ORDONANTA nr. 25 din 24 august 1992
privind calitatea în construcţii
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,
  Guvernul României hotărăşte:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performantelor de comportare a acestora în exploatare şi a satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a tuturor exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor, exprimate sau implicite.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinaţie - denumite în continuare construcţii -, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora.


  Articolul 3

  Prin prezenta ordonanţă se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a societăţii şi a mediului înconjurător.


  Articolul 4

  Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sînt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta a construcţiilor, a următoarelor exigente de performanţă esenţiale:
  - rezistenta şi stabilitate la solicitări statice şi dinamice;
  - siguranţa în exploatare;
  - siguranţa la foc;
  - sănătatea oamenilor şi protecţia mediului;
  - izolatie termica, hidrofuga şi economie de energie;
  - protecţie împotriva zgomotului.


  Articolul 5

  Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin tuturor factorilor care concura la conceptia, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi la postutilizarea lor.
  Aceşti factori sînt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, fabricantii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.


  Articolul 6

  În contractele ce se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau autorizaţiile ce se emit, factorii prevăzuţi la articolul precedent au obligaţia înscrierii clauzelor referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor corespunzătoare exigenţelor de performanţă, a garanţiilor materiale şi a oricăror prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.
  În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe referitoare la calitate inferioare prevederilor din documentele tehnice normative în vigoare cu privire la exigenţele de performanţă esenţiale prevăzute la art. 4.


  Articolul 7

  Construcţiile se clasifica în categorii de importanţa în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente economice.


  Capitolul 2 Sistemul calităţii în construcţii


  Articolul 8

  Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concura la realizarea calităţii construcţiilor, în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.


  Articolul 9

  Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
  a) asigurarea documentelor tehnice normative în construcţii;
  b) certificarea calităţii produselor folosite la realizarea construcţiilor;
  c) agremente tehnice pentru noi produse şi procedee;
  d) verificarea proiectelor, execuţiei lucrărilor de construcţii şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;
  e) conducerea şi asigurarea calităţii;
  f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;
  g) asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
  h) recepţia construcţiilor;
  i) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp;
  j) postutilizarea construcţiilor;
  k) controlul de stat al calităţii.
  Sistemul calităţii se aplică, în mod diferenţiat, în funcţie de categoriile de importanţa ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.


  Articolul 10

  Documentele tehnice normative în construcţii au ca obiect, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora.


  Articolul 11

  Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.
  Se interzice folosirea de produse neomologate şi fără certificarea calităţii lor, la lucrările de construcţii la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale.


  Articolul 12

  Agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee în construcţii se întocmesc şi se eliberează în vederea atestării aptitudinii de utilizare, a precizarii domeniului de folosire şi a condiţiilor de fabricaţie, punere în opera şi de întreţinere ale acestora.
  Se interzice folosirea de noi produse şi procedee pentru care nu exista agremente tehnice la lucrările de construcţii la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale.


  Articolul 13

  Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor din documentele tehnice normative referitoare la exigenţele de performanţă esenţiale se va face numai de către specialiştii verificatori atestaţi, persoane fizice sau juridice, independenţi de agenţii economici elaboratori ai proiectelor.
  Se interzice aplicarea proiectelor şi detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent, cu excepţia construcţiilor de locuinţe parter, parter şi etaj, cu înălţimea la cornise de maximum 8 m, cu maximum 4 apartamente, şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi construcţiile provizorii.
  Verificarea execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţa, specializaţi.
  Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de specialişti atestaţi în acest scop.


  Articolul 14

  Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie o obligaţie principala a tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor printr-o strategie adecvată şi prin măsuri specifice, elaborate şi adoptate în scopul obţinerii atestării şi garantarii calităţii construcţiilor.


  Articolul 15

  Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 16

  Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.


  Articolul 17

  Recepţia construcţiilor constituie atestarea realizării acestora, în conformitate cu documentaţia de execuţie, pe baza examinării lor nemijlocite şi a documentelor cuprinse în cartea tehnica a construcţiei.
  Cartea tehnica a construcţiei cuprinde documente privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acesteia, se întocmeşte prin grija investitorului şi se preda proprietarului construcţiei, care are obligaţia sa o păstreze şi sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a construcţiei referitoare la exploatare sînt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.


  Articolul 18

  Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenta a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii exigenţelor de performanţă esenţiale.
  Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii aferente structurilor de rezistenta şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnica a construcţiei.


  Articolul 19

  Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de reconditionare şi refolosire a elementelor şi produselor recuperabile, precum şi de reintegrare în natura a deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecţiei mediului. Aceste activităţi vor fi avute în vedere încă din etapele de concepere şi realizare a construcţiilor.


  Articolul 20

  Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii şi verificări în realizarea şi exploatarea construcţiilor, în scopul respectării, de către toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor, a prevederilor legale privind calitatea acestora.


  Capitolul 3 Obligaţii şi raspunderi


  Secţiunea 1 Obligaţii şi raspunderi ale investitorilor


  Articolul 21

  Investitorii au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
  a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie, pe baza documentelor tehnice normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor adecvate;
  b) obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege şi a autorizaţiei de construire;
  c) asigurarea verificării proiectelor, prin specialişti verificatori atestaţi;
  d) anunţarea, cu 30 de zile înainte, organelor teritoriale ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, a datei începerii execuţiei lucrărilor de construcţii sau reconstructii, a modificărilor, consolidarilor şi reparaţiilor capitale;
  e) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginti sau agenţi economici consultanţi, de specialitate;
  f) actionarea de îndată pentru soluţionarea neconformitatilor, defectelor şi neconcordantelor proiectelor, sesizate pe parcursul execuţiei lucrărilor;
  g) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii pe faze de execuţie şi la terminarea lucrărilor;
  h) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar.


  Secţiunea a 2-a Obligaţii şi raspunderi ale proiectanţilor


  Articolul 22

  Proiectantii de construcţii răspund pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
  a) precizarea, prin proiect, a categoriei de importanţa a construcţiei;
  b) asigurarea, prin proiectele şi detaliile de execuţie, a nivelului de calitate corespunzătoare exigenţelor de performanţă, rezultat din clauzele contractuale, documentele tehnice normative în construcţii şi celelalte prevederi legale;
  c) susţinerea proiectelor elaborate, în faţa specialiştilor verificatori atestaţi, la cererea acestora;
  d) elaborarea caietelor de sarcini, instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi postutilizarea construcţiilor;
  e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente exigenţelor de performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
  f) stabilirea modului de tratare a neconformitatilor, defectelor şi neconcordantelor apărute la execuţie, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate la cererea investitorului;
  g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi, la cerere, la recepţia lucrărilor executate.


  Secţiunea a 3-a Obligaţii şi raspunderi ale executanţilor


  Articolul 23

  Constructorul, în calitate de executant al lucrărilor de construcţii, are următoarele obligaţii principale:
  a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor şi neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;
  b) începerea execuţiei lucrărilor numai în construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;
  c) să aibă angajaţi responsabili tehnici atestaţi, în scopul obţinerii unui nivel minim necesar pentru conducerea şi asigurarea calităţii producţiei pe care o realizează;
  d) convocarea, în vederea verificării lucrărilor ajunse la faze determinante ale execuţiei, conform proiectului, a factorilor care trebuie să participe la recepţie şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării verificărilor, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
  e) tratarea neconformitatilor, defectelor şi neconcordantelor apărute în faza de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
  f) utilizarea, în execuţia lucrărilor care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, numai a produselor şi procedeelor din proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, precum şi gestionarea probelor martor;
  g) respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă rezultate din clauzele contractuale, documentele tehnice normative în construcţii şi celelalte prevederi legale;
  h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
  i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
  j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
  k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa în perioada de garanţie, stabilită potrivit legii.


  Secţiunea a 4-a Obligaţii şi raspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici ai execuţiei şi experţilor atestaţi


  Articolul 24

  Specialiştii verificatori atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale.
  Responsabilii tehnici atestaţi, în execuţie, răspund conform atribuţiilor ce le revin pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, la lucrările de construcţii pentru care sînt angajaţi.
  Experţii atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte sau lucrări de construcţii, răspund pentru soluţiile date.


  Secţiunea a 5-a Obligaţii şi raspunderi ale proprietarilor


  Articolul 25

  Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
  a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin conform prevederilor legale şi care sînt prevăzute în documentele tehnice normative în construcţii şi în instrucţiunile de exploatare din cartea tehnica a construcţiei;
  b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei;
  c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnica şi documentelor tehnice normative în construcţii;
  d) efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări şi consolidări ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de persoane autorizate şi verificate potrivit legii;
  e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementări legale;
  f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Secţiunea a 6-a Obligaţii şi raspunderi ale utilizatorilor


  Articolul 26

  Utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
  a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnica a construcţiei;
  b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin conform prevederilor legale;
  c) efectuarea de modificări sau consolidări ale construcţiei numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe;
  d) efectuarea urmarii comportării în timp a construcţiilor, conform cărţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul.


  Secţiunea a 7-a Obligaţii şi raspunderi ale unităţilor de cercetare


  Articolul 27

  Unităţile de cercetare în construcţii au următoarele obligaţii principale:
  a) fundamentarea documentelor tehnice normative în construcţii;
  b) fundamentarea, elaborarea şi experimentarea de soluţii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii;
  c) verificarea şi controlul noilor produse şi procedee propuse în vederea eliberării de agremente tehnice.


  Secţiunea a 8-a Obligaţii şi raspunderi comune


  Articolul 28

  Factorii care participa la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor pot colabora cu asociaţiile profesionale din construcţii cu privire la realizarea calităţii.


  Articolul 29

  Răspunderea pentru realizarea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta, a unor construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin procedurile şi regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.


  Articolul 30

  Proiectantul, verificatorul proiectului, executantul, responsabilul tehnic, fabricantul şi furnizorii de materiale şi produse răspund fiecare potrivit obligaţiilor care le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la predare, conform prevederilor din Codul civil, precum şi după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.


  Articolul 31

  Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale, răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, de identificarea fenomenelor negative apărute în proiectarea, execuţia, recepţia lucrărilor şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.


  Capitolul 4 Sancţiuni


  Articolul 32

  Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi proiectarea şi realizarea unei construcţii ori executarea oricărei modificări a acesteia, fără respectarea prescripţiilor tehnice legale privind stabilirea şi rezistenta, dacă acestea ar putea avea drept consecinţa pierderi de vieţi omeneşti, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante ori alte consecinţe negative.
  Faptele prevăzute în alineatul precedent se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, dacă au avut ca urmare distrugerea totală sau parţială a construcţiei, moartea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante ori alte consecinţe grave.


  Articolul 33

  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei executarea de modificări la construcţie cu încălcarea prevederilor referitoare la aprobarea şi executarea acestora.


  Articolul 34

  Constituie contravenţie la prevederile prezentei ordonanţe următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă:
  I. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
  a) realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
  b) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi a obligaţiilor privind întreţinerea, reparaţiile şi consolidările care decurg din aceasta urmărire;
  c) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta exigenţele de performanţă esenţiale, fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale, cu excepţia prevederilor de la art. 13 alin. 2.
  II. De la 50.000 lei la 100.000 lei:
  a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinînd neconcordante între diversele secţiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi avizarea unor asemenea proiecte de verificatori atestaţi;
  b) încălcarea prevederilor din documentele tehnice normative în construcţii referitoare la exigenţele de performanţă esenţiale ale construcţiei;
  c) receptionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale;
  d) necompletarea şi nepastrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;
  e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuţie sau lucrări de construcţii, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale.
  III. De la 25.000 lei la 50.000 lei:
  a) neprecizarea în proiect, a categoriei de importanţa a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;
  b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice;
  c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate şi a celorlalte clauze contractuale referitoare la exigenţele de performanţă esenţiale;
  d) neorganizarea şi neimplementarea sistemului de conducere şi asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici atestaţi, corespunzător prevederilor art. 14;
  e) neanuntarea prealabilă a începerii lucrărilor de construcţii şi reconstructii, a reparaţiilor capitale, consolidarilor sau modificărilor;
  f) neexecutarea obligaţiilor de întreţinere a reparatiei care revin proprietarilor, potrivit legii şi care afectează nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale.
  IV. De la 10.000 lei la 25.000 lei:
  a) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de recepţie;
  b) lipsa nemotivată la recepţia pe faze determinante, în urma convocării executantului;
  c) nesolicitarea de către investitor sau executant a soluţiilor de remediere a neconformitatilor, defectelor şi neconcordantelor apărute în timpul execuţiei, referitoare la exigenţele de performanţă esenţiale;
  d) neîndeplinirea obligaţiei de a stabili soluţii pentru remedierea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor sesizate de investitor, referitoare la exigenţele de performanţă esenţiale;
  e) neaplicarea soluţiilor stabilite de proiectant, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor apărute în timpul execuţiei;
  f) nesesizarea Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice, la construcţiile în execuţie;
  g) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control.


  Articolul 35

  Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor juridice sau fizice, după caz.


  Articolul 36

  Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 34 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control stabilite potrivit legii.


  Articolul 37

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, contravenientul poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare.
  Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o va trimite de îndată instanţei competente.


  Articolul 38

  În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 34 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia cuantumurilor amenzilor.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 39

  Elaborarea regulamentelor şi procedurilor pentru clasificarea construcţiilor în categorii de importanţa şi pentru componentele sistemului calităţii prevăzute la art. 9 se face prin grija Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Elaborarea, aprobarea şi gestionarea documentelor tehnice normative în construcţii, atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici şi a experţilor în activitatea de construcţii, eliberarea de agremente tehnice a noilor produse şi procedee în acest domeniu, autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări se vor realiza prin grija Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu participarea organismelor cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.


  Articolul 40

  Regulamentele şi procedurile prevăzute la art. 39, precum şi normele pentru elaborarea şi aplicarea componentelor sistemului calităţii în construcţii se aproba prin hotărîri ale Guvernului.


  Articolul 41

  Execuţia construcţiilor poate începe numai după eliberarea autorizaţiei de construire, emise potrivit legii.
  Autorizaţia de construire se va elibera numai pentru proiecte verificate, după caz, în condiţiile stabilite la art. 13.


  Articolul 42

  Controlul de stat al calităţii în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor militare cu caracter secret, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, se realizează de către organele proprii ale acestui minister.


  Articolul 43

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 44

  Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicarea.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Victor Dumitrache,
  secretar de stat
  ------------------