REGULAMENT din 29 martie 2010
de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 9 aprilie 2010
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentul regulament stabileşte cadrul în care Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, şi oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, îşi exercită atribuţiile cu privire la modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, denumite în continuare lucrări de specialitate.


  Articolul 2

  În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) hartă - reprezentarea grafică convenţională a întregii suprafeţe terestre sau a unei porţiuni mari din aceasta, redusă la o anumită scară, ţinându-se seama de curbura pământului;
  b) lucrări de cadastru general - determinarea pe bază de măsurători a poziţiei, a configuraţiei şi a mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii, pe categorii de folosinţă şi pe proprietari, precum şi a construcţiilor;
  c) lucrări de cartografie - lucrările necesare redactării planurilor şi hărţilor analogice sau digitale la diferite scări, a modelului digital al terenului şi al ortofotoplanurilor, în sistemul naţional de referinţă şi de coordonate;
  d) lucrări de măsurători terestre - lucrările de teren şi de birou aferente execuţiei, modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de îndesire şi de ridicare, precum şi cele necesare realizării planurilor şi hărţilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului şi ale ortofotoplanurilor;
  e) plan cadastral - reprezentarea grafică a datelor obţinute în urma lucrărilor de cadastru general;
  f) plan topografic - reprezentarea grafică convenţională, micşorată a proiecţiei orizontale a detaliilor topografice de pe o porţiune restrânsă a suprafeţei terestre, redusă la o anumită scară, fără a se ţine seama de curbura pământului.


  Articolul 3

  (1) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, indiferent de sursele de finanţare. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea şi recepţia acestora de către Agenţia Naţională. Autorităţile contractante nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menţionate anterior.
  (2) Avizarea pentru conformitate şi recepţia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, denumite în continuare persoane autorizate, care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul II Avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate


  Articolul 5

  (1) Avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate, denumit în continuare aviz, se emite în vederea asigurării recepţiei tehnice pentru:
  a) lucrări de măsurători terestre;
  b) lucrări de cartografie;
  c) lucrări de cadastru general.
  (2) Avizul de începere a lucrărilor de specialitate stabileşte condiţiile de execuţie şi de utilizare a resurselor disponibile.
  (3) Sunt supuse avizării:
  a) execuţia, modernizarea şi completarea reţelelor de sprijin, de îndesire şi de ridicare pe suprafeţe mai mari de 100 kmý;
  b) realizarea planurilor şi a hărţilor analogice sau digitale pe suprafeţe mai mari de 100 ha în extravilan şi 10 ha în intravilan, a modelului digital al terenului şi al ortofotoplanurilor;
  c) realizarea suporturilor topografice analogice şi digitale pentru planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu; întocmirea documentaţiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) documentaţiile cartografice aferente sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate, realizate în condiţiile art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
  (4) Avizul se solicită de beneficiarul lucrării de specialitate, personal sau prin împuternicirea persoanei autorizate să execute lucrarea.


  Articolul 6

  Cererea pentru solicitarea avizului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se depune cu cel mult o lună înainte de începerea lucrărilor. Cererea este însoţită de un exemplar al documentaţiei aferente lucrării de specialitate, întocmită conform anexei nr. 2.


  Articolul 7

  (1) Avizul se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentaţia primită spre avizare. Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat.
  (2) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor şi a documentelor care pot fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, a instrucţiunilor şi a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuţia lucrării de specialitate.
  (3) În aviz se precizează cerinţele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum şi datele geodezice, cartografice şi cadastrale care sunt puse la dispoziţia emitentului avizului la încheierea lucrării.
  (4) În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu se specifică obligativitatea utilizării limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentaţiilor cadastrale şi a planurilor parcelare întocmite conform legilor de restituire a proprietăţii, recepţionate de către oficiul teritorial.


  Articolul 8

  (1) Lucrările şi documentaţiile de specialitate contractate de Agenţia Naţională sau de unităţile subordonate acesteia nu necesită solicitarea avizului.
  (2) Lucrările de specialitate interesând apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, executate de instituţii din domeniul apărării şi siguranţei naţionale cu personal propriu, nu necesită solicitarea avizului.


  Capitolul III Recepţia lucrărilor de specialitate


  Articolul 9

  (1) Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţională, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate.
  (2) Recepţia lucrărilor de specialitate se referă la:
  a) recepţia lucrărilor de măsurători terestre;
  b) recepţia lucrărilor de cartografie;
  c) recepţia lucrărilor de cadastru general.
  (3) Sunt supuse recepţiei:
  a) reţelele de sprijin şi de îndesire pe suprafeţe mai mari de 100 kmý;
  b) reţelele de îndesire mai mici de 100 kmý şi reţelele de ridicare, concomitent cu recepţia lucrărilor în care sunt integrate;
  c) elementele de geodezie, de cartografie şi de cadastru general din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;
  d) conţinutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public, cum ar fi: hărţile, ghidurile, atlasele;
  e) conţinutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instanţelor de judecată;
  f) planurile topografice analogice şi digitale, suport al documentaţiilor de urbanism;
  g) documentaţiile topografice, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) documentaţiile tehnice ale lucrărilor de cadastru general;
  i) planurile topografice analogice şi digitale necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau de desfiinţare;
  j) planurile şi hărţile analogice şi digitale, modelul digital al terenului şi ortofotoplanurile executate pe suprafeţe mai mari de 100 ha în extravilan şi 10 ha în intravilan;
  k) planurile şi hărţile analogice şi digitale, realizate în baza Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice.


  Articolul 10

  (1) Recepţia lucrărilor de specialitate pentru care s-a emis aviz de începere a lucrărilor este posibilă doar dacă se face dovada efectuării verificării interne a lucrării de către executant în cadrul procesului de control intern al calităţii. Rezultatele controlului sunt evidenţiate în raportul de control intern al calităţii, care însoţeşte documentaţia depusă în vederea recepţiei lucrării.
  (2) Verificarea internă presupune controlul de către un alt specialist al firmei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, de persoana care a efectuat lucrarea, printr-o altă metodă de lucru, a corectitudinii efectuării operaţiilor de teren şi de birou, pentru cel puţin 5% din volumul lucrării.
  (3) Raportul de control intern al calităţii conţine cel puţin:
  a) prenumele şi numele persoanei care a realizat operaţia/lucrarea de specialitate;
  b) prenumele şi numele persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calităţii;
  c) durata de realizare a controlului intern al calităţii;
  d) metoda utilizată pentru controlarea operaţiei/lucrării de specialitate;
  e) rezultatele obţinute în urma realizării controlului intern al calităţii;
  f) numărul şi tipul erorilor identificate în urma controlului intern al calităţii;
  g) semnătura persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calităţii.
  (4) Pentru planurile topografice, suport al documentaţiilor de urbanism, nu este necesară depunerea raportului de control intern al calităţii.


  Articolul 11

  (1) Solicitarea recepţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care analizează şi redactează propunerea de răspuns în una dintre variantele:
  a) proces-verbal de recepţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;
  b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării; modelul notei de completare este prevăzut în anexa nr. 6;
  (2) Recepţia planurilor şi a hărţilor realizate în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 407/2005, a planurilor topografice, suport al documentaţiilor de urbanism, se finalizează prin întocmirea procesului-verbal de recepţie şi prin aplicarea pe planuri a parafei pentru recepţie; modelul parafei este prevăzut în anexa nr. 7.


  Articolul 12

  Procesul-verbal de recepţie se redactează în 4 exemplare; două exemplare se transmit solicitantului, iar celelalte exemplare rămân la emitentul avizului, împreună cu documentaţia primită pentru recepţie.


  Articolul 13

  (1) Recepţia lucrărilor de specialitate se efectuează, după caz, de oficiile teritoriale sau de Agenţia Naţională prin Direcţia de geodezie şi cartografie sau de Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, în funcţie de cele stabilite de emitentul avizului de începere a lucrărilor. Lucrările de specialitate pentru care nu este necesar a se emite aviz de începere a lucrărilor se recepţionează de către oficiile teritoriale.
  (2) Categoriile de lucrări de specialitate care se recepţionează de Agenţia Naţională sunt:
  a) reţelele de sprijin şi de îndesire care se execută pe teritoriul mai multor judeţe;
  b) planurile şi hărţile analogice sau digitale la scări mai mici decât 1:5000, care acoperă mai multe judeţe sau întreg teritoriul ţării;
  c) modelul digital al terenului şi ortofotoplanurile;
  d) conţinutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public.
  (3) Categoriile de lucrări de specialitate care se recepţionează de oficiile teritoriale sunt:
  a) reţele de sprijin şi de îndesire, care se execută pe teritoriul unui singur judeţ;
  b) planurile şi hărţile analogice sau digitale la scări mai mari sau egale cu 1:5000;
  c) planurile şi hărţile analogice sau digitale la scări mai mici decât 1:5000, care se execută pe teritoriul unui singur judeţ;
  d) documentaţiile topografice, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) elementele de geodezie, de cartografie şi de cadastru general din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;
  f) planurile topografice, suport al documentaţiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
  g) planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare, precum şi a altor planuri cu suprafaţa mai mică de 100 ha în extravilan şi 10 ha în intravilan;
  h) conţinutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instanţelor de judecată;
  i) documentaţiile tehnice rezultate în urma execuţiei lucrărilor de cadastru general, conform prevederilor art. 22.
  (4) Recepţia este obligatorie pentru toate categoriile de lucrări de specialitate cuprinse la art. 9 alin. (2) şi (3), indiferent de sursa lor de finanţare.


  Articolul 14

  (1) Recepţia lucrărilor de specialitate contractate de Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate acesteia sau executate la solicitarea Agenţiei Naţionale de către unităţile subordonate este coordonată de direcţiile de specialitate şi se realizează de către acestea sau de către unităţile subordonate, după caz.
  (2) În cazul în care recepţia nu poate fi executată prin personalul propriu, Agenţia Naţională sau unităţile subordonate pot încheia, pentru efectuarea recepţiei, contracte cu persoanele autorizate care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniu, pe teritoriul României, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 15

  Solicitarea recepţiei lucrărilor de specialitate este însoţită de:
  a) un borderou al documentelor;
  b) copie de pe aviz;
  c) documentaţia, în format analogic şi digital; planurile şi hărţile digitale se predau în format vector şi raster.


  Articolul 16

  (1) La recepţie se parcurg următoarele etape:
  a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a modului de îndeplinire a acestora;
  b) verificarea lucrărilor de teren;
  c) verificarea lucrărilor de birou.
  (2) Prin verificarea lucrărilor de teren prevăzute la alin. (1) lit. b) se urmăreşte:
  a) modul de materializare şi de amplasare a punctelor reţelelor geodezice şi a punctelor reţelelor de îndesire şi de ridicare;
  b) corespondenţa conţinutului produselor cartografice cu realitatea din teren;
  c) gradul de precizie a produsului cartografic.
  (3) Prin verificarea lucrărilor de birou prevăzute la alin. (1) lit. c) se urmăreşte:
  a) modul de utilizare a datelor iniţiale pentru realizarea lucrării de specialitate;
  b) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor;
  c) calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.


  Articolul 17

  Recepţia lucrărilor de specialitate care presupun lucrări de teren şi lucrări de birou se realizează astfel:
  a) recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată;
  b) recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, în funcţie de teritoriul pe care se situează lucrarea de specialitate.


  Articolul 18

  (1) Recepţia elementelor de geodezie, de cartografie şi de cadastru din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate urmăreşte şi asigurarea condiţiilor tehnice pentru integrarea datelor în baza de date a Agenţiei Naţionale.
  (2) În cazul în care, din cauza mărimii, a ariei de răspândire şi a complexităţii lucrărilor de specialitate, acestea se finalizează în perioade care depăşesc 12 luni, se admite şi efectuarea de recepţii pe zone, dar numai pe faze de lucrări încheiate, finalizate cu documentaţii, care pot fi preluate pentru a fi integrate în baza de date a Agenţiei Naţionale.


  Articolul 19

  (1) Recepţia conţinutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se referă la recepţia oricărei reprezentări cartografice, hartă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei părţi a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri şi/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizată, de modul de vizualizare şi de sistemul de referinţă şi de coordonate utilizat.
  (2) Recepţia documentelor cartografice de uz public urmăreşte conformitatea reprezentării cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu conţinut topografic şi modul de utilizare a acestora în cadrul documentului cartografic.


  Articolul 20

  Recepţia documentaţiilor topografice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform Criteriilor Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 21

  (1) Pentru recepţia planurilor topografice, suport al documentaţiilor de urbanism, prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. f) şi g), cererea de recepţie a lucrărilor se depune la oficiile teritoriale împreună cu un exemplar al documentaţiei aferente, conform anexelor nr. 8 şi 9.
  (2) Suportul topografic supus recepţiei conţine limita din arhiva oficiului teritorial stabilită în baza Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi limita propusă prin planul urbanistic general, cu luarea în considerare a limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentaţiilor cadastrale şi a planurilor parcelare întocmite în baza legilor de restituire a proprietăţii, recepţionate de către oficiul teritorial.
  (3) În cazul în care există divergenţe cu privire la limite, oficiul teritorial recepţionează suportul topografic pentru documentaţia de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv şi menţionează pe acesta: "Pe tronsonul de hotar ......, între punctele ... şi ....., limita prezentată prin documentaţia de urbanism nu este aceeaşi cu limita deţinută în arhiva oficiului teritorial ... ."


  Articolul 22

  (1) Recepţia documentaţiilor tehnice rezultate în urma execuţiei lucrărilor de cadastru general se realizează de o comisie de recepţie numită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
  (2) În scopul realizării recepţiei documentaţiei tehnice rezultate în urma execuţiei lucrărilor de cadastru general, executantul predă la oficiul teritorial documentaţiile cadastrale care compun lucrarea întocmită conform prevederilor specificăţiilor tehnice din caietele de sarcini ale lucrărilor pentru introducerea cadastrului general.
  (3) Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de cadastru general se finalizează prin procesul-verbal de recepţie şi un raport al comisiei de recepţie.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 23

  Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor precizate în cap. II şi III, dacă acestea nu sunt avizate şi recepţionate conform prevederilor prezentului regulament.


  Articolul 24

  Tarifele pentru serviciile de avizare şi recepţie sunt aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se încasează odată cu depunerea solicitării.


  Articolul 25

  Evidenţa avizelor de începere a lucrărilor de specialitate şi a recepţiilor acestora se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale/unităţilor subordonate, în conformitate cu anexa nr. 10.


  Articolul 26

  (1) Lucrările de specialitate care fac obiectul recepţionării conţinutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public sunt publice numai după efectuarea recepţiei acestora.
  (2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după recepţia documentelor cartografice destinate uzului public, să inscripţioneze documentele cu menţiunea "Recepţionat ANCPI/data".


  Articolul 27

  (1) Limita intravilanului de pe suportul topografic al planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial devine oficială şi este introdusă în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.
  (2) În situaţia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita intravilanului existentă în baza de date.


  Articolul 28

  Nerespectarea prezentului regulament de către persoanele autorizate se sancţionează potrivit art. 64 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1
  -------
  la regulament
  -------------
  Model de solicitare a avizului de începere a lucrărilor de specialitate
  Datele de identificare a solicitantului (nume/denumire, adresă, telefon, fax etc.)

  Către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/
  Oficiul de Cadastru, şi Publicitate Imobiliară ...........
  Vă rugăm să avizaţi începerea lucrării: ......(denumirea lucrării).......
  având ca scop ..................................................
  Executant ......................................................
  Beneficiar ......................................................
  Se propune realizarea lucrării în perioada: .........-...........
  În susţinerea solicitării avizului, la prezenta se anexează documentaţia aferentă, totalizând .......... pagini.
  Data ...................
                                   
  Calitatea (funcţia), prenumele, numele şi semnătura


  Anexa 2
  -------
  la regulament
  -------------
  Documentaţia anexată la solicitarea avizului
  Documentaţia respectivă trebuie să permită instituţiei căreia i se solicită avizul (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară) să identifice limitele teritoriului care face obiectul avizului şi să aprecieze cantităţile şi categoriile de lucrări necesare pentru obţinerea rezultatelor aşteptate. În acest sens, documentaţia include următoarele elemente şi precizări:
  a) planul de încadrare în zonă;
  b) precizarea limitelor zonei (cursuri de apă, căi de comunicaţie, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatură Gauss, sau coordonate geografice extreme);
  c) specificarea cât mai completă a datelor ce vor fi incluse în lucrare, a modului în care acestea vor fi stocate, organizate şi reprezentate, a preciziei (calităţii) lor, a gradului de detaliere; a formatului în care vor fi predate;
  d) scopul lucrării;
  e) utilizatorii (beneficiarii) lucrării; executantul lucrării;
  f) specificăţiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevăzute în caietul de sarcini), care au menţiunea: "conform cu originalul";
  g) scara corespunzătoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate;
  h) suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha).


  Anexa 3
  -------
  la regulament
  -------------
  Model de aviz pentru începerea lucrărilor de specialitate
  AVIZ Nr. ...../........
  Către ..........(date de identificare a beneficiarului/executantului)..........., în calitate de beneficiar/executant
  Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la noi cu nr. ......... din ..............., avizăm începerea lucrării ...............(denumirea lucrării)............ .
  1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa
  Obiectivul lucrării: ...................................
  Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:
  - suprafaţa totală: ......................... ha;
  - termenul de execuţie ............................ .
  2. Documentare
  3. Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor (Pentru lucrările de topografie şi cartografie se va specifică faptul că suportul digital va conţine informaţiile pe straturi tematice.)
  4. Recepţia lucrării (indicarea instituţiei care efectuează recepţia)
  5. Tariful pentru recepţie
  6. Documentaţia finală
  Director general/Directorul Oficiului de Cadastru
  şi Publicitate Imobiliară .....................,
  ..........................................


  Anexa 4
  -------
  la regulament
  -------------
  Model de solicitare a recepţiei lucrărilor de specialitate
  Datele de identificare a solicitantului (nume/denumire, adresă, telefon, fax etc.)

  Către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..............
  CERERE DE RECEPŢIE
  Vă înaintăm alăturat documentaţia aferentă lucrării ........(denumirea lucrării).........., în vederea recepţiei, conform prevederilor Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei
  Executant: .........................................
  Beneficiar: ........................................
  Solicit comunicarea răspunsului
  Prin poştă La sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........
  [] []

  Data .........
                                   
  Calitatea (funcţia), prenumele, numele şi semnătura


  Anexa 5
  -------
  la regulament
  -------------
  Model de proces-verbal de recepţie a lucrărilor de specialitate
  Aprob
  ─────
  Director general/Director al Oficiului
  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...........
  PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE Nr. ....
  Întocmit astăzi, ...................,
  privind lucrarea ...............,
  având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. ......., data ........
  1. Beneficiar ...............................................
  2. Executant ................................................
  3. Denumirea lucrărilor recepţionate ........................
  4. Nominalizarea documentelor şi a documentaţiilor care se predau Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .......... conform avizului de începere a lucrărilor.
  5. Concluzii (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini şi ale avizului de începere a lucrărilor.)
  Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.
  6. Condiţii impuse pentru refacerea sau completarea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ (Se va întocmi notă de constatare cu motivele respingerii.)
  Semnături
  Consilier/Inspector de specialitate,
  .................................
  Director Direcţie/Inginer-şef al Oficiului
  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .......,
  ...........................


  Anexa 6
  -------
  la regulament
  -------------
  Model de notă de completare
  Aprob
  ─────
  Director general/Director al Oficiului
  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .........
  NOTĂ DE COMPLETARE
  la Cererea de recepţie <nr. cerere>/<data cererii>
  Către ........(date de identificare a beneficiarului/executantului)......
  Analizând cererea dumneavoastră pentru recepţia lucrării .......(denumirea lucrării)........., este necesar să aduceţi următoarele completări: ................................
  Termenul de soluţionare a cererii se va stabili de la data transmiterii completărilor solicitate.
  Semnături
  Consilier/Inspector de specialitate,
  ..................................
  Director Direcţie/Inginer-şef al Oficiului
  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........,
  .........................................


  Anexa 7
  -------
  la regulament
  -------------
  Model de parafă pentru recepţie

  ─── ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
  ^ │Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/ │
  │ │ Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară │
  │ │........................................................ │
  │ │ │
  30 mm │ │.............................................. │
  │ │ (nr. de înregistrare/data) │
  │ │ │
  │ │ Recepţionat │
  │ │ ...................................................... │
  v │ (prenumele şi numele consilierului/inspectorului) │
  ─── └─────────────────────────────────────────────────────────┘
  │<───────────────────────────────────────────────────────>│
  55 mm

  ┌────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐
  │ Oficiul de Cadastru │ │ Agenţia Naţională de Cadastru │
  │ şi Publicitate Imobiliară │ │ şi Publicitate Imobiliară │
  │........................................│ │............................................│
  │ │ │ (nr. de înregistrare/data) │
  │........................................│ │ │
  │ (nr. de înregistrare/data) │ │ Recepţionat │
  │ │ │ ...................................... │
  │ Recepţionat │ │ (prenumele şi numele consilierului) │
  │ ...................................... │ │ ...................................... │
  │ (prenumele şi numele inspectorului) │ │ (semnătura) │
  │ ...................................... │ │ │
  │ (semnătura) │ │ │
  └────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 8
  -------
  la regulament
  -------------
  Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei
  suportului topografic al PUG/PUZ/PUD
  Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUG
  1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din coordonatele punctelor de contur
  2. Copie a avizului de începere a lucrării
  3. Plan topografic (în format analogic şi digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă:
  a) limita unităţii administrativ-teritoriale;
  b) limita vechiului intravilan;
  c) propunerea pentru limita intravilanului nou.
  4. Măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), dacă este cazul, în format digital
  5. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital
  6. Descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital
  7. Calculul analitic al suprafeţei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al suprafeţei existente şi propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente
  8. Dovada achitării tarifelor legale.
  Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ
  1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha)
  2. Copie a avizului de începere a lucrării
  3. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita PUZ faţă de limita intravilanului existent, în cazul PUZ-urilor executate în extravilan
  4. Plan topografic (în format analogic şi digital - dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele PUZ-ului şi limitele imobilelor din interiorul PUZ cărora le-au fost acordate numere cadastrale
  5. Măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS) în format digital
  6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, în format digital
  7. Calculul analitic al suprafeţei delimitate prin PUZ
  8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei
  9. Dovada achitării tarifelor legale.
  Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD
  1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha)
  2. Copie a avizului de începere a lucrării
  3. Plan de încadrare în zonă la scara 1:10.000-1:2.000
  4. Plan topografic (în format analogic şi digital - dxf) întocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidenţia limitele PUD-ului şi limitele imobilelor din interiorul PUD cărora le-au fost acordate numere cadastrale
  5. Măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), în format digital;
  6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, în format digital
  7. Calculul analitic al suprafeţei delimitate prin PUD
  8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei
  9. Dovada achitării tarifelor legale


  Anexa 9
  -------
  la regulament
  -------------
  Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planurilor
  topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare
  a lucrărilor de construire sau desfiinţare
  1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obţinute, date referitoare la imobil, suprafaţa pe care se execută lucrarea, date referitoare la situaţia existentă şi la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor
  2. Plan de încadrare în zonă
  3. Măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, în format digital
  4. Plan topografic (în format analogic şi digital - format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, după caz, care va cuprinde şi reprezentarea reliefului şi a limitelor cadastrale ale imobilului
  5. Certificat de urbanism, în copie
  6. Extras de carte funciară pentru informare şi extrasul de plan cadastral actualizate
  7. Dovada achitării tarifelor legale


  Anexa 10
  --------
  la regulament
  -------------
  Registrul de evidenţă a avizelor şi recepţiilor
  Numar aviz/ recepţie Data emiterii Numărul şi data înregis- trării solici- tării Solici- tant Denumirea lucrării Persoana de speciali- tate care a analizat solici- tarea Răspunsul la solicitare*1) Arhivă*2) Obser- vaţii
  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  ---------
  *1) Avizat favorabil, notă de completare, proces-verbal de recepţie.
  *2) Codul de arhivă unde se păstrează documentaţia.
  ---------------