ANEXĂ din 17 decembrie 2013 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  1. La CAPITOLUL I: "DISPOZIȚII GENERALE" punctul 1.1 "Obiectul contabilității publice", se elimină textul:
  "* Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.
  ** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)".
  2. La CAPITOLUL III: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ", punctul 3.2. "Categorii de provizioane", se adaugă o liniuță cu următorul cuprins:
  "cu diminuările din valoarea garanțiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".
  3. La CAPITOLUL IV: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL", punctul 1 "Cheltuieli", 1.2. "Momentul recunoașterii cheltuielilor", paragraful: "Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut și nu atunci când sunt plătite" se completează cu următorul text:
  "Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare".
  4. CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" se modifică și se înlocuiește potrivit anexei nr. 1.
  5. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.
  6. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.
  7. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:
  - 701 "Venituri din vânzarea produselor finite",
  - 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor",
  - 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale",
  - 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate",
  - 705 "Venituri din studii și cercetări",
  - 706 "Venituri din chirii",
  - 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
  - 708 "Venituri din activități diverse";
  - 719 "Alte venituri operaționale";
  - 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări".
  În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  8. CAPITOLUL VII: "INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR" se modifică și se completează astfel:
  8.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 12 "Rezultatul patrimonial", contul 121 "Rezultatul patrimonial", se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:
  "770 «Finanțarea de la buget»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".
  8.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială", contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului" se elimină textul:
  "550 «Disponibil din fonduri cu destinație specială»
  - cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii" și se înlocuiește cu textul:
  "560 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii»
  - cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii".
  După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului" se elimină textul:
  "6811 «Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe»
  - la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului" și se înlocuiește cu textul:
  "117 «Rezultatul reportat»
  - la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului".
  8.3. Clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate", se modifică și se completează astfel:
  8.3.1. Se introduce contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" cu următorul cuprins:
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"
  Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Sănătate țin evidența sumelor utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)".
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează la sfârșitul anului, sumele utilizate din disponibilitățile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitelor bugetare.
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se creditează prin debitul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  - cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii.
  52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.
  57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se debitează prin creditul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  - cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  8.3.2. Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:
  "471 «Cheltuieli înregistrate în avans»
  - cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exercițiilor viitoare pentru împrumuturi și datorii asimilate".
  După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "666 «Cheltuieli privind dobânzile»
  - cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate" și se înlocuiește cu următorul text:
  "666 «Cheltuieli privind dobânzile»
  - cu dobânda datorată și calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de raportare.
  8.4. Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII", se modifică și se completează astfel:
  - Simbolul și denumirea contului 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se modifică astfel: 560 01 02 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit", cu aceeași funcțiune și conținut.
  - Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se elimină și se introduc cu conținutul prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII.
  8.5. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială", contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor", se elimină textul:
  " 121 «Rezultatul patrimonial»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial" și se completează cu textul cu următorul cuprins:
  "52002 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de stat din anul curent.
  52102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent.
  52502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent.
  56002 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii din anul curent.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții din anul curent.
  56202 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului activităților finanțate din venituri proprii din anul curent.
  57102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent.
  57402 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent.
  57502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu din anul curent".
  8.6. La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 "Conturi în afara bilanțului", se introduc următoarele conturi cu următorul cuprins:
  Contul 8082 "Datorii contingente"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor contingente.
  În debit se evidențiază garanțiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate.
  În credit se evidențiază diminuările de garanții, cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum și cu diminuările de garanții, ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant.
  Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanțiilor.
  9. CAPITOLUL IX: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2005 în noul plan de conturi general", se modifică și se înlocuiește cu: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice", potrivit anexei nr. 3.
  10. CAPITOLUL X: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:
  10.1. Se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" cu următorul conținut:
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional.
  Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanțați din buget de stat și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat și a conturilor de venituri bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuției bugetului de stat.
  La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  - la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;
  - la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.
  117 "Rezultatul reportat"
  - la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  - la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;
  - la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;
  - la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.
  117 "Rezultatul reportat"
  - la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  10.2. Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și va avea următorul cuprins:
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  52001 "Disponibil al bugetului de stat";
  5200100 "Disponibil al bugetului de stat";
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";
  5200200 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat"
  Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare țin evidența disponibilităților bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.
  Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului de stat aflate la trezoreria statului.
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"
  - cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare și a altor titluri imobilizate vândute;
  - cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită.
  463 "Creanțe ale bugetului de stat".
  - cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe ale bugetului de stat, pe structura clasificației bugetului de stat;
  - cu sumele obținute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA;
  - cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.
  46701 "Creditori ai bugetului de stat"
  - cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  - cu sumele încasate de la persoane fizice și juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare pentru care există obligația declarării acestora, potrivit legii, și care nu au fost declarate înainte de efectuarea plății;
  - cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.
  531 "Casa"
  - cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la trezorerie.
  732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  733 "Impozit pe salarii
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  734 "Impozite și taxe pe proprietate"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  736 "Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  739 "Alte impozite și taxe fiscale"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe fiscale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  750 "Venituri din proprietate"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;
  - cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din valorificarea de bunuri și servicii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donații din străinătate.
  790 "Venituri din despăgubiri din asigurări"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat.
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
  - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  46701 "Creditori ai bugetului de stat"
  - cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;
  - cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;
  - cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  - cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  - la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent.
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"
  - la sfârșitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"
  - la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;
  - la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;
  - la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.
  52001 "Disponibil al bugetului de stat"
  - la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"
  - la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;
  - la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.
  770 "Finanțarea de la buget"
  - la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;
  - cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale.
  10.3. La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se elimină punctul VI "Închiderea conturilor" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │A. │La sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La instituțiile publice finanțate integral din │ │ │
  │ │bugetul de stat │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ │
  │ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ │
  │ │stat în anul curent │52002 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La Agenția Națională de Administrare Fiscală │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 52001 "Disponibil al │ │ │
  │ │bugetului de stat" cu soldul conturilor de │ │ │
  │ │venituri ale bugetului de stat din anul curent │52002 │52001 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ │
  │ │conturilor de venituri ale bugetului de stat din │ │ │
  │ │anul curent │489 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3.│La Trezoreria centrală │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul de stat în anul curent, pentru │ │ │
  │ │operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- │ │ │
  │ │Acțiuni generale │770 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetului de stat din anul curent" pentru │ │ │
  │ │operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- │ │ │
  │ │Acțiuni generale │52002 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.3.│Preluarea deficitelor bugetului de stat │ │ │
  │ │transferate de unitățile Trezoreriei statului │489 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.4.│Preluarea excedentelor bugetului de stat │ │ │
  │ │transferate de unitățile Trezoreriei statului. │52002 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La instituțiile publice finanțate integral din │ │ │
  │ │bugetul de stat │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" │489 │117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La Agenția Națională de Administrare Fiscală │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" │117 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3.│La Trezoreria centrală │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" - deficit │117 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" - excedent │489 │117 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  11. CAPITOLUL XI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE", punctul 1. "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează după cum urmează:
  11.1. Contul 521 "Disponibil al bugetului local" se modifică și se completează astfel: După "Contul 5211 «Disponibil al bugetului local» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "12101 «Rezultatul patrimonial»
  - la sfârșitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local;
  - la sfârșitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local (în roșu);
  6xx "Cheltuieli. . . . "
  - la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituțiile publice finanțate din bugetul local".
  11.2. Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:
  "48109 «Alte decontări»
  - la instituțiile publice finanțate din bugetul local, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent".
  După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se elimină textul:
  "5211 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la sfârșitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuției bugetare curente a bugetului local (excedent)" și se înlocuiește cu următorul text:
  "52101 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»
  - la unitatea administrativ-teritorială, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent".
  După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "48109 «Alte decontări»
  - la unitățile administrativ-teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă preluate de la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent;
  770 «Finanțarea de la buget»
  - la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent".
  11.3. Contul 135 "Fondul de risc" se elimină și se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul cuprins:
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autoritățile administrației publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile la împrumuturile interne și, respectiv, pentru garanțiile la împrumuturile externe.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"
  - cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente.
  555 "Disponibil al fondului de risc"
  - cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor:
  555 "Disponibil al fondului de risc"
  - cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.
  121 "Rezultatul patrimonial"
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  11.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:
  - Se elimină punctele intitulate: "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei", "Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local" și "Cheltuieli efectuate de instituțiile publice finanțate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acestea.
  - După punctul intitulat "Ajustări pentru deprecierea creanțelor", se introduce următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului patrimonial al bugetului local, la │ │ │
  │ │sfârșitul trimestrului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului local, la │ │ │
  │ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ │
  │ │finanțate integral din bugetul local │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete│ │ │
  │ │de casă efectuate din bugetul local în anul │ │ │
  │ │curent │52102 │48109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La unitatea administrativ-teritorială │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 5210100 "Disponibil al │ │ │
  │ │bugetului local", cu soldul conturilor de │ │ │
  │ │venituri ale bugetului local din anul curent │52102 │5210100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetare din anul curent", cu soldul conturilor │ │ │
  │ │de venituri ale bugetului local din anul curent │48109 │52102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.3.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ C.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului de stat, la │ │ │
  │ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La instituțiile publice de subordonare locală, │ │ │
  │ │pentru finanțarea din bugetul de stat │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ │
  │ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ │
  │ │stat în anul curent │52002 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ D.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La unitățile administrativ-teritoriale │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │117 │48109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ │
  │ │finanțate integral din bugetul local │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ │
  │ │finanțate din bugetul de stat │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" │489 │117 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  - La punctul "Constituirea și utilizarea fondului de risc":
  - contul 135 "Fondul de risc" se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc";
  - se elimină ultima operațiune cu următorul cuprins:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │ │La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de │765 │135 │
  │ │venituri și de cheltuieli din diferențe de curs │ │ │
  │ │valutar │135 │665 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  - și se înlocuiește cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │ │La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de │765 │121 │
  │ │venituri și de cheltuieli din diferențe de curs │ │ │
  │ │valutar │121 │665 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  - Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice, cu următorul conținut:
  "Notă: Operațiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se efectuează de unitățile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obținut din activitatea proprie finanțată din bugetul local (cont 121.01.02) și a celorlalte rezultate patrimoniale obținute din activitatea instituțiilor publice subordonate finanțate din bugetul local (contul 121.01.02) și au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unității administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanțată activitatea proprie și a instituțiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.
  Înregistrările contabile se efectuează pe baza informațiilor din contabilitatea proprie și a celor furnizate de instituțiile publice finanțate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.
  Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic și la determinarea lui se au în vedere toate veniturile și cheltuielile înregistrate de instituțiile publice finanțate din bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite.
  Urmare a efectuării operațiunilor de mai sus, în bilanțul centralizat al unității administrativ - teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local» și 121.01.04 «Alte venituri și finanțări din bugetul local» nu prezintă sold".
  12. CAPITOLUL XII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:
  12.1. Contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se elimină.
  12.2. Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se modifică și se completează astfel:
  La "Contul 5251 «Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "7703 «Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat»
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".
  12.3. Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5252 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "770 «Finanțarea de la buget»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent".
  12.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:
  - Se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor teritoriale de pensii" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ │
  │ │asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei │ │ │
  │ │Naționale de Pensii Publice și al caselor │ │ │
  │ │teritoriale de pensii, la sfârșitul trimestrului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului asigurărilor │ │ │
  │ │sociale de stat, la sfârșitul exercițiului │ │ │
  │ │financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ │
  │ │teritoriale de pensii │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ │
  │ │curent │770 │52502 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 5250101 "Disponibil al │52502 │5250101 │
  │ │sistemului de asigurare pentru accidente de muncă│52502 │5250102 │
  │ │și boli profesionale" și a contului 5250102 │ │ │
  │ │"Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de │ │ │
  │ │stat", cu soldurile conturilor de venituri ale │ │ │
  │ │bugetului asigurărilor sociale de stat din anul │ │ │
  │ │curent │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.3.│Preluarea deficitului bugetului asigurărilor │ │ │
  │ │sociale de stat de la casele de pensii sectoriale│ │ │
  │ │ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului│ │ │
  │ │Afacerilor Interne și Serviciului Român de │ │ │
  │ │Informații │48109 │52502 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ │
  │ │Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor │ │ │
  │ │Interne și Serviciului Român de Informații │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ │
  │ │curent │770 │52502 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.2.│Transmiterea către Casa Națională de Pensii │ │ │
  │ │Publice a deficitului bugetului asigurărilor │ │ │
  │ │sociale de stat │52502 │48109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ C.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului de stat, la │ │ │
  │ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ │
  │ │teritoriale de pensii │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ │
  │ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ │
  │ │stat în anul curent │52002 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ D.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ │
  │ │teritoriale de pensii │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │
  │ │ │117 │48109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" │489 │117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ │
  │ │Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor │ │ │
  │ │Interne și Serviciului Român de Informații │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" │489 │117 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  13. CAPITOLUL XIII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:
  13.1. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" se modifică și se completează astfel:
  La "Contul 5741 «Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "121.01 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate)»
  - la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de centrele regionale de formare profesională a adulților.
  7704 «Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj»
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate"
  13.2. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»
  - cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii".
  După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»
  - cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  770 «Finanțarea de la buget»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent".
  13.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:
  - se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor pentru șomaj" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ │
  │ │asigurărilor de șomaj la Agenția Națională pentru│ │ │
  │ │Ocuparea Forței de Muncă și unitățile │ │ │
  │ │teritoriale, la sfârșitul trimestrului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului asigurărilor de │ │ │
  │ │șomaj la nivelul Agenției Naționale pentru │ │ │
  │ │Ocuparea Forței de Muncă și al unităților │ │ │
  │ │teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ │
  │ │Muncă și unitățile teritoriale │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent │770 │57402 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 5740101 "Disponibil al │57402 │5740101 │
  │ │Fondului de garantare pentru plata creanțelor │57402 │5740102 │
  │ │salariale" și a contului 5740102 "Disponibil al │ │ │
  │ │bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu │ │ │
  │ │soldurile conturilor de venituri ale bugetului │ │ │
  │ │asigurărilor pentru șomaj din anul curent │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.3.│Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor │ │ │
  │ │pentru șomaj din disponibilitățile aflate în │ │ │
  │ │contul curent general al trezoreriei statului - │ │ │
  │ │la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ │
  │ │Muncă │5740202 │1660203 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.4.│Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei │ │ │
  │ │statului din cele acordate pentru acoperirea │ │ │
  │ │deficitului bugetului asigurărilor pentru │ │ │
  │ │șomaj - la Agenția Națională pentru Ocuparea │ │ │
  │ │Forței de Muncă │1660203 │1660103 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.5.│Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele│ │ │
  │ │acordate pentru acoperirea deficitului bugetului │ │ │
  │ │asigurărilor pentru șomaj - la Agenția Națională │ │ │
  │ │pentru Ocuparea Forței de Muncă │1660103 │5740202 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ │
  │ │Muncă │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │2.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ │
  │ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ │
  │ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ │
  │ │stat în anul curent │52002 │489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ C.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ │
  │ │Muncă și unitățile teritoriale │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │
  │ │ │117 │48109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" │489 │117 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  14. CAPITOLUL XIV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:
  14.1. Contul 5711 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se modifică și se completează astfel:
  La "Contul 5711 «Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "7705 «Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".
  14.2. Contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»
  - cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii".
  După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»
  - cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  770 «Finanțarea de la buget»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent".
  14.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:
  - se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ │
  │ │național unic de asigurări sociale de sănătate, │ │ │
  │ │la sfârșitul trimestrului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului Fondului │ │ │
  │ │național unic de asigurări sociale de sănătate, │ │ │
  │ │la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Casa Națională de Asigurări de Sănătate, │ │ │
  │ │casele teritoriale și casele sectoriale (apărare,│ │ │
  │ │ordine publică, siguranță națională și justiție) │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul Fondului național unic de asigurări │ │ │
  │ │sociale de sănătate în anul curent │770 │57102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.2.│Închiderea contului 5710100 "Disponibil din │ │ │
  │ │veniturile Fondului național unic de asigurări │ │ │
  │ │sociale de sănătate", cu soldul conturilor de │ │ │
  │ │venituri │57102 │5710100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.3.│Acoperirea deficitului bugetului Fondului │ │ │
  │ │național unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │
  │ │din disponibilitățile aflate în contul curent │ │ │
  │ │general al trezoreriei statului - la Casa │ │ │
  │ │Națională de Asigurări de Sănătate. │57102 │1660204 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.4.│Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei │ │ │
  │ │statului din cele acordate pentru acoperirea │ │ │
  │ │deficitului bugetului Fondului național unic de │ │ │
  │ │asigurări sociale de sănătate - la Casa Națională│ │ │
  │ │de Asigurări de Sănătate │1660204 │1660104 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.5.│Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele│ │ │
  │ │acordate pentru acoperirea deficitului bugetului │ │ │
  │ │Fondului național unic de asigurări sociale de │ │ │
  │ │sănătate" - la Casa Națională de Asigurări de │ │ │
  │ │Sănătate │1660104 │57102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ C.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1.│La Casa Națională de Asigurări de Sănătate și │ │ │
  │ │unitățile teritoriale │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │
  │ │ │117 │48109 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  15. Se introduce CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU, cu următorul cuprins:
  1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile
  Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
  Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate și plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.
  Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la trezoreria statului.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";
  5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5750200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5750300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".
  5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".
  Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
  Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"
  - cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de creanță.
  462 "Creditori"
  - cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.
  51807 "Dobânzi de încasat"
  - cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
  7XX "Venituri. . . . "
  - cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;
  - cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.
  Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"
  - cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii;
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.
  57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenți
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor precedenți.
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"
  Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la trezoreria statului.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.
  2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ │
  │ │pentru mediu, la sfârșitul trimestrului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului Fondului pentru │ │ │
  │ │mediu, la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ │
  │ │bugetului Fondului pentru mediu │ 5750100 │ 461 (7xx) │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │În situația în care veniturile încasate la │ │ │
  │ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ │
  │ │primite din excedentul anului precedent pentru │ │ │
  │ │efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât │ │ │
  │ │plățile efectuate din bugetul Fondului pentru │ │ │
  │ │mediu: │ │ │
  │ │- reîntregirea excedentului anului precedent, │ 5190190 │ 5750100 │
  │ │ cu sumele virate în cursul anului pentru │ │ │
  │ │ efectuarea de cheltuieli: │ │ │
  │ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │În situația în care veniturile încasate la │ │ │
  │ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ │
  │ │primite din excedentul anului precedent, sunt │ │ │
  │ │mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului │ │ │
  │ │pentru mediu: │ │ │
  │ │- la finele anului, reîntregirea excedentului │ 5190190 │ 5750100 │
  │ │ anului precedent, cu sumele virate în cursul │ │ │
  │ │ anului pentru efectuarea de cheltuieli: │ │ │
  │ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ │
  │ │bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent │ 770 │ 57502 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 5. │Închiderea contului 57501 "Disponibil din │ │ │
  │ │veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul │ │ │
  │ │conturilor de venituri: │ │ │
  │ │- excedent │ 57502 │ 5750100 │
  │ │- deficit │ 5750100 │ 57502 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6. │Virarea excedentului bugetului Fondului pentru │ │ │
  │ │mediu al exercițiului curent în excedentul │ │ │
  │ │anului precedent │ 57503 │ 57502 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7. │Pe baza deciziei ordonatorului de credite, │ │ │
  │ │acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru │ │ │
  │ │mediu din excedentul anului precedent: │ 57502 │ 57503 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  16. Se introduce CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, cu următorul cuprins:
  1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile
  Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
  Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  56001 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";
  5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";
  5600102 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit";
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5600200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5600300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";
  5600401 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la trezorerie";
  5600402 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit";
  Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.
  Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.
  Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"
  - cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
  413 "Efecte de primit de la clienți"
  - cu sumele încasate de la clienți.
  419 "Clienți - creditori"
  - cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.
  461 "Debitori"
  - cu sumele încasate de la debitori.
  462 "Creditori"
  - cu sumele încasate în cont, necuvenite.
  472 "Venituri înregistrate în avans"
  - cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  - cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
  - la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"
  - cu sumele primite de la coparticipanți.
  518 "Dobânzi"
  - cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii;
  - cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  - cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.
  Contul 5600101 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"
  - cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
  - la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"
  - cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii, rambursate;
  - cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenți.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile finanțate integral din venituri proprii țin evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria statului sau instituții de credit.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment dat.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului:
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul contului:
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.
  Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții";
  5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5610200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5610300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii și subvenții, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii și subvenții, iar în credit plățile efectuate din venituri.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"
  - cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
  413 "Efecte de primit de la clienți"
  - cu sumele încasate de la clienți.
  419 "Clienți - creditori"
  - cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.
  461 "Debitori"
  - cu sumele încasate de la debitori.
  462 "Creditori"
  - cu sumele încasate în cont, necuvenite.
  472 "Venituri înregistrate în avans"
  - cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  - cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
  - la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"
  - cu sumele primite de la coparticipanți.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  - cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.
  772 "Venituri din subvenții"
  - cu subvențiile primite în contul de disponibil.
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"
  - cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
  - la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"
  - cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii și subvenții.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.
  56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții din anii precedenți.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii";
  5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5620200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5620300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.
  Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"
  - cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
  413 "Efecte de primit de la clienți"
  - cu sumele încasate de la clienți.
  419 "Clienți - creditori"
  - cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.
  461 "Debitori"
  - cu sumele încasate de la debitori.
  462 "Creditori"
  - cu sumele încasate în cont, necuvenite.
  472 "Venituri înregistrate în avans"
  - cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  - cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.
  518 "Dobânzi"
  - cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  581 "Viramente interne"
  - cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  - cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"
  - cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența rezultatului execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  - cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului patrimonial la instituțiile │ │ │
  │ │finanțate integral sau parțial din venituri │ │ │
  │ │proprii, precum și activități finanțate integral │ │ │
  │ │din venituri proprii, la sfârșitul trimestrului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │B. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului la instituțiile │ │ │
  │ │finanțate integral din venituri proprii, la │ │ │
  │ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ 461; │
  │ │bugetului de venituri proprii │ 5600101 │ 411, (7xx)│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5600101 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 │
  │ │ │ 232 (234) │ │
  │ │ │ 401 (404) │ │
  │ │ │ 6xx, etc. │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ │
  │ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ │
  │ │de cheltuieli │ 5600101 │ 5190190 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 5. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ │
  │ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56003 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ │
  │ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5600101 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ │
  │ │precedenți │ 56003 │ 4680109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 8. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 9. │Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al │ │ │
  │ │instituțiilor publice finanțate integral din │ │ │
  │ │venituri proprii" cu soldul conturilor de │ │ │
  │ │venituri │ 56002 │ 5600101 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │10. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ │
  │ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ │
  │ │precedent │ 56003 │ 56002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ C. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului la instituțiile │ │ │
  │ │finanțate parțial din venituri proprii (venituri │ │ │
  │ │proprii și subvenții), la sfârșitul exercițiului │ │ │
  │ │financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ 461; │
  │ │bugetului de venituri proprii și subvenții │ 5610100 │ 411 (7xx)│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5610100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 │
  │ │ │ 232 (234) │ │
  │ │ │ 401 (404) │ │
  │ │ │ 6xx, etc. │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4. │Restituirea subvențiilor neutilizate, bugetelor │ │ │
  │ │din care au fost acordate │ 772 │ 5610100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 5. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ │
  │ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ │
  │ │de cheltuieli │ 5610100 │ 5190190 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ │
  │ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56103 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ │
  │ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5610100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 8. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ │
  │ │precedenți │ 56103 │ 4680109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 9. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │10. │Închiderea contului 56101 "Disponibil al │ │ │
  │ │instituțiilor publice finanțate din venituri │ │ │
  │ │proprii și subvenții" cu soldul conturilor de │ │ │
  │ │venituri │ 56102 │ 5610100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │11. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ │
  │ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ │
  │ │precedent │ 56103 │ 56102 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ D. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului activităților │ │ │
  │ │finanțate integral din venituri proprii, la │ │ │
  │ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ │
  │ │bugetului activității finanțată integral din │ │ 461; │
  │ │venituri proprii │ 5620100 │ 411 (7xx) │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5620100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 │
  │ │ │ 232 (234) │ │
  │ │ │ 401 (404) │ │
  │ │ │ 6xx, etc. │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ │
  │ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ │
  │ │de cheltuieli │ 5620100 │ 5190190 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 5. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ │
  │ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56203 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ │
  │ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5620100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ │
  │ │precedenți │ 56203 │ 4680109 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 8. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ │
  │ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56202 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 9. │Închiderea contului 56201 "Disponibil al │ │ │
  │ │activităților finanțate din venituri proprii" cu │ │ │
  │ │soldul conturilor de venituri │ 56202 │ 5620100 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 10.│Virarea excedentului bugetului aferent │ │ │
  │ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ │
  │ │precedent │ 56203 │ 56202 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  17. CAPITOLUL XV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" devine CAPITOLUL XVII, cu aceeași denumire.
  18. CAPITOLUL XVI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" devine CAPITOLUL XVIII, cu aceeași denumire, care se modifică și se completează astfel:
  18.1. Punctul 1 "Planul de conturi al trezoreriei centrale" se elimină.
  18.2. Punctul 2 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile" care devine punctul 1 se modifică și se completează astfel:
  18.2.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 11 "Rezultatul reportat", contul 117 "Rezultatul reportat" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "462 «Creditori»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.
  481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»
  - cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»
  - cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»
  - cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»
  - cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "520 «Disponibil al bugetului de stat»
  - la sfârșitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.
  524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»
  - la sfârșitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "520 «Disponibil al bugetului de stat»
  - la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.
  524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»
  - la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".
  18.2.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială" se elimină contul 135 "Fondul de risc" și contul 139 "Alte fonduri".
  18.2.3. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" se modifică și se completează astfel:
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează conform punctului 8.3.2. din prezentele norme metodologice.
  18.2.4. LA CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE", grupa 26 "Active financiare (peste 1 an)", contul 267 "Creanțe imobilizate" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "472 «Venituri înregistrate în avans»
  - cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans".
  După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "763 «Venituri din creanțe imobilizate»
  - cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate"
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "763 «Venituri din creanțe imobilizate»
  - cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".
  18.2.5. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 448 «Alte datorii și creanțe cu bugetul» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.
  139 «Alte fonduri»
  - cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă națională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.
  - cu alte sume virate bugetului de stat conform legii".
  18.2.6. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 461 «Debitori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;
  - cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  139 «Alte fonduri»
  - cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;
  - cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanțării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier;
  - cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală".
  și se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»
  - cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;
  - cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»
  - cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;
  - cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală".
  După "Contul 461 «Debitori» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligații ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor;
  - cu creanțele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligațiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri în contul garanțiilor de stat executate și nerecuperate de la debitori".
  După "Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".
  După "Contul 462 «Creditori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "139 «Alte fonduri»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.
  629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar".
  și se introduce următorul text:
  "117 «Rezultatul reportat»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare".
  18.2.7. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate", contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" și contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»
  - cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate, datorate în exercițiile viitoare".
  După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "666 «Cheltuieli privind dobânzile»
  - cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor".
  După "Contul 472 «Venituri înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "267 «Creanțe imobilizate»
  - cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans.
  763 «Venituri din creanțe imobilizate»
  - cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.
  766 «Venituri din dobânzi»
  - cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".
  18.2.8. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 48 "Decontări" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.
  117 «Rezultatul reportat»
  - închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale.
  117 «Rezultatul reportat»
  - închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După funcțiunea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent". Funcțiunea contului este prevăzută la punctul 10.1. din prezentele norme metodologice.
  18.2.9. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit", se modifică și se completează astfel:
  Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanțelor cesionate;
  - cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;
  - cu alte sume încasate conform prevederilor legale.
  139 «Alte fonduri»
  - cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar și de garanție, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanței Guvernului nr. 34/1996;
  - cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii;
  - cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale".
  și se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»
  - cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;
  - cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;
  - cu alte sume încasate conform prevederilor legale.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»
  - cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.
  791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»
  - cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii".
  După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu sumele virate din disponibilitățile fondului de risc conform legii".
  După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»
  - cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget".
  După "Contul 518 «Dobânzi» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.
  139 «Alte fonduri»
  - cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului;
  - cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților altor fonduri".
  18.2.10. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 52 "Disponibil al bugetelor" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale".
  După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»
  - la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale".
  Funcțiunea contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și se completează conform punctului 10.2. din prezentele norme metodologice.
  18.2.11. La clasa 6 "CONTURI DE CHELTUIELI", grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "139 «Alte fonduri»
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli;
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli;
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.
  462 «Creditori»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestuia în cadrul aceluiași exercițiu financiar".
  După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "462 «Creditori»
  - cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".
  După "Contul 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.
  139 «Alte fonduri»
  - la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli".
  După "Contul 666 «Cheltuieli privind dobânzile» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»
  - cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate"
  471 «Cheltuieli înregistrate în avans»
  - cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor"
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»
  - cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru împrumuturi și datorii asimilate, aferente perioadei de raportare".
  18.2.12. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 76 "Venituri financiare", se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 763 «Venituri din creanțe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor» se elimină următorul text:
  "267 «Creanțe imobilizate»
  - cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate.
  472 «Venituri înregistrate în avans»
  - cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "267 «Creanțe imobilizate»
  - cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".
  După "Contul 765 «Venituri din diferențe de curs valutar» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»
  - la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.
  139 «Alte fonduri»
  - la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri".
  După "Contul 766 «Venituri din dobânzi» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "472 «Venituri înregistrate în avans»
  - cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".
  18.2.13. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială și fonduri cu destinație specială", se modifică și se completează astfel:
  18.2.13.1. Contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»
  - la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete".
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»
  - la sfârșitul exercițiului, cu soldul plăților nete de casă, preluat din contul de finanțare bugetară în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent".
  18.2.13.2. Se introduce contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul conținut, și se modifică și completează conținutul contului 779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit" și al contului 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" astfel:
  "Contul 777 «Veniturile fondului de risc»
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc» este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor provenind din comisioane pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor, precum și din alte surse prevăzute de lege.
  În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile de stat și acordurile de împrumut subsidiar interne și, respectiv, pentru garanțiile de stat și subîmprumuturi externe.
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se creditează prin debitul conturilor:
  461 «Debitori»
  - cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;
  - cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»
  - cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;
  - cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;
  - cu alte sume încasate, conform prevederilor legale.
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se debitează prin creditul contului:
  121 «Rezultatul patrimonial»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»
  - cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» este un cont de pasiv.
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor aferente fondului de contrapartidă, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi ajutor nerambursabil Olanda etc.
  Fondul de contrapartidă se constituie și se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările și completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanțelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele țărilor membre ale Grupului celor 24.
  Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import și de asistență financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.
  Programele de import au ca obiect finanțarea importului unor bunuri și servicii deficitare pe piața internă, pentru susținerea nivelului de trai al populației și pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naționale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda națională a bunurilor și serviciilor pe care le vinde pe piața internă sau unor operatori economici desemnați în acest sens.
  Programele de asistență financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanțarea importurilor de bunuri și servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naționale.
  Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.
  În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de contrapartidă. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se creditează prin debitul conturilor:
  461 «Debitori»
  - cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;
  - cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală.
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»
  - cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se debitează prin creditul contului:
  121 «Rezultatul patrimonial»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» este un cont de pasiv.
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor în lei și în valută constituite din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanțe comerciale și alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale.
  În creditul contului se înregistrează veniturile aferente altor fonduri. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se creditează prin debitul conturilor:
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»
  - cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii.
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se debitează prin creditul contului:
  121 «Rezultatul patrimonial»
  - la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".
  18.3. Punctul 3 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operațiuni" devine punctul 2 și se modifică și se completează astfel:
  18.3.1. Se elimină operațiunile contabile de la punctul I "Fondul de risc", subpunctele 1, 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2 și 10 (înregistrările 3 și 4) și se înlocuiesc cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ I │Fondul de risc │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1 │Creanțele fondului de risc reprezentând obligații│ │ │
  │ │de plată ale beneficiarilor garanțiilor de stat │ │ │
  │ │(garantați de stat) și ai acordurilor de împrumut│ │ │
  │ │subsidiar (subîmprumutați) la fondul de risc │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Evidențierea creanțelor în lei și în valută, │ │ │
  │ │reprezentând comisioane la fondul de risc, │ │ │
  │ │majorări de întârziere aplicate pentru neplata │ │ │
  │ │în termen de către subîmprumutați sau garantați │ │ │
  │ │de stat a comisioanelor la fondul de risc și, │ │ │
  │ │respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a │ │ │
  │ │comisioanelor și a altor costuri aferente │ │ │
  │ │finanțării rambursabile, precum și alte sume │ │ │
  │ │datorate conform prevederilor legale │ 461 │ 777 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2 │Creanțele fondului de risc reprezentând obligații│ │ │
  │ │de plată din bugetul trezoreriei statului la │ │ │
  │ │fondul de risc │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Înregistrarea creanței reprezentând dobânzile │ │ │
  │ │calculate pentru disponibilul fondului de risc │ │ │
  │ │păstrat în contul curent general al trezoreriei │ │ │
  │ │statului │ 51807 │ 766 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Înregistrarea în contul de disponibil al fondului│ │ │
  │ │de risc a dobânzii încasate pentru disponibilul │ │ │
  │ │fondului de risc păstrat în contul curent general│ │ │
  │ │al trezoreriei statului │ 51206 │ 51807 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3 │Decontări cu bugetul de stat │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Încasarea în contul de disponibil al fondului de │ │ │
  │ │risc a sumelor primite de la bugetul de stat │ │ │
  │ │pentru completarea fondului de risc │ 51206 │ 777 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │La sfârșitul anului, regularizarea cu bugetul de │ │ │
  │ │stat, în limita sumelor primite │ 777 │ 51206 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6 │AAAS │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Predarea la AAAS a creanțelor reprezentând: │ 654 │ 461 │
  │ │- rate de capital, dobânzi și alte costuri │ │ │
  │ │- comisioane de risc și majorări de întârziere │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Încasarea de la AAAS a sumelor recuperate │ 51206 │ 777 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 8 │Stingerea creanțelor fondului de risc │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │8.1 │Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire, │ 654 │ 461 │
  │ │anulare, prescripție și alte modalități │ │ │
  │ │prevăzute de lege reprezentând: │ │ │
  │ │ - rate de capital, dobânzi și alte costuri │ │ │
  │ │ - comisioane de risc, dobânzi și majorări de │ │ │
  │ │ întârziere │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │8.2 │Stingerea creanțelor fondului de risc prin │ │ │
  │ │conversie în acțiuni reprezentând │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- rate de capital, dobânzi și alte costuri │ 654 │ 461 │
  │ │ conform legii │ │ │
  │ │- comision de risc, dobânzi și majorări de │ 260 │ 117 │
  │ │ întârziere conform legii │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 10 │ Reevaluarea alin. 3 și 4 │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Închiderea conturilor de cheltuieli ale fondului │ │ │
  │ │de risc │ 121 │ 6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Închiderea conturilor de venituri ale fondului │ │ │
  │ │de risc │ 7xx │ 121 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  18.3.2. Se elimină operațiunile contabile de la punctul II "Fondul de contrapartidă", subpunctele 1, 3, 4, 9, 10 și 12 și se înlocuiesc cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ II │Fondul de contrapartidă │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1 │Înregistrarea sumelor datorate Fondului de │ │ │
  │ │contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ │
  │ │import sau de asistență financiară │ 461 │ 779 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 9 │Evidențierea sumelor stinse și a celor │ │ │
  │ │neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate│ │ │
  │ │din Fondul de contrapartidă și restituite │ │ │
  │ │Fondului de contrapartidă │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- Încasarea sumelor neutilizate │ 51206 │ 462 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- Diminuarea sumelor datorate Fondului de │ │ │
  │ │ contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ │
  │ │ import sau de asistență financiară înregistrate│ │ │
  │ │ în exercițiul financiar curent - înregistrare │ │ │
  │ │ în roșu │ 629 │ 462 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- Diminuarea sumelor datorate Fondului de │ │ │
  │ │ contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ │
  │ │ import sau de asistență financiară înregistrate│ │ │
  │ │ în următorul exercițiu financiar │ 462 │ 117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire,│ │ │
  │ │ anulare, prescripție și alte modalități │ │ │
  │ │ prevăzute de lege │ 654 │ 461 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 10 │Înregistrarea contravalorii dobânzilor de încasat│ │ │
  │ │din bugetul trezoreriei statului, aferente │ │ │
  │ │disponibilităților fondului de contrapartidă │ 51807 │ 766 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 12 │Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de│ │ │
  │ │cheltuieli efectuate din Fondul de contrapartidă │ 121 │ 6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de│ │ │
  │ │venituri aferente Fondului de contrapartidă │ 7xx │ 121 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  18.3.3. Se elimină operațiunile contabile de la punctul III "Comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/1996".
  18.3.4. Se elimină operațiunile contabile de la punctul IV "Venituri din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante", subpunctele 1, 7 și 8 și se înlocuiesc cu următorul text:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1 │Încasarea sumelor în lei și valută din vărsăminte│ % │ 791 │
  │ │din privatizare și din valorificarea activelor │ 51206 │ │
  │ │neperformante │ 51207 │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7 │Închiderea conturilor de venituri aferente │ │ │
  │ │operațiunilor din vărsăminte din privatizare și │ │ │
  │ │din valorificarea activelor neperformante │ 7xx │ 121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 8 │Închiderea conturilor de cheltuieli aferente │ │ │
  │ │operațiunilor din vărsăminte din privatizare și │ │ │
  │ │din valorificarea activelor neperformante │ 121 │ 6xx │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  18.3.5. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "471 = 168" de la punctele XVI "Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acțiuni generale", XVII "Bugetul trezoreriei statului" și XXI "Datorie publică guvernamentală".
  18.3.6. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "267 = 472" de la punctul XVII "Bugetul trezoreriei statului".
  18.3.7. Operațiunile contabile de la punctul XIII "Stabilirea deficitului bugetului de stat", subpunctele 2-4 se modifică și se completează conform punctului 10.4. din prezentele norme metodologice.
  18.3.8. Se elimină operațiunile contabile de la punctul XVIII "Bugetul trezoreriei statului", evidențiate prin formulele contabile "5242 = 121" și "121 = 5242" și se înlocuiesc cu următorul text:
   ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
   │Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării │ │ │
   │excedentelor bugetului trezoreriei statului │ │ │
   │transferate de unitățile Trezoreriei statului │ 52402 │ 481 │
   ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
   │Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării defici- │ │ │
   │telor bugetului trezoreriei statului transferate de │ │ │
   │unitățile Trezoreriei statului │ 481 │ 52402 │
   ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
   │Închiderea contului 481 la începutul exercițiului │ 481 │ 117 │
   │următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului │ 117 │ 481 │
   │reportat │ │ │
   └────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

  18.4. Punctul 4 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi" se elimină.
  19. Se introduce CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu următorul cuprins:
  - CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI
  - CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI
  1. Reguli generale
  1.1. Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează și funcționează atât pe principiul execuției de casă, prin înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităților Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificației bugetare, cât și pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente).
  1.2. La nivelul unităților Trezoreriei statului, contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective și se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
  1.3. Activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate și în patrimoniul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și, concomitent, se scad din evidența contabilă a unităților Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București.
  1.4. Conturile în afara bilanțului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare și angajamentele legale și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.
  1.5. (1) Contabilitatea operațiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene și a municipiului București, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orășenești și comunale și ale sectoarelor municipiului București, până la nivel de balanță de verificare, fără a se întocmi situații financiare.(2) Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se transmit activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, după caz, în scopul includerii în situațiile financiare trimestriale și anuale.
  1.6. (1) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se vor include în situațiile financiare trimestriale și anuale.(2) Situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se centralizează în situațiile financiare ale Trezoreriei centrale.
  1.7. Operațiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale" și 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților trezoreriei statului a unor operațiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operațiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │BUGETUL TREZORERIEI STATULUI │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │VENITURI │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 │ │ │
  │ │"Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei │ │ │
  │ │Statului de la alte sectoare": │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente │ │ │
  │ │ conturilor de disponibilități ale unităților │ │ │
  │ │ Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, │ │ │
  │ │ deschise la instituții de credit │ 5180702 │ 766 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- încasarea dobânzilor │ 52401 │ 5180702 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04 │ % │ 75103 │
  │ │"Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate│ 46609 │ │
  │ │la termen" │ │ │
  │ │- înregistrarea majorărilor de întârziere pentru │ 52401 │ │
  │ │ neplata creanțelor bugetului trezoreriei │ │ │
  │ │ statului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- încasarea majorărilor de întârziere │ 52401 │ 46609 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.50 │ │ │
  │ │"Alte venituri": │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- înregistrarea comisioanelor percepute de │ │ │
  │ │ Trezoreria statului pentru serviciile prestate │ │ │
  │ │ clienților și a prejudiciilor create ca urmare │ │ │
  │ │ a afectării integrității disponibilităților │ │ │
  │ │ bănești păstrate la Trezoreria Statului, │ │ │
  │ │ după caz │ 46609 │ 75104 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- încasarea comisioanelor/ recuperarea │ │ │
  │ │ prejudiciilor suportate din bugetul trezoreriei│ │ │
  │ │ statului │ 52401 │ 46609 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │ CHELTUIELI │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ A. │Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorități │ │ │
  │ │publice și acțiuni externe" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ I. │"Titlul 20 "Bunuri și servicii" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │I.1 │Articolul 20.01 "Bunuri și servicii": │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ a) │Materiale consumabile │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Înregistrarea materialelor consumabile │ │ │
  │ │achiziționate de la furnizori, conform sumelor │ │ │
  │ │facturate │ % │ 401 │
  │ │- alineatul 01 "Furnituri de birou" │ 30208 │ │
  │ │- alineatul 02 "Materiale pentru curățenie" │ 30208 │ │
  │ │- alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți" │ 30202 │ │
  │ │- alineatul 06 "Piese de schimb" │ 30204 │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Darea în consum a materialelor consumabile │ │ │
  │ │- alineatul 01 "Furnituri de birou" │ 60208 │ 30208 │
  │ │- alineatul 02 "Materiale pentru curățenie" │ 60208 │ 30208 │
  │ │- alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți" │ 60202 │ 30202 │
  │ │- alineatul 06 "Piese de schimb" │ 60204 │ 30204 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ b) │Cheltuieli privind energia și apa - înregistrarea│ 610 │ 401 │
  │ │consumurilor facturate │ │ │
  │ │- alineatul 03 "Încălzit, iluminat și forță │ │ │
  │ │ motrică" și │ │ │
  │ │- alineatul 04 "Apă, canal, salubritate" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ c) │Alte servicii executate de terți - valoarea altor│ 628 │ 401 │
  │ │servicii executate de terți, facturate │ │ │
  │ │- alineatul 30 "Alte bunuri și servicii pentru │ │ │
  │ │ întreținere și funcționare" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ d) │Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal │ 624 │ 401 │
  │ │- contravaloarea transportului de bunuri și │ │ │
  │ │ transportului de personal datorate terților │ │ │
  │ │- alineatul 07 "Transport" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ e) │Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații │ 626 │ % │
  │ │ - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de │ │ 401 │
  │ │ telecomunicații datorate terților │ │ │
  │ │ - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de │ │ 408 │
  │ │ telecomunicații datorate terților pentru care │ │ │
  │ │ urmează să se primească facturi │ │ │
  │ │ - alineatul 08 "Poștă, telecomunicații, radio, │ │ │
  │ │ tv., internet" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ f) │Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate │ 627 │ 770 │
  │ │- alineatul 09 "Materiale și prestări servicii │ sau │ │
  │ │ cu caracter funcțional" │ 401 │ │
  │ │ │ 627 │ 401 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │I.2.│Articolul 20.02 "Reparații curente" │ │ │
  │ │- valoarea facturată a lucrărilor de întreținere │ │ │
  │ │ și reparații executate de terți │ 611 │ 401 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │I.3.│Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de │ │ │
  │ │inventar" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Valoarea la preț de înregistrare a materialelor │ │ │
  │ │de natura obiectelor de inventar achiziționate │ │ │
  │ │de la furnizori │ 30301 │ 401 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Darea în folosință a materialelor de natura │ │ │
  │ │obiectelor de inventar │ 30302 │ 30301 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Înregistrarea scoaterii din evidență a │ 603 │ % │
  │ │materialelor de natura obiectelor de inventar, │ │ 30301 │
  │ │pe baza procesului verbal de predare-preluare │ │ 30302 │
  │ │prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct.3*) │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │I.4.│Articolul 20.11 "Cărți, publicații și materiale │ % │ 401 │
  │ │documentare" │ 603 │ │
  │ │- valoarea la preț de înregistrare a cărților, │ 60208 │ │
  │ │ publicațiilor și materialelor documentare │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │I.5.│ Articolul 20.30 "Alte cheltuieli" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ a) │- valoarea primelor de asigurare datorate │ 613 │ 401 │
  │ │ terților │ │ │
  │ │Alineatul 03 "Prime de asigurare non- viață" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ b) │Alineatul 04 "Chirii" │ 612 │ 401 │
  │ │- valoarea chiriilor datorate terților │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │II. │Titlul 59 "Alte cheltuieli" │ │ │
  │ │Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile" │ 679 │ 770 │
  │ │- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create │ │ │
  │ │ ca urmare a afectării integrității │ │ │
  │ │ disponibilităților bănești păstrate în │ │ │
  │ │ Trezoreria statului │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │III.│Titlul 71. Active nefinanciare │ 213 │ 404 │
  │ │Articolul 71.01 "Active fixe" │ │ │
  │ │a) alineatul 02 "Mașini, echipamente și mijloace │ │ │
  │ │de transport" │ │ │
  │ │- înregistrarea activelor fixe achiziționate (cu │ │ │
  │ │ încadrarea în Catalogul privind clasificarea │ │ │
  │ │ și duratele normale de funcționare a │ │ │
  │ │ mijloacelor fixe) │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤


  │ │b) alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică și │ 214 │ 404 │
  │ │alte active corporale" │ │ │
  │ │- înregistrarea activelor fixe achiziționate │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- înregistrarea scoaterii din evidență a │ 658 │ % │
  │ │ activelor fixe, pe baza procesului verbal de │ │ 213 │
  │ │ predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli │ │ 214 │
  │ │ generale, pct.3*) │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ IV │Înregistrarea plății facturilor aferente │ % │ 770 │
  │ │operațiunilor de la pct. I și pct. III │ 401 │ │
  │ │ │ 404 │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ B │Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", │ │ │
  │ │titlul 30 "Dobânzi" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 5180601 │
  │ │disponibilitățile păstrate în contul trezoreriei │ │ │
  │ │statului │ │ │
  │ │Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate │ │ │
  │ │într-o zi calendaristică, pe baza fișelor de │ │ │
  │ │calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere │ │ │
  │ │care se achită în prima zi lucrătoare a lunii │ │ │
  │ │următoare celei de calcul, operațiunea se │ │ │
  │ │înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii │ │ │
  │ │pentru care se efectuează calculul de dobândă. │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- înregistrarea dobânzilor plătite │ 5180601 │ 770 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI │ │ │
  │ │ȘI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ │
  │ │conturilor de venituri prin contul de rezultat │ │ │
  │ │patrimonial │ 7xx │ 121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ │
  │ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ │
  │ │patrimonial │ 121 │ 6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ │
  │ │rezultatului reportat (excedent patrimonial), la │ │ │
  │ │începutul anului │ 121 │ 117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ │
  │ │rezultatului reportat (deficit patrimonial), la │ │ │
  │ │începutul anului │ 117 │ 121 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 5. │Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a │ │ │
  │ │contului de finanțare de la bugetul trezoreriei │ │ │
  │ │statului prin contul de rezultat al execuției │ │ │
  │ │bugetului trezoreriei statului din anul curent │ │ │
  │ │(cu totalul plăților nete de casă) │ 770 │ 52402 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ 481 │ 52402 │
  │ │rezultatului execuției bugetului trezoreriei │ │ │
  │ │statului, la finele anului bugetar: │ │ │
  │ │- virare excedent │ 52402 │ 481 │
  │ │- încasare deficit │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ │
  │ │instituția superioară și instituțiile │ │ │
  │ │subordonate" la începutul exercițiului următor, │ │ │
  │ │prin transferarea soldului debitor asupra │ │ │
  │ │rezultatului reportat │ 117 │ 481 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 8. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ │
  │ │instituția superioară și instituțiile │ │ │
  │ │subordonate" la începutul exercițiului următor, │ │ │
  │ │prin transferarea soldului creditor asupra │ │ │
  │ │rezultatului reportat │ 481 │ 117 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - │ │ │
  │ │MFP- Acțiuni generale │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1 │Capitolul 55 "Tranzacții privind datoria publică │ │ │
  │ │și împrumuturi" │ │ │
  │ │- titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi │ │ │
  │ │aferente datoriei publice interne", alineatul │ │ │
  │ │30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │
  │ │interne directe" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 51806 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │- plata dobânzilor datorate │ 51806 │ 770 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2 │Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general │ │ │
  │ │între diferite nivele ale administrației", │ │ │
  │ │subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de │ │ │
  │ │stat către bugetele locale din Fondul de │ │ │
  │ │Intervenție" │ │ │
  │ │- titlul 51 "Transferuri între unități ale │ │ │
  │ │administrației publice", articolul 51 │ │ │
  │ │"Transferuri curente", alineatele 51.06 │ │ │
  │ │"Transferuri din Fondul de intervenție" și │ │ │
  │ │51.16 "Transferuri din bugetul de stat către │ │ │
  │ │bugetele locale din Fondul Național de │ │ │
  │ │Dezvoltare" │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │ - înregistrarea plăților efectuate: │ 671 │ 770 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ȘI STABILIREA│ │ │
  │ │REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ │
  │ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ │
  │ │patrimonial │ 121 │ 6xx │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2. │Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a │ │ │
  │ │conturilor de finanțare de la bugetul de stat - │ │ │
  │ │MFP - Acțiuni generale prin contul de rezultat al│ │ │
  │ │execuției bugetului de stat din anul curent (cu │ │ │
  │ │totalul plăților nete de casă) │ 770 │ 52002 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ │ │
  │ │rezultatului execuției bugetului de stat - MFP │ │ │
  │ │- Acțiuni generale din anul curent │ 52002 │ 489 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4. │Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ │
  │ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ │
  │ │curent" la începutul exercițiului următor prin │ │ │
  │ │transferarea soldului asupra rezultatului │ │ │
  │ │reportat │ 489 │ 117 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  ------
  *) Activele fixe și obiectele de inventar care se preiau în evidența contabilă și în patrimoniul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".
  3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
  │Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont│
  │Crt.│ │ debitor │ creditor │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 1 │Înregistrarea sumelor încasate în conturile │ 5120901 │ 462 │
  │ │operatorilor economici și altor titulari de cont │ │ │
  │ │din afara sectorului public │ │ │
  │ │Notă: │ │ │
  │ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ │
  │ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale │ │ │
  │ │conturilor de disponibilități ale agenților │ │ │
  │ │economici diminuate cu rulajele debitoare ale │ │ │
  │ │conturilor 43 "Depozite ale agenților economici",│ │ │
  │ │preluate din balanța de verificare aferentă lunii│ │ │
  │ │respective. │ │ │
  │ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ │
  │ │total soldurile conturilor de la data de │ │ │
  │ │31.12.2013 preluate din balanța de verificare. │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 2 │Înregistrarea sumelor utilizate din conturile │ 462 │ 5120901 │
  │ │operatorilor economici și altor titulari de cont │ │ │
  │ │din afara sectorului public │ │ │
  │ │Notă: │ │ │
  │ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ │
  │ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale │ │ │
  │ │conturilor de disponibilități ale agenților │ │ │
  │ │economici de la pct.1. diminuate cu rulajele │ │ │
  │ │creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale │ │ │
  │ │agenților economici", preluate din balanța de │ │ │
  │ │verificare pentru luna respectivă. │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 3 │Înregistrarea depozitelor operatorilor economici │ 581 │ 5120901 │
  │ │și ai altor titulari de cont din afara sectorului│ │ │
  │ │public │ │ │
  │ │Notă: │ │ │
  │ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120902 │ 581 │
  │ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, │ │ │
  │ │preluate din balanța de verificare aferentă lunii│ │ │
  │ │respective, pentru conturile de depozit 43 │ │ │
  │ │"Depozite ale agenților economici". │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 4 │Restituirea în conturile de disponibilități a │ 581 │ 5120902 │
  │ │sumelor constituite în conturile de depozit ale │ │ │
  │ │operatorilor economici și ai altor titulari de │ │ │
  │ │cont din afara sectorului public. │ │ │
  │ │Notă: │ │ │
  │ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120901 │ 581 │
  │ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ │
  │ │preluate din balanța de verificare pentru │ │ │
  │ │conturile de depozit 43 "Depozite ale │ │ │
  │ │agenților economici". │ │ │
  │ │- La începutul anului 2014 se înregistrează │ │ │
  │ │sumele aflate în soldul conturilor de depozit │ │ │
  │ │43 "Depozite ale agenților economici" existente │ │ │
  │ │la data de data de 31.12.2013. │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 5 │Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor │ │ │
  │ │aflate în soldul conturilor de depozit 43 │ │ │
  │ │"Depozite ale agenților economici" existente la │ │ │
  │ │data de 31.12.2013 │ 5120902 │ 462 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 6 │Certificate de trezorerie de la populație în │ 51210 │ 5190109 │
  │ │depozit │ │ │
  │ │Notă: │ │ │
  │ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ │
  │ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare │ │ │
  │ │preluate din balanța de verificare pentru │ │ │
  │ │contul 42 "Certificate de depozit" │ │ │
  │ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ │
  │ │total soldul contului 42 "Certificate de depozit"│ │ │
  │ │de la data de 31.12.2013 preluat din balanța │ │ │
  │ │de verificare. │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
  │ 7 │Lichidarea certificatelor de trezorerie de la │ 5190109 │ 51210 │
  │ │populație în depozit │ │ │
  │ │Notă: │ │ │
  │ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ │
  │ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ │
  │ │preluate din balanța de verificare pentru contul │ │ │
  │ │42 "Certificate de depozit". │ │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

  20. CAPITOLUL XVII: "ANEXE" devine CAPITOLUL XX: "ANEXE".
  20.1. Din CAPITOLUL XX: "ANEXE" se elimină următoarele anexe:
  - Anexa nr. 1 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT - VENITURI";
  - Anexa nr. 2 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE - VENITURI";
  - Anexa nr. 3 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - VENITURI";
  - Anexa nr. 4 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ - VENITURI";
  - Anexa nr. 5 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE - VENITURI";
  - Anexa nr. 8 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI";
  - Anexa nr. 10 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII";
  - Anexa nr. 11 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE";
  - Anexa nr. 12 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ".
  20.2. La CAPITOLUL XX: "ANEXE" se introduc următoarele anexe:
  - "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;
  - "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ", prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
  21. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Anexa nr. 1

  *Font 8*

           PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

    C
    L G
    A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU
    S U gr. I, gr. II
    A P și gr. III
       A

    1 CONTURI DE CAPITALURI
      10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI
           100 Fondul activelor fixe necorporale
           100 00 Fondul activelor fixe necorporale
           100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale
           101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
           101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
           101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
           102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
           102 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
           102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
           103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
                                  administrativ - teritoriale
           103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
                                  administrativ - teritoriale
           103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
                                  administrativ - teritoriale
           104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților
                                  administrativ - teritoriale
           104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților
                                  administrativ - teritoriale
           104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților
                                  administrativ - teritoriale
           105 Rezerve din reevaluare
           105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri
           105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri
           105 02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor
           105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcțiilor
           105 03 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
                                  transport, animalelor și plantațiilor
           105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
                                  transport, animalelor și plantațiilor
           105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
                                  echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a
                                  altor active fixe corporale
           105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
                                  echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a
                                  altor active fixe corporale
           105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
           105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
           106 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor
                                  încasate (SAPARD)
           106 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor
                                  încasate (SAPARD)
           106 00 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor
                                  încasate (SAPARD)
   11 REZULTATUL REPORTAT
           117 Rezultatul reportat
           117 00 Rezultatul reportat
           117 00 00 Rezultatul reportat
   12 REZULTATUL PATRIMONIAL
           121 Rezultatul patrimonial
           121 00 Rezultatul patrimonial
           121 00 00 Rezultatul patrimonial
   13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
           132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
           132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
           132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
           133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
           133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
           133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
           139 Alte fonduri
           139 01 Fond de dezvoltare a spitalului
           139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului
   15 PROVIZIOANE
           151 Provizioane
           151 01 Provizioane sub 1 an
           151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,
                                  daune și alte datorii incerte sub 1 an
           151 01 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților sub 1 an
           151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în
                                  instanță sub 1 an
           151 01 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente
                                  împrumuturilor garantate sub 1 an
           151 01 08 Alte provizioane sub 1 an
           151 02 Provizioane peste 1 an
           151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,
                                  daune și alte datorii incerte peste 1 an
           151 02 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților peste 1 an
           151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate
                                  în instanță peste 1 an
           151 02 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente
                                  împrumuturilor garantate peste 1 an
           151 02 08 Alte provizioane peste 1 an
   16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung -
           161 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
           161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
                                  în exercițiul curent
           161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
                                  în exercițiul curent
           161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
                                  în exercițiile viitoare
           161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
                                  în exercițiile viitoare
           162 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
                                  administrației publice locale
           162 01 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent
           162 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent
           162 02 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare
           162 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare
           163 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
                                  administrației publice locale
           163 01 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent
           163 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent
           163 02 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare
           163 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
                                  administrației publice locale cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare
           164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat
           164 01 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu
                                  termen de rambursare în exercițiul curent
           164 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiul curent
           164 02 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiile viitoare
           164 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiile viitoare
           165 Împrumuturi interne și externe garantate de stat
           165 01 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiul curent
           165 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiul curent
           165 02 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiile viitoare
           165 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
                                  de rambursare în exercițiile viitoare
           166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
           166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru
                                  sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
           166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor
                                  sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului
                                  (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
           166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din
                                  contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
                                  urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
           166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor
                                  pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului
                                  (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
           166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național
                                  unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al
                                  trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul
                                  exercițiului curent)
           166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce
                                  urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
           166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale
                                  de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele
                                  ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
           166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul
                                  curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi
                                  plătite în cursul exercițiilor viitoare)
           166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru
                                  șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
                                  urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
           166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național
                                  unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al
                                  trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul
                                  exercițiilor viitoare)
           167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
           167 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent
           167 01 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de
                                  dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent)
           167 01 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent
                                  general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent)
           167 01 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din
                                  privatizare (cu termen de rambursare în exercițiul curent)
           167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea
                                  creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în
                                  exercițiul curent)
           167 01 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare
                                  în exercițiul curent)
           167 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare
           167 02 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special
                                  de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare)
           167 02 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent
                                  general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare)
           167 02 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din
                                  privatizare (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare)
           167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea
                                  creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare)
           167 02 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în
                                  exercițiile viitoare)
           168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
           168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni
           168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni
           168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate
                                  de stat
           168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat
           168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat
           168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat
           168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate
           168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din
                                  Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului
           168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din
                                  contul curent general al trezoreriei statului
           168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din
                                  venituri din privatizare
           168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea
                                  creditelor comerciale în împrumuturi
           168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele
           169 Prime privind rambursarea obligațiunilor
           169 01 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi
                                  plătite în cursul exercițiului curent)
           169 01 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi
                                  plătite în cursul exercițiului curent)
           169 02 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi
                                  plătite în cursul exercițiilor viitoare)
           169 02 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a
                                  fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
    2 CONTURI DE ACTIVE FIXE
   20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
           203 Cheltuieli de dezvoltare
           203 00 Cheltuieli de dezvoltare
           203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare
           205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
           205 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
           205 00 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
           206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
           206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
           206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
           208 Alte active fixe necorporale
           208 01 Programe informatice
           208 01 00 Programe informatice
           208 02 Alte active fixe necorporale
           208 02 00 Alte active fixe necorporale
   21 ACTIVE FIXE CORPORALE
           211 Terenuri și amenajări la terenuri
           211 01 Terenuri
           211 01 00 Terenuri
           211 02 Amenajări la terenuri
           211 02 00 Amenajări la terenuri
           212 Construcții
           212 00 Construcții
           212 00 00 Construcții
           213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații
           213 01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
           213 01 00 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
           213 02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
           213 02 00 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
           213 03 Mijloace de transport
           213 03 00 Mijloace de transport
           213 04 Animale și plantații
           213 04 00 Animale și plantații
           214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor
                                  umane și materiale și alte active fixe corporale
           214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor
                                  umane și materiale și alte active fixe corporale
           214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor
                                  umane și materiale și alte active fixe corporale
           215 Alte active ale statului
           215 00 Alte active ale statului
           215 00 00 Alte active ale statului
   23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
           231 Active fixe corporale în curs de execuție
           231 00 Active fixe corporale în curs de execuție
           231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuție
           232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
           232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
           232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
           233 Active fixe necorporale în curs de execuție
           233 00 Active fixe necorporale în curs de execuție
           233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuție
           234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
           234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
           234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
   26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
           260 Titluri de participare
           260 01 Titluri de participare cotate
           260 01 00 Titluri de participare cotate
           260 02 Titluri de participare necotate
           260 02 00 Titluri de participare necotate
           260 03 Alte participații
           260 03 00 Alte participații
           265 Alte titluri imobilizate
           265 00 Alte titluri imobilizate
           265 00 00 Alte titluri imobilizate
           267 Creanțe imobilizate
           267 01 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în
                                  cursul exercițiului curent)
           267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare
                                  aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate
                                  în cursul exercițiului curent)
           267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului
                                  curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi
                                  încasate în cursul exercițiului curent)
           267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru
                                  sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent)
           267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a
                                  fi încasate în cursul exercițiului curent)
           267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate
                                  în cursul exercițiului curent) - altele
           267 01 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
                                  exercițiului curent)
           267 02 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
                                  exercițiilor viitoare)
           267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat
                                  la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
                                  exercițiilor viitoare)
           267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent
                                  general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate
                                  în cursul exercițiilor viitoare)
           267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru
                                  sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)
           267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a
                                  fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)
           267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate
                                  în cursul exercițiilor viitoare) - altele
           267 02 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
                                  exercițiilor viitoare)
           267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
           267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de
                                  dezvoltare la dispoziția Guvernului
           267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent
                                  general al trezoreriei statului
           267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din
                                  privatizare
           267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget
           267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele
           267 06 09 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate
           269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare
           269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente
           269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente
           269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente
           269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente
   28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE
           280 Amortizări privind activele fixe necorporale
           280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
           280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
           280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,
                                  drepturilor și activelor similare
           280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,
                                  drepturilor și activelor similare
           280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale
           280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale
           281 Amortizări privind activele fixe corporale
           281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri
           281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri
           281 02 Amortizarea construcțiilor
           281 02 00 Amortizarea construcțiilor
           281 03 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și
                                  plantațiilor
           281 03 00 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și
                                  plantațiilor
           281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție
                                  a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale
           281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a
                                  valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale
   29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE
           290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale
           290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
           290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
           290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor
                                  comerciale, drepturilor și activelor similare
           290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor
                                  comerciale, drepturilor și activelor similare
           290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale
           290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale
           291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale
           291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri
           291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri
           291 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
           291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
           291 03 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
                                  transport, animalelor și plantațiilor
           291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
                                  transport, animalelor și plantațiilor
           291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,
                                  echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a
                                  altor active fixe corporale
           291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,
                                  echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a
                                  altor active fixe corporale
           293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuție
           293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție
           293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție
           293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție
           293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție
           296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
           296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
           296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate
           296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor necotate
           296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participații
           296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare
           296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare
    3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE
   30 STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE
           301 Materii prime
           301 00 Materii prime
           301 00 00 Materii prime
           302 Materiale consumabile
           302 01 Materiale auxiliare
           302 01 00 Materiale auxiliare
           302 02 Combustibili
           302 02 00 Combustibili
           302 03 Materiale pentru ambalat
           302 03 00 Materiale pentru ambalat
           302 04 Piese de schimb
           302 04 00 Piese de schimb
           302 05 Semințe și materiale de plantat
           302 05 00 Semințe și materiale de plantat
           302 06 Furaje
           302 06 00 Furaje
           302 07 Hrană
           302 07 00 Hrană
           302 08 Alte materiale consumabile
           302 08 00 Alte materiale consumabile
           302 09 Medicamente și materiale sanitare
           302 09 00 Medicamente și materiale sanitare
           303 Materiale de natura obiectelor de inventar
           303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie
           303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie
           303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință
           303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință
           304 Materiale rezervă de stat și de mobilizare
           304 01 Materiale rezervă de stat
           304 01 00 Materiale rezervă de stat
           304 02 Materiale rezervă de mobilizare
           304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare
           305 Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare
           305 01 Ambalaje rezervă de stat
           305 01 00 Ambalaje rezervă de stat
           305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare
           305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare
           307 Materiale date în prelucrare în instituție
           307 00 Materiale date în prelucrare în instituție
           307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituție
           309 Alte stocuri
           309 00 Alte stocuri
           309 00 00 Alte stocuri
   33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE
           331 Produse în curs de execuție
           331 00 Produse în curs de execuție
           331 00 00 Produse în curs de execuție
           332 Lucrări și servicii în curs de execuție
           332 00 Lucrări și servicii în curs de execuție
           332 00 00 Lucrări și servicii în curs de execuție
   34 PRODUSE
           341 Semifabricate
           341 00 Semifabricate
           341 00 00 Semifabricate
           345 Produse finite
           345 00 Produse finite
           345 00 00 Produse finite
           346 Produse reziduale
           346 00 Produse reziduale
           346 00 00 Produse reziduale
           347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
                                  privată a statului
           347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
                                  privată a statului
           347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
                                  privată a statului
           348 Diferențe de preț la produse
           348 00 Diferențe de preț la produse
           348 00 00 Diferențe de preț la produse
           349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea
                                  privată a unităților administrativ - teritoriale
           349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea
                                  privată a unităților administrativ - teritoriale
           349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea
                                  privată a unităților administrativ - teritoriale
   35 STOCURI AFLATE LA TERȚI
           351 Materii și materiale aflate la terți
           351 01 Materii și materiale aflate la terți
           351 01 00 Materii și materiale aflate la terți
           351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți
           351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți
           354 Produse aflate la terți
           354 01 Semifabricate aflate la terți
           354 01 00 Semifabricate aflate la terți
           354 05 Produse finite aflate la terți
           354 05 00 Produse finite aflate la terți
           354 06 Produse reziduale aflate la terți
           354 06 00 Produse reziduale aflate la terți
           356 Animale aflate la terți
           356 00 Animale aflate la terți
           356 00 00 Animale aflate la terți
           357 Mărfuri aflate la terți
           357 00 Mărfuri aflate la terți
           357 00 00 Mărfuri aflate la terți
           358 Ambalaje aflate la terți
           358 00 Ambalaje aflate la terți
           358 00 00 Ambalaje aflate la terți
           359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți
           359 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți
           359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți
   36 ANIMALE
           361 Animale și păsări
           361 00 Animale și păsări
           361 00 00 Animale și păsări
   37 MĂRFURI
           371 Mărfuri
           371 00 Mărfuri
           371 00 00 Mărfuri
           378 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)
           378 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)
           378 00 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)
   38 AMBALAJE
           381 Ambalaje
           381 00 Ambalaje
           381 00 00 Ambalaje
   39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
           391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
           391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
           391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
           392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
           392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
           392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
           392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
           392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
           393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
           393 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
           393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
           394 Ajustări pentru deprecierea produselor
           394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
           394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
           394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
           394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
           394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
           394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
           395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți
           395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți
           395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți
           395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți
           395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți
           395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți
           395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți
           395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți
           395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți
           395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți
           395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți
           395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți
           395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți
           395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți
           395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți
           396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
           396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor
           396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor
           397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
           397 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
           397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
           398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
           398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
           398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
    4 CONTURI DE TERȚI
   40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE
           401 Furnizori
           401 01 Furnizori sub 1 an
           401 01 00 Furnizori sub 1 an
           401 02 Furnizori peste 1 an
           401 02 00 Furnizori peste 1 an
           403 Efecte de plătit
           403 01 Efecte de plătit sub 1 an
           403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an
           403 02 Efecte de plătit peste 1 an
           403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an
           404 Furnizori de active fixe
           404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an
           404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an
           404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an
           404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an
           405 Efecte de plătit pentru active fixe
           405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an
           405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an
           405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an
           405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an
           408 Furnizori - facturi nesosite
           408 00 Furnizori - facturi nesosite
           408 00 00 Furnizori - facturi nesosite
           409 Furnizori - debitori
           409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
                                  și pentru prestări de servicii și executări de lucrări
           409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
           409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări
   41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE
           411 Clienți
           411 01 Clienți cu termen sub 1 an
           411 01 01 Clienți cu termen sub 1 an
           411 01 08 Clienți incerți sau în litigiu sub 1 an
           411 02 Clienți cu termen peste 1 an
           411 02 01 Clienți cu termen peste 1 an
           411 02 08 Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an
           413 Efecte de primit de la clienți
           413 01 Efecte de primit de la clienți sub 1 an
           413 01 00 Efecte de primit de la clienți sub 1 an
           413 02 Efecte de primit de la clienți peste 1 an
           413 02 00 Efecte de primit de la clienți peste 1 an
           418 Clienți - facturi de întocmit
           418 00 Clienți - facturi de întocmit
           418 00 00 Clienți - facturi de întocmit
           419 Clienți - creditori
           419 00 Clienți - creditori
           419 00 00 Clienți - creditori
   42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE
           421 Personal - salarii datorate
           421 00 Personal - salarii datorate
           421 00 00 Personal - salarii datorate
           422 Pensionari - pensii datorate
           422 01 Pensionari civili - pensii datorate
           422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate
           422 02 Pensionari militari - pensii datorate
           422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate
           423 Personal - ajutoare și indemnizații datorate
           423 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate
           423 00 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate
           424 Șomeri - indemnizații datorate
           424 00 Șomeri - indemnizații datorate
           424 00 00 Șomeri - indemnizații datorate
           425 Avansuri acordate personalului
           425 00 Avansuri acordate personalului
           425 00 00 Avansuri acordate personalului
           426 Drepturi de personal neridicate
           426 00 Drepturi de personal neridicate
           426 00 00 Drepturi de personal neridicate
           427 Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților
           427 01 Rețineri din salarii datorate terților
           427 01 00 Rețineri din salarii datorate terților
           427 02 Rețineri din pensii datorate terților
           427 02 00 Rețineri din pensii datorate terților
           427 03 Rețineri din alte drepturi datorate terților
           427 03 00 Rețineri din alte drepturi datorate terților
           428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
           428 01 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an
           428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an
           428 01 02 Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an
           428 02 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul peste 1 an
           428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an
           428 02 02 Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an
           429 Bursieri și doctoranzi
           429 00 Bursieri și doctoranzi
           429 00 00 Bursieri și doctoranzi
   43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE
           431 Asigurări sociale
           431 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
           431 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
           431 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale
           431 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale
           431 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
           431 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
           431 04 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate
           431 04 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate
           431 05 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli
                                  profesionale
           431 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli
                                  profesionale
           431 07 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații
           431 07 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații
           437 Asigurări pentru șomaj
           437 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
           437 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
           437 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj
           437 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj
           437 03 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata
                                  creanțelor salariale
           437 03 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata
                                  creanțelor salariale
           438 Alte datorii sociale
           438 00 Alte datorii sociale
           438 00 00 Alte datorii sociale
   44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE
                                  STAT ȘI CONTURI ASIMILATE
           440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
                                  bugetelor locale
           440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
                                  bugetelor locale
           440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
                                  locale
           441 Sume încasate pentru bugetul capitalei
           441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei
           441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei
           442 Taxa pe valoarea adăugată
           442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată
           442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată
           442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat
           442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat
           442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă
           442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă
           442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată
           442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată
           442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă
           442 08 00 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă
           444 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi
           444 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi
           444 00 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi
           446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
           446 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
           446 00 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
           448 Alte datorii și creanțe cu bugetul
           448 01 Alte datorii față de buget
           448 01 00 Alte datorii față de buget
           448 02 Alte creanțe privind bugetul
           448 02 00 Alte creanțe privind bugetul
   45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE
                                  (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
                                  AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI)
           450 Sume de primit și de restituit Comisiei Europene/altor donatori
                                  - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA
           450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA
           450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA
           450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA
           450 03 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 03 00 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând
                                  venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând
                                  venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând
                                  venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale
                                  de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri
                                  ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri
                                  ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri
                                  ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri
                                  proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 07 Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor
                                  beneficiari-ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor
                                  beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           451 Sume de primit și de restituit Autorităților de Certificare/Ministerul
                                  Agriculturii- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA
           451 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA
           451 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA
           451 02 00 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA
           451 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 03 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare - decertificare definitivă -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - deduceri procentuale
                                  definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           451 04 09 Alte sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului
                                  Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           451 05 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 05 00 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 06 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 06 01 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - prefinanțare -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 06 02 Sume avansate de Autoritățile de Certificare pentru plăți intermediare -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 06 03 Sume avansate de Autoritățile de Certificare din vărsăminte din
                                  privatizare în cazul indisponibilităților temporare de fonduri externe
                                  nerambursabile postaderare
           451 06 05 Sume de justificat Autorității de Certificare - decertificare definitivă -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           451 06 06 Sume de justificat Autorității de Certificare - deducere procentuală
                                  definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           451 06 09 Alte sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           452 Sume datorate Agențiilor de Implementare/Autorităților de Management/
                                  Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           452 01 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA
           452 01 00 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA
           452 02 Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           452 02 00 Sume datorate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           453 Sume de primit și de restituit Autorităților de Implementare -
                                  PHARE, SAPARD, ISPA -
           453 01 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           453 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           453 02 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           453 02 00 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-
           454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-
           454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-
           454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-
           454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituții publice - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG -uri, societăți comerciale,
                                  etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET
           454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăți comerciale, etc. -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. -
                                  FONDURI DE LA BUGET
           454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile
                                  postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din
                                  bugetul local
           454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile
                                  postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din
                                  venituri proprii/venituri proprii și subvenții
           454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile
                                  postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc.
           454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile
                                  postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate
                                  integral din buget
           454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri
                                  proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat,
                                  asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           455 Sume de primit și de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare,
                                  indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți
                                  donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET)
           455 01 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de
                                  fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)
           455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de
                                  fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)
           455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de
                                  fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)
           455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de
                                  fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)
           455 03 Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități
                                  temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori) - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanțare
           455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanțare
           455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilități temporare de fonduri de la
                                  Comisia Europeană/alți donatori
           455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități
                                  temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori, top-up) -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanțare
           455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanțare
           455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilități temporare de fonduri de la
                                  Comisia Europeană/alți donatori
           455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up
           455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alți
                                  donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia
                                  Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE
           455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite
                                  de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la
                                  Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
           456 Sume de primit și de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli
                                  decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,
                                  SAPARD, ISPA
           456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,
                                  SAPARD, ISPA
           456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele
                                  eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele
                                  eligibile - corecții financiare definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât
                                  cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele
                                  eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele
                                  eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           457 Sume avansate și de recuperat de la Agențiile de Implementare/Autoritățile
                                  de Management/ Agențiile de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE
                                  NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           457 01 Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA
           457 01 00 Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA
           457 02 Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           457 02 01 Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -
                                  prefinanțare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           457 02 02 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți pentru plăți
                                  intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           457 02 03 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți din
                                  vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare de
                                  fonduri externe nerambursabile postaderare
           457 02 05 Sume de justificat de Autoritățile de Management - decertificare
                                  definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           457 02 06 Sume de justificat de Autoritățile de Management - deduceri procentuale
                                  definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           457 02 09 Alte sume de justificat Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Și FONDURI DE LA BUGET
           457 03 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           457 03 01 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - decertificare
                                  definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           457 03 02 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - deduceri
                                  procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
                                  ȘI FONDURI DE LA BUGET
           457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile
                                  de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           458 Sume de primit/de restituit Agențiilor/Autorităților de
                                  Implementare/Autorităților de Certificare/Autorităților de
                                  Management/Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           458 01 Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE,
                                  ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)
           458 01 00 Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE,
                                  ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)
           458 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de
                                  Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           458 03 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de
                                  Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           458 03 02 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de
                                  Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET
           458 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de
                                  Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           458 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de
                                  Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           458 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de
                                  Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI DE LA BUGET
           458 05 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile
                                  de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           458 05 01 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de
                                  Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           458 05 02 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de
                                  Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET
           459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
           459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
           459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
   46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI CREDITORI AI BUGETELOR
           461 Debitori
           461 01 Debitori sub 1 an
           461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale
           461 01 02 Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat
           461 01 03 Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN
           461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanțe
           461 02 Debitori peste 1 an
           461 02 01 Debitori peste 1 an - creanțe comerciale
           461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente
           462 Creditori
           462 01 Creditori sub 1 an
           462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale
           462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN
           462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente
           462 02 Creditori peste 1 an
           462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale
           462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente
           463 Creanțe ale bugetului de stat
           463 00 Creanțe ale bugetului de stat
           463 00 00 Creanțe ale bugetului de stat
           464 Creanțe ale bugetului local
           464 00 Creanțe ale bugetului local
           464 00 00 Creanțe ale bugetului local
           465 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat
           465 01 Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă și boli profesionale
           465 01 00 Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă și boli profesionale
           465 02 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat
           465 02 00 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat
           466 Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului
                                  trezoreriei statului
           466 04 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj
           466 04 01 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj (Fondul de garantare
                                  pentru plata creanțelor salariale)
           466 04 02 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj
           466 05 Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
                                  de sănătate
           466 05 00 Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
                                  de sănătate
           466 09 Creanțe ale bugetului trezoreriei statului
           466 09 00 Creanțe ale bugetului trezoreriei statului
           467 Creditori ai bugetelor
           467 01 Creditori ai bugetului de stat
           467 01 00 Creditori ai bugetului de stat
           467 02 Creditori ai bugetului local
           467 02 00 Creditori ai bugetului local
           467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat
           467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat
           467 04 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj
           467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj
           467 05 Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
                                  de sănătate
           467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
                                  de sănătate
           467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului
           467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului
           468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
           468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
           468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat
           468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local
           468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent
                                  general al trezoreriei statului
           468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj
           468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al
                                  trezoreriei statului
           468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare
           468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea
                                  golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor
                                  secțiunii de dezvoltare
           468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare
                                  aflat la dispoziția Guvernului
           468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt
           469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt
           469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt
           469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt -plasamente
                                  financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului
           469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul
                                  curent general al trezoreriei statului
           469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri
                                  din privatizare
           469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din Fondul
                                  special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului
           469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt
   47 CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE
           471 Cheltuieli înregistrate în avans
           471 00 Cheltuieli înregistrate în avans
           471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans
           472 Venituri înregistrate în avans
           472 00 Venituri înregistrate în avans
           472 00 00 Venituri înregistrate în avans
           473 Decontări din operații în curs de clarificare
           473 01 Decontări din operații în curs de clarificare
           473 01 03 Decontări din operații în curs de clarificare - datorii/creanțe
                                  din operațiuni cu FEN
           473 01 09 Decontări din operații în curs de clarificare - alte
                                  datorii/creanțe curente
           474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți
                                  donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI
                                  DE LA BUGET
           474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           474 00 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori -
                                  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           476 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           476 00 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
           476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI
                                  EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET
   48 DECONTĂRI
           481 Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate
           481 01 Decontări privind operațiuni financiare
           481 01 01 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea operațională
           481 01 02 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de investiții
           481 01 03 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de finanțare
           481 02 Decontări privind activele fixe
           481 02 00 Decontări privind activele fixe
           481 03 Decontări privind stocurile
           481 03 00 Decontări privind stocurile
           481 09 Alte decontări
           481 09 00 Alte decontări
           482 Decontări între instituții subordonate
           482 00 Decontări între instituții subordonate
           482 00 00 Decontări între instituții subordonate
           483 Decontări din operații în participație
           483 00 Decontări din operații în participație
           483 00 00 Decontări din operații în participație
           489 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat
                                  din anul curent
           489 00 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat
                                  din anul curent
           489 00 00 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat
                                  din anul curent
   49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR
           491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți
           491 01 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an
           491 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an
           491 02 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an
           491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an
           496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori
           496 01 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori sub 1 an
           496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori sub 1 an
           496 02 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an
           496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an
           497 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare
           497 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare
           497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare
    5 CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT
   50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
           505 Obligațiuni emise și răscumpărate
           505 00 Obligațiuni emise și răscumpărate
           505 00 00 Obligațiuni emise și răscumpărate
           509 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
           509 00 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
           509 00 00 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
   51 CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT
           510 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent
                                  general al trezoreriei statului
           510 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent
                                  general al trezoreriei statului
           510 00 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent
                                  general al trezoreriei statului
           511 Valori de încasat
           511 01 Valori de încasat
           511 01 01 Valori de încasat
           511 01 02 Cecuri de încasat la instituții de credit
           512 Conturi la trezorerii și instituții de credit
           512 01 Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei
           512 01 01 Conturi la trezorerii în lei
           512 01 02 Conturi la instituții de credit în lei
           512 04 Conturi în valută
           512 04 02 Conturi la instituții de credit în valută
           512 05 Sume în curs de decontare
           512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii
           512 05 02 Sume în curs de decontare la instituții de credit
           512 06 Disponibil în lei al trezoreriei centrale
           512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale
           512 07 Disponibil în valută al trezoreriei centrale
           512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale
           512 08 Conturi de clearing, barter și cooperare economică
           512 08 00 Conturi de clearing, barter și cooperare economică
           512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie
           512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie
           512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie
           512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației
           512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației
           513 Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de stat
           513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de stat
           513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de stat la trezorerie
           513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de stat la instituții de credit
           513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de stat
           513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de stat la instituții de credit
           514 Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de stat
           514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat
           514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat
                                  la trezorerie
           514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat
                                  la instituții de credit
           514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat
           514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat
                                  la instituții de credit
           515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
           515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile
           515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie
           515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții
                                  de credit
           515 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile
           515 02 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituții
                                  de credit
           515 03 Depozite bancare
           515 03 01 Depozite bancare la trezorerie
           515 03 02 Depozite bancare la instituții de credit
           516 Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
                                  administrației publice locale
           516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de
                                  autoritățile administrației publice locale la trezorerie
           516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de
                                  autoritățile administrației publice locale la instituții de credit
           516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de autoritățile administrației publice locale
           516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate
                                  de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit
           517 Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
                                  administrației publice locale
           517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale la trezorerie
           517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale la instituții de credit
           517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale
           517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de
                                  autoritățile administrației publice locale la instituții de credit
           518 Dobânzi
           518 06 Dobânzi de plătit
           518 06 01 Dobânzi de plătit - aferente disponibilului
           518 06 03 Dobânzi de plătit - aferente depozitelor
           518 06 04 Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de natura datoriei
           518 06 05 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul
                                  curent general al trezoreriei statului
           518 06 06 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din venituri
                                  din privatizare
           518 06 08 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din Fondul special
                                  de dezvoltare la dispoziția Guvernului
           518 06 09 Dobânzi de plătit - aferente altor împrumuturi
           518 07 Dobânzi de încasat
           518 07 01 Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie
           518 07 02 Dobânzi de încasat - conturi la instituții de credit
           518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din
                                  reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi
           518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din
                                  reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi
           519 Împrumuturi pe termen scurt
           519 01 Împrumuturi pe termen scurt
           519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special
                                  de dezvoltare la dispoziția Guvernului
           519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare
           519 01 03 Depozite atrase
           519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înființarea unor
                                  instituții sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii
           519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții
                                  și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii
           519 01 06 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației
                                  publice locale
           519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
                                  temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de
                                  dezvoltare
           519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al
                                  trezoreriei statului
           519 01 09 Titluri de stat
           519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor
                                  comerciale în împrumuturi
           519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadență
           519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt
   52 DISPONIBIL AL BUGETELOR
           520 Disponibil al bugetului de stat
           520 01 Disponibil al bugetului de stat
           520 01 00 Disponibil al bugetului de stat
           520 02 Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent
           520 02 00 Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent
           521 Disponibil al bugetului local
           521 01 Disponibil al bugetului local
           521 01 00 Disponibil al bugetului local
           521 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           521 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           521 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           521 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
                                  echilibrarea bugetelor locale
           523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
                                  echilibrarea bugetelor locale
           523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
                                  echilibrarea bugetelor locale
           524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
           524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
           524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
           524 02 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent
           524 02 00 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent
           524 03 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți
           524 03 00 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți
           525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat
           525 01 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat
           525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și
                                  boli profesionale
           525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat
           525 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           525 02 01 Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare
                                  pentru accidente de muncă și boli profesionale
           525 02 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor
                                  sociale de stat
           525 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           525 03 01 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - a sistemului de
                                  asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
           525 03 02 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - al bugetului
                                  asigurărilor sociale de stat
           525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat
           525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat
           526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
           526 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
           526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
           527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
           527 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
           527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
           528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită
           528 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită
           528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită
           529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
           529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat
           529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie
           529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituții de credit
           529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local
           529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie
           529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituții de credit
           529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete
           529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie
           529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituții de credit
           529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei
           529 04 00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei
           529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
           529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie
           529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituții de credit
   53 CASA ȘI ALTE VALORI
           531 Casa
           531 01 Casa în lei
           531 01 01 Casa în lei
           531 04 Casa în valută
           531 04 02 Casa în valută
           532 Alte valori
           532 01 Timbre fiscale și poștale
           532 01 00 Timbre fiscale și poștale
           532 02 Bilete de tratament și odihnă
           532 02 00 Bilete de tratament și odihnă
           532 03 Tichete și bilete de călătorie
           532 03 00 Tichete și bilete de călătorie
           532 04 Bonuri valorice pentru carburanți auto
           532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanți auto
           532 05 Bilete cu valoare nominală
           532 05 00 Bilete cu valoare nominală
           532 06 Tichete de masă
           532 06 00 Tichete de masă
           532 08 Alte valori
           532 08 00 Alte valori
   54 ACREDITIVE
           541 Acreditive
           541 01 Acreditive în lei
           541 01 02 Acreditive în lei la instituții de credit
           541 02 Acreditive în valută
           541 02 02 Acreditive în valută la instituții de credit
           542 Avansuri de trezorerie
           542 01 Avansuri de trezorerie în lei
           542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei
           542 02 Avansuri de trezorerie în valută
           542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută
   55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
           550 Disponibil din fonduri cu destinație specială
           550 01 Disponibil din fonduri cu destinație specială
           550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie
           550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit
           551 Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială
           551 00 Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială
           551 00 00 Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială
           552 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit
           552 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit
           552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit
           555 Disponibil al fondului de risc
           555 01 Disponibil al fondului de risc în lei
           555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie
           555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituții de credit
           555 02 Disponibil al fondului de risc în valută
           555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituții de credit
           557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea
                                  privată a statului
           557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea
                                  privată a statului
           557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea
                                  privată a statului la trezorerie
           557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea
                                  privată a statului
           557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea
                                  privată a statului la instituții de credit
           558 Disponibil din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor
                                  finanțate din fonduri externe nerambursabile
           558 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de
                                  la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri
                                  externe nerambursabile
           558 01 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la
                                  buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile la Trezorerie
           558 01 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la
                                  buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile la instituții de credit
           558 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli
                                  decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate
                                  din fonduri externe nerambursabile
           558 02 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât
                                  cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile la trezorerie
           558 03 Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de
                                  la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile
           558 03 02 Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la
                                  buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile la instituții de credit
           559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul
                                  indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile
           559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul
                                  indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile
           559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul
                                  indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile la Trezorerie
           559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul
                                  indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile la instituții de credit
           559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul
                                  indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile
           559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul
                                  indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din
                                  fonduri externe nerambursabile la instituții de credit
   56 DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU
                                  PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
           560 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
           560 01 Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
           560 01 01 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii -
                                  Disponibil curent la trezorerie
           560 01 02 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii -
                                  Disponibil curent la instituții de credit
           560 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           560 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           560 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           560 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           560 04 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
           560 04 01 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
                                  la trezorerie
           560 04 02 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
                                  la instituții de credit
           561 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și
                                  subvenții
           561 01 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și
                                  subvenții
           561 01 00 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și
                                  subvenții
           561 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           561 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           561 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           561 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           562 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii
           562 01 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii
           562 01 00 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii
           562 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           562 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           562 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           562 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
   57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE
           571 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări
                                  sociale de sănătate
           571 01 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări
                                  sociale de sănătate
           571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări
                                  sociale de sănătate
           571 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           571 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           571 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           571 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           571 04 Depozite din veniturile Fondului național unic de asigurări
                                  sociale de sănătate
           571 04 00 Depozite din veniturile Fondului național unic de asigurări
                                  sociale de sănătate
           574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj
           574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj
           574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
           574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj
           574 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           574 02 01 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare
                                  pentru plata creanțelor salariale
           574 02 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor
                                  pentru șomaj
           574 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           574 03 01 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al Fondului de garantare
                                  pentru plata creanțelor salariale
           574 03 02 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al bugetului asigurărilor
                                  pentru șomaj
           574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj
           574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj
           575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu
           575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu
           575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu
           575 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           575 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent
           575 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           575 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți
           575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu
           575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu
   58 VIRAMENTE INTERNE
           581 Viramente interne
           581 01 Viramente interne
           581 01 01 Viramente interne - activitatea operațională
           581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiții
           581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanțare
           581 01 04 Viramente interne - alte activități
   59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
           595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și
                                  răscumpărate
           595 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și
                                  răscumpărate
           595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și
                                  răscumpărate
    6 CONTURI DE CHELTUIELI
   60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
           601 Cheltuieli cu materiile prime
           601 00 Cheltuieli cu materiile prime
           601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime
           602 Cheltuieli cu materialele consumabile
           602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare
           602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare
           602 02 Cheltuieli privind combustibilul
           602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul
           602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
           602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
           602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb
           602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb
           602 05 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat
           602 05 00 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat
           602 06 Cheltuieli privind furajele
           602 06 00 Cheltuieli privind furajele
           602 07 Cheltuieli privind hrana
           602 07 00 Cheltuieli privind hrana
           602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
           602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
           602 09 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare
           602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare
           603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
           603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
           603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
           606 Cheltuieli privind animalele și păsările
           606 00 Cheltuieli privind animalele și păsările
           606 00 00 Cheltuieli privind animalele și păsările
           607 Cheltuieli privind mărfurile
           607 00 Cheltuieli privind mărfurile
           607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile
           608 Cheltuieli privind ambalajele
           608 00 Cheltuieli privind ambalajele
           608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele
           609 Cheltuieli cu alte stocuri
           609 00 Cheltuieli cu alte stocuri
           609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri
   61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI
           610 Cheltuieli privind energia și apa
           610 00 Cheltuieli privind energia și apa
           610 00 00 Cheltuieli privind energia și apa
           611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
           611 00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
           611 00 00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
           612 Cheltuieli cu chiriile
           612 00 Cheltuieli cu chiriile
           612 00 00 Cheltuieli cu chiriile
           613 Cheltuieli cu primele de asigurare
           613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare
           613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare
           614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări
           614 00 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări
           614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări
   62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI
           622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
           622 00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
           622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
           623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
           623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
           623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
           624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
           624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri
           624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri
           624 02 Cheltuieli cu transportul de personal
           624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal
           626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
           626 00 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
           626 00 00 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
           627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
           627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
           627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
           628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
           628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
           628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
           629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale
           629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente
           629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente
           629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale
           629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale
   63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
           635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
           635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
           635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
   64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
           641 Cheltuieli cu salariile personalului
           641 00 Cheltuieli cu salariile personalului
           641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului
           642 Cheltuieli salariale în natură
           642 00 Cheltuieli salariale în natură
           642 00 00 Cheltuieli salariale în natură
           645 Cheltuieli privind asigurările sociale
           645 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
           645 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
           645 02 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
           645 02 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
           645 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
           645 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
           645 04 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale
           645 04 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale
           645 05 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații
           645 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații
           645 06 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata
                                  creanțelor salariale
           645 06 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata
                                  creanțelor salariale
           645 08 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
           645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
           646 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte
                                  drepturi salariale
           646 00 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale
           646 00 00 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale
           647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului
           647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului
           647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului
   65 ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE
           654 Pierderi din creanțe și debitori diverși
           654 00 Pierderi din creanțe și debitori diverși
           654 00 00 Pierderi din creanțe și debitori diverși
           658 Alte cheltuieli operaționale
           658 00 Alte cheltuieli operaționale
           658 00 00 Alte cheltuieli operaționale
   66 CHELTUIELI FINANCIARE
           663 Pierderi din creanțe imobilizate
           663 00 Pierderi din creanțe imobilizate
           663 00 00 Pierderi din creanțe imobilizate
           664 Cheltuieli din investiții financiare cedate
           664 00 Cheltuieli din investiții financiare cedate
           664 00 00 Cheltuieli din investiții financiare cedate
           665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar
           665 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar
           665 00 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar
           666 Cheltuieli privind dobânzile
           666 00 Cheltuieli privind dobânzile
           666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile
           667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din
                                  schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
           667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din
                                  schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
           667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din
                                  schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
           668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat
                                  programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat
                                  programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat
                                  programului - PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                                  POSTADERARE
           669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -
           669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -
           669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -
   67 ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET
           670 Subvenții
           670 00 Subvenții
           670 00 00 Subvenții
           671 Transferuri curente între unități ale administrației publice
           671 00 Transferuri curente între unități ale administrației publice
           671 00 00 Transferuri curente între unități ale administrației publice
           672 Transferuri de capital între unități ale administrației publice
           672 00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice
           672 00 00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice
           673 Transferuri interne
           673 00 Transferuri interne
           673 00 00 Transferuri interne
           674 Transferuri în străinătate
           674 00 Transferuri în străinătate
           674 00 00 Transferuri în străinătate
           675 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene
           675 00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene
           675 00 00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene
           676 Asigurări sociale
           676 00 Asigurări sociale
           676 00 00 Asigurări sociale
           677 Ajutoare sociale
           677 00 Ajutoare sociale
           677 00 00 Ajutoare sociale
           678 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat
           678 00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat
           678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe
                                  nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat
           679 Alte cheltuieli
           679 00 Alte cheltuieli
           679 00 00 Alte cheltuieli
   68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU
                                  DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
           681 Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și
                                  ajustările pentru depreciere
           681 01 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe
           681 01 00 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe
           681 02 Cheltuieli operaționale privind provizioanele
           681 02 00 Cheltuieli operaționale privind provizioanele
           681 03 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea
                                  activelor fixe
           681 03 00 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea
                                  activelor fixe
           681 04 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea
                                  activelor circulante
           681 04 01 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea
                                  activelor circulante - stocuri
           681 04 02 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea
                                  activelor circulante - creanțe
           682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
           682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
           682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare
           682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele
           682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
           682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
           686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările
                                  pentru pierderea de valoare
           686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a
                                  activelor financiare
           686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a
                                  activelor financiare
           686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a
                                  activelor circulante
           686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a
                                  activelor circulante
           686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
                                  obligațiunilor
           686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
                                  obligațiunilor
           689 Cheltuieli privind rezerva de stat și de mobilizare
           689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat
           689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat
           689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
           689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
   69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
           690 Cheltuieli cu pierderi din calamități
           690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamități
           690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamități
           691 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe
           691 00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe
           691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe
    7 CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI
   70 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE
           709 Variația stocurilor
           709 00 Variația stocurilor
           709 00 00 Variația stocurilor
   71 ALTE VENITURI OPERAȚIONALE
           714 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
           714 00 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
           714 00 00 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
           718 Alte venituri ale trezoreriei statului
           718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului
           718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului
   72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE ACTIVE FIXE
           721 Venituri din producția de active fixe necorporale
           721 00 Venituri din producția de active fixe necorporale
           721 00 00 Venituri din producția de active fixe necorporale
           722 Venituri din producția de active fixe corporale
           722 00 Venituri din producția de active fixe corporale
           722 00 00 Venituri din producția de active fixe corporale
   73 VENITURI FISCALE
           730 Impozit pe venit, profit și câstiguri din capital de la
                                  persoane juridice
           730 01 Impozit pe profit
           730 01 00 Impozit pe profit
           730 02 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la
                                  persoane juridice
           730 02 00 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la
                                  persoane juridice
           731 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice
           731 01 Impozit pe venit
           731 01 00 Impozit pe venit
           731 02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
           731 02 00 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
           732 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital
           732 01 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital
           732 01 00 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital
           733 Impozit pe salarii
           733 00 Impozit pe salarii
           733 00 00 Impozit pe salarii
           734 Impozite și taxe pe proprietate
           734 00 Impozite și taxe pe proprietate
           734 00 00 Impozite și taxe pe proprietate
           735 Impozite și taxe pe bunuri și servicii
           735 01 Taxa pe valoarea adăugată
           735 01 00 Taxa pe valoarea adăugată
           735 02 Sume defalcate din TVA
           735 02 00 Sume defalcate din TVA
           735 03 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii
           735 03 00 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii
           735 04 Accize
           735 04 00 Accize
           735 05 Taxe pe servicii specifice
           735 05 00 Taxe pe servicii specifice
           735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
                                  pe desfășurarea de activități
           735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
                                  pe desfășurarea de activități
           736 Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale
           736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene
           736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene
           739 Alte impozite și taxe fiscale
           739 00 Alte impozite și taxe fiscale
           739 00 00 Alte impozite și taxe fiscale
   74 VENITURI DIN CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
           745 Contribuțiile angajatorilor
           745 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
           745 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
           745 02 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
           745 02 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
           745 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
           745 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
           745 04 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale
           745 04 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale
           745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
           745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
           745 09 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori
           745 09 00 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori
           746 Contribuțiile asiguraților
           746 01 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale
           746 01 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale
           746 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj
           746 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj
           746 03 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate
           746 03 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate
           746 09 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale
           746 09 00 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale
   75 VENITURI NEFISCALE
           750 Venituri din proprietate
           750 00 Venituri din proprietate
           750 00 00 Venituri din proprietate
           751 Venituri din vânzări de bunuri și servicii
           751 01 Venituri din prestări de servicii și alte activități
           751 01 00 Venituri din prestări de servicii și alte activități
           751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise
           751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise
           751 03 Amenzi, penalități și confiscări
           751 03 00 Amenzi, penalități și confiscări
           751 04 Diverse venituri
           751 04 00 Diverse venituri
           751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)
           751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)
   76 VENITURI FINANCIARE
           763 Venituri din creanțe imobilizate
           763 00 Venituri din creanțe imobilizate
           763 00 00 Venituri din creanțe imobilizate
           764 Venituri din investiții financiare cedate
           764 00 Venituri din investiții financiare cedate
           764 00 00 Venituri din investiții financiare cedate
           765 Venituri din diferențe de curs valutar
           765 00 Venituri din diferențe de curs valutar
           765 00 00 Venituri din diferențe de curs valutar
           766 Venituri din dobânzi
           766 00 Venituri din dobânzi
           766 00 00 Venituri din dobânzi
           767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din
                                  schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
           767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din
                                  schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
           767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din
                                  schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
           768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -
           769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi
                                  (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)
           769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi
                                  (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)
           769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi
                                  (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)
   77 FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE
                                  SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
           770 Finanțarea de la buget
           770 00 Finanțarea de la buget
           770 00 00 Finanțarea de la buget
           771 Finanțarea în baza unor acte normative speciale
           771 00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale
           771 00 00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale
           772 Venituri din subvenții
           772 01 Subvenții de la bugetul de stat
           772 01 00 Subvenții de la bugetul de stat
           772 02 Subvenții de la alte bugete
           772 02 00 Subvenții de la alte bugete
           773 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială
           773 00 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială
           773 00 00 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială
           774 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare
           774 01 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani
           774 01 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani
           774 02 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură
           774 02 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură
           775 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
           775 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
           775 00 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
           776 Fonduri cu destinație specială
           776 00 Fonduri cu destinație specială
           776 00 00 Fonduri cu destinație specială
           777 Veniturile fondului de risc
           777 00 Veniturile fondului de risc
           777 00 00 Veniturile fondului de risc
           778 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor
                                  finanțate din fonduri externe nerambursabile
           778 00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor
                                  finanțate din fonduri externe nerambursabile
           778 00 00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor
                                  finanțate din fonduri externe nerambursabile
           779 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit
           779 00 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit
           779 00 00 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit
   78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU
                                  PIERDERILE DE VALOARE
           781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind
                                  activitatea operațională
           781 02 Venituri din provizioane
           781 02 00 Venituri din provizioane
           781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe
           781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe
           781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
           781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri
           781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe
           786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
           786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
           786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
           786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
           786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
   79 VENITURI EXTRAORDINARE
           791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
           791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
           791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
    8 CONTURI SPECIALE
   80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI
           803 00 00 Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință
           803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie
           803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
           803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
           803 40 00 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
           803 50 00 Sume solicitate la restituire
           803 60 00 Chirii și alte datorii asimilate
           803 80 00 Ambalaje de restituit
           803 90 00 Alte valori în afara bilanțului
           804 00 00 Pagube produse din cauze de forță majoră și fortuite
           804 10 00 Publicații primite gratuit în vederea schimbului internațional
           804 20 00 Abonamente la publicații care se urmăresc până la primire
           804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară
           804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv
           804 60 00 Ipoteci imobiliare
           804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului
           804 80 00 Garanție bancară pentru oferta depusă
           804 90 00 Garanție bancară pentru bună execuție
           805 00 00 Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție
           805 10 00 Garanții constituite de concesionar
           805 20 00 Garanții depuse pentru sume contestate
           805 30 00 Garanții depuse pentru înlesniri acordate
           805 40 00 Înlesniri la plata creanțelor bugetare
           805 50 00 Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită
           805 60 00 Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a
                                  executării silite prin decontare bancară
           805 70 00 Garanție bancară pentru avansul acordat (ISPA)
           805 80 00 Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a
                                  debitorului
           805 90 00 Garanții acordate de autoritățile administrației publice locale
           806 00 00 Credite bugetare aprobate
           806 10 00 Credite deschise de repartizat
           806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii
           806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat
           806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD -
           806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE -
           806 60 00 Angajamente bugetare
           806 70 00 Angajamente legale
           806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -
           806 90 00 Angajamente de plată
           807 00 00 Garanții de returnare a avansului acordat
           807 10 00 Credite de angajament aprobate
           807 20 00 Credite de angajament angajate
           807 30 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat
           807 40 00 Dobânzi și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe
                                  garantate de stat
           807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind
                                  finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și
                                  completările ulterioare
           807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile
                                  postaderare în curs de virare la buget
           807 80 00 Declarația de cheltuieli transmisă autorităților de certificare aferente
                                  proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și
                                  buget de stat
           807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană
                                  aferente Fondului European de pescuit
           808 20 00 Datorii contingente
   89
           891 00 00 Bilanț de deschidere
           892 00 00 Bilanț de închidere


  Anexa nr. 2

  Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi
  analitice în scop de raportare a Balanței
  de verificare la Ministerul Finanțelor Publice
  *Font 7*
   ┌─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐
   │CLASA│GRUPA│CONT SINTETIC│ DENUMIRE CONT NOU │Tip │ Cod │Sursă de │ Clasificație │
   │ │ │gr. I, gr. II│ │cont│sector│finanțare│funcțională venituri Clasificație │
   │ │ │și gr. III │ │ │ │ │ și cheltuieli economică │
   │ │ │ │ │ │ │ │ (capitol, cheltuieli (titlu,│
   │ │ │ │ │ │ │ │ subcapitol, articol, alineat) │
   │ │ │ │ │ │ │ │ paragraf) │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │100 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │100 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │100 00 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │101 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │101 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │101 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │domeniul public al statului │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │102 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │102 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │102 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │domeniul privat al statului │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │103 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul public al unităților │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │103 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul public al unităților │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │103 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │domeniul public al unităților │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │104 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │104 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │104 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 │Rezerve din reevaluare │P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 01 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │
   │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │ │ │ │
   │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 01 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 02 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │
   │ │ │ │construcțiilor │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 02 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │construcțiilor │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 03 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │
   │ │ │ │instalațiilor tehnice, │ │ │ │ │
   │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │
   │ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 03 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │instalațiilor tehnice, │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │
   │ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 04 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │
   │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │ │ │ │
   │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │
   │ │ │ │protecție a valorilor umane și │ │ │ │ │
   │ │ │ │materiale și a altor active fixe │ │ │ │ │
   │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 04 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │
   │ │ │ │protecție a valorilor umane și │ │ │ │ │
   │ │ │ │materiale și a altor active fixe │ │ │ │ │
   │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 05 │Rezerve din reevaluarea altor │P │ │ │ │
   │ │ │ │active ale statului │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │105 05 00 │Rezerve din reevaluarea altor │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │active ale statului │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │106 │Diferențe din reevaluare și │B │ │ │ │
   │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │ │ │ │
   │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │106 00 │Diferențe din reevaluare și │B │ │ │ │
   │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │ │ │ │
   │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │106 00 00 │Diferențe din reevaluare și │B │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │117 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │117 00 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │B │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │121 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │121 00 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │B │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │13 │ │FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │132 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │
   │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │132 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │
   │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │132 00 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │133 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │
   │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │133 00 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │
   │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │133 00 00 │Fondul de rezervă constituit │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │139 │Alte fonduri │P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │139 01 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │139 01 00 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │15 │ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 │Provizioane │P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 01 │Provizioane sub 1 an │P │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 01 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │amenzi, penalități, despăgubiri, │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │daune și alte datorii incerte │ │ │ │ │
   │ │ │ │sub 1 an │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 01 02 │Provizioane pentru garanții │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │acordate clienților sub 1 an │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 01 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │drepturi salariale câștigate în │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │instanță sub 1 an │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 01 04 │Provizioane pentru garanții ce │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │împrumuturilor garantate sub 1 an│ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 01 08 │Alte provizioane sub 1 an │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 02 │Provizioane peste 1 an │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 02 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │amenzi, penalități, despăgubiri, │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │daune și alte datorii incerte │ │ │ │ │
   │ │ │ │peste 1 an │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 02 02 │Provizioane pentru garanții │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │acordate clienților peste 1 an │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 02 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │drepturi salariale câștigate în │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │instanță peste 1 an │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 02 04 │Provizioane pentru garanții ce │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │împrumuturilor garantate peste 1 │ │ │ │ │
   │ │ │ │an │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │151 02 08 │Alte provizioane peste 1 an │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE │ │ │ │ │
   │ │ │ │- pe termen mediu și lung - │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │161 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │
   │ │ │ │obligațiuni │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │161 01 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │
   │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │ │ │ │
   │ │ │ │răscumpărare în exercițiul curent│ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │161 01 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │răscumpărare în exercițiul curent│ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │161 02 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │
   │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │ │ │ │
   │ │ │ │răscumpărare în exercițiile │ │ │ │ │
   │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │161 02 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │răscumpărare în exercițiile │ │ │ │ │
   │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │162 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │162 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │162 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │162 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │162 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │163 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │163 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │163 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │garantate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │163 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │163 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │garantate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │
   │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │164 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │contractate de stat │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │164 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │164 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │164 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │
   │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │164 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │
   │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │165 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │garantate de stat │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │165 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │165 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │165 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │
   │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │
   │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │165 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │
   │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 │Sume primite pentru acoperirea │ │ │ │ │
   │ │ │ │deficitelor bugetare │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │
   │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 01 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │
   │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │
   │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 01 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │
   │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 01 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj din │ │ │ │ │
   │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │
   │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 01 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │
   │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │
   │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │
   │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │
   │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │
   │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 02 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │
   │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │
   │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 02 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │
   │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 02 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj din │ │ │ │ │
   │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │
   │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │
   │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │
   │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │166 02 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │
   │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │
   │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │
   │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │
   │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │
   │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │167 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │
   │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │167 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │
   │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │
   │ │ │ │în exercițiul curent │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │167 01 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │
   │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanțare│ │
   │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │
   │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen │ │ │ │ │
   │ │ │ │de rambursare în exercițiul │ │ │ │ │
   │ │ │ │curent) │ │ │ │ │
   ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤