ORDIN nr. 73 din 17 februarie 2005privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 martie 2005
  Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Contractul pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale cu beneficiarii de servicii sociale, va cuprinde cel puțin clauzele prevăzute în modelul de contract.(2) Prin negociere între părți, contractul pentru acordarea de servicii sociale poate cuprinde și clauze specifice, fără încălcarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Părțile contractante vor modifica și vor completa, după caz, contractele pentru acordarea de servicii sociale, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu modelul de contract, până la data de 31 iunie 2005.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu

  București, 17 februarie 2005.
  Nr. 73.

  ANEXĂ

  CONTRACT
  pentru acordarea de servicii sociale

  Părțile contractante:
  1. ........................................................................................,
  (numele întreg al furnizorului de servicii sociale)
  acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul
  în ..................., str. .................... nr. ......, județul/sectorul ...............,
  codul de înregistrare fiscală ..................., contul nr. ...................... deschis la
  Trezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr. .........,
  reprezentat de domnul/doamna ...................., având funcția de ..........................,
  în calitate de ...............................................................................;
  și
  2. ........................................................................................,
  (numele beneficiarului de servicii sociale)
  denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea ........................,
  str. .............. nr. ......., județul/sectorul .............................., codul numeric
  personal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată la
  data de .......... de Secția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doamna ..............,
  domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., județul/sectorul ........,
  posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de
  Secția de poliție ......., conform ............................................................
  (se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant)
  nr. ......................../data ............................................,
  1. având în vedere:
  - planul de intervenție nr. ......../data ...........;
  - evaluarea complexă efectuată în perioada ..................;
  - planul individualizat de asistență și îngrijire nr. ............/data ............,
  2. convin asupra următoarelor:
  1. Definiții:
  1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o
  persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii
  sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc
  sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de
  voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
  1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,
  acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din
  Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și
  completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate
  socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de
  intervenție revizuit în urma evaluării complexe;
  1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor
  sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de
  dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției
  persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea
  incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute
  de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
  515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a
  furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după
  acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;
  1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire -
  modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării
  situației beneficiarului de servicii sociale;
  1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al
  serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul
  serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în
  bani, în servicii sau în natură;
  1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care
  beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini
  valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;
  1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și
  material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță
  obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile
  legii;
  1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările
  aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în
  temeiul prevederilor unui act normativ;
  1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează
  greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și
  care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;
  1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a
  stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,
  precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice
  profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt
  cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și
  identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;
  1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii
  adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării
  evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și
  procedurile de acordare a serviciilor sociale;
  1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de
  dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au
  generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a
  prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice
  domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.
  2. Obiectul contractului
  2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
  a) .........................................................................................
  b) .........................................................................................
  c) .......... ș.a.m.d.
  *) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută cu acordul părților în
  anexa la contract.
  2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
  a) .....
  b) .....
  c) ..... ș.a.m.d.
  *) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părților în anexa
  la contract.
  3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale
  3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............
  lei/lună.
  3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
  - pentru ..................................... costul pe lună este de ............ .
  (serviciul social/serviciile sociale)
  *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract.
  3.3.**) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
  - pentru ..................................... contribuția este .................. .
  (serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură)
  **) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma
  procesului de evaluare complexă.
  3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor
  sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.
  4. Durata contractului
  4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. .
  4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea
  rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea
  planului individualizat de asistență și îngrijire.
  5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
  5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;
  5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;
  5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării
  serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.
  6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:
  6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii
  sociale;
  6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că
  acesta i-a furnizat informații eronate;
  6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de
  statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
  7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:
  7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea
  serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din
  prezentul contract;
  7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și
  îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor
  sociale;
  7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor
  sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și
  13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin
  subcontractare și cesiune de servicii sociale;
  7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale
  în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit
  obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;
  7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
  - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;
  - oportunității acordării altor servicii sociale;
  - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
  - regulamentului de ordine internă;
  - oricărei modificări de drept a contractului;
  7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să
  completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în
  interesul acestuia;
  7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la
  beneficiarul de servicii sociale;
  7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire
  la acordarea serviciilor sociale;
  7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea
  cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;
  7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește
  beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.
  8. Drepturile beneficiarului
  8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de
  servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de
  servicii sociale.
  8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
  a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire;
  b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile
  care au generat situația de dificultate;
  c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;
  d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:
  . drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;
  . modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
  . oportunității acordării altor servicii sociale;
  . listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
  . regulamentului de ordine internă;
  e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind
  intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;
  f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
  g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
  9.*) Obligațiile beneficiarului:
  9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și
  revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire;
  9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,
  medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea
  veridicității acestora;
  9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
  asistență și îngrijire;
  9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din
  costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4;
  9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe
  parcursul acordării serviciilor sociale;
  9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli
  de comportament, program, persoanele de contact etc.).
  *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte
  obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.
  10.*) Soluționarea reclamațiilor
  10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la
  acordarea serviciilor sociale.
  10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin
  intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
  10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,
  consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în
  implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în
  termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.
  10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,
  acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului/sectorului
  ......, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de
  judecată competente.
  *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o
  procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta
  pct. 10.1-10.3.
  11. Litigii
  11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori
  alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de
  soluționare pe cale amiabilă.
  11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii
  sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență
  contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării
  divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.
  12.*) Rezilierea contractului
  *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii
  sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile
  responsabile.
  12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
  a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,
  exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
  b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului
  de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;
  c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la
  serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
  d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii
  sociale;
  e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost
  acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii
  sociale;
  f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în
  care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
  13. Încetarea contractului
  13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
  a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
  b) acordul părților privind încetarea contractului;
  c) scopul contractului a fost atins;
  d) forța majoră, dacă este invocată.
  14. Dispoziții finale
  14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a
  conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor
  circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la
  data încheierii prezentului contract.
  14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare
  în domeniu.
  14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
  14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
  14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor
  sociale acordate.
  14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se
  comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public
  de asistență socială, conform legii.
  14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de
  asistență și îngrijire, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și
  Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii
  sociale.
  *) Anexele la contract:
  a) planul individualizat de asistență și îngrijire;
  b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
  c) planul revizuit de asistență și îngrijire.
  *) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.
  . Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul
  furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două
  exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  . O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției generale de asistență socială și
  protecția copilului și Serviciului public de asistență socială de către furnizorul de servicii
  sociale.

  .......................
  (data)
  .......................
  (localitatea)

  Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale,
  ........................................ ........................................
  (numele și funcția persoanei/persoanelor (numele)
  autorizată/autorizate să semneze) ..................................
  .................................. (semnătura)
  (semnătura) ..................................
  .................................. (data)
  (data)

  ------------