HOTĂRÂRE nr. 88 din 29 ianuarie 2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Autorităţile responsabile de activităţile de supraveghere, inspecţie şi control al calităţii apei din zonele naturale utilizate pentru îmbăiere trebuie să asigure resursele materiale şi umane necesare pentru managementul zonelor naturale folosite pentru îmbăiere.


  Articolul 3

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) funcţionarea unei zone naturale amenajate pentru îmbăiere fără autorizaţie sanitară;
  b) nerespectarea cerinţelor pentru amenajarea şi exploatarea unei zone naturale de îmbăiere amenajate, prevăzute la art. 8 alin. (1)-(4) din norme;
  c) nerespectarea cerinţelor pentru amenajarea şi exploatarea unei plaje dintr-o zonă naturală amenajată pentru îmbăiere, prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din norme;
  d) nerespectarea obligaţiei de a monitoriza calitatea apei din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, prevăzute la art. 14 alin. (1) din norme;
  e) neasigurarea avertizării populaţiei locale şi turiştilor asupra calităţii apei şi a riscului pentru sănătate.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
  b) cu amendă de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi c);
  c) cu amendă de la 35.000.000 lei la 90.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d);
  d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la lit. e).
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane autorizate de către Ministerul Sănătăţii.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 66 şi 67 din Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997.


  Articolul 5

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 29 ianuarie 2004.
  Nr. 88.


  Anexă

  NORMA 29/01/2004