ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008  În vederea respectării angajamentelor României asumate prin Programul de guvernare cu privire la integrarea în Uniunea Europeană,
  ţinând cont de faptul că învăţământul superior românesc urmăreşte asigurarea, formularea şi dezvoltarea competenţelor cheie specifice societăţii bazate pe cunoaştere,
  pentru promovarea activităţilor de excelenţă în învăţământul superior acreditat,
  lipsa prezentului act normativ pune universităţile româneşti în situaţia de a nu se putea dezvolta spre excelenţă în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, fapt ce explică absenţa oricărei universităţi româneşti din clasamentul Shanghai şi din celelalte sisteme de ierarhizare internaţională a universităţilor.
  Sistemul actual de finanţare nu încurajează dezvoltarea spre excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior, criteriile de finanţare fiind legate preponderent de numărul de studenţi echivalenţi, sistem ce nu permite dezvoltarea în direcţia atingerii performanţelor internaţionale impuse de clasamentele menţionate.
  Pentru aceste considerente se impune emiterea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului în vederea constituirii fondului de dezvoltare instituţională menit să sprijine un număr limitat de universităţi, care au un potenţial de excelenţă dovedit şi care au şanse să între în elita universităţilor mondiale, fapt ce ar determina o creştere a prestigiului şi atractivităţii întregului învăţământ superior românesc. Nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului înainte de adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 ar amâna cu cel puţin un an demararea procesului de orientare spre excelenţă a universităţilor româneşti.
  În vederea asigurării calităţii în educaţie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  având în vedere compatibilizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia/proiectele comunitare în domeniu - Procesul Bologna, Agenda Lisabona, Declaraţia de la Copenhaga etc.,
  pentru asigurarea competitivităţii în învăţământul superior, în conformitate cu standardele europene, este necesar ca prezentul act normativ să fie emis înaintea adoptării de către Parlament a Legii bugetului de stat pe anul 2009.
  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul comunităţii academice şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 170, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
  "(6^1) Instituţiilor de învăţământ superior acreditate li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională din bugetul alocat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Alocarea fondului pentru dezvoltarea instituţională se face după criterii competitive. Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din fondul pentru dezvoltare instituţională se face de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."
  2. La articolul 171 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) fonduri alocate pe bază de competiţie pentru dezvoltarea instituţională."
  3. La articolul 171 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de obiective de investiţii;".


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 170 alin. (6^1) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi adoptată în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Anton Anton
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Mariana Câmpeanu
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
  Nr. 191.
  --------