HOTĂRÂRE nr. 854 din 11 august 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au un număr total de 89 de posturi."
  2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:
  "(5^1) Agenţia are în subordine 8 oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie - OTIMMC, cu sediul în municipiile: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Timişoara şi Târgu-Mureş.
  Următoarele 5 OTIMMC-uri, cu sediile în municipiile Bacău, Bucureşti, Galaţi, Satu Mare şi Târgovişte se vor desfiinţa prin comasarea prin absorbţie, astfel:
  a) OTIMMC Bucureşti va fuziona prin absorbţie cu Agenţia. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 33;
  b) OTIMMC Satu Mare va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Cluj-Napoca. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13;
  c) OTIMMC Târgovişte va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Ploieşti. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 10;
  d) OTIMMC Bacău va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Iaşi. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 12;
  e) OTIMMC Galaţi va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Constanţa. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13.
  Patrimoniul persoanelor juridice absorbite se preia prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu persoanele juridice absorbante.
  (5^2) În cadrul OTIMMC-urilor absorbante se organizează centre de informare, asistenţă şi instruire, fără personalitate juridică, cu sediul în Bacău, Galaţi, Satu Mare şi Târgovişte, funcţionând cu un număr maxim de două posturi.
  (5^3) Personalul din cadrul OTIMMC-urilor absorbite va fi preluat de către instituţiile absorbante în condiţiile legii.
  Persoanele juridice absorbante se substituie în toate drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii şi din orice acte care produc efecte juridice."
  3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 31, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie."
  4. Anexa "Structura organizatorică a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul III

  Aplicarea măsurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, precum şi încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal în parte.


  Articolul IV

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, la litera A punctul III, poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 122 de posturi."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Constantin Claudiu Stafie,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Preşedintele Agenţiei pentru
  Implementarea Proiectelor şi
  Programelor pentru Întreprinderi
  Mici şi Mijlocii,
  Cristian Haiduc
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 august 2010.
  Nr. 854.


  Anexa
  -----
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2009)
  -------------------------------------------
                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
             a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
                     pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

      Numărul maxim de posturi = 120, exclusiv demnitarii
      (31 posturi aparat propriu, exclusiv demnitarii, şi
      89 de posturi în cadrul OTIMMC-urilor)


       ┌──────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐
       │ Cabinet preşedinte │ │ Preşedinte │ │ Audit intern │
       └──────────────────────┴───┴──────┬───────┴─────┴────────────────┘
                                         │
                                ┌────────┴────────┐
                                │ Vicepreşedinte ├───────────────────────────┐
                                └────────┬────────┘ │
                                         │ │
                                ┌────────┴────────┐ │
                                │ Secretar general│ │
                                └────────┬────────┘ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Direcţia buget, finanţe, contabilitate, juridic resurse │ │
           │ umane, achiziţii şi administrativ │ │
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
                   ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │
                   │Compartiment buget, finanţe, contabilitate│ │
                   └─────────────────────┬────────────────────┘ │
                                         │ │
                   ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │
                   │ Compartiment juridic │ │
                   └─────────────────────┬────────────────────┘ │
                                         │ │
                   ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │
                   │ Compartiment achiziţii publice │ │
                   └─────────────────────┬────────────────────┘ │
                                         │ │
                   ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │
                   │ Compartiment resurse umane │ │
                   └─────────────────────┬────────────────────┘ │
                                         │ │
                   ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │
                   │ Compartiment administrativ │ │
                   └─────────────────────┬────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Braşov ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Constanţa ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Craiova ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Cluj ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Iaşi ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Ploieşti ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Timişoara ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
           │ şi Cooperaţie Târgu-Mureş ├────────┤
           └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │
                                         │ │
           ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │
           │ Serviciul implementare proiecte şi programe pentru │ │
           │ întreprinderi mici şi mijlocii ├────────┘
           └─────────────────────────────────────────────────────────┘

  -------------