LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013
pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La articolul 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
  "(6^1) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 27 iunie 2013.
  Nr. 206.
  __________