LEGE nr. 84 din 26 februarie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(3) În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termica vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autorităţile administraţiei publice locale vor vira subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif pentru energia termica livrata populaţiei, ajutoarele băneşti pentru energia termica livrata populaţiei, precum şi ajutoarele băneşti pentru energia termica ce se acordă categoriilor defavorizate ale populaţiei, potrivit legii. Agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica sunt obligaţi sa înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor incasa valoarea acesteia.
  (4) Încasarea de către agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei şi 100 milioane lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale."
  2. La articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În execuţie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se aloca în aceleaşi proporţii prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiţia prezentării documentelor care confirma plati efectuate în acest scop de autorităţile administraţiei publice locale din bugetele acestora."
  3. La articolul 6, alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2001. Abrogarea nu produce efecte pentru combustibilii energetici importaţi de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 aplicându-se în acest caz, prin excepţie, până la 1 martie 2002."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  ---------