HOTĂRÂRE nr. 495 din 25 iunie 2020privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2), art. 296 alin. (1), (5) și (7) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale aprobat pe anul 2020, a contravalorii investițiilor realizate, din fondurile proprii, de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, la imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea bunului imobil prevăzut la art. 1 din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu destinația de sediu.


  Articolul 3

  Se declară bun de interes public național bunul imobil prevăzut la art. 1.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 340 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu

  București, 25 iunie 2020.
  Nr. 495.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome
  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, care se transmite
  în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  Codul
  de clasificare

  Caracteristicile tehnice ale imobilului care
  se transmite

  Valoarea
  de inventar
  a imobilului care
  se transmite
  (lei)

  Valoarea de inventar a investițiilor care urmează a se deconta de Serviciul de Telecomunicații Speciale către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  (lei)
  Municipiul București, sectorul 2
  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  CUI RO2351555

  Serviciul de Telecomunicații Speciale
  CUI 4267230
  8.19.01
  Construcții
  și teren
  CF 202169
  Nr. cadastru 202169
  3.021.151,80238.813,35

  -----