HOTĂRÂRE nr. 347 din 30 aprilie 1999privind transmiterea unei subunitati de producție din administrarea Regiei Autonome "Rasirom" în administrarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 7 mai 1999
  În temeiul art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Se transmite, fără plata, din administrarea Regiei Autonome "Rasirom" în administrarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Complexul agroindustrial din compunerea Unității de Producție și Prestări Servicii Craiova, subunitate fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Craiova, sos. Caracal, km 8, județul Dolj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea activului și pasivului subunitatii prevăzute la art. 1, rezultate din balanța de verificare contabila încheiată de Regia Autonomă "Rasirom" la data de 31 martie 1999, actualizate pe bază de inventar la data predării-preluării efective, se face prin protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Direcția Generală a Penitenciarelor preia drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Rasirom" în părțile care o privesc.


  Articolul 3

  Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor se suplimenteaza cu 130, corespunzător statului de funcții al subunitatii prevăzute la art. 1.
  Structura de personal se stabilește prin ordin al ministrului justiției.
  Personalul încadrat în subunitatea prevăzută la art. 1 se preia de către Direcția Generală a Penitenciarelor și se considera transferat.


  Articolul 4

  Hotărârea Guvernului nr. 60/1995 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Rasirom", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 24 februarie 1995, și Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Directorul Serviciului
  Roman de Informații,
  Costin Georgescu


  Anexa

   DATELE DE IDENTIFICARE
  a subunitatii care se transmite în administrarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor
  --------------------------------------------------------------------------------
  Adresa          Persoana juridică   Persoana juridică
  subunitatii     de la care          la care             Caracteristicile tehnice
  care se         se transmite        se transmite             ale subunitatii
  transmite       subunitatea         subunitatea
  --------------------------------------------------------------------------------
  Municipiul      Regia Autonomă      Ministerul Justiției  * Suprafața totală =
  Craiova,        "Rasirom"           - Direcția Generală      10.050.000 mp
  sos. Caracal,                       a Penitenciarelor     * Suprafața terenului
  km 8, județul                                             agricol = 9.670.000 mp
  Dolj                                                      * Suprafața construită
                                                              = 190.000 mp
  --------------------------------------------------------------------------------