ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018
  Având în vedere situația extraordinară creată, ca urmare a înființării unor unități de învățământ, prin divizare sau absorbție, fără parcurgerea procesului de evaluare în vederea asigurării calității în educație și prin școlarizarea fără autorizație de funcționare provizorie, în unele dintre aceste școli,
  întrucât elevii, afectați de efectele hotărârilor judecătorești de desființare a structurilor în care au fost școlarizați, s-au aflat într-o eroare comună și invincibilă, având dreptul de a li se asigura continuitatea exercitării dreptului la învățătură, în următorul an școlar, ceea ce reprezintă o situație excepțională,
  ținând seama de necesitatea stringentă de recunoaștere a drepturilor privind studiile elevilor care au fost școlarizați, în unități de învățământ înființate, în cadrul organizării rețelei școlare, fără parcurgerea procesului de evaluare în vederea asigurării calității,
  deoarece efectele acreditării nu pot fi transmise la o altă structură/entitate decât cu respectarea standardelor și criteriilor de asigurare a calității, în raport cu care s-a realizat evaluarea, autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea având caracter intuitu personae,
  având în vedere situația excepțională generată de existența unui vid legislativ cu privire la modalitatea de punere în executare a acțiunii prevăzute de art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „organizează rețeaua școlară“, acțiune care a condus, printr-o abordare eronată, în unele cazuri, la divizarea/înființarea/desființarea unor unități de învățământ, în lipsa evaluării pentru asigurarea calității în educație, de către entitatea competentă în acest domeniu, acțiune cu efecte și consecințe negative asupra dreptului de a desfășura procesul de învățământ, de a emite diplome și de a primi finanțare,
  întrucât este necesar să fie clarificată natura juridică a unităților de învățământ preuniversitar înființate de către universitățile de stat, deoarece această neclaritate generează consecințe asupra modului de finanțare și asupra modalității de angajare cu personal specific învățământului preuniversitar,
  deoarece unele unități de învățământ particulare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu nu mai pot continua școlarizarea, Ministerul Educației Naționale fiind organul central de specialitate căruia îi revine atât responsabilitatea de a asigura un cadrul legal adecvat, cât și competența de a lua măsuri efective pentru preluarea și școlarizarea elevilor acestor unități de învățământ,
  ținând cont de nevoia de a asigura organizarea și funcționarea eficientă, performantă și predictibilă a sistemului național de educație, precum și de a elimina efectele perturbatoare produse de absența unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecințe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcți ai educației,
  luând în considerare urgența determinată de necesitatea organizării examenelor de finalizare a studiilor și pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în unități de învățământ înființate și organizate cu respectarea standardelor de calitate, în condițiile legii, aceasta fiind o situație extraordinară, care trebuie legiferată în mod corespunzător,
  deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Elevii școlarizați în unități de învățământ de stat înființate în procesul de organizare a rețelei școlare prevăzute de art. 61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, la inițiativa autorităților publice locale, au dreptul la recunoașterea și continuarea studiilor în unități de învățământ preuniversitar acreditate.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, înființate la inițiativa autorităților publice locale, în procesul de organizare a rețelei școlare prevăzute de art. 61 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a declanșa și de a se supune procesului de evaluare externă periodică, în vederea asigurării calității educației, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 31 august 2018.(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2), unitățile de învățământ preuniversitar de stat școlarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza proces de admitere și/sau înscriere de noi preșcolari și/sau elevi.(4) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, realizează, cu prioritate, evaluarea externă periodică asupra unităților de învățământ preuniversitar înființate, în condițiile alin. (2).(5) Inspectoratele școlare județene și al municipiului București transmit ARACIP, până la data de 31 august 2018, lista și situația unităților de învățământ preuniversitar de stat, înființate în condițiile precizate de alin. (2) și care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) ARACIP, în cadrul evaluării externe periodice, prevăzute la alin. (4), constată, după caz:
  a) îndeplinirea standardelor de acreditare, situație în care propune ministrului educației naționale emiterea ordinului privind constatarea acreditării și menținerea personalității juridice, în condițiile art. 31 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  b) îndeplinirea standardelor de autorizare de funcționare provizorie, situație în care propune ministrului educației naționale emiterea ordinului privind constatarea autorizării de funcționare provizorie și menținerea personalității juridice, în condițiile art. 30 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  c) neîndeplinirea standardelor de acreditare, situație în care propune ministrului educației naționale emiterea ordinului privind funcționarea unității de învățământ în lichidare, în condițiile art. 34 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procesului de reorganizare sau desființare, după caz.
  (7) Ministerul Educației Naționale comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităților administrației publice locale ordinele prevăzute la alin. (6).(8) Unitățile de învățământ evaluate în condițiile alin. (6) intră de drept în rețeaua școlară, prevăzută de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(9) ARACIP identifică în procesul de evaluare externă periodică, prevăzut la alin. (4), dacă, în cadrul unităților de învățământ înființate în condițiile alin. (2), există niveluri, filiere, profiluri cu specializări/calificări profesionale, programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu, care trebuie să se supună evaluării în vederea acreditării și solicită parcurgerea acestei etape, în condițiile legii.


  Articolul II

  Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul de stat, precum și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu din învățământul particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal particular și confesional acreditat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.2. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de necesitățile locale, se organizează, la cererea părinților, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, grupe, clase sau unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română sau în limbile minorităților naționale.3. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) Unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale se înființează prin ordin al ministrului educației naționale, în baza acreditării unui nivel de învățământ, în condițiile prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Procesul de înființare a unei unități de învățământ preuniversitar cuprinde 2 etape, care se desfășoară astfel:
  a) orice persoană juridică de drept public sau privat, interesată în furnizarea de educație, se supune procesului de evaluare și parcurge procedura de autorizare de funcționare provizorie, stabilită prin art. 30 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru a deveni organizație furnizoare de educație. Autorizația de funcționare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz, prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, transmisă în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  b) furnizorul de educație autorizat să funcționeze provizoriu, care îndeplinește condițiile de acreditare, parcurge procedura prevăzută de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. Acreditarea în învățământul preuniversitar se acordă pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz, prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea ARACIP, transmisă în termen de maximum 20 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (5) Ordinele ministrului educației naționale prevăzute la alin. (4) se comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităților publice locale, în vederea includerii în rețeaua școlară a furnizorului de educație sau a unității de învățământ, după caz.(6) Actele prin care se poate manifesta voința oricărei persoane juridice publice sau private de a deveni organizație furnizoare de educație se materializează, după caz, prin:
  a) hotărâre a autorităților publice locale privind necesitatea de a înființa o unitate de învățământ preuniversitar, de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  b) hotărâre a persoanei juridice private privind intenția de înființare a unei unități de învățământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  c) hotărâre a conducerii cultului recunoscut oficial de stat privind intenția de înființare a unei unități de învățământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  d) ordin al ministrului educației naționale emis în vederea aplicării prevederilor art. 61 alin. (4^1) și/sau a prevederilor art. 29^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind necesitatea de a înființa/ reorganiza una sau mai multe unități de învățământ preuniversitar, de stat.
  (7) Prin ordinul de acreditare prevăzut la alin. (4) lit. b) se înființează și se acordă personalitate juridică, după cum urmează:
  a) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile particulare de învățământ preuniversitar, înființate din inițiativa și cu resursele unor persoane juridice de drept privat;
  b) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile de învățământ preuniversitar confesional, înființate din inițiativa, cu resursele și potrivit cerințelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat;
  c) de drept public, pentru unitățile de învățământ preuniversitar, de stat.
  4. După articolul 22 se introduc patru noi articole, articolele 22^1-22^4, cu următorul cuprins:

  Articolul 22^1
  (1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate juridică, pot fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea asigurării accesului egal la educație și formare profesională, a eficientizării și asigurării/menținerii standardelor de calitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Unitățile de învățământ particular/confesional acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu pot solicita din motive întemeiate Ministerului Educației Naționale intrarea în proces de reorganizare.(3) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (2) se poate realiza prin operațiunea de fuziune sau prin divizare, după caz, la inițiativa:
  a) autorităților publice locale, în cazul unităților de învățământ de stat, ce funcționează în unitatea administrativ-teritorială;
  b) inspectoratelor școlare județene sau al Municipiului București, în cazul unităților de învățământ de stat;
  c) persoanelor juridice de drept privat care au participat la înființarea unităților particulare de învățământ;
  d) cultelor recunoscute oficial de stat, care au participat la înființarea de structuri sau de unități de învățământ confesionale;
  e) Ministerului Educației Naționale în cazul unităților de învățământ de stat, particulare sau confesionale;
  f) Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și a altor instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale în cazul unităților de învățământ militar preuniversitar.
  (4) În situația în care entitățile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) au opinii divergente cu privire la procesul de reorganizare, Ministerul Educației Naționale decide cu privire la procesul de reorganizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Ministerul Educației Naționale prin direcțiile de specialitate competente, precum și prin Direcția Minorități, în cazul unităților cu predare în limbile minorităților naționale, stabilește și propune ARACIP, pentru situațiile prevăzute la alin. (3) lit. e) și la alin. (4), unitățile de învățământ care intră în proces de reorganizare.(6) Entitățile prevăzute la alin. (3) transmit ARACIP, până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an școlar, lista unităților pentru care se propune reorganizarea.(7) ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităților de învățământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educației naționale, după caz, ordinul privind unitățile de învățământ rezultate în urma reorganizării.(8) Unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare se includ, de drept, în rețeaua școlară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(9) Procesul de reorganizare se finalizează cel mai târziu, până la începutul noului an școlar.(10) Procesul de reorganizare se poate realiza prin una dintre următoarele operațiuni:
  a) fuziune;
  b) divizare.
  (11) Fuziunea se poate realiza în două moduri:
  a) prin absorbție;
  b) prin contopire.
  (12) Divizarea se poate realiza în două moduri:
  a) prin absorbție;
  b) prin constituirea unei noi unități de învățământ.


  Articolul 22^2
  (1) Reorganizarea prin operațiunea fuziunii prin absorbție se poate realiza, în cazuri justificate, prin includerea unei unități de învățământ acreditate, denumită unitate absorbită, într-o altă unitate de învățământ acreditată, denumită unitate absorbantă.(2) Reorganizarea prin operațiunea fuziunii prin contopire se poate realiza, în cazuri justificate, prin unirea a două sau a mai multor unități de învățământ acreditate, pentru a constitui o nouă unitate de învățământ acreditată.(3) Unitățile de învățământ, supuse procesului de reorganizare prin una din operațiunile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), pot avea în structură componente organizatorice, de tipul: nivel de învățământ, filieră, profil cu specializări/calificări profesionale, programe de studii, care sunt autorizate să funcționeze provizoriu, pentru care, după reorganizare, se urmează procedura de acreditare în condițiile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Finalizarea operațiunii de fuziune prin absorbție sau prin contopire se realizează prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cel puțin, următoarele elemente:
  a) noua structură a unității de învățământ;
  b) drepturile și obligațiile dobândite, după caz, de către unitatea de învățământ absorbantă sau constituită prin operațiunea de fuziune prin contopire;
  c) desființarea unității de învățământ absorbite integral sau, după caz, a unităților de învățământ contopite;
  d) menținerea acreditării pentru unitatea de învățământ absorbantă, respectiv transferul acreditării la unitatea nou-constituită prin contopire.
  (5) Unitatea de învățământ absorbantă, rezultată în urma operațiunii de fuziune prin absorbție, este acreditată și are obligația de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operațiunii de absorbție.(6) Unitatea de învățământ nou-rezultată, în urma operațiunii de fuziune prin contopire, este acreditată și are obligația de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operațiunii de contopire.(7) Dacă ARACIP constată, în urma evaluării externe periodice, că nu se poate asigura menținerea standardelor de calitate, în urma procesului de reorganizare, sprijină Ministerul Educației Naționale în vederea identificării unei alte soluții, în condițiile legii.


  Articolul 22^3
  (1) Divizarea prin absorbție se poate realiza prin absorbția de către o unitate de învățământ acreditată, de la una sau de la mai multe unități de învățământ acreditate, de componente organizatorice, de tipul:
  a) nivel de învățământ acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ, locație;
  b) specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ, locație;
  c) program de studii acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ, locație.
  (2) Finalizarea operațiunii de divizare prin absorbție se realizează prin ordin al ministrului educației naționale privind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică a unității de învățământ absorbante, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite cel puțin următoarele elemente:
  a) noua structură a unității de învățământ constituite prin operațiunea de divizare prin absorbție;
  b) menținerea acreditării pentru unitatea de învățământ constituită prin operațiunea de divizarea prin absorbție;
  c) drepturile și obligațiile dobândite de unitatea de învățământ absorbantă;
  d) drepturile și obligațiile păstrate de unitatea/unitățile de învățământ asupra căreia/cărora operează divizarea.
  (3) Unitatea de învățământ constituită prin divizarea prin absorbție este acreditată și are obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operațiunii de divizare prin absorbție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Unitatea de învățământ absorbantă constituită prin operațiunea prevăzută la alin. (1) are obligația, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru nivelurile de învățământ, filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale, programele de studii, autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, pe formă de învățământ și locație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) ARACIP propune, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, emiterea ordinului ministrului educației naționale privind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică, pentru unitatea de învățământ de la care s-au divizat componente organizatorice.(6) Divizarea prin constituirea unei noi unități de învățământ se poate realiza prin divizarea din cadrul uneia sau a mai multor unități de învățământ acreditate, după caz, a următoarelor componente organizatorice:
  a) unul sau mai multe niveluri de învățământ acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;
  b) una sau mai multe specializări/calificări acreditate/ autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;
  c) unul sau mai multe programe de studii acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație.
  (7) Pentru realizarea procesului de reorganizare prin operațiunea de divizare prevăzută la alin. (6) trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
  a) unitățile care se supun operațiunii de divizare trebuie să își mențină în structura sa cel puțin un nivel de învățământ acreditat pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;
  b) unitatea de învățământ care se constituie trebuie să cuprindă în structura sa cel puțin un nivel de învățământ acreditat, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație.
  (8) Finalizarea operațiunii de divizare prin constituirea unei noi unități de învățământ se realizează prin ordinul ministrului educației naționale privind înființarea unității de învățământ, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care se stabilesc drepturile și obligațiile dobândite de unitatea de învățământ nou-înființată.(9) Unitatea de învățământ nou-constituită prin operațiunea de divizare este acreditată și are obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea procesului de divizare.(10) Menținerea acreditării unității/unităților de învățământ din care au fost divizate componente organizatorice de tipul celor prevăzute la alin. (6) se realizează prin ordin al ministrului educației naționale privind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, cu obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operațiunii de divizare.(11) Unitatea de învățământ nou-constituită prin operațiunea prevăzută la alin. (6) are obligația, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru nivelurile de învățământ, specializările/calificările profesionale, programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 22^4

  Prin excepție de la prevederile art. 22^1, reorganizarea unităților de învățământ militar preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun de către ministrul educației naționale, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne și ministrul justiției.
  5. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 61
  (1) Rețeaua școlară este formată din totalitatea:
  a) unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu;
  b) unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat;
  c) furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu.
  6. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin organizarea rețelei școlare, prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură publicarea, pentru fiecare an școlar, a unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale acreditate, precum și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu, care organizează legal activități de educație în vederea realizării opozabilității față de toți beneficiarii direcți și indirecți ai educației, așa cum sunt aceștia definiți la punctele 5 și 6 din anexă.7. La articolul 61, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu aprobă organizarea rețelei școlare prevăzute la alin. (2), ministrul educației naționale emite, până la sfârșitul anului școlar, un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare, inclusiv pentru înființarea, desființarea, fuziunea sau divizarea unităților de învățământ de stat, confesional și particular pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preșcolar, clasele de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.8. La articolul 95 alineatul (1), litera j) se abrogă.9. La articolul 95 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:
  o) înaintează Ministerului Educației Naționale rețeaua școlară din raza lor teritorială în vederea publicării rețelei naționale a învățământului preuniversitar;
  10. La articolul 129, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Instituțiile de învățământ superior pot înființa, în structura acestora, unități de învățământ preuniversitar, fără personalitate juridică, în urma evaluării externe conform prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(1^2) Unitățile de învățământ preuniversitar, înființate de universități de stat, sunt unități de învățământ de stat, finanțate din bugetul de stat prin contractele instituționale încheiate de universități cu Ministerului Educației Naționale, la nivelul standardelor de cost specifice pentru învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.11. La articolul 131, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 131
  (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituție de învățământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăți, departamente, institute, centre sau laboratoare, unități de proiectare, centre de consultanță, clinici universitare, studiouri și ateliere artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unități de microproducție și prestări servicii, stațiuni didactice/baze didactice pentru aplicații și performanță în sport, stațiuni experimentale sau alte entități pentru activități de producție și transfer de cunoaștere și tehnologie, precum și unități de învățământ preuniversitar. În structura instituțiilor de învățământ superior funcționează servicii tehnico-administrative.
  12. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 131^1
  (1) Unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sunt componente organizatorice conform art. 131 alin. (1), fără personalitate juridică, care se includ, de drept, în rețeaua școlară prevăzută de art. 61 alin. (1), pe baza deciziei rectorului și a ordinului ministrului educației naționale de autorizare de funcționare provizorie/acreditare, comunicate autorităților administrației publice locale și inspectoratului școlar județean ori al municipiului București.(2) Universitățile care înființează componente organizatorice, de tipul unităților de învățământ preuniversitar, au următoarele drepturi:
  a) de a participa la asigurarea finanțării cheltuielilor aferente procesului de organizare, funcționare și de învățământ;
  b) de a asigura angajarea de personal didactic și nedidactic, universitatea având calitatea de angajator;
  c) de a propune Ministerului Educației Naționale cifre de școlarizare aferente unităților de învățământ preuniversitar din structura acestora în vederea includerii în hotărârea Guvernului de aprobare a cifrelor de școlarizare.
  (3) Consiliile de administrație ale universităților aprobă regulamentele de organizare și de funcționare proprii, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, înființate în structura acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, după acreditare unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sub forma de componente organizatorice conform art. 131 alin. (1) nu dobândesc personalitate juridică.
  13. La articolul 193, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către ARACIS care cooptează, inclusiv, experți internaționali cu competențe în domeniul ierarhizării și clasificării instituțiilor de învățământ superior, pe bază de selecție. În echipele de evaluare, ARACIS include și reprezentanți ai studenților și ai CNATDCU.14. Articolul 224 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 224
  (1) Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pe baza metodologiilor aprobate, prin ordin comun al ministrului educației naționale, ministrului pentru românii de pretutindeni și ministrului afacerilor externe.(2) Statul român poate acorda, anual, burse pentru cetățenii străini care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ superior de stat din România, astfel:
  a) în baza unor acorduri bilaterale;
  b) în baza ofertei unilaterale a statului român;
  c) la propunerea altor ministere prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Numărul de burse prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului privind cifrele de școlarizare.(4) Condițiile de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini, inclusiv, condițiile de finanțare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(5) Instituțiile de învățământ superior pot acorda burse românilor de pretutindeni și cetățenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii.
  15. La anexă, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Autorizarea de funcționare provizorie este procesul prin care unitatea de învățământ/instituția de învățământ/organizația interesată - pe baza evaluării externe realizate, în condițiile prezentei legi, de către agențiile de asigurare a calității competente - dobândește calitatea de furnizor de educație, prin ordin al ministrului educației naționale, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Autorizarea de funcționare provizorie conferă dreptul de organizare a admiterii, precum și de organizare și desfășurare a procesului de învățământ.16. La anexă, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu următorul cuprins:51^1. Unitatea tutelară este o unitate de învățământ acreditată având cel puțin nivelul de învățământ pentru care este desemnată prin ordin al ministrului educației naționale să realizeze procedura de autorizare prevăzută de art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înființării unei unități de învățământ de stat.17. La anexă, punctul 52 se abrogă.


  Articolul III

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 24
  (1) ARACIP este instituție publică, de interes național, în coordonarea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică, autofinanțată, cu buget propriu de venituri și cheltuieli.
  2. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar acreditate;
  3. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
  e^1) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației naționale, evaluarea externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie, acreditării și înființării de unități de învățământ preuniversitar de stat;
  4. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) ARACIP se finanțează integral din venituri proprii, cuprinse în buget propriu de venituri și cheltuieli.
  5. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) venituri obținute pe bază de contracte privind evaluarea externă încheiate cu Ministerul Educației Naționale, autoritățile administrației publice locale, organizații interesate în furnizarea de servicii de educație, așa cum sunt acestea definite la pct. 34 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ori cu organizațiile furnizoare de educație, așa cum sunt acestea definite la art. 2 lit. b), după caz, pentru evaluarea externă în vederea acreditării conform prevederilor art. 29 alin. (4), precum și prin contracte, pentru evaluarea externă, periodică, din 5 în 5 ani;
  6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În învățământul preuniversitar evaluarea, în cadrul celor două etape ale acreditării, se face pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz, cu stabilirea capacității maxime de școlarizare.7. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alineatele (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în învățământul liceal precum și în învățământul profesional, pentru unitățile de învățământ acreditate, evaluarea externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și/sau acreditării se realizează astfel:
  a) pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;
  b) pentru filiera vocațională prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe profil, limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;
  c) pentru filiera tehnologică și învățământul profesional prevăzute de art. 31-33^2 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea externă se realizează pe tipuri de calificări profesionale de același nivel de calificare sau de nivel inferior, în cadrul aceluiași profil, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație.
  (2^2) Tipul calificărilor profesionale din cadrul aceluiași profil, din cadrul filierei tehnologice și din cadrul învățământului profesional se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.(2^3) Programul A doua șansă poate fi organizat:
  a) de către unități de învățământ autorizate/acreditate pentru nivelurile de învățământ primar și/sau gimnazial sau pentru calificări corespunzătoare învățământului profesional sau liceal;
  b) de către consorții școlare înființate în condițiile art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca în cadrul consorțiului să existe cel puțin o unitate de învățământ autorizată/acreditată pentru nivelurile de învățământ primar, gimnazial, respectiv pentru calificările corespunzătoare învățământului profesional sau liceal oferite în programul A doua șansă.
  (2^4) Unitățile de învățământ acreditate pot să înființeze alte specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(2^5) Palatele și cluburile copiilor, precum și cluburile sportive școlare sunt acreditate și se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani.(2^6) Înființarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.
  8. La articolul 29, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Prin derogare de la prevederile alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de masterat, organizate de universități acreditate, se realizează pe domenii de studii universitare de masterat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcționare provizorie.(4^2) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de universități acreditate în aceleași domenii de masterat acreditate conform alin. (4^1), se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcționare provizorie.(4^3) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de Academia Română, se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcționare provizorie, cu îndeplinirea standardelor de calitate stabilite de ARACIS.9. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 și 29^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 29^1
  (1) În vederea asigurării exercitării dreptului fundamental la învățătură, la cererea justificată, după caz, a părinților/tutorilor legali, a refugiaților, a cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor organizații ale minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, în situația în care autoritățile publice locale nu asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui drept, în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, Ministerul Educației Naționale înființează, reorganizează și constituie unități de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Inspectoratul școlar județean ori al municipiului București, după caz, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, în raport cu domiciliul sau reședința potențialilor beneficiari direcți ai educației, așa cum sunt aceștia definiți la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, analizează cererile și emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, un aviz motivat.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat și analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute oficial de stat sau de către organizații ale minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinților/tutorilor legali, refugiaților, se elaborează și se realizează, în cadrul Ministerului Educației Naționale prin direcția de specialitate pentru învățământul în limbile minorităților naționale, respectiv prin direcțiile de specialitate competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al ministrului educației naționale o unitate tutelară, definită conform pct. 51^1 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dintre unitățile de învățământ acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie în vederea înființării de către Ministerul Educației Naționale a unei unități de învățământ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligația de a elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport cu intenția de înființare, pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională și pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ și pe fiecare locație, după caz, în vederea parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de funcționare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de la desemnare.(6) Finanțarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înființării de unități de învățământ preuniversitar de stat, în condițiile alin. (1), se asigură prin bugetul Ministerului Educației Naționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuțiile aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcționare provizorie stabilită prin art. 30 și este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul Educației Naționale și inspectoratul școlar județean ori al municipiului București, după caz, pentru asigurarea de personal și pentru spațiu adecvat, în vederea desfășurării procesului de învățământ.(8) ARACIP are obligația de a realiza procesul de evaluare externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcționare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), și de a propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului educației naționale ordinul privind autorizarea de funcționare provizorie sau neautorizarea, după caz.(9) Ministrul educației naționale emite ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP.(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) și ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ordinul prin care se acordă autorizarea de funcționare provizorie, prevăzut la alin. (8), reprezintă și actul de înființare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(11) Ordinul ministrului educației naționale de acordare a autorizației de funcționare provizorie și de înființare ca persoană juridică a unității de învățământ de stat se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale.(12) Desființarea oricărei unități de învățământ se realizează, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației naționale.(13) Unitățile de învățământ înființate în condițiile prezentului articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.


  Articolul 29^2
  (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a înființa unități de învățământ preuniversitar de stat. Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 29^1 sunt aplicabile în vederea înființării.(2) Finanțarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  10. La articolul 31, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
  c^1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învățământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, în învățământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învățământ de către prima promoție, sub sancțiunea școlarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Nivelul preșcolar are o durată de 3 ani;
  11. După articolul31 se introduc două noi articole, articolele 31^1 și 31^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 31^1
  (1) De la data ridicării autorizației de funcționare provizorie, furnizorul de educație/unitatea de învățământ preuniversitar desfășoară proces de învățământ în lichidare, având obligația de a asigura școlarizarea elevilor până la finalizarea absolvirii respectivului nivel de învățământ.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în cazul în care, din motive întemeiate, nu se mai poate asigura școlarizarea elevilor în condițiile menținerii standardelor de calitate, furnizorul de educație/unitatea de învățământ preuniversitar solicită autorităților publice locale, Ministerului Educației Naționale, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor recunoscute oficial de stat care au participat la înființare, după caz, reorganizarea prin fuziune sau divizare, după caz.(3) Inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București emite, în termen de 30 de zile, un raport cu privire la standardele de calitate necesare pentru asigurarea școlarizării, precum și propuneri privind procesul de reorganizare.


  Articolul 31^2

  Termenele prevăzute la art. 29^1 alin. (2), (3), (5), (8) și (9) se aplică și în cazul procedurii de acreditare prevăzute la art. 31.
  12. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe baza raportului ARACIP prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate de către un furnizor de educație/unitate de învățământ se emite ordin al ministrului educației naționale pentru intrarea în proces de lichidare, fără dreptul de a înscrie noi preșcolari și/sau elevi, începând cu anul școlar următor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.13. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Pot desfășura activități de învățământ preuniversitar și pot utiliza denumirile de liceu, școală, grădiniță sau altele similare numai unitățile de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.14. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Desfășurarea activităților de învățământ preuniversitar cu încălcarea prevederilor legale privind tratamentul elevilor/preșcolarilor, utilizarea de personal necalificat sau gestionarea frauduloasă a resurselor financiare atrage ridicarea autorizației de funcționare a furnizorului de educației și/sau desființarea respectivei unități de învățământ.


  Articolul IV

  Procedurile privind asigurarea calității educației astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și procedurile de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar, astfel cum sunt reglementate prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul apărării naționale,
  ----
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  p. Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Debelka Boglarka Lilla,
  secretar de stat

  București, 8 iunie 2018.
  Nr. 48.
  ----