PROCEDURĂ din 28 mai 2021de organizare la distanță a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 iunie 2021 Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 28 iunie 2021.


  Articolul 1
  (1) În cazul existenței unor considerente de optimizare economică și/sau a unor situații extraordinare, în care, prin reglementări ale autorităților publice, se limitează numărul de participanți și nu este posibilă organizarea ședințelor Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România întro singură locație, Convenția națională poate fi organizată în sistem de teleconferință, concomitent în mai multe locații, respectiv la sediul central al Colegiului Psihologilor din România, în sălile sediilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România și/sau în alte locații conectate la rețeaua informatică care permite desfășurarea dezbaterilor și a votului în timp real (sincron).(2) Președintele Colegiului Psihologilor din România conduce și prezidează ședința Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România.


  Articolul 2
  (1) Ședința Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România este constituită din reprezentanții membrilor colegiului specificați la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, iar condiția de cvorum precizată la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, se determină în raport de reprezentanții prezenți în toate locațiile stabilite pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale.(2) Condiția de cvorum prevăzută la alin. (1) se va verifica la începutul ședinței Convenției naționale. În acest sens, fiecare secretar de ședință de la fiecare locație stabilită pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale va comunica secretarului de ședință de la sediul central al Colegiului Psihologilor din România, la debutul ședinței, prin sistemul de teleconferință, numărul reprezentanților prezenți în fiecare locație.(3) Hotărârile Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România sunt aprobate prin vot la vedere sau prin vot secret, acolo unde este prevăzut acest lucru în normele de drept superioare. Prin decizia majorității membrilor Convenției naționale se poate stabili ca aspectele pentru care legea prevede votul la vedere să fie votate prin vot secret.


  Articolul 3
  (1) Dezbaterile Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România se desfășoară la sediul central, prin sistemul de teleconferință, și vor fi conduse de președintele Colegiului Psihologilor din România. Președinții filialelor teritoriale și ceilalți coordonatori de ședință vor coordona participarea reprezentanților delegați la dezbaterile Convenției naționale. În cazul locațiilor suplimentare din cadrul filialelor teritoriale, altele decât cele în care se află președintele filialei teritoriale, coordonator de ședință va fi membrul comitetului filialei teritoriale cu vechimea cea mai mare în profesie.(2) În fiecare sală de ședință unde se desfășoară dezbaterile Convenției naționale se va alege un secretar de ședință din rândul reprezentanților participanți, prin votul majorității acestora.


  Articolul 4

  Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor în cadrul Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România este cel menționat în art. 9 alin. (1)-(3) din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018.


  Articolul 5
  (1) Pentru desfășurarea ședințelor Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România în sistem de teleconferință, conform prezentei proceduri, Colegiul Psihologilor din România va asigura dotarea sălilor în care se organizează ședințele în mod corespunzător, cu cabine de vot, ștampile de vot, cu un sistem audiovideo conectat la rețeaua Colegiului Psihologilor din România, precum și cu orice alte echipamente necesare care să permită membrilor aflați în sălile de ședință din rețea să participe la dezbateri și să își exprime votul, fie el la vedere sau secret.(2) Convenția națională care se desfășoară în sistem de teleconferință se poate convoca doar după recepția și punerea în funcțiune a dotărilor specificate mai sus.


  Articolul 6
  (1) În cazul hotărârilor adoptate prin vot deschis, membrii votează la vedere prin ridicarea mâinii, iar secretarul de ședință consemnează votul (număr de voturi, voturi pentru, împotrivă și/sau abțineri) în procesul-verbal de ședință, după expirarea timpului alocat votului.(2) După finalizarea votului, fiecare secretar de ședință de la fiecare locație stabilită pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale va comunica secretarului de ședință de la sediul central al Colegiului Psihologilor din România, prin sistemul de teleconferință, numărul de voturi pentru, împotrivă și/sau abțineri, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței. Secretarul de ședință de la sediul central al Colegiului Psihologilor din România va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă și/sau abțineri aferente fiecărei locații în procesul-verbal al ședinței.


  Articolul 7
  (1) Pentru desfășurarea votului în regim secret, Colegiul Psihologilor din România va asigura dotarea fiecărei săli în mod corespunzător, cu buletine de vot, ștampile și cu urnă transparentă de colectare a buletinelor de vot, securizată de către comisia de numărare a voturilor, cu 48 de ore înainte de desfășurarea Convenției naționale.(2) Coordonatorul de ședință va verifica și consemna într-un proces-verbal de predare-primire integritatea elementelor de securizare, atât la primirea, cât și la expedierea/predarea urnei de colectare a voturilor.(3) La nivelul fiecărei locații se va numi o comisie de numărare a voturilor și o comisie de validare a voturilor, formată din 3 membri. Nu pot avea calitatea de membru în cele două comisii anterior menționate reprezentanții delegați în Convenția națională, președinții de filiale teritoriale, membrii comitetelor filialelor teritoriale sau candidații la orice funcție în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România.(4) Membrii comisiilor de numărare a voturilor și cei ai comisiilor de validare a voturilor vor fi aleși, aleatoriu, prin tragere la sorți, de către comitetele filialelor teritoriale din rândul psihologilor cu drept de liberă practică care se vor oferi voluntar să facă parte din aceste comisii.(5) Întregul proces de numărare și validare a voturilor va avea loc după finalizarea procesului de vot, membrii celor două comisii prezentându-se la locația de desfășurare a procesului de vot doar după momentul finalizării acestuia, iar procesul de numărare și validare a voturilor se va înregistra video prin grija secretarului de ședință.(6) Buletinele de vot neutilizate sau anulate, procesele-verbale și urna de colectare a voturilor se expediază spre sediul Colegiului Psihologilor din România de către coordonatorul de ședință din cadrul fiecărei săli de dezbatere, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea ședinței.


  Articolul 8
  (1) Pentru desfășurarea votului în regim secret, Colegiul Psihologilor din România va asigura tipărirea și trimiterea buletinelor de vot prevăzute cu o serie asociată fiecărui punct de pe ordinea de zi, incluzând și serii pentru puncte de ordine de zi suplimentare, în număr de cinci.(2) Securizarea buletinelor se face prin aplicarea pe fiecare buletin a unui număr de ordine ce va fi înregistrat în registrele Colegiului Psihologilor din România într-o bază de date centrală și în procesul-verbal de ședință, precum și prin aplicarea unei alte forme de securizare (ștampilă, timbru etc.).


  Articolul 9
  (1) Pentru exprimarea votului în regim secret, reprezentantul cu drept de vot se prezintă în sala de ședință, prezintă cartea sa de identitate, semnează în borderoul de prezență, primește ștampila și buletinul de vot de la secretarul de ședință, după care votează în cabina de vot. În cabina de vot poate intra un singur reprezentant, care își exercită dreptul de vot în condiții de confidențialitate.(2) După exprimarea votului, la ieșirea din cabina de vot, reprezentantul se va asigura că buletinul său de vot este împăturit astfel încât votul său să nu fie vizibil.(3) După această operațiune va depune buletinul de vot în urna amplasată la vedere în sala de ședințe, după care va preda ștampila secretarului de ședință și va primi înapoi cartea sa de identitate.


  Articolul 10
  (1) În cazul votului la vedere se vor consemna în procesul-verbal al ședinței numărul membrilor prezenți la deschiderea ședinței și numărul de voturi pentru/împotrivă/ abțineri, înregistrate defalcat pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.(2) În cazul votului secret se va preciza numărul buletinelor de vot primite, distribuite, depuse în urnă, anulate și retrimise către sediul central.


  Articolul 11
  (1) Procesul-verbal de ședință se întocmește de către secretarul ales, se semnează și se ștampilează cu ștampila filialei de către coordonatorul de ședință.(2) Procesul-verbal de ședință se ștampilează cu ștampila filialei, iar în cazul sălilor suplimentare acestea se vor ștampila cu ștampila alocată sălii de ședință.(3) Procesul-verbal de ședință se trimite la sediul Colegiului Psihologilor din România în formă fizică, odată cu buletinele de vot, și scanat/fotocopiat la închiderea ședinței de către coordonatorul acesteia.


  Articolul 12
  (1) Membrii comisiilor răspund legal pentru activitatea acestor comisii.(2) Comisiile sunt sprijinite în activitatea de organizare de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România, la solicitarea președinților de filială.


  Articolul 13
  (1) Toate dezbaterile din rețeaua de ședințe organizate în sistem de teleconferință se înregistrează audiovideo și se arhivează de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România.(2) Conform legii și normelor generale privind protecția datelor, este interzisă filmarea sau înregistrarea dezbaterilor de către persoane neautorizate. Documentele și activitatea din timpul ședinței nu vor putea fi preluate și difuzate în spațiul public. Încălcarea acestor prevederi atrage după sine sancțiuni disciplinare.


  Articolul 14

  Cheltuielile de dotare a sălilor de ședință și de organizare a Convenției naționale, cu elementele prevăzute în prezenta procedură, se includ în bugetul Colegiului Psihologilor din România pentru anul în care are loc ședința Convenției naționale.

  ----