ORDIN nr. 4.989 din 23 august 2021privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației Române a Tinerilor cu Inițiativă din municipiul Craiova pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Britanică din municipiul Craiova
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 15 septembrie 2021
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 16 din 13.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 24 noiembrie 2020-12 august 2021,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie Asociației Române a Tinerilor cu Inițiativă din municipiul Craiova pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Britanică din municipiul Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, strada Gheorghe Bibescu nr. 15A, județul Dolj, pentru nivelul de învățământ „gimnazial“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizarea de funcționare provizorie conferă Asociației Române a Tinerilor cu Inițiativă din municipiul Craiova calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „gimnazial“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Britanică din municipiul Craiova menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Britanică din municipiul Craiova are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028, pentru nivelul de învățământ „gimnazial“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
  c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Britanică din municipiul Craiova este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă din municipiul Craiova, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Britanică din municipiul Craiova, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 23 august 2021.
  Nr. 4.989.

  ANEXĂ

  Nr. crt.
  Denumirea unității
  de învățământ
  Nr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail
  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Domeniul/
  Profilul
  Domeniul pregătirii de bază
  Calificarea profesională/
  Specializarea
  Limba de predareForma de învățământ
  Nr. de clase solicitate/
  număr de elevi
  1.Școala Româno-Britanică1.100/16.03.20216/18.05.2021
  Asociația Română
  a Tinerilor cu Inițiativă

  Municipiul Craiova,
  str. Gheorghe Bibescu
  nr. 15A, tel.: 0721/703878

  Gimnazial/
  Nivel 1
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările
  și completările ulterioare)

   

   

   
  RomânăCu frecvență2/30

  Capacitate maximă de școlarizare*) - 18 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 10 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 5 formațiuni de studiu

  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  ----