NORME TEHNICE din 16 august 2004privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 19 octombrie 2004 Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 344/708/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004.


  Capitolul I Prevederi generale
  Prezentele norme tehnice au ca scop valorificarea potențialului agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea și reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor și omului, astfel încât să se asigure utilizarea corecta a acestor namoluri.
  Pentru scopurile prezentelor norme tehnice următorii termeni au semnificatiile de mai jos:
  a) namoluri:1. namoluri provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate din localități și de la alte stații de epurare a apelor uzate cu o compoziție asemănătoare apelor uzate orășenești;2. namoluri provenite de la fosele septice și de la alte instalații similare pentru epurarea apelor uzate;3. namoluri provenite de la stațiile de epurare, altele decât cele menționate la pct. 1 și 2;
  b) namoluri tratate - namolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea acestora de fermentare și riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor;
  c) agricultura - creșterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantităților necesare pentru stocare și însămânțare;
  d) utilizare - împrăștierea namolurilor pe soluri sau orice alta aplicare a namolurilor pe și în soluri;
  e) utilizator de namol - orice persoană fizica sau juridică autorizata, implicata în încărcarea, transportul, depozitarea, împrăștierea și încorporarea namolului în terenul agricol al beneficiarului;
  f) beneficiar de namol - orice persoană fizica și juridică, proprietar, arendaș sau reprezentant al acestora, care accepta aplicarea namolului pe terenul sau;
  g) studiu agrochimic special - studiul agrochimic completat cu datele privind încărcarea solului și plantei cu elementele poluante;
  h) ape uzate orășenești - apele uzate menajere ori amestecul de ape uzate menajere cu ape uzate industriale și/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);
  i) ape uzate menajere - apele uzate provenite din gospodării și servicii, care rezultă de regula din metabolismul uman și din activitățile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);
  j) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele în care se desfășoară activități industriale și/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere și apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);
  k) autoritate competentă - autoritatea căreia îi revin atribuții și responsabilități ce decurg din prezentele norme tehnice;
  l) echivalent locuitor (e.l.) - încărcarea organică biodegradabila având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002).

  Namolurile provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate din localități și din alte stații de epurare a apelor uzate cu o compoziție asemănătoare apelor uzate orășenești pot fi utilizate în agricultura numai dacă sunt în conformitate cu prezentele norme tehnice.
  Concentratiile de metale grele în solurile pe care se aplică namoluri, concentratiile de metale grele din namoluri și cantitățile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinație agricolă sunt prezentate în tabelele nr. 1.1, 1.2 și 1.3.
  Tabelul nr. 1.1
  Valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele în solurile pe care se aplică namoluri
  (mg/kg de materie uscata într-o proba reprezentativa de sol cu un pH mai mare de 6,5)

  Parametrii

  Valori limită

  Cadmiu

  3

  Cupru

  100

  Nichel

  50

  Plumb

  50

  Zinc

  300

  Mercur

  1

  Crom

  100

  Tabelul nr. 1.2
  Concentratiile maxime admisibile de metale grele
  din namolurile destinate pentru utilizarea în agricultura (mg/kg de
  materie uscata)

  Parametrii

  Valori limită

  Cadmiu

  10

  Cupru

  500

  Nichel

  100

  Plumb

  300

  Zinc

  2.000

  Mercur

  5

  Crom

  500

  Cobalt

  50

  Arsen

  10

  AOX (suma compușilor organohalogenați)

  500

  PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice)
  Suma următoarelor substanțe: antracen, benzoantracen, benzofluoranten, benzoperilen, benzopiren, chrisen, fluorantren, indeno (1,2,3) piren, naftalină, fenantren, piren

  5

  PCB (bifenili policlorurați)
  Suma compușilor cu numerele 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediuluinr. 756/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997

  0,8

  Tabelul nr. 1.3
  Valorile limită pentru cantitățile anuale de metale grele
  care pot fi introduse în terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani (kg/ha/an)

  Parametrii

  Valori limită

  Cadmiu

  0,15

  Cupru

  12

  Nichel

  3

  Plumb

  15

  Zinc

  30

  Mercur

  0,1

  Crom

  12

  Se interzice utilizarea namolurilor atunci când concentrația unuia sau mai multor metale grele din sol depășește valorile limita stabilite în tabelul nr. 1.1 și trebuie luate măsuri pentru ca aceste valori limita sa nu fie depășite ca urmare a utilizării namolurilor.
  Pe terenurile agricole se pot aplica numai namolurile al căror conținut în elemente poluante nu depășește limitele prezentate în tabelul nr. 1.2.
  Cantitățile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafața și pe an sunt în conformitate cu tabelul nr. 1.3.
  Pentru alte elemente poluante care nu sunt existente în tabelele nr 1.1, 1.2 și 1.3, restricțiile și utilizarea namolurilor vor fi stabilite de către autoritatea teritorială de protecție a mediului, în baza recomandărilor primite din partea autorităților centrale de mediu, pe baza studiilor efectuate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și de Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, pentru fiecare statie de epurare, pe baza analizelor de sol și namol.
  Pot fi utilizate în agricultura numai namolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către agenția locală de protecție a mediului pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) și aprobat de direcția pentru agricultura și dezvoltare rurală. În studiu trebuie să se prevadă condițiile pe care trebuie să le respecte producătorul și utilizatorul namolului pentru a se asigura protecția mediului.
  Producătorii de namoluri trebuie să furnizeze utilizatorului de namol, cu regularitate, informații privind disponibilul de namol și caracteristicile namolului, conform următorilor indicatori de caracterizare:– pH;– umiditate;– pierdere la calcinare;– carbon organic total;– azot;– fosfor;– potasiu;– cadmiu;– crom;– cupru;– mercur;– nichel;– plumb;– zinc.
  Stabilirea indicatorilor de caracterizare a namolurilor și numărul analizelor depind de cantitatea de namol de la statia de epurare, folosit în agricultura, și sunt prezentate în tabelul nr. 1.4.
  Tabelul nr. 1.4
  Numărul analizelor de namol

  Numărul analizelor de nămol
  Tone de substanță uscată folosite în agricultură*1)

  < 30

  30-150

  151-800

  801-1.600

  1.601- 3.200

  3.201- 6.400

  > 6.400

  Parametrii agronomici*2)

  2

  4

  6

  9

  12

  15

  18

  Metale grele*3)

  2

  3

  4

  8

  12

  15

  18

  HAP, PCB, AOX

  0/1

  1

  2

  4

  6

  9

  12

  Dioxine

  0/1

  0/1

  1

  1

  2

  3

  4

  *1) Tone de substanță uscată înaintea tratării cu var sau cu lapte de var ori înaintea compostării.
  *2) Substanță uscată, carbon organic, pH, N, P(2)O(5), K(2)O, CaO.
  *3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As.

  Metode de prelevare și analiza
  Prelevări de sol
  Probele reprezentative de sol pentru analiza trebuie să fie constituite în mod normal prin amestecarea împreună a 25 de carote prelevate de pe un teren nu mai mare sau egal cu 5 ha, care este lucrat în același scop.
  Probele trebuie luate la o adancime de 25 cm, în cazul în care adâncimea solului arabil este mai mica decât aceasta valoare; cu toate acestea, adâncimea de prelevare în acest ultim caz nu trebuie să fie mai mica de 10 cm.

  Prelevări de namoluri
  Namolurile trebuie prelevate după tratare, însă înaintea furnizarii la utilizator, și trebuie să fie reprezentative pentru producția de namoluri.

  Metode de analiza
  Analiza metalelor grele trebuie efectuată în urma mineralizarii cu acid puternic. Metoda de referința a analizei trebuie să fie cea a spectrometriei cu absorbție atomica, iar limita de detectie pentru fiecare metal nu trebuie să fie mai mare de 10% față de valoarea limita.
  Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe:
  ● terenurile folosite pentru pasunat;
  ● terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;
  ● terenurile destinate culturii legumelor;
  ● terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare și în timpul recoltarii.

  În tabelul nr. 1.5 este prezentată o serie de condiții care se cer îndeplinite la împrăștierea namolurilor de la stațiile de epurare.

  Tabelul nr. 1.5
  Criterii de evaluare a pretabilității solurilor la aplicarea nămolului

  Factorul


  Gradul de afectare

  Exclus

  fără

  slab

  mediu

  mare

  topografia terenului

  foarte slab neuniform

  slab neuniform

  moderat neuniform

  puternic neuniform

  foarte puternic neuniform

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Panta terenului

  < 2%

  2,1-5%

  5,1-10%

  10,1-15%

  > 15,1%

  Textura solului

  lut nisipos argilos, lut mediu, lut prăfos

  lut nisipos grosier, lut nisipos mijlociu, lut nisipos fin, lut nisipos prăfos, lut argilos mediu

  nisip lutos fin, argilă nisipoasă

  nisip lutos grosier, nisip lutos mijlociu, lut argilo-prăfos

  nisip grosier, nisip mijlociu, nisip fin, argilă lutoasă, argilă prăfoasă, argilă medie, argilă fină, roci compacte fisurate, pietrișuri, roci compacte dure, depozite organice

  Permeabilitatea solului

  mijlocie

  mare

  mică

  foarte mică

  extrem de mică, foarte mare

  Drenajul solului

  bine drenate

  moderat drenate

  -

  intens drenate

  foarte slab drenate, slab drenate, excesiv drenate, imperfect drenate

  Pericol de eroziune la suprafață

  absent

  mic

  moderat

  -

  mare, foarte mare

  Inundabilitate

  neinundabil

  tot timpul anului

  -

  -

  inundabil

  Capacitatea de apă utilă

  mare

  mijlocie

  foarte mare

  extrem de mare

  foarte mică, mică

  Adâncimea apei freatice

  foarte mare

  mare

  mijlocie

  mică (textură mijlociu-fină)

  superficială, extrem de mică, foarte mică (textură grosieră)

  Volumul edafic

  extrem de mare, excesiv de mare

  foarte mare

  mare

  mijlocie

  extrem de mic, foarte mic, mic

  pH-ul

  > 6,9

  6,5-6,8

  5,9-6,4

  5,5-5,8

  < 5,5

  Capacitatea de schimb cationic

  mijlocie

  mare

  mică

  foarte mare

  extrem de mică, foarte mică, extrem de mare

  Încărcarea cu metale grele

  < 20%

  20-40%

  40-60%

  60-80%

  > 80%

  NOTĂ:
  Împrăștierea namolului se face numai în perioadele în care sunt posibile accesul normal pe teren și încorporarea namolului în sol imediat după aplicare.

  În utilizarea namolurilor trebuie să se țină cont de următoarele reguli:
  a) trebuie să fie avute în vedere necesitățile nutritionale ale plantelor;
  b) sa nu se compromita calitatea solurilor și a apelor de suprafața;
  c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmează a fi aplicate namoluri de epurare trebuie să fie menținută la valori peste 6,5.


  Capitolul II Obligațiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de namoluri de epurare
  Producătorul de namol are următoarele obligații:1. să anunțe autoritatea teritorială de mediu și utilizatorii de nămol despre eventualii poluanți existenți în namol;2. sa identifice utilizatorul de namol și suprafețele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc condițiile necesare utilizării namolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice și agrochimice;3. sa contacteze utilizatorul de namol și sa evalueze posibilitățile de utilizare a namolului.
  Pentru a obține permisul de aplicare în baza autorizației de funcționare a statiei de epurare, producătorul de namol trebuie să trimită autorității teritoriale competente, cu cel puțin o luna înainte de perioada de imprastiere, date cu privire la:
  a) cantitățile de namoluri generate și cantitățile de namoluri furnizate pentru utilizarea în agricultura;
  b) compozitia și caracteristicile namolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a namolurilor din prezentul ordin;
  c) tipul de tratament efectuat asupra namolului;
  d) datele de identificare a utilizatorilor de namoluri;
  e) datele despre localizarea suprafeței agricole pe care urmează să se aplice namol;
  f) perioada probabila de imprastiere;
  g) tipul culturii;
  4. să asigure transportul și împrăștierea namolului;5. sa anunțe autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării condițiilor inițiale de eliberare a permisului de imprastiere, la schimbarea terenului, sau în cazul în care utilizatorul de namol refuza ulterior namolul;6. sa aleagă soluția de eliminare a namolului (incinerare, depozitare) în cazul neobtinerii autorizației de imprastiere a namolului sau în situația în care nu găsește loc de imprastiere;7. sa țină la zi registrele cu:
  a) cantitățile de namoluri produse și cantitățile de namoluri furnizate pentru agricultura;
  b) compozitia și caracteristicile namolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a namolurilor din prezentul ordin;
  c) tipul de tratament efectuat;
  d) numele și adresele destinatarilor de namoluri și locurile de utilizare a namolurilor;
  8. sa comunice, la cererea autorităților competente, informațiile care se găsesc în registrele de evidenta;9. sa realizeze studiul agrochimic special de control și monitoring al solului pe care s-a aplicat namolul.
  Producătorul este responsabil de namol pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăștierea namolului pe suprafețele agricole, precum și pentru efectele acestuia asupra mediului și sănătății omului după utilizare.
  Utilizatorii de namoluri de epurare sunt obligați:
  a) sa anunțe autoritățile competente și producătorul de namol despre rotatia culturii;
  b) sa realizeze încorporarea namolurilor în sol în aceeași zi în care s-a aplicat namolul;
  c) sa anunțe producătorul de namol dacă s-a razgandit în privinta utilizării namolului, înainte de a se realiza transportul acestuia.

  În zonele de utilizare a namolurilor se organizează sistemul de monitorizare a factorilor de mediu (sol, apa, plante), în completarea sistemului național.


  Capitolul III Atribuții și raspunderi ale autorității competente
  Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autoritățile competente la nivel central au următoarele atribuții:
  Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor:
  a) coordonează activitatea celorlalte autorități competente, prin Direcția gestiune deșeuri și substanțe chimice periculoase;
  b) asigura aprobarea și validarea finala a datelor referitoare la producătorii și utilizatorii de namol, precum și la caracteristicile namolurilor utilizate în agricultura, date cuprinse în raportul anual primit de la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului și de la Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie.

  Agenția Naționala pentru Protecția Mediului:
  a) elaborează împreună cu celelalte autorități competente documentele tehnice de utilizare a namolurilor;
  b) pe baza informațiilor obținute de la autoritățile teritoriale competente, Agenția Naționala pentru Protecția Mediului și Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie validează datele și întocmesc anual un raport de sinteza privind utilizarea namolurilor în agricultura, cantitățile utilizate, pe tipuri și caracteristici de namoluri, tipurile de soluri și evoluția caracteristicilor acestora, dificultățile apărute și măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;
  c) transmite raportul anual de sinteza la Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;
  d) după aprobarea raportului anual de sinteza de către autoritatea centrala pentru protecția mediului, acesta va fi transmis Comisiei Europene, în conformitate cu formatul cerut prin Regulamentul Comisiei Europene de raportare a datelor.

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:
  a) asigura fondurile necesare pentru dotarea și autorizarea laboratoarelor Institutului de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie și ale Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice pentru analize de sol, plante și namol, în conformitate cu Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 370/2003 privind activitățile și sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 20 octombrie 2003;
  b) asigura fondurile necesare pentru ca Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice să efectueze studii pedologice speciale în scopul alegerii terenurilor care se preteaza pentru distribuirea namolului de epurare și urmărește evoluția culturilor pe aceste terenuri;
  c) asigura finanțarea activității de monitoring (sol, apa și plante) după utilizarea namolului pe terenurile agricole.

  Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie:
  a) asigura organizarea activității de monitoring (sol, apa și plante) după utilizarea namolului pe terenurile agricole, pe baza finanțării primite pentru aceasta activitate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
  b) executa cercetări pentru stabilirea comportării în sistemul sol-planta-apa a altor poluanti prezenți în namolul orasenesc și stabilește limitele de încărcare cu acești poluanti.

  Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice:
  a) elaborează recomandări de informare a publicului și a potențialilor factori implicați;
  b) elaborează studii pedologice speciale ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat namolul de epurare și urmărește evoluția culturilor pe aceste terenuri.

  Ministerul Administrației și Internelor:
  a) participa la elaborarea documentelor tehnice;
  b) elaborează împreună cu autoritățile locale planuri de imbunatatire a activității statiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a namolului.

  Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autoritățile competente la nivel teritorial au următoarele atribuții:
  Autoritatea teritorială de protecție a mediului (agenția locală/regionala de protecție a mediului):
  a) eliberează permis de aplicare a namolului, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice, conform modelului prevăzut în anexa la prezentele norme tehnice;
  b) se consulta și informează autoritatea agricolă și autoritatea pentru ape pentru acordarea permisului de aplicare;
  c) informează aceste autorități în legătură cu permisele de aplicare eliberate;
  d) este obligată sa trimită la termen decizia analizarii dosarului;
  e) controlează și supraveghează activitatea producătorilor și utilizatorilor de namol pentru respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice și ia măsuri de sancționare conform legii, în cazul nerespectării acestora;
  f) tine la zi registrele cu producătorii de namoluri, pe cantități și caracteristici ale namolurilor, tipuri de tratamente efectuate la namoluri, numele și adresele producătorilor de namoluri;
  g) tine la zi situația permiselor de imprastiere a namolului pe terenurile agricole, precum și datele prevăzute în studiul pedologic pe baza căruia s-a eliberat permisul, cantitățile utilizate, pe tipuri și caracteristici de namoluri, dificultățile apărute și măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;
  h) întocmește anual, împreună cu autoritatea teritorială agricolă, un raport de sinteza privind utilizarea namolurilor în agricultura, cantitățile utilizate, pe tipuri și caracteristici de namoluri, tipurile de soluri și evoluția caracteristicilor acestora, dificultățile apărute și măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora. Acest raport se transmite la agenția regionala de protecție a mediului până în luna ianuarie a anului următor;
  i) agenția regionala de protecție a mediului întocmește un raport de sinteza pe regiune, cuprinzând datele prevăzute la lit. h), pe care îl transmite la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului.

  Autoritatea teritorială agricolă:
  a) cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare și întocmirii raportului de sinteza;
  b) tine la zi registrele cu utilizatorii de namoluri, pe tipuri și caracteristici ale namolurilor și ale solurilor pe care se utilizează namolurile, modul de utilizare, numele și adresele utilizatorilor;
  c) tine evidenta rotatiei culturilor.

  Agenții de consultanța agricolă:
  a) organizează campanii de informare pentru utilizatorii de namol, agenții economici și consumatorii de produse agricole;
  b) oferă consultanța agricultorilor în vederea folosirii namolului ca ingrasamant organic.


  ANEXĂ

  la normele tehnice
  PERMIS DE APLICARE
  Nr. ....... din data de ...........
  pe terenul agricol a nămolului provenit din Stația de epurare ..................
  ........(se vor completa denumirea statiei de epurare, adresa, nr. de telefon și persoana de contact).........

  Agenția locală de protecție a mediului .....(se va completa județul)........ acordă permis de aplicare a cantității de nămol ..........(se va completa cantitatea folosită în tone materie uscată).........., provenit din Stația de epurare .......(denumirea stației)................, pe terenurile agricole prevăzute în Studiul agrochimic special nr. .............. din data .............., elaborat de OSPA ........(județul)....... și aprobat de Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală ........(județul)..... .
  Directorul agenției locale de protecție a mediului,
  ...............................................

  --------