HOTĂRÂRE nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
(actualizată până la data de 4 decembrie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă organigrama şi numărul maxim de posturi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzute în anexa nr. 2, şi lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 3

  Data limită a intrării în funcţiune a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte la 1 ianuarie 2005.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.490.


  Anexa 1

  REGULAMENT 09/09/2004


  Anexa 2

  Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu
  al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă = 340
                   ROMÂNIA
      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
                                      ORGANIGRAMA
                   INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                             ┌───────────────────┐
                             │ INSPECTOR GENERAL │
                             └───────────┬───────┘
      APARAT PROPRIU │
                                         │
                                         │
       ┌───────────────────────────┬─────┴────────────────────────┬──────────────┐
       │ ┌───────────┴──────────────┐ │ │
  ┌────┴───────┐ │ADJUNCT AL INSPECTORATULUI│ │ │
  │PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ │
  │ AL │ └──────────┬───────────────┘ │ │
  │INSPECTORA- │ ┌---------------┴--------------┐ │ │
  │ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | ┌─────────┼────────┐ │
  │ GENERAL │ | │ | │ │ │ │
  └─────────┬──┘ | ┌──────────┼───────┐ | ┌────┴───┐┌────┴───┐┌───┴────┐│
            │ | ┌───┴─────┐┌───┴──────┐│ | │ DIREC- ││ DIREC- ││DIRECŢIA││
            │ | │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ | │ŢIA MA- ││ŢIA MA- ││ BUGET- ││
  ┌───┐ │┌──┐ | │POMPIERI ││PROTECŢIEI││ | │NAGEMENT││NAGEMENT││CONTABI-││
  │A ├─────┼┤B │ | │ ││ CIVILE ││ | │LOGISTIC││RESURSE ││ LITATE ││
  └┬──┘ │└──┘ | └─────────┘└──────────┘│ | └────────┘│ UMANE │└────────┘│
   │ ┌─┐ │┌──┐ | │ ┌──┐| └────────┘ │
   ├─┤a│ ├┤C │ | ├─┤F │| ┌──────────┘
   | └─┘ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐
   | | │┌──┐ | │ ┌──┐| │I ├─┼─┤J │
   | | ├┤D │ | ├─┤G │| └──┘ │ └──┘
   | |---┐ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐
   └-|a1 | │┌──┐ | │ ┌──┐| │K ├─┼─┤L │
     └---┘ └┤E │ | └─┤H │| └──┘ │ └──┘
             └──┘ | └──┘| ┌─┴─┐
                  └------------------------------┘ │ M │
                                                                    └───┘
  -------------------------------------------------------------------------------
  UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE
  ┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐
  │ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALĂ││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL │
  │ SPECIALĂ ││DE SECURITATE ││ DE SECURITATE ││DE PERFECŢIONARE││NAŢIONAL │
  │ DE IN- ││CIVILĂ LA ││ LA INCENDIU ││A PREGĂTIRII ││ AL │
  │ TERVENŢIE ││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECŢIE ││PENTRU MANAGE- ││POMPIE- │
  │ ÎN SITUAŢII││ IMPORTANŢĂ ││ CIVILĂ ││MENTUL SITUAŢII-││RILOR │
  │ DE URGENŢĂ ││ DEOSEBITĂ ││ ││LOR DE URGENŢĂ ││ │
  │ ││ ││ ││CIOLPANI ││ │
  └────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘
  ┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐
  │ ŞCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE │
  │ SUBOFIŢERI ││ LOGISTICĂ A ││ ŢII A TEHNICII ││ COMUNICATII ││REZERVE │
  │ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENŢIE ││ ŞI ││PROPRII │
  │ PROTECŢIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICA ││ │
  │ CIVILĂ ││ ││ ││ ││ │
  │ BOLDEŞTI ││ ││ ││ ││ │
  └────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘
  -------------------------------------------------------------------------------
  INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                    ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
                    │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDEŢENE │
                    │ BUCURESTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │
                    │ DE URGENŢĂ │ │ URGENŢĂ │
                    └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘

  LEGENDA:
  A = CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL
  a1 = CENTRU OPERAŢIONAL
  a2 = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢIE DE URGENŢĂ
  B = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSE
  C = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICE
  D = SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ
  E = PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
  F = SERVICIUL PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU INTERVENŢIE ŞI EDUCAŢIE PREVENTIVĂ
  G = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATE
  H = PUBLICAŢII DE SPECIALITATE
  I = SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
  J = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
  K = SERVICIUL CONTROL
  L = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIAT
  M = INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE
  --------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, conform articolului unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  LISTA*)
  cu dotările principale ale Centrului Operaţional
  Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
  1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu
  2. Materiale pentru amenajarea spaţiilor de odihnă a personalului, prepararea şi servitul hranei
  3. Aparate radio
  4. Aparate TV color
  5. Mijloace de comunicaţii: telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem Internet; echipament videoconferinţă; dispecerat; mijloace de comunicaţii pe unde scurte; mijloace de comunicaţii prin satelit
  6. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere
  7. Mijloace informatice: laptop-uri; staţii de lucru; servere; imprimante; software
  8. Hărţi digitale, hărţi ale Europei, României şi judeţelor, planul municipiului Bucureşti
  9. Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor
  10. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie
  11. Autospeciale pentru conducerea acţiunilor de intervenţie
  12. Acte normative specifice şi literatură de specialitate
  13. Planuri şi programe specifice
  14. Aparatură de multiplicat documente
  15. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.
  -------------
  *) În funcţie de necesităţi, lista se completează şi cu alte categorii de dotări materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor, prin hotărâre a Guvernului
  -----------