ORDIN nr. 810 din 25 iunie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie nou-născuți
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 27 iunie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 7.074 din 22.06.2018 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie nounăscuți, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 și 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) AP-ATI sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare aflate sub coordonarea Ministerul Sănătății, care au în structură secții/compartimente ATI adulți/copii și terapie intensivă nounăscuți și care asigură tratament definitiv în specialitățile de profil.2. La articolul 15, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) întocmește lista de inventariere a materiilor prime și materialelor, având astfel o gestiune permanentă a stocurilor necesare pentru buna funcționare a programului AP-ATI pe o perioadă de cel puțin 30 de zile
  3. La articolul 20 punctul 1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
  q) vaccin antivirus sincițial respirator
  4. La articolul 21, literele i) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  i) insuficiență respiratorie acută ce necesită ventilație mecanică invazivă, noninvazivă sau administrare de oxid nitric la pacientul adult, pediatric și neonatal;
  (...)
  m) prematuri cu nevoi critice (vârstă gestațională sub 32 săptămâni și greutate la naștere sub 1.500 g);
  5. La articolul 21 litera p), după punctul (iii) se introduc două noi puncte, punctele (iv) și (v), cu următorul cuprins:(iv) asfixie perinatală;(v) encefalopatia hipoxic-ischemică std. II-III6. La articolul 21 litera r), după punctul (iii) se introduc două noi puncte, punctele (iv) și (v), cu următorul cuprins:(iv) miopatii;(v) boli metabolice rare.7. La articolul 21, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) și t), cu următorul cuprins:
  s) enterocolita ulcero-necrotică;
  t) icter neonatal ce necesită exsangvinotransfuzie.
  8. La articolul 24 litera a), după punctul 105 se introduc două noi puncte, punctele 106 și 107, cu următorul cuprins:106. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular «Foișor»;107. Spitalul Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat

  București, 25 iunie 2018.
  Nr. 810.
  -----