ORDIN nr. 3.031 din 31 octombrie 2019privind organizarea unei sesiuni extraordinare de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 8 noiembrie 2019
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 124.730 din 16.09.2019,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  În vederea exercitării dreptului de practică, auditorii energetici pentru clădiri, atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru o specialitate, construcții sau instalații, pot solicita înscrierea la examenul organizat pentru obținerea atestării în specialitatea complementară.


  Articolul 2

  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare autoritatea competentă, organizează până la 31 decembrie 2019 o sesiune extraordinară de atestare în specialitatea complementară a persoanelor care au obținut atestarea ca auditori energetici pentru clădiri într-o singură specialitate, gradul profesional I, respectiv II.


  Articolul 3
  (1) Pentru înscrierea la examenul de atestare pentru obținerea atestării în specialitatea complementară, solicitanții de la art. 1 înregistrează o cerere la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a la reglementarea tehnică „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:
  a) act de identitate al solicitantului, precum și certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;
  b) adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică și psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuțiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;
  c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
  d) certificatul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri obținut până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru o specialitate, construcții sau instalații, în copie;
  e) registrul auditorului completat la zi, în copie, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimației, nu a desfășurat activitate ca auditor energetic pentru clădiri;
  f) două poze color format 5/4 cm și o poză color format 3/4 cm;
  g) declarație pe propria răspundere în ceea ce privește acordul publicării pe pagina de internet a instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.
  (2) Autoritatea competentă notifică, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, auditorii energetici pentru clădiri, atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru o specialitate, construcții sau instalații, cu privire la organizarea sesiunii extraordinare de atestare pentru obținerea atestării în specialitatea complementară, condițiile de înscriere, procedura de examinare și data până la care pot fi depuse solicitările de susținere a examenului de atestare în specialitatea complementară.(3) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului, cuprinzând cererea și documentele prevăzute la alin. (1), după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, și informează solicitantul electronic, cu confirmare de primire, la adresa de corespondență electronică indicată în cerere, cu privire la:
  a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului ordin;
  b) obligația solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat conduce la restituirea dosarului.


  Articolul 4
  (1) Data, locul și ora desfășurării examenului de atestare, precum și lista candidaților cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente și bibliografia specifică se afișează pe pagina de internet a autorității competente cu minimum 30 de zile înainte de data desfășurării examenului.(2) Lista candidaților cu documentele complete care întrunesc condițiile prevăzute în prezentul ordin se afișează pe pagina de internet a autorității competente cu 15 zile înainte de data programată pentru desfășurarea examenului de atestare.


  Articolul 5

  Organizarea și funcționarea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor se fac în condițiile prevăzute la art. 18, 19, 21, 25 și art. 32 alin. (4) din reglementarea tehnică „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică în mod corespunzător procedurii de examinare în sesiunea extraordinară de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri pentru obținerea atestării în specialitatea complementară.


  Articolul 6

  Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din reglementarea tehnică „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, procedura de examinare a candidaților se desfășoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, și constă în rezolvarea unui chestionar cu 10 subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoștințelor referitoare la evaluarea performanței energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute, iar condiția de promovare a examenului de atestare este obținerea a minimum 8 puncte.


  Articolul 7
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din reglementarea tehnică „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare, candidații care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestație, motivată, în termen de 48 de ore de la data afișării pe pagina web a autorității competente a rezultatelor examenului de atestare.(2) Contestația se înregistrează la registratura generală a autorității competente sau se trimite electronic pe adresa birou.atestari@mdrap.ro.(3) Contestațiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.(4) Soluționarea contestațiilor se realizează de către o comisie numită de autoritatea competentă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a contestațiilor. Rezultatele procedurii de soluționare a contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, se semnează de toți membrii comisiei și se înaintează compartimentului de specialitate.(5) Rezultatele finale se afișează pe pagina de internet a autorității competente în termen de 48 de ore de la primirea rezultatelor la contestațiile depuse.(6) Rezultatul final poate fi atacat în fața instanțelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7) Comunicarea rezultatelor, emiterea documentelor de atestare și prelungirea valabilității dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri atestat în urma promovării examenului de atestare organizat în sesiune extraordinară se realizează în condițiile reglementării tehnice „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat

  București, 31 octombrie 2019.
  Nr. 3.031.
  -----