NORME TEHNICE din 24 iulie 2006
de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006  A. Termeni
  Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme au următoarele semnificaţii:
  a) aviz - avizul emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, obţinut în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) declaraţie nominală - declaraţia, depusă iniţial de angajator, privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform modelului stabilit prin anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) declaraţie rectificativă - declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin care se comunică de către angajator rectificări ale unei declaraţii anterioare, conform modelului stabilit prin anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  B. Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncă în condiţii speciale
  1. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o lună numai în locurile de muncă specificate în aviz beneficiază de stagii de cotizare în condiţii speciale, în sistemul public de pensii.
  2. Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncă în condiţii speciale se face de către angajator pe baza documentelor şi evidenţelor acestuia, întocmite conform legii, din care rezultă că activitatea asiguraţilor s-a desfăşurat numai în respectivele locuri de muncă, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă.
  3. Programul normal de lucru din luna respectivă pentru locurile de muncă prevăzute în aviz este cel stabilit prin regulamentul intern, prin contractul colectiv de muncă ori prin alte acte normative specifice, în funcţie de sectorul de activitate, sau de angajator.
  4. Pentru perioadele cuprinse între 1 aprilie 2001 şi 1 iulie 2006, angajatorii depun la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îşi au sediile, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentelor norme tehnice, următoarele documente:
  a) avizul, în original şi în copie, prin care se atestă încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, originalul restituindu-se după certificarea conformităţii copiei cu acesta;
  b) lista nominală, inclusiv pe suport electronic, a asiguraţilor care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din fiecare lună în locurile de muncă specificate în aviz, întocmită în baza evidenţelor angajatorului, în conformitate cu modelul prezentat în anexele nr. 1 şi 1a) la prezentele norme tehnice; lista nominală este documentul justificativ pentru întocmirea declaraţiilor rectificative;
  c) declaraţiile rectificative corespunzătoare fiecărei luni din perioada respectivă. În declaraţiile rectificative vor fi înregistraţi numai asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din luna respectivă în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006.
  Angajatorii care au obligaţia depunerii declaraţiilor rectificative vor face următoarea menţiune pe anexa nr. 1.2 la normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001: "Conform prevederilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 226/2006, nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea corespunzătoare condiţiilor de muncă declarate în Declaraţia nominală iniţială."
  Casele judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, vor pune la dispoziţie angajatorilor baza de date corespunzătoare perioadei pentru care se depun declaraţii rectificative, în vederea întocmirii corecte a acestora.
  5. Cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută de lege pentru condiţii speciale de muncă se datorează de către angajator începând cu data de 17 iunie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2006.
  6. În situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 226/2006, angajatorul va depune la casa teritorială de pensii Nota privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, întocmită de către acesta, şi Nota de constatare, întocmită de către inspectoratul teritorial de muncă, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
  7. a) Asiguraţii unui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme tehnice prestator, care efectuează, potrivit legii, activităţi pe durata programului normal de lucru în locuri de muncă aparţinând altui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme tehnice beneficiar, încadrate, potrivit legii, în condiţii speciale, beneficiază pentru aceste perioade de prevederile Legii nr. 226/2006.
  b) În situaţiile prevăzute la lit. a), prestatorii depun la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îşi au sediile originalul şi copia documentului pe baza căruia, conform legii, funcţionează, din care să rezulte că în obiectul de activitate este prevăzută şi desfăşurarea unor activităţi care se regăsesc în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006. Documentul original se restituie prestatorului după certificarea conformităţii copiei cu acesta.
  c) Prestatorul depune la casa teritorială de pensii, odată cu declaraţiile nominale sau, după caz, odată cu declaraţiile rectificative, şi lista cu angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din fiecare lună numai în locurile de muncă încadrate, conform legii, în condiţii speciale [anexele nr. 1 şi 1a)]. Lista se confirmă, în mod obligatoriu, prin semnătură şi ştampilă, de către beneficiar şi va fi însoţită de avizul obţinut de către acesta.
  d) Lista prevăzută la lit. c) se întocmeşte şi se depune la casa teritorială de pensii atât pentru perioada 1 aprilie 2001-1 iulie 2006, cât şi pentru perioadele ulterioare datei de 1 iulie 2006.
  e) Cota de contribuţie de asigurări sociale, prevăzută de lege pentru condiţii speciale de muncă, se datorează de către prestator, începând cu data de 17 iunie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2006.
  8. Perioadele în care un asigurat lucrează pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementează atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui asigurat, în funcţie de sarcinile specifice de muncă. Această decizie este document justificativ pentru întocmirea declaraţiilor nominale sau, după caz, a declaraţiilor rectificative.
  9. Orice modificare intervenită în legătură cu locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, pentru care s-a obţinut avizul, se comunică de către angajator casei teritoriale de pensii în evidenţa căreia se află documentaţia depusă iniţial, după consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă, ori a responsabilului cu protecţia muncii.
  10. Începând cu data de 1 aprilie 2001, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, perioadele în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la această lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.
  Dovedirea acestor stagii de cotizare se face pe baza declaraţiilor rectificative depuse de angajator la casa teritorială de pensii, pentru perioadele 1 aprilie 2001-1 iulie 2006, şi pe baza declaraţiilor nominale depuse de angajator la casa teritorială de pensii, pentru perioadele de după data de 1 iulie 2006.
  11. Se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006 pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la această lege, activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de muncă.
  Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncă, completat conform prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, şi/sau cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice.
  12. Prevederile pct. 11 se aplică şi asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006;
  b) activităţile s-au desfăşurat numai în locuri de muncă din cadrul unor unităţi care, în urma reorganizării, inclusiv prin preluarea parţială a patrimoniului, se regăsesc la una dintre unităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 226/2006;
  c) anterior reorganizării, au încetat raporturile de muncă cu unitatea care a fost reorganizată.
  Dovedirea acestor situaţii se face cu carnetul de muncă, completat conform prevederilor Decretului nr. 92/1976, şi cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.
  13. Perioadele ulterioare datei de 10 septembrie 2003, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în care un asigurat care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă şi/sau în concediu de odihnă, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, dacă asiguratul în cauză a lucrat, cel puţin în ziua premergătoare concediului, în locuri de muncă încadrate în astfel de condiţii de muncă.
  14. a) Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-17 iunie 2006 beneficiază de recalcularea acestor drepturi prin valorificarea perioadelor realizate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, dacă au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la această lege, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locuri de muncă din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.
  b) Persoanele înscrise la pensie pentru limită de vârstă în perioada prevăzută la lit. a) beneficiază de recalculare în situaţia în care, la data deschiderii dreptului la pensie, ar fi fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 sau 4 din Legea nr. 226/2006.
  c) La recalcularea drepturilor de pensie, punctajul mediu anual se determină potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 226/2006.
  d) Recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  C. Evidenţa la casele teritoriale de pensii a angajatorilor care au, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, locuri de muncă încadrate în condiţii speciale
  15. Evidenţa angajatorilor care au locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit prevederilor Legii nr. 226/2006, se organizează la nivelul compartimentului cu atribuţii de înregistrare a contribuabililor din sistemul public de pensii, pe baza unui registru special, întocmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic.
  Registrul special va cuprinde cel puţin următoarele rubrici:
  - numărul şi data înregistrării la casa teritorială de pensii a documentaţiei;
  - denumirea societăţii/sediul/codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare;
  - numărul de înregistrare la registrul comerţului; - numărul şi data avizului.
  16. La deschiderea dreptului de pensie, confirmarea stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, realizat după data de 1 aprilie 2001, se face de către compartimentele prevăzute la pct. 15.
  17. În situaţia în care se constată neconcordanţe între evidenţele casei teritoriale de pensii şi cele ale angajatorului cu privire la stagiile de cotizare realizate în condiţii speciale, angajatorul sau, după caz, prestatorul are obligaţia să prezinte casei teritoriale de pensii atât documentele pe baza cărora s-a efectuat nominalizarea persoanelor care desfăşoară activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, cât şi documentele din care rezultă timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă.
  Dacă în urma analizării documentelor se constată că neconcordanţele provin din erori de înregistrare şi/sau de operare a datelor la casa teritorială de pensii şi/sau la angajator, se va proceda la efectuarea corecturilor necesare punerii de acord a evidenţelor.
  În cazul în care se constată că neconcordanţele provin din nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea în condiţii speciale, se vor lua măsurile legale ce se impun pentru intrarea în legalitate.
  18. Prevederile prezentelor norme tehnice se completează cu cele ale Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  19. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

  Anexa 1
  ────────
  la normele tehnice
  ──────────────────
      Date de identificare a unităţii
      ........................................
      ........................................
      Nr. .............../....................
                               LISTA
      asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului normal
      de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul
      nr. .../..., emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Locul de muncă (secţie/atelier/ compartiment) Perioada (de la ... la) Observaţii
      Sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal, declarăm
      conformitatea înscrisurilor din prezenta listă.
                    Conducătorul unităţii,
            ..........................................
            (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


  Anexa 1a)
  ─────────
  la normele tehnice
  ─────────────────
  Modalităţi de transmitere pe cale electronică a Listei asiguraţilor care au desfăşurat activităţi, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în avizul nr. ..../.... emis de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei
  Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
  Listele în format electronic vor fi transmise pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.
  Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:
  - denumire fişier;
  - codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;
  - numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex:1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.
  Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă), care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut: CF_226.DBF sau CF_226.TXT - unde CF=codul fiscal al unităţii (ANEXA 1a) conţine datele aferente asiguraţilor
  Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie şi sunt de lungime fixă.
  În descrierea de mai jos "Tip câmp" are următoarea semnificaţie:
  N - numeric, aliniat la dreapta
  C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,..(semne diacritice).
  În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile campurilor date în structurile de fişier.
  Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:
  Fişierul CF_226.DBF sau CF_226.TXT - une CF=codul fiscal al unităţii (ANEXA 1a) are următoarea structura:
  ┌──────────────────────────┬────────┬────┬─────┬───────────────────────────────┐
  │ │Denumire│Tip │Lung.│ Explicatii │
  │ │ camp │camp│ │ │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Denumire angajator │DEN │C │ 29 │Conţine denumirea │
  │ │ │ │ │angajatorului │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Cod unic de înregistrare │CF │N │ 10 │Se completează partea numerică │
  │(CUI/CF pentru │ │ │ │a codului unic de înregistrare │
  │angajatori persoane │ │ │ │codului fiscal atribuit │
  │juridice │ │ │ │angajatorilor-persoane juridice│
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Cod judeţ din Nr. de │RJ │C │ 3 │Conţine primele trei caractere │
  │înmatriculare în │ │ │ │din numărul de înmatriculare în│
  │Registrul Comerţului │ │ │ │registrul comerţului al │
  │ │ │ │ │angajatorului │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Nr. de înregistrare din │RN │N │5 │Conţine caracterele 4-8 din │
  │Registrul Comerţului │ │ │ │numărul de înmatriculare în │
  │ │ │ │ │registrul comerţului al │
  │ │ │ │ │angajatorului (nr. în RC) │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Anul din Nr. de │RA │N │4 │Conţine ultimele patru carac- │
  │înmatriculare în │ │ │ │tere din numărul de înmatricu- │
  │Registrul Comerţului │ │ │ │lare în registrul comerţului │
  │ │ │ │ │al angajatorului │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Număr aviz │NRAVIZ │N │3 │Număr aviz încadrare locuri de │
  │ │ │ │ │muncă în condiţii speciale │
  │ │ │ │ │conform Legii nr. 226/2006 │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Data aviz │DATAAVIZ│Date│8 │Data eliberării avizului de │
  │ │ │ │ │aviz încadrare locuri de muncă │
  │ │ │ │ │în condiţii speciale conform │
  │ │ │ │ │Legii nr. 226/2006 │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Cod asigurat │CNP │N │13 │Conţine codul numeric personal │
  │ │ │ │ │al asiguratului │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Nume şi prenume │NUME │C │29 │Conţine numele şi prenumele │
  │asigurat │ │ │ │asiguratului │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Loc de muncă -secţie/ │LOC_M │C │60 │Loc de muncă -secţia/atelier/ │
  │atelier/compartiment │ │ │ │compartiment, unde asiguratul │
  │ │ │ │ │a desfăşurat activitatea în │
  │ │ │ │ │condiţii speciale de muncă │
  │ │ │ │ │conform Legii nr. 226/2006 │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │De la │DE_LA │Date│8 │Perioada de început în care au │
  │ │ │ │ │desfăşurat activităţi conform │
  │ │ │ │ │Legii nr. 226/2006 │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Până la │PANA_LA │Date│8 │Perioada de sfârşit în care au │
  │ │ │ │ │desfăşurat activităţi conform │
  │ │ │ │ │Legii nr. 226/2006 (se comple- │
  │ │ │ │ │tează perioade continue) │
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Judeţ │A_JUD │C │3 │Cod judeţ- sediu angajator │
  │ │ │ │ │-se completează obligatoriu (*)│
  ├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
  │Observaţii │OBS │C │80 │Observaţii │
  └──────────────────────────┴────────┴────┴─────┴───────────────────────────────┘
  ________
      *)Codurile de judeţe

  ┌──────────┬───────────────────────┐ ┌───────────┬───────────────────┐
  │Cod judeţ │ Denumire judeţ │ │ Cod judeţ │ Denumire judeţ │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │011 │Alba │ │221 │Iaşi │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │021 │Arad │ │231 │Giurgiu │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │031 │Argeş │ │241 │Maramureş │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │041 │Bacău │ │251 │Mehedinţi │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │051 │Bihor │ │261 │Mureş │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │061 │Bistriţa │ │271 │Neamţ │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │071 │Botoşani │ │281 │Olt │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │081 │Braşov │ │291 │Prahova │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │091 │Brăila │ │301 │Satu Mare │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │101 │Buzau │ │311 │Sălaj │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │111 │Caras Severin │ │321 │Sibiu │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │121 │Cluj │ │331 │Suceava │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │131 │Constanţa │ │341 │Teleorman │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │141 │Covasna │ │351 │Timiş │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │151 │Dâmboviţa │ │361 │Tulcea │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │161 │Dolj │ │371 │Vaslui │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │171 │Galaţi │ │381 │Vâlcea │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │181 │Gorj │ │391 │Vrancea │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │191 │Harghita │ │401 │Călăraşi │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │201 │Hunedoara │ │411 │Bucureşti │
  ├──────────┼───────────────────────┤ ├───────────┼───────────────────┤
  │211 │Ialomiţa │ │471 │Ilfov │
  └──────────┴───────────────────────┘ └───────────┴───────────────────┘


  Anexa 2
  ──────────
  la normele tehnice
  ────────────────────
  Nr. ........./............ NOTĂ privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit "Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale" nr. ......./.......... A. Datele de identificare ale unităţii iniţiale, căreia i s-a emis "Avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale": Denumirea unităţii ........ Sediul în localitatea ......... str. ....... nr. ..... jud ...... cod unic de înregistrare/cod fiscal ......... numărul de înregistrare la registrul comerţului ........................ B. Datele de identificare ale unităţii care a preluat locurile de muncă specificate în "Avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale": 1. Denumirea unităţii ........ Sediul în localitatea ....... str. ....... nr. ...... jud. ........ cod unic de înregistrare/cod fiscal ............ numărul de înregistrare la registrul comerţului ......................... Locurile de muncă au fost preluate total/parţial, conform listei anexate. 2. Denumirea unităţii ........ Sediul în localitatea ....... str. ....... nr. ...... jud. ...... cod unic de înregistrare/cod fiscal ........... numărul de înregistrare la registrul comerţului ........................ Locurile de muncă au fost preluate total/parţial conform listei anexate. CONDUCĂTORUL UNITĂŢII ............................... nume, prenume / Semnătura / Ştampila
      INSPECŢIA MUNCII
      Inspectoratul Teritorial de Muncă .............
      Nr. ........../.....................
                           MOTĂ DE CONSTATARE
      Subsemnatul(a) ......... inspector de muncă la I.T.M. .... cu legitimaţia
      nr. ...., în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999
      privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, şi a
      art. 1 alin. (4) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de
      muncă în condiţii speciale, am verificat menţinerea, conform avizului, a
      locurilor de muncă la noua unitate.
      Locurile de muncă precizate în aviz au fost preluate în totalitate/parţial
      conform listei anexate.
           INSPECTOR DE MUNCĂ INSPECTOR ŞEF
           nume, prenume/Semnătura

  Menţiune:
  Datele din chenar se completeazâ de către unitate.
  Pct. B.1, 2 - se vor completa în funcţie de modificările cronologice ale datelor de identificare ale unităţii.
  Locurile de muncă vor fi precizate în listă numai în cazul în care acestea au fost preluate parţial


  Anexa 3
  ───────
  la normele tehnice
  ──────────────────
      Date de identificare a unităţii
      ........................................
      ........................................
      Nr. ................/...................

                                 ADEVERINŢĂ
      Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ..........., născut/născută
      la data de ...... în localitatea .........., judeţul ......, având codul
      numeric personal ......., a fost angajat/angajată cu contract individual
      de muncă la societatea*1) ......., în meseria/funcţia ..........., în
      perioada ..................................................... .
      Pe perioada ........... se încadrează în grupa I de muncă, în procent
      de ........., în baza prevederilor*2) ..........., activitate care se
      regăseşte la poziţia ......... din anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006
      privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.
      Societatea se regăseşte la poziţia ......... din anexa nr. 2 la Legea
      nr. 226/2006.
  ____________
      *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele
          denumiri anterioare.
      *2) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza
          căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de
          1 aprilie 2001.

                       Conducătorul unităţii,
              ..........................................
              (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


  Anexa 4
  ───────
  la normele tehnice
  ──────────────────
      Date de identificare a unităţii
      ...............................
      ...............................
      Nr. ............/..............

                                ADEVERINŢĂ
      Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ........., născut/născută
      la data de ...... în localitatea ........, judeţul ......, având codul
      numeric personal ......, a fost angajat/angajată cu contract individual
      de muncă la societatea*1) ........, în meseria/funcţia ............, în
      perioada ..................... .
      Pe perioada*2) ......... se încadrează în grupa I de muncă, în procent
      de ......., în baza prevederilor*3) ......, activitate care se regăseşte
      la poziţia din anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor
      locuri de muncă în condiţii speciale.
      Locul de muncă unde se desfăşoară activitatea prevăzută în anexa nr. 1
      la Legea nr. 226/2006 a fost preluat de societatea ......, care se
      regăseşte la poziţia ....... din anexa nr. 2 la Legea nr. 226/2006.
      Preluarea locului de muncă s-a făcut în baza*4) .........., începând cu
      data de ................................... .
  _________
      *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele
          denumiri anterioare.
      *2) Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.
      *3) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza
          căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1
          aprilie 2001.
      *4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat
          această preluare.

                           Conducătorul unităţii,
                    ..........................................
                    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  _________