEUROLOGIC│Evaluare │
  │ ├──────────────────┬─────────────────┤
  │ │ I │ II │
  │ ├──────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  │ ├──────────────────┼─────────────────┤
  │ Ziua []│ │ │
  │ Ora []│ │ │
  │ │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │1) Reflex pupilar fotomotor (a se folosi │ │ │
  │lumina puternică) │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │2) Reflex cornean │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │3) Reflex de vomă │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │4) Reflex de tuse │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │5) Răspuns motor în aria nervilor │ │ │
  │cranieni (a se apăsa patul unghial, │ │ │
  │şanţul nazo-genian şi zona supraciliară) │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │6) Reflex oculo-cefalic (deviaţia │ │ │
  │conjugată a privirii la mişcarea bruscă a│ │ │
  │capului în plan orizontal şi vertical) │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │7) Reflex oculo-vestibular (deviaţia │ │ │
  │conjugată a privirii când se irigă │ │ │
  │conductul auditiv extern cu 50 ml, apă │ │ │
  │la 4°C; a se asigura în prealabil de │ │ │
  │integritatea timpanului) │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │8) Evaluarea respiraţiei spontane: │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │- prezenţa mişcărilor respiratorii │ │ │
  │spontane, anterior efectuării testului de│ │ │
  │apnee │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼─────────┬────────┼────────┬────────┤
  │- testul de apnee: │ │Pa CO(2)│Ph │Pa O(2) │
  │1. Se preoxigenează pacientul timp de ├────┬────┼────────┼────────┼────────┤
  │10 minute cu oxigen 100%. │0' │I │ │ │ │
  │ │ ├────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │ │II │ │ │ │
  │ ├────┼────┼────────┼────────┼────────┤
  │2. Se realizează gazometria: PaCO(2) │5' │I │ │ │ │
  │bazal trebuie să fie 36-40 mmHg. │ ├────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │ │II │ │ │ │
  │ ├────┼────┼────────┼────────┼────────┤
  │3. Se deconectează pacientul de la │10' │I │ │ │ │
  │ventilator timp de 10 minute. Se menţine │ │ │ │ │ │
  │sonda de oxigen cu un debit de │ ├────┼────────┼────────┼────────┤
  │6-12 l/min. pe sonda endotraheală. │ │II │ │ │ │
  │ ├────┼────┼────────┼────────┼────────┤
  │4. Se realizează din nou gazometria: │15' │I │ │ │ │
  │PaCO(2) trebuie să fie minimum 60 mmHg │ ├────┼────────┼────────┼────────┤
  │la sfârşitul perioadei de deconectare. │ │II │ │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼────┴────┴────────┼────────┴────────┤
  │- prezenţa mişcărilor respiratorii │ │ │
  │spontane în timpul testului de apnee │ │ │
  └─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

      Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori
  scintigrafia cerebrală cu techneţiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie
  transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulaţiei sangvine intracerebrale:

      A = Medic primar ATI B = Medic primar ATI sau neurolog sau neurochirurg

      Moartea cerebrală a numitului/numitei .............................. a fost
    declarată la data de .............., ora ......... .

  ----------
  Nota de la finalul Protocolului de declarare a morţii cerebrale a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.


  Anexa 4

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul (Subsemnata), ......................., în calitate de soţ/soţie, părinte, copil major, frate, soră, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal al numitului (numitei).............................. - decedat (decedată), declar că sunt de acord cu recoltarea şi cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule: ..................................... .
  Declar că înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar şi nu am niciun fel de pretenţii materiale sau de altă natură. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni.
  Reprezentantul donatorului,
  ............................
  (gradul de rudenie)
  Data ..................
  Semnătura ..................


  Anexa 5

  PROTOCOL DE RESUSCITARE
  pentru adult şi pentru copil
  A. PROTOCOL DE RESUSCITARE PENTRU ADULT
                            ┌───────────────────────────┐
                            │ Nereactiv ? │
                            │ │
                            │ Nu respiră sau ocazional │
                            │ respiraţie apneică │ ┌───────────────────┐
                            └────────────┬──────────────┘ │ Cheamă echipa de │
                                         │◄────────────────►│ resuscitare │
                                         ▼ └───────────────────┘
                            ┌───────────────────────────┐
                            │ RCP 30:2 │
                            │ Ataşaţi defibrilatorul/ │
                            │ monitorul │
                            │ │
                            │ Minimalizaţi întreruperile│
                            └──────────────┬────────────┘
                                           │
                                           ▼
                               ┌─────────────────────┐
  ┌───────────────────────────►│ Evaluaţi ritmul │◄──────────────────────────┐
  │ └──────────┬──────────┘ │
  │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │
  │ │ Şocabil │ │ │ Neşocabil │ │
  │ │ │◄─────────────┼───────────►│ │ │
  │ │ (FV/TV fără puls) │ │ │(activitate electrică │ │
  │ │ │ │ │ fără puls/Asistolă) │ │
  │ └──────────┬──────────┘ │ └───────────┬──────────┘ │
  │ ▼ ▼ │ │
  │ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ │
  │ │ 1 şoc │ │ Reluarea circulaţiei │ │ │
  │ │ │ │ spontane │ │ │
  │ └──────────┬──────────┘ └───────────┬───────────┘ │ │
  │ ▼ ▼ ▼ │
  │ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │
  └──┤ Se reia imediat │ │ TRATAMENT IMEDIAT │ │ Se reia imediat ├─┘
     │ RCP pentru 2 minute │ │ POST STOP CARDIAC │ │ RCP pentru 2 minute│
     │ Minimalizaţi │ │ │ │ Minimalizaţi │
     │ întreruperile │ │- folosiţi abordarea ABCDE│ │ întreruperile │
     └─────────────────────┘ │- oxigenare şi ventilaţie │ └────────────────────┘
                             │controlată │
                             │- EKG cu 12 derivaţi │
                             │- trataţi cauza │
                             │acceleratoare │
                             │- controlul temperaturii/ │
                             │hipotermie terapeutică │
                             └──────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
   │ ÎN TIMPUL RCP │ │ CAUZE REVERSIBILE │
   │ │ │ │
   │- asiguraţi o calitate ridicată a RCR │ │- hipoxie │
   │(rată, profunzime, recoil) │ │- hipovolemie │
   │- planificaţi acţiunile înainte de │ │- hipo/hiperkaliemie/ │
   │oprirea RCR │ │metabolice │
   │- administraţi oxigen │ │- hipotermie │
   │- luaţi în considerare căi aeriene │ │- tromboză │
   │avansate şi capnografia │ │- tamponada cardiacă │
   │- compresii toracice continue când │ │- toxine │
   │căile aeriene sunt pe loc │ │- tensiune în pneumotorax │
   │- acces vascular (intravenos, intraosos)│ │ │
   │- administraţi adrenalină la fiecare │ │ │
   │3-5 minute │ │ │
   │- corectaţi cauzele reversibile │ │ │
   └────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘

  B. PROTOCOL DE RESUSCITARE PENTRU COPIL
                            ┌───────────────────────────┐
                            │ Nu răspunde ? │
                            │ │
                            │ Nu respiră sau are │
                            │ căteva "gasp"-uri │ ┌────────────────────┐
                            └────────────┬──────────────┘ │ Chemaţi echipa de │
                                         │◄────────────────►│ resuscitare │
                                         ▼ │ (Un singur │
                            ┌───────────────────────────┐ │resuscitator, întâi │
                            │ RCP(5 ventilaţii iniţial │ │ 1 minut RCP) │
                            │ apoi 15:2) │ └────────────────────┘
                            │ │
                            │ Ataşaţi defibrilatorul/ │
                            │ monitorul │
                            │ │
                            │ Cât mai puţine │
                            │ întreruperile │
                            └──────────────┬────────────┘
                                           │
                                           ▼
                               ┌─────────────────────┐
  ┌───────────────────────────►│ Analizaţi ritmul │◄──────────────────────────┐
  │ └──────────┬──────────┘ │
  │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │
  │ │ Şocabil │ │ │ Nonşocabil │ │
  │ │ │◄─────────────┼───────────►│ │ │
  │ │ (FV/TV fără puls) │ │ │ (AEP/Asistolă) │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ └──────────┬──────────┘ │ └───────────┬──────────┘ │
  │ ▼ ▼ │ │
  │ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ │
  │ │ 1 şoc 4J-Kg │ │ Reluarea circulaţiei │ │ │
  │ │ │ │ spontane │ │ │
  │ └──────────┬──────────┘ └───────────┬───────────┘ │ │
  │ ▼ ▼ ▼ │
  │ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │
  └──┤ Se reia imediat │ │ Terapie postresuscitare │ │ Se reia imediat ├─┘
     │ RCP pentru 2 minute │ │ │ │ RCP pentru 2 minute│
     │ Minimalizaţi │ │- Evaluaţi ABCDE │ │ Minimalizaţi │
     │ întreruperile │ │- Verificaţi oxigenarea │ │ întreruperile │
     └─────────────────────┘ │şi ventilaţia │ └────────────────────┘
                             │- Evaluaţi prezenţa │
                             │mişcărilor respiratorii │
                             │spontane, anterior │
                             │efectuării testului de │
                             │apnee şi în timpul │
                             │testului de apnee │
                             │- Trataţi cauzele │
                             │precipitante │
                             │- Controlul temperaturii │
                             │- Hipotermie terapeutică? │
                             └──────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
   │ ÎN TIMPUL RCP │ │ CAUZE REVERSIBILE │
   │ │ │ │
   │- RCP de calitate: frecvenţă, compresiuni,│ │- Hipoxia │
   │decompresiuni │ │- Hipovolemia │
   │- Planificaţi acţiunile înainte de │ │- Hipo/Hiperpotasemia/ │
   │întreruperea RCP │ │Dezechilibre metabolice │
   │- Administraţi oxigen │ │- Hipotermia │
   │- Acces vascular(intravenos, intraosos) │ │- Pneumotorax în tensiune │
   │- Adrenalină la 3-5 minute │ │- Toxice │
   │- Protejarea căilor aeriene şi capnografie│ │- Tamponada cardiacă │
   │- Continuaţi compresiunile toracice după │ │- Tromboembolism │
   │protejarea căii aeriene │ │ │
   │- Corectaţi cauzele reversibile │ │ │
   └──────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘


  Anexa 6

  ROMÂNIA
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT
  Nr. .............../Data .................
  AUTORIZAŢIE DE EXPORT
  Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun primitor compatibil pentru următoarele organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană şi/sau alte elemente ori produse ale corpului uman ............................,
  în baza art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 12 lit. k) şi art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare,
  se autorizează echipa de transplant ............................., condusă de dr. ................, legitimat cu paşaportul nr. ............., pentru prelevarea şi transportul către ........................................ a următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane ......................., recoltate de la un donator decedat la Spitalul ................, pentru utilizare terapeutică.
  Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant,
  ............................................
  Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9
  octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de
  informare pentru schimbul, între statele
  membre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cu
  transmiterea de informaţii în ceea ce priveşte schimbul de organe,
  .........................................
  Avizat pentru legalitate
  .........................


  Anexa 7

  DECIZIE
  Prelevarea în scop terapeutic de la cadavrul .................. din spitalul ................. a următoarelor organe ..................., ţesuturi ....................... şi celule .................., în vederea efectuării procedurilor de transplant, nu afectează rezultatele autopsiei medico-legale.
  Data şi ora ................
  Medic legist,
  ............................


  Anexa 8

  ROMÂNIA
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT
  Nr. ................/Data ..................
  AUTORIZAŢIE DE IMPORT
  Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun organ şi/sau ţesuturi şi/sau celule şi/sau alte elemente sau produse ale corpului uman compatibile şi disponibile pentru pacientul ........................, cu diagnosticul ......................,
  în baza art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 12 lit. k) şi art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare,
  se autorizează importul de ................... (Se specifică organul, ţesutul, celula sau alte elemente ori produse ale corpului uman.) de la .................. din ţara ..................., pentru a fi utilizat în scop terapeutic în (secţia/spitalul). .......................... .
  Autorizaţia s-a eliberat ca urmare a cererii înaintate de către ......................... (Se specifică secţia, spitalul.), înregistrată cu nr. ........... la data de .................. .
  Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant,
  ....................................................
  Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9
  octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de
  informare pentru schimbul, între statele
  membre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cu
  transmiterea de informaţii în ceea ce priveşte schimbul de organe,
  ..................................................................
  Avizat pentru legalitate
  ................................


  Anexa 9

  I. FIŞA PRELEVARE ORGANE ŞI ŢESUTURI
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Numele donatorului │Data şi ora recoltării: │Centrul donator │
  │ │ │ │
  │CNP │Centre participante: │ │
  │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┬──────────┬────────┤
  │Evaluare renală │Evaluare pulmonară │Evaluare hepatică │ Internare│ Finală │
  │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────┬──────────────┬───────────┤ │ │ │ │
  │ │ Internare │ Finală │Zile de intubare │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────┼───────────┤ │ │ │ │
  │Uree │ │ │Secreţii │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────┼───────────┤ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Creatinină │ │ │ │Bilirubină directă │ │ │
  ├────────────────────┴──────────────┴───────────┤ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │Traumatism toracic DA/NU │Bilirubină totală │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Sediment urinar L ... dens. ... proteine ... │Caracteristici │GOT │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │gluc. ... corpi cetonici ... hematii ... │ │GPT │ │ │
  │nitriţi .... │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │LDH │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Diureză Ultima oră │ │Albumine │ │ │
  │ Ultimele 24 ore │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │Proteine totale │ │ │
  │Diabet insipid DA/NU │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │Colesterol │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Tratament │ Gazometrie │Trigliceride │ │ │
  │ ├───────────────────────┬────┬────┬────┬────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │Data │ │ │ │ │Evaluare pancreatică │ Internare│ Finală │
  │Urocultură │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Ora │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │pO(2) │ │ │ │ │Amilaze │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │Lipaze │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Prelevare piele DA/NU Ora │pCO(2) │ │ │ │ │Glicemie │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Zone donatoare/Suprafaţa │FiO(2) │ │ │ │ │Evaluare cardiacă │ Internare│ Finală │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │HCO(3) │ │ │ │ │CPK │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │CPK MB, troponine │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │Prelevare oase DA/NU Ora │pH │ │ │ │ │TA sistolică/diastolică │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │Frecvenţa cardiacă │ │ │
  │Enumerare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │PVC │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Coronarografie │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┴────┴────┴────┴────┼────────────────────────┴──────────┴────────┤
  │Prelevare tendoane DA/NU Ora │Măsurători pe Rx toracic - ICT │Hipotensiune Da/NU │
  │ │ │ │
  │ │Sinus costo-frenic drept->stâng: │Caracteristici: │
  │ │ │ │
  │Enumerare │Sinus costo-frenic la apexul pulmonar: │ │
  │ │ │ │
  │ │Drept cm │ │
  │ │ │ │
  │ │Stâng cm │ │
  │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │Prelevare cornee DA/NU Ora │Observaţii: │Stop cardiac DA/NU │
  │ │ │ │
  │ │ │Durata │
  │ │ │ │
  │ │ │Resuscitare │
  │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │Medic coordonator/telefon │Tipizare HLA │Observaţii │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  II. FIŞA PENTRU DECLARAREA DONATORULUI
  (caracterizarea donatorului)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────┬─────┬───────┬────┬────────┬───────────┬──────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
  │Numele donatorului │Grup │Vârstă │Kg │Înălţime│Perimetru │Data │Ora începerii│Ora clampării│Ora │
  │ │ │ │ │ │abdominal │ │ │aortei │extracţiei│
  │ │Rh │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├───────────┼──────┴─────────────┴─────────────┴──────────┤
  │ │ │ │ │ │Perimetru │Centrul donator │
  │ │ │ │ │ │toracic │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼─────┴───────┼────┴────────┴───────────┼─────────────────────────────────────────────┤
  │CNP │Sex │Diagnostic/ │Organe oferite: │
  │ │ │Cauza decesului │ │
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │Organe prelevate: │
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │
  │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ţesuturi oferite: │
  │ │ │ │ │
  ├───────────────────┬──────┴─────────────┤ │ │
  │Prima declarare a │ A doua declarare a │ │Ţesuturi recoltate: │
  │morţii cerebrale │ morţii cerebrale │ │ │
  │data/ora │ data/ora │ │ │
  │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼────────────────────┤ ├────────────┬─────┬────┬─────┬───────────────┤
  │ │ │ │Ionograma │ Na │ K │ Ca │ Mg │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────┴────────────────────┤ ├────────────┼─────┼────┼─────┼───────────────┤
  │Consimţământul Nume/telefon │ │Internare │ │ │ │ │
  │familiei aparţinător │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┤ ├────────────┼─────┼────┼─────┼───────────────┤
  │Serologie │ │Finală │ │ │ │ │
  ├──────────┬─────────┬───────────────────┼─────────────────────────┴────────────┼─────┴────┴─┬───┴─────┬─────────┤
  │Sarcină │Ag HBs │Ag HVC │ 1. Antecedente sau în prezent │Coagulare │Internare│Finală │
  │ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │ │ │ Consumul de droguri de gradul 4 │APTT, TS, TC│ │ │
  ├──────────┼─────────┼───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │Ac HBc │Ac HBs │Ac Anti HVC │ - Neoplazia malignă │Timp │ │ │
  │ │ │ │ │protrombină │ │ │
  ├──────────┼─────────┼───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ LUES │Ag HIV │Ac HIV │ │Indice │ │ │
  │ │ │ │ │protrombină │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │ │ │ 2.Rx toracic - Indice cardio-toracic│INR │ │ │
  │VDRL TPHA │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼─────────┼───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ CMV │Toxo │Ebstein-Barr │ │Nr. │ │ │
  │ │ │ │ │trombocite │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │IgG IgM │IgG IgM │IgG IgM │ 3. EKG │Fibrinogen -│ │ │
  ├──────────┴─────────┴───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │Medicaţie │ │Hemo- │ │ │
  │ │ │leucogramă │ │ │
  │Dopamină Din data de │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │ │Hemoglobină │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
  │Doză │Ecografie: │Hematocrit │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │Ficat: LS LC LD │Nr. hematii │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │Noradrenalină Din data de │ │Leucocite │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │Doză │Structură colecist VP mm CBP mm │Neutrofile %│ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │ │Segmentate %│ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │Antibiotice Din data de │Pancreas structură │Ne- │ │ │
  │ │ │segmentate %│ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │Tipul/doza │ │Limfocite % │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │Splină structură │Monocite % │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ │ │Eozinofile %│ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤
  │ Altele │RD mm, structura │Bazofile % │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┤ ├────────────┴─────────┴─────────┤
  │Temperatură │RS mm, structura │ │
  │ │ │ │
  │Observaţii: │ │Transfuzii DA /NU │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │Tomografie computerizată: │Plasma DA /NU │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │Altele │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  └────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

  ----------
  Pct. II al anexei 9 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.


  Anexa 10

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul (Subsemnata), ..........................., informat (informată) şi conştient (conştientă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane: ................... .
  Data .....................................
  Semnătură pacient ........................
  Semnătura unui membru al familiei sau a reprezentantului legal*1) ..........
  -----------
  *1) În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, acesta poate fi dat în scris de către unul dintre membrii familiei sau de către reprezentantul legal al acestuia.


  Anexa 11

  DECLARAŢIE-DECIZIE
  Conducerea Secţiei .............................. din Spitalul ............................ a încercat prin toate mijloacele uzuale să ia legătura cu familia (urmaşii, reprezentanţii legali) numitului (numitei) ......................., aflat (aflată) pe lista de aşteptare în vederea transplantului de ................... .
  Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziţie, pentru evitarea decesului primitorului, s-a hotărât începerea transplantului în ziua de ............, ora .......... .
  Data ..................
  Medic şef de secţie,
  .......................
  Medic curant,
  .......................


  Anexa 12

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul (Subsemnaţii), ........................, părinţi (copil major, frate, soră, reprezentanţi legali) ai numitului (numitei) ..................., minor (minoră) ? persoană cu dizabilităţi psihice ?, informat (informaţi) şi conştient (conştienţi) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar (declarăm) că sunt (suntem) de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane: ..........................., pentru ....................... .
  Data .................
  Semnătura reprezentantului legal ...............
  Medic şef de secţie,
  ...........................


  Anexa 13

  CONSIMŢĂMÂNT
  la înscrierea în Registrul Naţional al
  Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

  Partea I - IDENTIFICARE DONATOR

      Nume ............................. Prenume ...............................
          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cod donator │RO│ │ │ │ │ │ │D│
          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
      Adresa ............................ E-mail ................................
      ...................................
      Telefon fix ....................... Telefon mobil .........................
      Adresă temporară (flotant)......... Telefon serviciu ......................


  Partea II - IDENTIFICARE PERSOANE DE CONTACT (opţional) Vă rugăm să ne furnizaţi datele de contact ale altor persoane pe care le-am putea contacta, în cazul în care nu se poate lua legătura cu dumneavoastră.

  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
  │Prima persoană de contact: │[] soţ/soţie [] mamă/tată [] alta │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │Nume: │Prenume: │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │Adresa: │E-mail: │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │Telefon fix: │Telefon mobil: │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │A doua persoană de contact: │[] soţ/soţie [] mamă/tată [] alta │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │Nume: │Prenume: │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │Adresa: │E-mail: │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │Telefon fix: │Telefon mobil: │
  └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

  Vă rugăm să informaţi persoanele de contact ale căror date le-aţi furnizat mai sus.


  Partea III - INFORMAŢII DESPRE ETNIE (opţional) Persoanele din acelaşi grup etnic sunt mult mai frecvent compatibile. Din acest motiv vă rugăm să indicaţi originea etnică a voastră şi/sau a părinţilor şi bunicilor. Spre exemplu, dacă unul dintre părinţi sau bunici este de altă etnie, cum ar fi ucrainean sau polonez, vă rugăm să indicaţi acest lucru, chiar dacă dumneavoastră sunteţi născut(ă) în România.

  ┌──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
  │[] român │[] german │[] sârb │[] grec │
  ├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
  │[] maghiar │[] rus/lipovean │[] slovac │[] evreu │
  ├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
  │[]rom (ţigan) │[] turc │[] bulgar │[] alta (specificaţi)│
  ├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
  │[] ucrainean │[] tătar │[] croat │ │
  └──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

  Prin semnarea acestui formular sunt de acord să fiu înscrisă în baza de date a donatorilor de celule stem hematopoietice a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi să donez celule stem hematopoietice pentru un pacient neînrudit, din ţară sau din afara ţării.
  Am fost informat(ă) că RNDVCSH este operator de date cu caracter personal şi sunt de acord ca datele furnizate de mine să fie prelucrate. RNDVCSH se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia şi confidenţialitatea acestora, conform Legii nr. 677/2001
  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
  Am citit şi am înţeles informaţiile din broşura de informare a donatorului, am avut posibilitatea să discut şi să pun întrebări şi am primit răspunsuri la întrebările formulate.
  Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi sunt de acord cu următoarele:
  a) donarea este voluntară şi neremunerată, se face în scop umanitar, are caracter altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură;
  b) donarea este anonimă atât pentru donator, cât şi pentru pacient;
  c) am dreptul să aleg, anterior donării, metoda donării celulelor stem hematopoietice: din sânge, prin afereză, după administrarea timp de 5 zile a unui tratament cu factori de creştere sau din măduvă osoasă, sub anestezie generală;
  d) să completez un chestionar de autoevaluare a stării de sănătate;
  e) să îmi fie recoltate probe de sânge pentru efectuarea testelor de tipare HLA şi pentru depistarea unor boli transmisibile;
  f) să fiu informat(ă) şi consiliat(ă) în cazul în care rezultatele analizelor nu sunt normale;
  g) să fie păstrată o probă de sânge/ADN în scopul efectuării unor teste suplimentare de compatibilitate sau a altor analize;
  h) să îmi fie recoltate noi probe de sânge, pentru verificarea tipării HLA şi depistarea unor boli transmisibile prin sânge, în cazul în care voi fi selectat(ă) ca posibil compatibil(ă) cu un pacient;
  i) în mod excepţional, să fiu solicitat(ă), ulterior donării, pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice şi produse celulare adiţionale pentru acelaşi pacient;
  j) informaţiile privitoare la datele de identificare, rezultatele testelor (inclusiv cele de histocompatibilitate) să fie furnizate, sub forma anonimatului, de către RNDVCSH către centre de transplant/instituţii/organisme internaţionale similare.
  CONSIMŢĂMÂNT PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
  Proba de sânge/ADN şi sau datele mele personale pot fi utilizate, cu acordul meu, în scop de cercetare ştiinţifică în domeniul transplantului de celule stem hematopoietice.
  (Selectaţi una dintre opţiunile menţionate mai jos.)
  ┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐
  │[] Sunt de acord cu │[] Sunt de acord cu │[] Nu sunt de acord │
  │cercetarea fără a mai │cercetarea numai după ce │cu cercetarea. │
  │fi contactat(ă). │sunt contactat(ă). │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘

  În consecinţă, mă angajez:
  a) să devin donator/donatoare de celule stem hematopoietice şi să rămân membru(ă) al(a) RNDVCSH, pe cât posibil până la 60 de ani. Ştiu că acest angajament poate fi revocat în orice moment;
  b) să informez RNDVCSH ori de câte ori apar modificări ale datelor personale, ale stării de sănătate sau schimbarea deciziei de a fi donator/donatoare; pot fi contactat(ă) anual de către RNDVCSH pentru actualizarea datelor personale.
  Nume şi prenume donator/donatoare .......................................
  Semnătura ............. Data ................
  Cum a decis să se înscrie în RNDVCSH?
  (Se completează de către reprezentantul Centrului donatorilor de celule stem hematopoietice.)
  *Font 9*
  ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
  │[] Este donator/donatoare nou/nouă. │[] A fost testat(ă) înainte pentru un │
  │ │membru din familie. │
  ├─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
  │Donatorul de celule stem hematopoietice nu este donator de sânge. │
  ├────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┤
  │Donatorul de celule │[] donator de sânge înscris │Cod donator sânge │ │
  │stem hematopoietice ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
  │este │[] donator nou de sânge │Cod CTS unde donează │ │
  ├────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
  │Data ultimei donări │ │ │ │
  │de sânge │ │Cod ultima donare de sânge │ │
  ├────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┤
  │Grup sanguin: [] A [] B [] O [] AB │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Rh: [] Pozitiv [] Negativ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │CMV: [] Reactiv [] Nonreactiv [] Necunoscut │
  ├────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┤
  │Înălţime (m) │ │Greutate (kg) │ │
  └────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘

      Nume şi prenume reprezentant al Centrului
      donatorilor de celule stem hematopoietice ..................................

      Semnătura ...................... Data ..........................

  ----------
  Anexa 13 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017, având conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.


  Anexa 14

  CONSIMŢĂMÂNT
  pentru testarea de verificare a donatorului
      IDENTIFICARE DONATOR

      Nume ............................ Prenume ...............................
                                                      ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                          Cod donator │RO│ │ │ │ │ │ │D│
                                                      └──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
      Adresa ........................... E-mail ................................
      ..................................
      Telefon fix ...................... Telefon mobil .........................
      Adresă temporară (flotant)........ Telefon serviciu ......................

  Prin semnarea acestui formular sunt de acord să fiu testat(ă) pentru a fi donator/donatoare de celule stem hematopoietice pentru un pacient neînrudit, din ţară sau din afara ţării.
  Am citit şi am înţeles informaţiile din pachetul informativ, am avut posibilitatea să discut şi să pun întrebări şi am primit răspunsuri la întrebările formulate.
  Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi sunt de acord cu următoarele:
  a) donarea este voluntară şi neremunerată, se face în scop umanitar, are caracter altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură;
  b) donarea este anonimă atât pentru donator, cât şi pentru pacient;
  c) să completez un chestionar de autoevaluare a stării de sănătate;
  d) (pentru femei) să efectuez un test de sarcină înainte de a începe pregătirea pentru donare;
  e) să îmi fie recoltate probe de sânge pentru verificarea tipării HLA şi pentru depistarea unor boli transmisibile şi/sau a altor analize;
  f) să fiu informat(ă) şi consiliat(ă) în cazul în care rezultatele analizelor nu sunt normale;
  g) să fie păstrată o probă de sânge/ADN în scopul efectuării unor teste suplimentare de compatibilitate sau a altor analize;
  h) în mod excepţional, să fiu solicitat(ă) ulterior donării pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice şi produse celulare adiţionale pentru acelaşi pacient;
  i) informaţiile privitoare la datele de identificare, rezultatele testelor (inclusiv cele de histocompatibilitate) să fie furnizate, sub forma anonimatului, de către RNDVCSH către centre de transplant/instituţii/organisme internaţionale similare;
  j) donarea de celule stem hematopoietice se poate face prin două metode:
  - din sânge periferic, prin afereză, după administrarea de factor de creştere;
  - din măduvă osoasă, sub anestezie generală.
  Opţiunea mea pentru modalitatea de donare este:
  ┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐
  │[] Sunt de acord cu │[] Sunt de acord cu │[] Sunt de acord cu │
  │donarea de celule stem │donarea de celule stem │ambele modalităţi │
  │hematopoietice periferice │din măduvă osoasă. │de donare. │
  │prin afereză. │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘

  k) cheltuielile de transport legate de procesul de donare vor fi suportate de RNDVCSH;
  l) pe durata internării în vederea donării, precum şi pentru o perioadă de recuperare postdonare stabilită de medicul Centrului de prelevare, donatorul/donatoarea va beneficia de concediu medical.
  În consecinţă, mă angajez să donez celule stem hematopoietice pacientului neînrudit în cazul în care testele vor arata că sunt compatibil cu acesta. Ştiu că acest angajament poate fi revocat în orice moment.
      Nume şi prenume donator/donatoare .......................................

      Semnătura .................... Data .....................

      Nume şi prenume reprezentant al Centrului
      donatorilor de celule stem hematopoietice ...............................

      Semnătura .................... Data .....................

  ----------
  Anexa 14 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.


  Anexa 15

  CONSIMŢĂMÂNT
  pentru donarea de celule stem hematopoietice
      IDENTIFICARE DONATOR

      Nume ............................ Prenume ...............................
                                                      ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                          Cod donator │RO│ │ │ │ │ │ │D│
                                                      └──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
      Adresa ........................... E-mail ................................
      ..................................
      Telefon fix ...................... Telefon mobil .........................

  Prin semnarea acestui formular sunt de acord să donez celule stem hematopoietice pentru un pacient neînrudit, din ţară sau din afara ţării.
  Am citit şi am înţeles informaţiile din pachetul informativ, am avut posibilitatea să discut şi să pun întrebări şi am primit răspunsuri la întrebările formulate.
  Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi sunt de acord cu următoarele:
  a) donarea este voluntară şi neremunerată, se face în scop umanitar, are caracter altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură;
  b) donarea este anonimă atât pentru donator, cât şi pentru pacient;
  c) înainte de începerea donării sunt necesare efectuarea unor analize medicale suplimentare, examen clinic şi alte investigaţii clinice;
  d) (pentru femei) să efectuez un test de sarcină înainte de a începe pregătirea pentru donare;
  e) să fie asigurată confidenţialitatea datelor medicale şi să primesc rezultatele investigaţiilor medicale suplimentare;
  f) în mod excepţional, să fiu solicitat(ă), ulterior donării, pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice şi produse celulare adiţionale pentru acelaşi pacient;
  g) donarea de celule stem hematopoietice se poate face prin două metode:
  - din sânge periferic, prin afereză, după administrarea de factor de creştere;
  - din măduvă osoasă, sub anestezie generală.
  Opţiunea mea pentru modalitatea de donare este:
  ┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐
  │[] Sunt de acord cu │[] Sunt de acord cu │[] Sunt de acord cu │
  │donarea de celule stem │donarea de celule stem │ambele modalităţi │
  │hematopoietice periferice │din măduvă osoasă │de donare │
  │prin afereză │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘

  h) cheltuielile de transport legate de procesul de donare vor fi suportate de RNDVCSH;
  i) pe durata internării în vederea donării, precum şi pentru o perioadă de recuperare postdonare stabilită de medicul Centrului de prelevare, donatorul/donatoarea va beneficia de concediu medical;
  j) am fost informat verbal şi sunt de acord cu privire la condiţiile de răspundere a RNDVCSH în caz de malpraxis.
  În consecinţă, mă angajez să donez celule stem hematopoietice pacientului neînrudit în cazul în care testele vor arăta că sunt compatibil cu acesta. Ştiu că acest angajament poate fi revocat în orice moment.
  Acest consimţământ este semnat în prezenţa medicului hematolog desemnat de Centrul de prelevare celule stem hematopoietice.
      Nume şi prenume donator/donatoare .......................................

      Semnătura .................... Data ................

      Nume şi prenume medic hematolog .........................................

      Semnătura şi parafa medicului hematolog .......... Data ................

  ----------
  Anexa 15 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.

  -------