ORDIN nr. 3.419 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sincron" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 28 ianuarie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 iunie-19 decembrie 2014,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,
  ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sincron", cu sediul în municipiul București, Calea Vitan nr. 206-208, sectorul 3, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal" și "prelungit".
  (la 10-09-2019, sintagma: sectorul 2 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 3.419 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019 )


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sincron" din municipiul București, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2015-2016.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sincron" din municipiul București dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sincron" din municipiul București revine fondatorilor.


  Articolul 4

  Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Sincron" din municipiul București.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sincron" din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Asociația "Sincron" din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Sincron" din municipiul București, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației
  și cercetării științifice,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 24 martie 2015.
  Nr. 3.419.
  ----