LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează salarizarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.


  Articolul 2

  Sistemul de salarizare a medicilor veterinari, precum şi a personalului din sistemul sanitar-veterinar are în vedere următoarele obiective:
  a) crearea premiselor pentru implementarea, începând cu anul 2007, a sistemului unitar de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar de stat;
  b) crearea unei ierarhizări în cadrul sistemului de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar;
  c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanţa şi cu complexitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului;
  d) selectarea personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar exclusiv pe criteriul competenţei.


  Articolul 3

  Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.


  Articolul 4

  Salarizarea se asigură cu încadrarea în resursele financiare alocate anual potrivit legii.


  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare


  Articolul 5

  Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi care se stabilesc în funcţie de nivelul studiilor, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central şi instituţii publice deconcentrate.


  Articolul 6

  Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, niveluri cuprinse între limite şi sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.


  Articolul 7

  Personalul de specialitate şi de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al instituţiei sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte.


  Articolul 8

  (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.
  (2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în procent de cel puţin două treimi din numărul total de posturi stabilit conform prevederilor alin. (1).
  (3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
  (4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada pentru care au fost stabilite.
  (5) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.
  (6) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.


  Articolul 9

  (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
    Tranşa de vechime în muncăCota din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5%
    - de la 5 la 10 ani10%
    - de la 10 la 15 ani15%
    - de la 15 la 20 de ani20%
    - peste 20 de ani25%

  (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.
  (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.
  (4) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe bază de contract individual de muncă în sectorul sanitar-veterinar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.


  Articolul 10

  Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte.


  Articolul 11

  (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază după cum urmează:
  a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;
  b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
  (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
  (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.


  Articolul 12

  Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.


  Articolul 13

  Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.


  Articolul 14

  (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Sănătăţii Publice, următoarele categorii de sporuri:
  a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 30% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
  b) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii de stres sau în condiţii deosebite, un spor de maximum 15% din salariul de bază;
  c) pentru condiţii grele de muncă, un spor de maximum 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
  d) pentru condiţii deosebit de periculoase: morfopatologie, TBC, bruceloză bovină, ovină şi porcină, medicină legală, epizootii sau zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, un spor de 50-75% din salariul de bază;
  e) pentru personalul sanitar-veterinar care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de maximum 35% din salariul de bază.
  (2) Localităţile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului sanitar-veterinar se face cu greutate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 15

  Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, pentru îndeplinirea unor atribuţii suplimentare funcţiei de bază.


  Articolul 16

  (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru activităţi didactice primeşte pentru aceasta o indemnizaţie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului didactic.
  (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.
  (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, pot fi integrate, prin încheierea de contracte de prestări servicii, două pe un post în instituţii sanitar-veterinare, în limita posturilor normate şi vacante.


  Articolul 17

  Personalul salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.


  Articolul 18

  Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu maximum 20% a salariului de bază avut.


  Articolul 19

  (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitar-veterinare care s-au aflat în una dintre următoarele situaţii: concediu plătit pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul.
  (2) Personalul de specialitate medical şi auxiliar sanitar-veterinar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective.
  (3) În cazul nepromovării examenului de testare prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior.


  Articolul 20

  (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.
  (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitatea, raportată la perioada întregului an.
  (3) Premiile anuale pot fi reduse sau pot să nu fie acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.


  Articolul 21

  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate se reportează în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
  (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate.
  (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de instituţie sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.


  Capitolul III Alte drepturi


  Articolul 22

  (1) Pentru ocuparea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs sau examen, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara instituţiei publice.
  (2) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului prevăzut pentru norma de bază.


  Articolul 23

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în unităţile sanitar-veterinare publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat beneficiază lunar de 20 de tichete de masă, cu excepţia pensionarilor.


  Articolul 24

  Personalul angajat în unităţile sanitar-veterinare publice beneficiază de control medical anual gratuit.


  Capitolul IV Angajarea şi promovarea în funcţii


  Articolul 25

  (1) Angajarea şi promovarea personalului se fac pe funcţii şi grade.
  (2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.
  (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.


  Capitolul V Delegarea şi detaşarea


  Articolul 26

  (1) Personalul încadrat în instituţiile publice din reţeaua sanitar-veterinară poate fi delegat pentru exercitarea, cu caracter temporar, a unor lucrări sau activităţi corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.
  (2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an.
  (3) Personalul delegat îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, iar instituţia care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, al cazării şi al indemnizaţiei de delegare.


  Articolul 27

  (1) Personalul încadrat în instituţiile din reţeaua sanitar-veterinară poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.
  (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, mai mult de 6 luni, în cursul unui an calendaristic, numai cu acordul scris al salariatului.
  (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege.
  (4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.
  (5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.


  Capitolul VI Drepturi în cazul transferului în altă localitate


  Articolul 28

  (1) Personalul transferat în cadrul aceleiaşi instituţii sanitar-veterinare, în altă localitate, are dreptul la:
  a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa;
  b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar;
  c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.
  (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se transferă în altă instituţie sanitar-veterinară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în contractul individual de muncă s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de instituţia la care se face transferul.


  Articolul 29

  (1) La încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor veterinari, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii, de instituţia unde s-au încadrat prin concurs.
  (2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de celelalte ministere cu reţea sanitar-veterinară proprie.
  (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, au încetat activitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.


  Capitolul VII State de funcţii


  Articolul 30

  (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare instituţie sanitar-veterinară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de celelalte ministere cu reţea sanitar-veterinară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare.


  Capitolul VIII Dispoziţii finale


  Articolul 31

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază individuale ale personalului din instituţiile publice din sectorul sanitar-veterinar sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.


  Articolul 32

  Salariile de bază prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 33

  Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 34

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din cadrul instituţiilor publice din reţeaua sanitar-veterinară, indiferent de modul de finanţare a acestora.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea următoarelor posturi:
  a) cele vacante la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente structurilor cu sarcini privind integrarea în Uniunea Europeană;
  b) posturile unice ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a instituţiilor publice;
  c) cele pentru care s-au demarat procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora.


  Articolul 35

  Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.


  Articolul 36

  (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi are dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente acestora, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
  (2) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice.


  Articolul 37

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Articolul 38

  Salariile de bază ale funcţionarilor publici din instituţiile sanitar-veterinare publice sunt mai mari cu 25% faţă de salariile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006.


  Articolul 39

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 27 noiembrie 2006.
  Nr. 435.


  Anexa 1
                    ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
    Funcţii de execuţie
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 726 1657
  2. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul I S 661 1450
  3. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul II S 608 1313
  4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 588 1177
  5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 577 1056
  6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 549 -
  7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 598 1450
  8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 588 1177
  9. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 577 1056
  10. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 566 955
  11. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 519 -
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12. Consilier juridic gradul IA S 726 1657
  13. Consilier juridic gradul I S 661 1450
  14. Consilier juridic gradul II S 608 1313
  15. Consilier juridic gradul III S 588 1177
  16. Consilier juridic gradul IV S 577 1056
  17. Consilier juridic debutant S 549 -
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  18. Referent IA M 598 844
  19. Referent I M 588 735
  20. Referent II M 577 683
  21. Referent III M 566 598
  22. Referent IV M 555 568
  23. Referent debutant M 517 -


  Anexa 2
  AGRICULTURĂ
  Laboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentru
  controlul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlul
  alimentelor de origine animala,
  pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelor
  de uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi pentru unităţi
  cu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor pentru
  agricultură şi dezvoltare rurală şi direcţiilor sanitar-veterinare
  şi pentru siguranţa alimentelor judeţene
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Inginer*), expert S 576 1308
  2. Inginer*), gradul I S 565 916
  3. Inginer*), gradul II S 554 801
  4. Inginer*), gradul III S 545 770
  5. Inginer*), debutant S 518 0
  6. Medic primar veterinar**) S 576 1471
  7. Medic veterinar gradul I S 565 1047
  8. Medic veterinar gradul II S 554 916
  9. Medic veterinar gradul III S 545 770
  10. Medic veterinar debutant S 518 -
  11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I SSD 554 916
  12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II SSD 545 737
  13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III SSD 535 688
  14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant SSD 491 -
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician***), IA M 545 788
  16. Tehnician***), I M 535 672
  17. Tehnician***), II M 524 607
  18. Tehnician***), debutant M 489 -
  19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 545 788
  20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 535 705
  21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 524 639
  22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 489 -
  23. Agent veterinar I Şcoală profesională 524 607
  24. Agent veterinar II Şcoală profesională 514 541
  25. Agent veterinar debutant Şcoală profesională 491 -

  ----- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa 3
  A. ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR*1)
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  1. Stenodactilograf IA*) M 545 743
  2. Stenodactilograf I M 535 630
  3. Stenodactilograf II M 524 577
  4. Stenodactilograf debutant M 489 -
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 535 699
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 524 616
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 514 562
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 489 -
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 524 593
  10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 514 540
  11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 489 -
  12. Administrator I M 535 750
  13. Administrator II M 524 683
  14. Administrator III M 514 616
  15. Şef depozit I M 524 676
  16. Şef depozit II M 514 616
  17. Casier, magaziner; I M 524 660
  18. Casier, magaziner; II M;G 514 593
  19. Casier, magaziner; debutant M;G 489 -
  20. Funcţionar, arhivar; I M 535 646
  21. Funcţionar, arhivar; II M 524 593
  22. Funcţionar, arhivar; III M 514 540
  23. Funcţionar, arhivar; debutant M 489 -
  24. Şef formaţie pază, pompieri 505 593
  25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 514 535
  26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 505 524
  27. Maistru I 524 729
  28. Maistru II 514 676
  29. Şofer IA***) 544 863
  30. Şofer I***) 534 757
  31. Şofer II***) 514 713
  32. Muncitor calificat I 565 713
  33. Muncitor calificat II 554 676
  34. Muncitor calificat III 545 630
  35. Muncitor calificat IV 535 593
  36. Muncitor calificat V 524 546
  37. Muncitor calificat VI 514 535
  38. Muncitor necalificat 505 524

  ------
  *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.
  B. UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
  ŞI PROIECTARE

     1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de
               cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Cercetător ştiinţific principal gradul I S 748 2273
  2. Cercetător ştiinţific principal gradul II S 599 2126
  3. Cercetător ştiinţific principal gradul III S 533 1659
  4. Cercetător ştiinţific S 523 1283
  b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 514 1010
  6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 489 -
  c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
  7. Asistent I M 514 806
  8. Asistent II M 505 688
  9. Asistent III M 494 636
  10. Asistent stagiar M 461 -                            2. Compartimente de informatică.
                  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 585 1133
  2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 574 1075
  3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 564 963
  4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 555 835
  5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 544 765
  6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 518 -
  7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 533 816
  8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 521 748
  9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 513 653
  10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 470 -
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Analist (programator) ajutor IA M 528 743
  12. Analist (programator) ajutor I M 518 688
  13. Analist (programator) ajutor II M 509 620
  14. Analist (programator) ajutor III M 499 568
  15. Analist (programator) debutant M 465 -
  16. Operator, controlor date; I M 528 688
  17. Operator, controlor date; II M 518 620
  18. Operator, controlor date; III M 509 568
  19. Operator, controlor date; IV M 499 518
  20. Operator, controlor date; debutant M 465 -


  -------